Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 lipca 2012 r.
 
IPTPP4/443-130/12-6/BM Opodatkowanie sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstwa.
 
IPTPP1/443-199/12-4/MS Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości (grunt o powierzchni 10.000 m2 wraz z budynkiem o powierzchni 20 m2) podlega zwolnieniu od podatku VAT?
 
IPTPP2/443-250/12-4/AW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-247/12-2/AW Przekazanie przedsiębiorstwa spełniającego wymogi art. 551 Kodeksu cywilnego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.
 
IPTPP2/443-211/12-5/PR Obliczanie proporcji zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług
 
IPTPP2/443-211/12-4/PR Obliczanie proporcji zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług
 
IPTPP4/443-205/12-2/JM Wnioskodawca obciążając najemców lokali użytkowych kosztami zużytych mediów winien do podstawy opodatkowania włączyć wartość zużytych mediów. Jednocześnie do całości świadczonej usługi najmu winien zastosować stawkę właściwą dla usługi zasadniczej - usługi najmu lokali użytkowych, tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 
IPTPP2/443-199/12-4/JS dokumentowanie czynności polegającej na przeniesieniu kosztów dotyczących wynagrodzeń z narzutami pracowników oraz towarów i usług zakupionych na potrzeby jednostki
 
IPTPP2/443-189/12-5/IR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z zakupem towarów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ..... na lata 2007-2013. Jednocześnie stwierdzić należy, iż będzie miał prawo do skorygowania nieodliczonego podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów w ramach projektu, w części w jakiej zakupy te będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem, poprzez dokonanie korekty kwoty podatku naliczonego zgodnie z zasadami oraz w terminach przewidzianych prawem, wynikających z przepisów art. 91 ustawy.
 
IPTPP4/443-151/12-6/UNR Wnioskodawca dla dostawy wody do lokali użytkowych użytkowanych na zasadach najmu zarówno tych wyposażonych w wodomierze jak i bez wodomierzy jest zobowiązany stosować 23% stawkę podatku VAT. Ta sama podstawowa stawka podatku znajdzie zastosowanie dla dostawy wody do lokali użytkowych wyposażonych w wodomierze zajmowanych na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 
IPTPP4/443-213/12-2/OS W świetle powyższego oraz mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy należy stwierdzić, iż bez względu na ilość przekazywanych przez Spółkę jednemu podmiotowi towarów oraz status tego podmiotu, jeżeli jednostkowa wartość nabycia (koszt wytworzenia) tych towarów określone w momencie przekazywania towarów nie przekracza 10 zł, nieodpłatne ich wydanie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy.
 
IPTPP4/443-196/12-2/UNR Transakcja nieodpłatnego przekazania prawa własności i udziałów w prawach własności działek gruntowych przez Wnioskodawcę na rzecz wspólników spółki będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż przy nabyciu ww. prawa Zainteresowanemu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, a zatem ww. przekazanie nie stanowi dostawy towarów. Tym samym, transakcja nie będzie podlegała obowiązkowi wykazania w deklaracji VAT-7
 
IPTPP2/443-233/12-4/KW prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z organizacją turnieju golfowego, w tym usług cateringowych
 
IPTPP2/443-231/12-4/JS świadczona przez Wnioskodawcę usługa opróżniania szamb i dołów gnilnych samochodem specjalistycznym oraz oczyszczania ścieków opodatkowana jest stawką podatku VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy
 
IPTPP2/443-206/12-9/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w ramach realizacji projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-372/12-4/AW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego lub zwrotu tego podatku w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-363/12-4/PR Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia lub otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-297/12-6/PR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-267/12-4/PR Gmina przekazując infrastrukturę wodno - kanalizacyjną w drodze umowy dzierżawy (umowy cywilnoprawnej) działa jako podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. W związku z powyższym przedmiotowa czynność, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-234/12-5/PR Planowana sprzedaż dwóch działek wchodzących w skład majątku osobistego Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Zainteresowany dokonując ich sprzedaży będzie korzystał z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem.
 
IPTPP2/443-234/12-4/PR sprzedaż działki wchodzącej w skład majątku osobistego Wnioskodawcy nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Zainteresowany dokonując jej sprzedaży korzystał z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem.
 
IPTPP1/443-269/12-4/MH Czy Ochotnicza Straż Pożarna będzie mieć możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi na realizację projektu?
 
IPTPP1/443-243/12-4/MW Czy Gmina ma prawo odliczenia podatku z faktury otrzymane od kancelarii prawniczej?
 
IPTPP1/443-219/12-6/RG Czy usługa przeprowadzonych przez Wnioskodawcę warsztatów na zlecenie Uniwersytetu Medycznego o tematyce przedsiębiorczości (m.in. prawo cywilne i prawo pracy, zasady opodatkowania usług medycznych, jak założyć i prowadzić własny gabinet, przygotowanie biznesplanów, podstawy analizy finansowej i ekonomicznej) jest opodatkowana 23% podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-214/12-4/MW Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca może stosować zwolnienie przedmiotowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-196/12-6/MH Jaką stawkę VAT należy zastosować przy wykonywaniu montażu wraz z materiałem wyrobów zakupionych u polskich producentów i wykonywanych na zlecenie klienta indywidualnego do mieszkań i lokali do 150 m2 lub domów mieszkalnych do 300 m2?
 
