Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 lipca 2012 r.
 
ITPP2/443-1313/11/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-278/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-127/12/BJ Brak prawa do odzyskania podatku VAT.
 
ITPP2/443-1330/11/AF Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku ze zrealizowaniem budowy sieci wodociągowej.
 
ITPP2/443-610/09/12-S/AD Sprzedaż działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-262/12/EK O ile w momencie przekazania majątek, który zamierza Pan przenieść w zamian za udziały, stanowić będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny – na co może wskazywać treść wniosku – jego aport będzie wyłączony z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP1/443-1604/11/BJ Klubowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-242/10-5/12/S/AK W zakresie możliwości posiadania statusu rolnika ryczałtowego i powrotu do zwolnienia przedmiotowego
 
IPPP2/443-1405/11-2/AO Czy w sytuacji gdy Kontrahent finansuje wynagrodzenie Wnioskodawcy za usługi szkoleniowe świadczone w ramach realizacji Projektu co najmniej w 70% z dotacji, usługi te podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia wykonawczego?
 
IPPP3/443-187/12-4/JF Spółka ma obowiązek rejestracji z tytułu importu usług i rozliczyć podatek a deklaracji VAT-9M.
 
IPPP1/443-167/12-2/AW Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług serwisu komputerowego świadczonych dla polskich i zagranicznych klientów
 
IPPP1/443-241/12-4/AW Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej
 
IPPP2/443-314/12-2/IG Czy wynajem w/w. pomieszczeń pomocniczych, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, podlega zwolnieniu od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPPP2/443-591/09/12-6/S/SAP/KOM Skoro tego rodzaju świadczenie pieniężne (wypłacenie premii) nie stanowi ani świadczenia usług ani dostawy towarów, ani też nie można jej uznać za rabat udzielony w stosunku do sprzedanych towarów, to nie ma ono wpływu na rozliczenia VAT. Zgodnie z powyższym, faktury wystawione przez Kontrahentów na rzecz Spółki dokumentują czynności, które w istocie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym, nie dają Spółce prawa do odliczenia podatku VAT wykazanego na tak wystawionych fakturach.
 
IPPP1/443-409/12-2/AS Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
 
IPPP1/443-269/12-2/AS Czy wydanie całości majątku Spółki na rzecz Udziałowca w związku z likwidacją Spółki (w ramach podziału majątku, o którym mowa w art. 286 Kodeksu spółek handlowych) pozostawać będzie poza zakresem ustawy o VAT jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa?
 
IPPP1/443-355/12-2/AS Czy z tytułu uczestnictwa w przedstawionym w stanie faktycznym Systemie Spółka będzie podatnikiem podatku od towarów i usług?
 
IPPP1/443-284/12-2/AS Należy stwierdzić, że obciążenie przez Wnioskodawcę jako lidera konsorcjum pozostałych konsorcjantów kosztami udzielenia przez bank gwarancji bankowej, stanowi usługę związaną z udzieleniem gwarancji bankowej, którą stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy, należy udokumentować fakturą VAT.
 
IPPP1/443-209/12-2/AS Jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla transakcji refakturowania na najemców opłat z tytułu usług - dostarczania wody, odprowadzania ścieków - czy taka jaka jest na fakturze pierwotnej 8 %, czy zwiększona przy refakturowaniu na najemców do 23%?
 
IPPP1/443-243/12-4/AS Premie pieniężne wypłacane przez Wnioskodawcę, stanowią rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy, zmniejszający podstawę opodatkowania. Zatem udzielenie przedmiotowych premii pieniężnych podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług i na podstawie przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2012 r., Wnioskodawca obowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wymogi wynikające z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia.
 
IPPP1/443-201/12-2/AS Czy pożyczki udzielane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Dominującej będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP1/443-201/12-3/AS Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, wartość obrotu (tj. kwota odsetek, które Wnioskodawca ma otrzymać) z tytułu pożyczek udzielonych na rzecz Spółki Dominującej powinna zostać uznana za obrót uzyskany z tytułu czynności dokonywanych sporadycznie w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT, a w rezultacie obrotu uzyskanego z tytułu dokonania tych czynności nie uwzględnia się dla potrzeb obliczenia proporcji, o której stanowi art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-257/12-2/AS W opisanym stanie, gdy to Wnioskodawca jest stroną umów o dostawę mediów, opłaty ponoszone m. in. za dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków w związku z zawartą umową najmu, stanowią element składowy świadczonej przez Wnioskodawcę usługi w zakresie najmu lokali użytkowych. Wobec tego ww. koszty ponoszone przez wynajmującego łącznie stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z tytułu świadczenia przez Wnioskodawcę usług najmu i są opodatkowane zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146 pkt 1 ustawy, stawką właściwą dla świadczonych usług najmu lokali użytkowych tj. 23%. Reasumując, w odniesieniu do opłat za wodę i wywóz nieczystości, dotyczących lokali użytkowych zajmowanych na zasadach spółdzielczych własnościowych praw do lokali, lub wyodrębnionej notarialnie własności oraz na zasadach najmu, Wnioskodawca winien stosować 23% stawkę podatku VAT.
 
IPPP1/443-187/12-3/AS Efektem działań podejmowanych przez Wnioskodawcę jest doprowadzenie do skojarzenia Banku z klientem w celu zawarcia umowy na usługi finansowe, w tym prowadzenie negocjacji, Spółka nie jest stroną umowy o produkt finansowy, ponadto wykonywane usługi nie mają wyłącznie charakteru wykonywania czynności administracyjnych związanych z umową. Spółka otrzyma wynagrodzenie prowizyjne w przypadku, gdy dojdzie do zawarcia umowy.
 
IPPP1/443-479/12-2/IGo Możliwość otrzymania zwrotu podatku VAT poniesionego w ramach realizacji projektów.
 
IPPP1/443-426/12-4/IGo Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, sklasyfikowanej jako grunty orne RV, dla której nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy, będzie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-497/12-2/IGo Usługa ręcznego wykaszania porostu ze skarpy cieku z wygrabieniem; ręcznego wykoszenia porostu z dna cieku z wygrabieniem, usuwania przetamowań i zatorów z koryta cieku opodatkowana jest podstawową stawką podatku VAT, tj. 23% VAT.
 
IPPP1/443-378/12-4/EK Stawka podatku przy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej i nie przeznaczonej pod zabudowę
 
IPPP1/443-423/12-2/EK Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
 
IPPP1/443-444/12-2/EK Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-354/12-2/EK W związku z uczestnictwem w Systemie Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wszystkie czynności wykonywane w ramach Umowy Cash pooling w związku z zarządzaniem płynnością finansową będą się składały na kompleksową usługę, świadczoną w całości i wyłącznie przez bank.
 
IPPP1/443-265/12-2/EK Prawo do odliczenia w całości podatku VAT w przypadku wykonywania działalności opodatkowanej i działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT oraz możliwość dokonywania korekty deklaracji VAT w powyższym zakresie od roku 2008.
 
IPPP1/443-235/12-4/EK Opodatkowanie wniesienia aportu w postaci ZP ZOZ-u do Sp. z o.o.

Wskaźniki gospodarcze