Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 lipca 2012 r.
 
IPTPP2/443-255/12-3/JN Moment powstania obowiązku podatkowego
 
IPTPP2/443-255/12-2/JN Zwolnienie z podatku VAT usługi finansowania zakupu sprzętu medycznego poprzez odroczenie w czasie płatności.
 
IPTPP2/443-286/12-4/AW Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania kwoty podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IPTPP2/443-274/12-4/IR Wpłaty pieniężne przez mieszkańców z tytułu wykonania przyłączy do wybudowanej sieci kanalizacyjnej stanowią zapłatę za świadczenie usług i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-272/12-4/MS W związku ze zmianą przeznaczenia wybudowanego kompleksu sportowo – rekreacyjnego Gminie będzie przysługiwało prawo do korekty rozliczenia podatku naliczonego w oparciu o przepis art. 91 ust. 7. Korekty należy dokonywać odrębnie za poszczególne lata w wysokości 1/10 podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych ze zrealizowaną inwestycją. Dla celów korekty rocznej nie ma znaczenia miesiąc, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia inwestycji.
 
IPTPP1/443-272/12-3/MS Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do dokonania korekty w oparciu o art. 90a ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-246/12-6/PR Stawka podatku VAT przy montażu kolektorów słonecznych.
 
IPTPP4/443-239/12-4/UNR Gmina, nie ma możliwości odliczenia/obniżenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-230/12-4/RG Czy od uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości OSP w ... będzie musiała odprowadzić podatek VAT?
 
IPTPP2/443-366/12-4/KW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia lub otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-365/12-4/JN Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia lub otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-364/12-4/IR Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia lub otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-354/12-2/IR Sprzedaż lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 
IPTPP2/443-353/12-2/IR Sprzedaż lokalu mieszkalnego korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 
IPTPP2/443-346/12-2/PR Planowana dostawa gruntu jako terenu niezabudowanego, którego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczeniem podstawowym są cele rolnicze, natomiast przeznaczeniem uzupełniającym są obiekty infrastruktury technicznej i komunikacji lokalnej, zbiorniki wodne, zabudowa zagrodowa zgodnie z przepisami ustawy, nie będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, lecz będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 23 %.
 
IPTPP4/443-157/12-6/BM Opodatkowanie badań naukowych i prac rozwojowych i prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPTPP2/443-302/12-4/JS świadczone przez Wnioskodawcę (artystę wykonawcę) usługi polegające na wykonywaniu koncertu wspólnie z innymi muzykami zatrudnianymi przez niego na podstawie umowy o dzieło będą korzystały w roku 2012 ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT. Tym samym za wykonany koncert należy wystawić faktury VAT ze zwolnieniem z podatku VAT
 
IPTPP1/443-317/12-5/MS Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:a)wyceny działek,b)ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
c)projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
d)projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek,
e)sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
 
IPTPP1/443-317/12-4/MS Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:a)wyceny działek,
b)ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
c)projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
d)projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek,
e)sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
 
IPTPP1/443-317/12-3/MS Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub
b)decyzji o warunkach zabudowy?
 
IPTPP1/443-317/12-2/MS Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub
b)decyzji o warunkach zabudowy?
 
IPTPP1/443-298/12-5/MS Czy Gminie realizującej powyższe zadanie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot?
 
IPTPP4/443-278/12-5/BM Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub inna forma odzyskania podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-262/12-2/MS Czy kwota 300 zł pobierana od stacji demontażu za zlikwidowanie pojazdu niedopuszczonego do poruszania się w ruchu drogowym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPTPP4/443-211/12-4/ALN Czy Gmina jako beneficjent realizując projekt ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego?
 
IPTPP4/443-248/12-4/ALN Czy istnieje możliwość prawna odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją zadania pn. „...”?
 
IPTPP2/443-359/12-4/IR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
ILPP1/443-1566/09/12-S/HW Czy Wnioskodawca, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach wystawionych przez zbywcę dokumentujących sprzedaż nieruchomości, która była w roku 2007 przedmiotem nabycia, a następnie w roku 2008 przedmiotem aportu do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
 
ILPP4/443-138/11/12-S/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nabywanych od EUIG.
 
ILPP2/436-1569/11-4/MN Czy sprzedaż towarów po cenie obniżonej o kwotę przyznanego bonu, Spółka powinna traktować jak udzielenie rabatu i wykazywać dla celów podatku od towarów i usług obrót pomniejszony o ten rabat?
 