IPTPP1/443-211/12-4/MW Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca może stosować zwolnienie przedmiotowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-214/12-5/MW Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca może stosować zwolnienie przedmiotowe określone w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP4/443-181/12-4/BM Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-280/12-4/PR Sprzedaż obiadów dla uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum oraz dla Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
IPTPP4/443-238/12-2/OS Będące przedmiotem zapytania posiłki, sprzedawane przez Spółkę w Jej lokalach „na wynos”, jako towar w postaci gotowych posiłków i dań sklasyfikowanych w grupowaniu 10.85.1 PKWiU, podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 5 %, na mocy wyżej powołanego art. 41 ust. 2a ustawy, załącznika nr 10 poz. 28 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-168/12-6/MH Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku realizowanej inwestycji?
 
IPTPP2/443-301/12-2/JN Uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT z tytułu czynności wykonywanych w ramach umowy cash poolingu
 
IPTPP1/443-255/12-2/AK Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług edukacyjnych
 
IPTPP4/443-183/12-5/ALN Czy Instytut ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupu usług i materiałów związanych z realizacją projektu?
 
IPTPP4/443-373/12-3/OS Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu , ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-338/12-4/IR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-246/12-2/MS Dobrowolne wpłaty dokonywane przez mieszkańców Gminy partycypujących w kosztach budowy sieci sanitarnej, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-239/12-8/KW Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i ubiegania się o jego zwrot w ramach realizacji projektu pn. „...”, ponieważ w świetle okoliczności przedstawionych we wniosku, wydatki poniesione w ramach realizacji projektu będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-228/12-5/OS Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty zadania nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-242/12-4/MW Czy Spółka będąc podwykonawcą świadczącego usługę podstawową, wykonując usługi kształcenia zawodowego kierowców w kat. D w zakresie zajęć praktycznych, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-371/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.
 
ITPP1/443-280/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-428/12/AT Opodatkowanie czynności wydzierżawienia gruntu.
 
ITPP1/443-420/12/AT Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1534/11/BK Możliwość zastosowania zwolnienia podmiotowego.
 
IPTPP4/443-189/12-4/BM Stawka podatku dotycząca montażu rolet i żaluzji zewnętrznych, rolet i żaluzji wewnętrznych oraz moskitier.
 
IPTPP2/443-530/12-3/IR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT z tytułu nabycia środków trwałych w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-11/12/AK Brak wpływu sprzedaży usług udzielenia poręczeń kredytu w ramach konsolidacji i restrukturyzacji zadłużenia kredytowego spółek z grupy kapitałowej na obliczenie proporcji.
 
ITPP1/443-1700/11/TS Stawki podatku przy czynnościach związanych z grodzeniem upraw leśnych.
 
ITPP1/443-1725/11/AJ Prawo do pomniejszenia obrotu o wartość udzielonej bonifikaty.
 
ITPP1/443-1701/11/AP Opodatkowania czynności, polegających na pobieraniu krwi pępowinowej.
 
ITPP2/443-1724/11/AP Moment powstania obowiązku podatkowego.
 
ITPP1/443-1662/11/MS Czy kompleksowa usługa zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi objęta jest zwolnieniem od podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-361/12-3/KW Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-329/12-4/JN Wnioskodawczyni dokonując dostawy przedmiotowych działek będzie wypełniała definicję działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy i będzie spełniała przesłanki do uznania Jej za podatnika podatku od towarów i usług zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 ustawy. Przedmiotowa sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu według stawki 23%, a Wnioskodawczyni będzie miała obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku VAT.
 
IPTPP2/443-309/12-4/IR Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją operacji.
 
IPTPP1/443-308/12-2/MH Czy Wnioskodawca prawidłowo wystawia faktury VAT do opisanych transakcji (nie podlega VAT, podatek rozlicza nabywca)?
 
IPTPP2/443-254/12-4/IR Rozliczenie przez Wnioskodawcę podatku należnego z tytułu usług telekomunikacyjnych za styczeń 2012 r.
 
IPTPP2/443-253/12-4/KW złożenie deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej o dokonanych ewnątrzwspólnotowych transakcjach za miesiąc styczeń 2012 r.
 
IPPP1/443-239/12-2/EK Stawka podatku oraz ustalenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości.
 
IPPP1/443-323/12-2/EK Z uwagi na pośredni związek z działalnością gospodarczą, Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego od pozostałych wydatków. Jednakże prawo to przysługuje w proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy, w sytuacji gdy Wnioskodawca nie jest w stanie dokonać bezpośredniej alokacji podatku naliczonego wyłącznie do czynności opodatkowanych lub czynności zwolnionych od podatku.
 
IPPP1/443-185/12-6/EK Zastosowanie właściwej stawki podatku, określenia podstawy opodatkowania oraz sposobu udzielania rabatów dla usług świadczonych w ramach pakietów M.
 
