Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 lipca 2012 r.
 
IPTPP4/443-165/12-2/ALN Czy w stanie opisanym powyżej przysługuje Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w wystawionych przez leasingodawcę fakturach korygujących, w szczególności faktur wystawionych po upływie okresu przedawnienia roszczeń leasingodawcy wobec korzystających lecz przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego leasingodawcy a także faktur wystawionych po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego leasingodawcy, wynikającego z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa?
 
IPPP2/443-1173/11-4/JW Czy Wspólnota będzie działać jako podatnik VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT w odniesieniu do planowanej dostawy Nieruchomości opisanej w zdarzeniu przyszłym? Czy przedmiotem planowanej umowy sprzedaży będą składniki majątkowe nie stanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art. 2 pkt 27e oraz art. 6 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT)? Czy Wnioskodawca i nabywca będą uprawnieni do wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT planowanej sprzedaży Nieruchomości, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-1481/11-3/MK Nabywca działając jako zarejestrowany podatnik VAT dokonując zakupu Nieruchomości związanych bezpośrednio z wykonywaniem czynności opodatkowanych, w świetle art. 86 ust. 1 ustawy, nabędzie prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury potwierdzającej nabycie przedmiotowych Nieruchomości.
 
IPPP1/443-1446/11-2/JL Zapłata Spółce kwoty określonej w umowie wiąże się ze świadczeniem usługi przez Spółkę na rzecz wypłacającego, zatem jako wynagrodzenie za usługę podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%, a Spółka (usługodawca) powinna udokumentować fakt wykonania przedmiotowej usługi poprzez wystawienie faktury VAT. Mając na uwadze, że z tytułu wykonania przedmiotowej usługi Spółka powinna wystawić fakturę VAT, należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z przepisem art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, a więc z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wykonania usługi.
 
IPPP1/443-251/12-4/PR Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia usług profesjonalnej obsługi prawnej, w zakresie ochrony praw autorskich, polegających na dochodzeniu odszkodowania szkody wyrządzonej Spółce, sprowadzającej się do bezprawnego rozpowszechniania utworów oraz od kosztów pośrednich wymienionych we wniosku, mających związek zarówno z czynnościami opodatkowanymi jak i niepodlegającymi opodatkowaniu.
 
IPPP1/443-248/12-4/MP Usługi świadczone przez Wnioskodawcę opodatkowane będą 23% stawką podatku VAT.
 
IPPP1/443-377/12-2/IGo Nieodpłatne przekazanie na rzecz Samorządu gruntu należącego do Spółki tj. ul. K, będzie wypełniać definicję towarów i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-532/12-2/IGo Wnioskodawczyni nie dokona zatem żadnej dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT (tj. nie dokona przeniesienia prawa do rozporządzania gruntem na inny podmiot), występuje jedynie jako nabywca przedmiotowych gruntów. Nie zaistnieje zatem czynność mieszcząca się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Wskaźniki gospodarcze