Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 lipca 2012 r.
 
ITPP2/443-447/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-397/12/AD Możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1476/11/BK Stawki podatku obowiązujące dla budowy budynku sklasyfikowanego w PKOB 124, klasa 1242.
 
ITPP1/443-1417/11/KM Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ITPP2/443-1640/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego przygotowania dokumentacji dla systemu odprowadzania wód deszczowych.
 
ITPP2/443-1742/11/AW Stawki podatku obowiązujące do dostawy działek.
 
ITPP2/443-1615/11/EK Zwolnienia od podatku świadczonych usług.
 
ITPP1/443-1361/11/BK Zakres zwolnienia od podatku usług sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej na rzecz pracowników Szkoły.
 
ITPP1/443-1369/11/JJ Zakres stawki podatku dla dostawy rolet wewnętrznych oraz moskitier.
 
ITPP1/443-1593/11/TS Czy objęcie kontrahenta karą umowną podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1720/11/AP Zakres prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-1332/11-2/JW Czy czynność polegająca na wydaniu materiałów - nagród przez Spółkę na rzecz laureatów (np. zwycięzców konkursu) akcji marketingowych będzie podlegać opodatkowaniu VAT jako dostawa towarów ? Czy Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu materiałów - nagród wydawanych przez Spółkę laureatom (np. zwycięzcom konkursu) akcji marketingowych ?
 
ITPP1/443-1650/11/MS Zakres opodatkowania usług dowozu dzieci do szkoły.
 
IPPP3/443-178/12-3/LK Opodatkowanie podatkiem VAT nabycia wierzytelności
 
IPPP3/443-582/12-3/SM zwolnienie z podatku przy sprzedaży nieruchomości
 
IPPP3/443-205/12-5/LK prawa do odliczenia w związku z realizacją projektu
 
IPPP2/443-118/12-2/JW Czy Podatnik w związku z powyższą działalnością - realizacja zamówień na zabudowę kuchni i wykonywaniem usług w zakresie stolarki budowlanej, projektów, montażu, modernizacji oraz przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym , czyli gdy zabudowa będzie wykonywana z udziałem własnych pracowników lub gdy zabudowa realizowana będzie z udziałem zleceniobiorcy działającego w jej imieniu, może zastosować obniżoną stawkę podatku od towarów i usług - 8% ?
 
IPPP3/443-1201/11-2/JF Wnioskodawca nie ma prawa zastosowania przepisu § 6 rozporządzenia i wystawienia faktury dla nabywanych od kontrahentów usług podlegających rozliczeniu na terytorium Niemiec.
 
IPPP2/443-1291/11-2/JW Czy Wnioskodawca powinien zrobić korektę podatku naliczonego z wyżej wymienionych faktur zaliczkowych? Jeśli tak, to w którym miesiącu i na podstawie jakich dokumentów (Wnioskodawca nie posiada faktur korygujących? Na podstawie jakich przepisów prawa Wnioskodawca powinien dokonać korekty podatku naliczonego?
 
IPPP2/443-1369/11-2/MM Czy przekazanie Wspólnikowi całości majątku w związku z likwidacją Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPPP3/443-1566/11-2/LK Opodatkowanie przekazania wspólnikowi, w toku postępowania likwidacyjnego, majątku spółki z o.o.
 
IPPP1/443-278/12-2/ISZ Należy wskazać, iż w omawianej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu wpłaty zadatku powstał z chwilą jego otrzymania, zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy. W związku z powyższym na podstawie dyspozycji § 10 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia, Wnioskodawca zobowiązany był do wystawienia faktury nie później niż 7 dnia od dnia, w którym otrzymał daną kwotę zaliczki od kontrahenta. Stosownie do art. 106 ust. 1 i 3 ustawy, Wnioskodawca jest obowiązany do zapłaty podatku należnego wynikającego z powyższej faktury VAT. Bez znaczenia jest dla powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy, czy zbywca zawierając umowę przyrzeczoną sprzedaży dysponuje oferowanymi nieruchomościami jak właściciel.
 
IPPP1/443-402/12-4/ISZ Okoliczności sprawy nie wskazują, iż Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich. W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz opisu stanu faktycznego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie wykonuje samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem występują przesłanki wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, co oznacza, że zostały spełnione kryteria wyłączające świadczenie usług z czynności podlegających tej ustawie. Wobec tego Wnioskodawca z tytułu kontraktu menedżerskiego nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-1230/11-2/JO aport w postaci nieruchomości gruntowej wraz z posadowionymi na niej zabudowaniami stanowi odpłatną dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
 
IPPP1/443-419/12-2/ISz Sprzedaż przez Wnioskodawcę karnetów i „wejściówek” uprawniających do korzystania z siłowni lub zajęć fitness, nie mieszczą się w zakresie objętym stawką podatku 8%, lecz winny być opodatkowane stawką podstawową podatku VAT – 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy.
 
IPPP1/443-436/12-2/ISz Czy w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Bank ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego ujętego na fakturach zakupu towarów nabytych w celu ich nieodpłatnego przekazania, jeśli nieodpłatne przekazanie towaru stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 7 ust. 2?
 
IPPP1/443-249/12-4/ISZ Czy zbycie prawa własności Budynków B i C wraz z prawem użytkowania wieczystego Działki 15/3 (dalej Przedmiot Transakcji”) w opisanym stanie faktycznym będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach określonych w Ustawie o VAT (nie będzie wyłączone z zakresu podatku VAT na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o VAT) — z tego względu, że Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - dalej: „KC” ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-249/12-5/ISZ Czy zbycie Przedmiotu Transakcji będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, przy czym Spółka będzie uprawniona do rezygnacji ze zwolnienia od podatku i wyboru opodatkowania dostawy Budynków B i C po spełnieniu przez Spółkę oraz Nabywcę warunków, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-241/12-4/AO Dot. zastosowania szczególnej procedury opodatkowania przy sprzedaży samochodu używanego, przyjętego do komisu i wystawienia faktury VAT marża.
 
IPPP2/443-361/12-2/AO opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług planowanej sprzedaż udziału w Nieruchomości jako dokonanej przez podatnika VAT
 
IPPP2/443-136/12-2/AO przechowywania kopii paragonów fiskalnych sporządzanych przy zastosowaniu kasy rejestrującej na nośniku papierowym
 
IPPP2/443-224/12-8/AO VAT w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących

Wskaźniki gospodarcze