Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 lipca 2012 r.
 
IPTPP2/443-307/12-2/JN Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-311/12-2/MS Czy Gminie realizującej projekt „...” będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za wykonanie wyżej wymienionej inwestycji?
 
IPPP3/443-324/12-2/LK Prawo do zwrotu podatku od towarów i usług dla podmiotów zagranicznych w związku z nabywanymi usługami cateringowymi
 
IPPP2/443-385/12-2/AO Czy sprzedaż części składników majątku Spółki stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a tym samym powinna podlegać opodatkowaniu VAT?
 
IPPP2/443-305/12-4/AO Czy prawidłowo została zastosowana stawka 23% przy sprzedaży zabudowanej nieruchomości i czy kupującemu przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT?
 
IPPP2/443-393/12-3/AO Czy transakcja sprzedaży przez sprzedawcę nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „ustawą o VAT”)?
 
IPPP1/443-1245/11-2/ISz usługi faktoringu świadczone przez Bank, zgodnie z zawartymi umowami, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według podstawowej stawki podatku w wysokości 23%, gdyż wyłączone są ze zwolnienia z podatku na podstawie wyżej powołanego art. 43 ust. 15 ustawy, a na podstawę opodatkowania złożą się otrzymywane: prowizja ustalona procentowo w odniesieniu do wartości nominalnej nabytych wierzytelności, opłaty oznaczone kwotowo, przewidzianych w stanowiącej integralną część umowy faktoringowej Tabeli Opłat Prowizji, a także w przypadku sądowego dochodzenia należności prowizja określona procentowo w stosunku do wierzytelności, które będą dochodzone sądownie, opłaty stałe oznaczone w treści powyższej umowy kwotowo, oprocentowanie kwoty pożyczki przez okres jej udzielenia, prowizja za gotowość faktorską w wysokości procentowo ustalonej w umowie pożyczki w odniesieniu do kwoty przyznanego limitu
 
IPPP2/443-613/11-4/JW Sprzedaż budynku wraz z gruntem, na którym jest on położony, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy.
 
IPPP3/443-1588/11-2/LK Opodatkowania przeniesienia własności mienia w wyniku zmiany granic Gminy w zamian za odszkodowanie
 
IPPP2/443-125/12-4/MM Usługi polegające na realizowaniu programu Szkoły Promocji Zdrowia nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 i pkt 29 ustawy o VAT, bowiem Wnioskodawca nie spełnił żadnej z przesłanek uregulowanych w tych przepisach. W konsekwencji świadczone przez niego usługi będą podlegać podstawowej stawce podatku VAT w wysokości 23%.
 
IPPP3/443-1524/11-5/JK rozpoznanie eksportu towarów oraz określenie właściwej stawki podatku
 
IPPP3/443-14/12-2/KB zwolnienie świadczonej usługi udzielania zabezpieczeń transakcji finansowych; prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP2/443-1219/11-4/IG Wnioskodawca powinien być w posiadaniu dokumentów potwierdzających, iż faktycznie dana usługa szkoleniowa dla konkretnego klienta, korzystająca ze zwolnienia od podatku, będzie finansowana ze środków publicznych, jednakże oświadczenia nie stanowią takich dokumentów. W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku braku odpowiednich dokumentów potwierdzających, że szkolenie spełnia warunki kształcenia zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych należy zastosować stawkę podatku w wysokości 23% należy uznać za prawidłowe.
 
IPPP3/443-26/12-8/JF W tym celu Wnioskodawca ma prawo dokonać rejestracji jako podatnik VAT i w deklaracjach VAT-7 składanych za okresy rozliczeniowe po rejestracji ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego na zasadach wynikających z art. 91 ust. 1 i ust. 2 ustawy.
 
IPPP2/443-824/10-2/JW Należy stwierdzić, iż dostawa przedmiotowej nieruchomości gruntowej w części w jakiej przeznaczona jest - stosownie do zapisów postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - pod zabudowę mieszkalnictwa rolniczego, nie korzysta z jakiegokolwiek zwolnienia od podatku od towarów i usług i jest opodatkowana podstawową 23% stawką podatku VAT, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy o VAT. Natomiast w części w jakiej stanowi teren upraw polowych podlega zwolnieniu z podatku VAT, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Wobec powyższego Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z dostawą przedmiotowej działki i wystawienia faktury VAT w przypadku, gdy nabywcą nieruchomości gruntowej będzie podatnik podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-117/12-2/MM Czynności niepodlegające opodatkowaniu nie są wliczane do proporcji
 
PPP2/443-1200/11-2/IG Czy Spółka może dokonać odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach VAT RR wystawionych dla rolników ryczałtowych w miesiącach ich faktycznej zapłaty (sierpień, wrzesień 2011 r.) proporcjonalnie do wielkości przekazanej zapłaty na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub dokonanego potrącenia zgodnie z art.116 ust. 8?
 
IPPP2/443-876/11-4/JW Przedmiotowa sprzedaż nieruchomości (budynku biurowego oraz budynków garażowych) wraz z prawem wieczystego użytkowania, zgodnie z oświadczeniem Spółki, iż wybierze opcję opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy, podlega opodatkowaniu stawką 23% podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-1403/11-4/MM refakturowanie mediów
 
IPPP3/443-996/11-2/KC Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Przystosowanie remizy OSP na Świetlicę Integracji Społecznej”, ponieważ nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, a towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie są wykorzystywane do wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Wskaźniki gospodarcze