Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 lipca 2012 r.
 
ILPP1/443-457/07/12-S/PG Opodatkowanie sprzedaży działek budowlanych.
 
IPTPP1/443-339/12-2/MH Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT od zrealizowanego zadania w ramach działania 4.1/413 ... dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „...”?
 
IPTPP1/443-288/12-2/AK Czy Stowarzyszenie ponosząc w 2012 roku koszty realizacji zadania ma możliwość odzyskania podatku VAT?
 
IPTPP1/443-281/12-2/IG Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją operacji pt.: „...”, ponieważ poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-247/12-2/AK Czy prowadzone przez Uczelnię, szkolenia umożliwiające zdobycie licencji o charakterze niezawodowym w zakresie pilot samolotowy turystyczny PPL(A) podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-236/12-2/MW Czy w związku z zaistniałą sytuacją COZL ma prawo uznać, że przedmiotem umowy są usługi zaliczane do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług w świetle art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej cyt. jako "ustawa o VAT"), a tym samym dokonać korekty wystawionej faktury VAT z przyjętą stawką 23%, czy też, zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 8 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stosować stawkę 23% uznając, że świadczone usługi w postaci udostępniania oddziałów przedsiębiorstwa COZL na potrzeby działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 89 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej nie mieszczą się w katalogu zwolnień przedmiotowych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy o VAT i nie ma podstaw do stosowania niniejszego zwolnienia?
 
IPTPP1/443-225/12-6/RG Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powołane regulacje należy stwierdzić, że jeżeli nabywane w ramach projektu towary i usługi, bez względu na źródło finansowania (dotacja czy wkład własny przedsiębiorcy), mają związek z czynnościami opodatkowanymi – usługami doradztwa, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu związanego z usługami doradztwa, o ile nie zachodzą ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.Wobec powyższego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy, w którym wskazano, iż „prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w 100% ale w odniesieniu do czynności opodatkowanej stanowiącej 10% wartości usługi, finansowanej przez klienta” należało uznać za nieprawidłowe.
 
IPTPP1/443-215/12-5/MW Jaką stawkę VAT Wnioskodawca powinien zastosować przy dalszej sprzedaży wyrobów medycznych i akcesoriów zakupionych od polskiego importera w okresie XII 2010r. i jaką od 01.01.2011r. do nadal?
 
IPTPP2/443-315/12-4/IR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.
 
IPTPP2/443-311/12-2/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach zadania inwestycyjnego „...”, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-300/12-2/PR Wnioskodawca nie będzie działał w charakterze podatnika, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.
 
IPTPP1/443-282/12-2/RG Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT w ramach realizowanej operacji „...” współfinansowanej z osi IV Leader PROW 2007-2013 Działanie Małe Projekty?
 
IPTPP2/443-235/12-7/IR Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Usługi zakwaterowania i wyżywienia świadczone - jak wskazał Zainteresowany, jako usługi ściśle związane ze świadczeniem usług opieki nad dziećmi i młodzieżą w ramach organizowanych obozów i kolonii, będą korzystały ze zwolnienia od podatku.
 
IPTPP2/443-235/12-6/IR Należy stwierdzić, że nie został spełniony warunek zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy. W związku z powyższym Wnioskodawca do działalności bezpośrednio związanej ze sportem winien zastosować podstawową stawkę podatku w wysokości 23%.
 
IPTPP2/443-229/12-6/JN Opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych usług produkcyjnych w Okresie Przejściowym.
 
IPTPP2/443-229/12-5/JN Opodatkowanie podatkiem VAT zbycia aktywów niematerialnych.
 
IPTPP2/443-229/12-4/JN Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy ruchomych aktywów materialnych.
 
IPTPP4/443-186/12-4/JM W sytuacji gdy Wnioskodawca nie udzielił rabatu handlowego rozliczanego miesięcznie oraz rabatu handlowego rocznego dla wszystkich dostaw towarów nie ma prawa udokumentować takiego rabatu fakturą korygującą na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia. W takiej sytuacji Wnioskodawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą na zasadach przewidzianych w § 13 ust. 2 rozporządzenia.
 
IPTPP4/443-186/12-5/JM W sytuacji gdy Wnioskodawca udzieli rabatu handlowego rozliczanego okresowo w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów na rzecz danego kontrahenta będzie miał prawo udokumentować taki rabat fakturą korygującą na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia. W przypadku, gdy rabat handlowy rozliczany okresowo nie będzie odnosił się do wszystkich dostaw towarów na rzecz danego kontrahenta, wówczas Wnioskodawca nie będzie miał prawa do udokumentowania takiego rabatu fakturą korygującą na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia. Wówczas Wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawić fakturę korygującą na zasadach przewidzianych w § 13 ust. 2 rozporządzenia.
 
