Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 lipca 2012 r.
 
ITPP1/443-1651/11/MS Opodatkowanie usług wynajmu autobusów wraz z kierowcą na podstawie zlecenia na rzecz jednostek budżetowych.
 
ITPP1/443-1661/11/PS Wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez wnoszącego aport.
 
ITPP2/443-1725/11/AF Opodatkowanie sprzedaży gotowych wyrobów niedopuszczonych do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.
 
ITPP1/443-1719/11/DM Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu otrzymanego w drodze aportu prawa do korzystania z know-how i opodatkowania zamierzonych czynności polegających na udostępnianiu know-how.
 
ITPP2/443-242/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1667/11/AP Stawki podatku obowiązujące przy dostawie sprzętu komputerowego przeznaczonego dla szkół.
 
ITPP1/443-259/12/KM Brak opodatkowania powstałego niedoboru i dokonania korekty podatku naliczonego od towarów objętych niedoborem.
 
ITPP1/443-1717/11/JJ Usługi wstępu na saunę opodatkowane wg stawki 23% VAT.Usługi wynajmu obiektu sportowego oraz usługi dostępu do kręgielni, basenu, sali gimnastycznej opodatkowane wg stawki 8% VAT.
 
ILPP1/443-748/10/12-S/HW 1. Czy spadkobierca będący osoba fizyczna prowadząc działalność gospodarczą i czynnym podatnikiem VAT może skorzystać na mocy art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług z tzw. „ulgi na złe długi” dotyczącej korekty podatku VAT należnego od nieściągalnych wierzytelności spadkodawcy, który był osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą poprzez dokonanie korekty podatku VAT należnego w deklaracji VAT 7 dotyczącej swojej działalności gospodarczej?
2. Czy na możliwość korekty podatku należnego w tej sytuacji ma wpływ zmiana nazwy, zarządu, adresu i udziałowców spółki będącej dłużnikiem spadkodawcy jeśli spółka ta nadal jest czynnym podatnikiem o tym samym numerze NIP?
 
ILPP1/443-783/10/12-S/PG Dostawa nieruchomości gruntowych.
 
ITPP1/443-1694/11/KM Zakres prawa do skorzystania z „ulgi za złe długi”.
 
ITPP1/443-250/12/JJ Zakresie braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ILPP1/443-1519/11-3/KG Opodatkowanie i dokumentowanie usług wykonywanych przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz Gminy.
 
IPPP2/443-1350/11-2/AO Dot. uznania za obrót otrzymanej dotacji, wkładu własnego w postaci gotówki, wkładu własnego w postaci wynagrodzeń, opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę szkoleń w przypadku gdy wkład własny ma formę wynagrodzeń oraz zwolnienia z opodatkowania VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług służących realizacji projektu
 
IPPP2/443-930/11-2/AK Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie lokalu, z zastosowaniem proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, ustalonej na podstawie obrotów uzyskanych przez Stronę w poprzednim roku podatkowym
 
ILPP2/443-580/09/12-S/PG Czy z tytułu sprzedaży części działek powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-33/08/12-S/KG Prawo do odliczenia oraz opodatkowanie nieodpłatnego przekazania infrastruktury drogowej, która stanowić będzie gminną drogę publiczną.C
 
ILPP1/443-925/08/12-S/NS Opodatkowanie dostawy działek.
 
ILPP2/443-1667/11-4/SJ Czy sprzedaż przez akcjonariusza przedmiotu wypłaconej mu dywidendy rzeczowej będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP4/443-733/11-2/BA Czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot naliczonego podatku VAT od zakupionych środków trwałych, które zapłaciła ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pn.: „Zakup wyposażenia kuchennego do Sali OSP w miejscowości X” realizowanego z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013?
 
ILPP4/443-707/11-2/BA Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla montaży rolet zewnętrznych i wewnętrznych, żaluzji i markiz wykonywanych przez Wnioskodawcę w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym, napraw i serwisowania rolet oraz żaluzji a także limitów dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 
ILPP1/443-1351/11-6/MK Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Użytkowanie wieczyste ustanowione w roku 2005. Czynność niepodlegająca VAT.
 
IPTPP2/443-57/11-5/12-S/AW Nie ma podstaw do uznania, iż Wnioskodawca występuje jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami. Taki rodzaj działalności nie mieści się w profilu zarejestrowanej i prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. Sprzedaż działek budowlanych nie stanowi przedmiotu jego działalności gospodarczej. Nie podjęte zostały również przez Stronę działania wskazujące na zamiar prowadzenia działalności o takim profilu. Nieruchomość została nabyta jako majątek osobisty i nie była wykorzystywana w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zainteresowany nie podjął żadnych aktywnych działań w celu zmiany przeznaczenia gruntu.
 
IPTPP4/443-308/12-6/OS Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-308/12-5/OS Brak prawa do odliczenia podatku od towarów i usług lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-299/12-6/ALN Czy Powiat może odzyskać VAT naliczony od zakupu towarów i usług dokonywanych w celu realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pn. „...”?
 
IPTPP4/443-299/12-5/ALN Czy Powiat może odzyskać VAT naliczony od zakupu towarów i usług dokonywanych w celu realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pn. „...”?

Wskaźniki gospodarcze