ILPP1/443-1445/11-2/AI Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dokumentujących nabycie energii elektrycznej i centralnego ogrzewania, usług wywozu nieczystości i dostawy wody, które to wydatki są następnie refakturowane na najemców lokali i wykonawców inwestycji?
 
ILPP1/443-1445/11-3/AI Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dokumentujących nabycie energii elektrycznej i centralnego ogrzewania, usług wywozu nieczystości i dostawy wody, które to wydatki są następnie refakturowane na najemców lokali i wykonawców inwestycji?
 
ILPP2/443-164/09/12-S/AD Czy sprzedaż działek z przeznaczeniem pod zabudowę, wydzielonych z gruntu rolnego nabytego od rodziców na podstawie umowy darowizny rodzi obowiązek odprowadzenia podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-546/08/12-S/AD Czy sprzedaż mieszkań wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego może być opodatkowana preferencyjną 7% stawką podatku VAT?
 
ILPP4/443-297/11/12-S/JKa Czy realizacja zamówień na trwałą zabudowę przestrzeni oraz zabudowę kuchni, którą Spółka również zamierza wykonywać w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w zakresie punktu 1 i 3, czyli gdy zabudowa jest wykonywana z udziałem własnych pracowników lub gdy zabudowa realizowana jest z udziałem zleceniobiorcy działającego w jej imieniu, opodatkowana jest stawką 8%?
 
ILPP2/443-297/11/12-S1/JKa Czy realizacja zamówień na trwałą zabudowę przestrzeni oraz zabudowę kuchni, którą Spółka również zamierza wykonywać w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w zakresie punktu 1 i 3, czyli gdy zabudowa jest wykonywana z udziałem własnych pracowników lub gdy zabudowa realizowana jest z udziałem zleceniobiorcy działającego w jej imieniu, opodatkowana jest stawką 8%?
 
ILPP4/443-297/11/12-S2/JKa Czy realizacja zamówień na trwałą zabudowę przestrzeni oraz zabudowę kuchni, którą Spółka również zamierza wykonywać w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w zakresie punktu 1 i 3, czyli gdy zabudowa jest wykonywana z udziałem własnych pracowników lub gdy zabudowa realizowana jest z udziałem zleceniobiorcy działającego w jej imieniu, opodatkowana jest stawką 8%?
 
ILPP2/443-1626/11-2/MN Wątpliwości Spółki dotyczą ustalenia stawki VAT jaką objęta będzie budowa (prace budowlane) wskazanego w stanie faktycznym budynku hotelowego z usługami w parterze, lokalami mieszkalnymi, parkingiem podziemnym i terenowymi miejscami postojowymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu. PKOB 11.
 
ILPP1/443-1433/11-4/AW Czy organizowane przez Wnioskodawczynię szkolenia po dniu 1 stycznia 2011 r. w dalszym ciągu mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT?
 
ILPP2/443-51/12-4/AK Czy w zaistniałej sytuacji sprzedaży gruntu rolnego z przeznaczeniem pod obiekt handlowy wraz z uzgodnieniami technicznymi warunków przyłącza do tego obiektu, nie nastąpi konieczność sprzedaży nieruchomości z naliczeniem od wartości netto, wartości podatku od towarów i usług w wysokości 23%?
 
ILPP2/443-58/12-2/AK Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług hotelowych oraz gastronomicznych na potrzeby szkolenia?
 
ILPP4/443-815/11-4/BA Podatek od towarów i usług w zakresie rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego w transakcji trójstronnej.
 
ILPP4/443-815/11-5/BA Podatek od towarów i usług w zakresie rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego w transakcji trójstronnej.
 
ILPP4/443-815/11-6/BA Podatek od towarów i usług w zakresie rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego w transakcji trójstronnej.
 
ILPP2/443-1701/11-2/SJ Czy Parafia ma możliwość odliczenia i zwrotu podatku VAT wydatkowanego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego?
 
ILPP2/443-153/12-2/MR Czy odpłatne wynajmowanie świetlic wiejskich na rzecz zainteresowanych (udostępnianie komercyjne) będzie podlegało opodatkowaniu VAT?
 