ITPP1/443-1704/11/AJ Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania mediów na rzecz najemców.
 
ITPP1/443-1712/11/BK Opodatkowania usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 02.40.10.9.
 
IPTPP4/443-222/12-2/UNR Sprzedaż przez Wnioskodawcę wyhodowanych i zahibernowanych ślimaków stanowiących towar konsumpcyjny opodatkowana będzie stawką 8% podatku VAT.
 
IPTPP2/443-291/12-5/KW Wnioskodawca w sytuacji zmiany przeznaczenia przedmiotowych środków transportu z towarów handlowych na środki trwałe po kilku miesiącach od daty ich wewnątrzwspólnotowego nabycia, winien z tego tytułu zapłacić podatek w należnej wysokości oraz złożyć informację VAT-23. Jednocześnie winien dokonać korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym wystąpił obowiązek z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia tych pojazdów.
 
ITPP1/443-1714/11/TS Stawki podatku stosowanej do robót wykonywanych w budynku oraz do robót zewnętrznych.
 
ITPP1/443-1706/12/BK Zwolnienia od podatku dostawy używanego samochodu osobowego.
 
ILPP1/443-1543/11-4/MK Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży dywidendy rzeczowej.
 
ILPP2/443-300/12-2/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania pracownikom pakietów medycznych.
 
ILPP2/443-300/12-3/MR Podatek od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-1359/11-4/NS Odliczenie podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji.
 
ILPP1/443-1359/11-5/NS Odliczenie podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji.
 
ILPP1/443-1335/11-4/AW Czy wykonywana ww. kontrola, przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości, powinna być uznana jako usługa w stosunku do pozostałych współwłaścicieli nieruchomości i należy naliczyć VAT 23%?
 
ILPP2/443-759/09/12-S/AD 1. Kiedy zgodnie z art. 19 ustawy o VAT powstanie obowiązek podatkowy?
2. Czy jest to chwila przyznania odszkodowania w formie pieniężnej bądź w formie nieruchomości zamiennej, lecz nie później niż czternastego dnia od dnia wydania decyzji administracyjnej określającej jego wysokość, o czym stanowi art. 132 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami?
 
ILPP2/443-759/09/12-S1/AD Kiedy zgodnie z art. 19 ustawy o VAT powstanie obowiązek podatkowy?
1. Czy jest to chwila przyznania odszkodowania w formie pieniężnej bądź w formie nieruchomości zamiennej, lecz nie później niż czternastego dnia od dnia wydania decyzji administracyjnej określającej jego wysokość, o czym stanowi art. 132 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami?
2. Czy chwilą powstania obowiązku podatkowego jest wydanie nieruchomości, pomimo że w dniu przeniesienia własności strony nie ustaliły wysokości odszkodowania. Jeżeli tak, to jak należałoby ustalić podstawę opodatkowania zgodnie z art. 29 ustawy o VAT?
3. Czy odstąpienie od odszkodowania zobowiązuje Spółkę do odprowadzenia VAT należnego?
 
ILPP2/443-513/08/12-S/AD Opodatkowanie dostawy gruntów.
 
ILPP2/443-1439/11-4/EN Czy w związku z zawartą umową dzierżawy lokalu użytkowego pomiędzy małżonkami (stanowiącego ich współwłasność) Wnioskodawczyni postępuje prawidłowo, odprowadzając od uzyskanego czynszu dzierżawnego podatek VAT?
 
ILPP2/443-1439/11-5/EN Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku VAT, Wnioskodawczyni zasadnie uzyskała zwrot podatku VAT, uiszczonego wcześniej, tj. uregulowanego przy nabyciu przedmiotowego lokalu?
 
ILPP1/443-39/10/12-S/MK Dostawa użytkowania wieczystego działek budowlanych.
 
ILPP1/443-1012/08/12-S/TK Czy w związku z czynnością sprzedaży tych gruntów Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-433/08/12-S/AKr Czy przewidywana transakcja sprzedaży nieruchomości (udziału wynoszącego 1/2 części w działce) będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1502/11-4/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla mediów, którymi obciążany jest najemca.
 
ILPP2/443-1502/11-5/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup mediów.
 
IPPP3/443-456/12-3/RD Dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na upominki, oraz w zakresie opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania klientom upominków z logo firmy.
 
IPPP3/443-456/12-2/RD Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz opodatkowania nieodpłatnych czynności na rzecz pracowników i kontrahentów
 
IPPP3/443-468/12-2/RD Zwolnienie przewidziane w ww. przepisie nie ma zatem zastosowania dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług realizowanych w ramach szkoleń zawodowych jako kolejny podwykonawca dla Firmy B, która jest zleceniobiorcą dla firmy A, czyli realizatora projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W tej sytuacji zastosowanie ma podstawowa stawka podatku tj. 23 %, w myśl art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.
 