IPPP3/443-314/12-2/RD Czy na podstawie art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy o VAT Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez Agencje z tytułu świadczonych przez nie usług marketingowych zgodnie z umową o świadczenie usług marketingowych w zakresie organizacji oraz obsługi konkursów i akcji marketingowych?
 
IPPP2/443-191/12-2/IZ Dotyczy opodatkowania transakcji zbycia 100% udziałów oraz zbycia znaku towarowego
 
IPPP3/443-275/12-2/RD Wnioskodawca prosi o interpretację, czy może z bieżącą datą wystawić fakturę korygującą do faktury z 19.10.2011 r. , zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług od dostawy nieruchomości wraz z budynkami i wykazać w niej korektę podatku należnego w wysokości 336.260 zł. na minus. Czy prawidłowe będzie ujęcie korekty w bieżącej deklaracji VAT – 7 i wystąpienie do Drugiego Urzędu Skarbowego w R. o zwrot podatku w kwocie 309.313 zł (taką kwotę zapłacono 25.11.2011 r. zgodnie z deklaracją VAT – 7 za październik 2011 r.), a resztę tj. 26.947 zł – do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy?
 
IPPP2/443-1310/11-2/IG Czy opłata reprograficzna podlega opodatkowaniu VAT i - konsekwentnie - czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawianych przez OZZ dokumentujących otrzymanie przez te podmioty opłaty reprograficznej?
 
IPPP3/443-28/12-2/MK dokumentowanie wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu świadczonych usług pośrednictwa, opodatkowanie otrzymywanych premii pieniężnych
 
IPPP3/443-1295/11-2/JF Zwolnienie podatkowe dla usługi szkolenia zawodowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c
 
IPPP1/443-1510/11-2/ISz Wniesienie nieruchomości zabudowanej aportem do Spółki z o.o. lub jej ewentualna sprzedaż są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W przypadku wniesienia nieruchomości zabudowanej aportem do Spółki z o.o. lub sprzedaży tej nieruchomości na rzecz Spółki z o.o. Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją budowy, stosownie do art. 86 ust. 1 w terminach określonych w art. 86 ust. 10, ust. 11 lub poprzez korektę deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 86 ust. 13 ustawy.
 
IPPP3/443-5/12-2/KC W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dotyczących Grupy
 
IPPP2/443-188/12-2/IG 1. Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2011 i 2012 r., w przypadku wykonywania robót: budowlanych, budowlano - montażowych i instalacyjnych, związanych z przebudową, modernizacją i remontem budynków zbiorowego zamieszkania, znajdujących się na terenie koszar policyjnych, klasyfikowanych wg PKOB w klasie 1130, właściwą stawką VAT dla tego rodzaju usług jest stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8%?2. Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2011 i 2012 r. wykonywanie wszystkich czynności w zakresie świadczenia usług budowlano - montażowych, remontowych, modernizacji, termomodernizacji, czy robót konserwacyjnych w budynkach zbiorowego zamieszkania, klasyfikowanych wg PKOB w klasie 1130, podlega opodatkowaniu stawką obniżoną w wysokości 8%, niezależnie od tego czy roboty te dotyczą części mieszkalnej, czy też części niemieszkalnej budynku, zwłaszcza w sytuacji gdy umowa dotyczyła wykonania robót budowlanych budynków jako całości?
 
IPPP1/443-360/12-2/PR możliwość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% przy dostawie laptopów.
 
IPPP1/443-260/12-2/PR opodatkowania zysku Spółki w postaci kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą obciążenia Klienta w zamian za wyemitowane vouchery a kwotą ryczałtu przekazaną Partnerowi.
 
IPPP2/443-209/12-2/IZ Instalacja kasy rejestrującej do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych byłaby bezcelowa, a sama kasa stanowiłaby urządzenie bezużyteczne.
 
IPPP2/443-153/12-4/IG Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka powinna odprowadzić podatek VAT od wartości przekazanego budynku łącznie z gruntem, stanowiącym prywatną własność wspólników, czy tylko od wartości budynku?
 
IPPP3/443-1447/11-2/KB Dla potrzeb podatku od towarów i usług za teren niezabudowany należy uznać taki teren, na którym nie znajdują się budynki, budowle lub ich części. W sytuacji zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, lecz przeznaczonej pod zabudowę, należy taką transakcję opodatkować 23% stawką podatku VAT.
 
IPPP2/443-107/12-2/JW Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT w ramach zadania polegającego na dokonanych zakupach w ramach projektu?
 
IPPP3/443-1351/11-4/LK Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego od podatku, z tytułu świadczonych usług kształcenia zawodowego psychoterapii tańcem i ruchem
 
IPPP2/443-215/12-2/JW Skoro nabyte przez Wnioskodawcę lokale użytkowe w drodze aportu od Osoby Fizycznej, których nabycie jak wskazał Wnioskodawca będzie opodatkowane według właściwej stawki oraz to, że przedmiotowe lokale będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawcy stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie lokali użytkowych. Tym samym Wnioskodawcy przysługiwać będzie również prawo do zwrotu podatku VAT, w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w trybie art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskaźniki gospodarcze