ILPP2/443-153/12-3/MR Czy Gmina będzie postępować prawidłowo, nie dokonując opodatkowania VAT czynności nieodpłatnego udostępniania świetlic wiejskich lokalnej społeczności (udostępnianie nieodpłatne)?
 
ILPP2/443-153/12-4/MR Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia części VAT naliczonego od opisanych wydatków inwestycyjnych oraz bieżących związanych ze świetlicami wiejskimi?
 
ILPP2/443-153/12-5/MR W jaki sposób należy określić powyższą część VAT naliczonego podlegającą odliczeniu?
 
IPPP3/443-1569/11-4/JF Stawka do 0% dla WDT, dane nabywcy na fakturze i potwierdzenie otrzymania towaru,
 
ILPP2/443-100/10/12-S/EN Czy w przypadku wystawiania faktur dokumentujących świadczenie usług, możliwe jest (i zgodne z przepisami art. 106 ustawy o VAT oraz § 19 i § 21 rozporządzenia) przechowywanie kopii faktur tylko i wyłącznie w elektronicznym systemie księgowym, w którym dokumenty te zostały wystawione (wygenerowane)?
 
ILPP1/443-1331/09/12-S/KG Czy zastosowanie 7% jednolitej stawki podatku od towarów i usług jest odpowiednie do przedstawionej we wniosku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z koniecznym udziałem w opisanych powyżej częściach wspólnych całej nieruchomości oraz udziałem w działce, na której posadowione są miejsca parkingowe?
 
IPPP2/443-1363/11-2/JW Czy przekazanie Wspólnikowi całości majątku w związku z likwidacją Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPPP1/443-1192/11-2/EK Zwolnienie opłat pobieranych przez giełdową izbę rozrachunkową związanych z prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE.
 
ILPP4/443-816/11-2/ISN Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT, poniesiony w związku z realizacją operacji pt. „Plac zabaw ...” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 2013?
 
ILPP4/443-685/11-4/BA Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot podatku naliczonego nad należnym w terminie 60 dni od zakupu materiałów i usług związanych ze sprzedażą nieopodatkowaną w kraju oraz do zakupu materiałów i usług związanych z budową budynku rekreacyjno-biurowego w kraju?
 
IPPP2/443-329/11-4/JW Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że składniki majątku wyodrębnione organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, wraz z kadrą pracowniczą, zobowiązaniami i należnościami, składające się na wydział Rozlewni Gazu stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT oraz w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT? Czy w sytuacji pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1 wniesienie aportem wydziału Rozlewni Gazu przez Wnioskodawcę - Spółkę z o. o. do spółki kapitałowej - spółki akcyjnej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy w sytuacji, gdy czynność wniesienia aportem do spółki akcyjnej ZCP w postaci Rozlewni nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, po stronie następcy prawnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa - spółki akcyjnej powstanie obowiązek dokonania korekty podatku VAT naliczonego, odliczonego przy nabyciu towarów, które wchodziły w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
 
ILPP2/443-1497/11-4/EN Czy opłaty za dostęp do systemu pobierane przez niego od pożyczkobiorców w związku z zawartymi umowami pożyczek podlegają zwolnieniu od podatku VAT?
 
IPPP2/443-1065/11-3/JO prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z zakupem usługi cateringowej, gastronomicznych oraz usług noclegowych
 
IPPP2/443-205/12-2/MM czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy stanowią wprawdzie usługi medyczne, jednakże nie mają na celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia. Z uwagi zatem na niespełnienie wszystkich przesłanek przedmiotowych w odniesieniu do prowadzonych badań stomatologicznych, Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku określonego w przepisie § 13 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia. Nie są również spełnione przesłanki art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT – tym samym usługa świadczona przez Zainteresowanego jest opodatkowana stawką podstawową, to jest 23%.
 
IPPP2/443-118/11-4/JW Czy Wnioskodawca będzie miał prawo od 1 stycznia 2011r. do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie po wyżej wymienionej dacie oleju napędowego wykorzystywanego do napędu przedmiotowych samochodów oraz do ciągnika siodłowego? Czy w celu realizacji prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie oleju napędowego wykorzystywanego do napędu samochodu ciężarowego marki FREIGHT będzie niezbędne ponowne, dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym? Czy w celu realizacji prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych w 2011 r. dokumentujących nabycie oleju napędowego wykorzystywanego do napędu ciągnika siodłowego będzie niezbędne badanie techniczne, o którym mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym?

Wskaźniki gospodarcze