IPPP3/443-81/12-4/RD Zarówno zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Wnioskodawcę dla uczniów placówek oświatowych jak i zajęcia dydaktyczne i wykłady dla słuchaczy na uczelniach wyższych prywatnych i państwowych nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.
 
IPPP3/443-81/12-5/RD Należy stwierdzić, że faktura wystawiona przez współautora książki z tytułu przeniesienia (udzielenia) na wydawcę przez indywidualnego twórcę za przekazanie praw autorskich do napisanego artykułu (książki) w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanego w formie honorarium, będzie opodatkowana stawką w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 zw. z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy. W sytuacji zaś, gdy Wnioskodawca będąc współautorem książki nie przekazuje praw autorskich do napisanego artykułu na wydawcę zastosowanie będzie mieć podstawowa stawka podatku od towarów i usług.
 
ILPP4/443-714/11-2/TK Czy wobec powyżej opisanych faktów Wnioskodawca ma prawo do odzyskania, z tytułu realizacji ww. operacji, podatek VAT, czy nie?
 
ILPP4/443-722/11-3/TK Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1504/11-4/MN Podstawą opodatkowania VAT będzie wyłącznie wartość gruntu. Przedmiotem transakcji nie będzie przeniesienie własności nieruchomości stanowiących stację myjni samochodowej, bowiem jak wskazuje Gmina, stanowi ona własność Dzierżawcy.
 
ILPP2/443-1501/11-2/MR Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup lokali niemieszkalnych oraz wydatków poniesionych na ich wykończenie i wyposażenie, otrzymanych przed rejestracją jako podatnik VAT czynny.
 
IPPP2/443-374/12-4/KOM Prawo do odliczenia podatku VAT przy realizacji projektuZ uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.
 
IPPP2/443-1232/08/12-4/S/ASi/KOM Skoro opis przedstawiony w sprawie przez Wnioskodawcę nie wskazuje na takie formy jego aktywności w zbywaniu posiadanych nieruchomości, które wykraczałyby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, to nie można go uznać za podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą w rozumieniu art.15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.
 
IPPP2/443-551/09/12-10/S/PW/KOM Skoro stan faktyczny przedstawiony w sprawie przez Skarżącego nie wskazuje na takie formy jego aktywności w zbywaniu posiadanych nieruchomości, które wykraczałyby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, to Skarżącego nie można uznać za podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u., co oznacza naruszenie przepisów prawa materialnego przez organ udzielający interpretacji.
 
IPPP2/443-553/07/12-5/S/ASi/KOM Czy sprzedaż działek wydzielonych z gruntów rolnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT pomimo, że sprzedaży dokonują osoby fizyczne z prywatnego majątku nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą?
 
IPPP3/443-345/12-4/KT Stawka podatku przy obciążaniu najemców lokali użytkowych kosztami mediów.
 
IPPP3/443-453/12-2/KT Miejsca świadczenia i opodatkowania usług świadczonych na rzecz spółki cypryjskiej.
 
IPPP3/443-331/12-2/KT Stawka podatku dla sprzedaży mrożonych bułek kajzerek.
 
ILPP4/443-756/11-4/TK Czy Parafia ma możliwość odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług wydatkowanego w ramach realizacji operacji pn.: „Remont parkingu ...”?
 
IPPP3/443-405/12-2/KT Opodatkowanie wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce cypryjskiej.
 
IPPP3/443-278/12-2/KT Brak prawa do zastosowania stawki 0% dla dostawy towarów dokonywanej przez przewoźnika na rzecz pasażerów na pokładach samolotów w rejsach międzynarodowych.
 
IPPP3/443-321/12-2/KT Zwolnienie od podatku odsprzedaży na rzecz pracowników nabywanych usług medycznych
 
IPPP3/443-220/12-4/KT Skutki podatkowe zawarcia umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi.
 
IPPP3/443-271/12-2/KT Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania napojów i artykułów spożywczych na rzecz pracowników i kontrahentów oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów.
 
IPPP3/443-204/12-2/KT Opodatkowanie usług zarządzania płynnością finansową (umowa cash-poolingu).
 
ITPP3/443-90/10/12-S/JK Zakres możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku otrzymania faktur przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej, drukowanych przez odbiorcę i w takiej formie przechowywanych.
 
ITPP2/443-353C/08/12-S/AD W zakresie prawidłowości opodatkowania opłat z tytułu przetrzymywania kontenerów w porcie i poza portem.

Wskaźniki gospodarcze