Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 lipca 2012 r.
 
IPPP1/443-1336/08-4/GD Czynność polegająca na sprzedaży przez Bank wierzytelności nabytej uprzednio, nie będzie podlegać u Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W sytuacji takiej to nabywca wierzytelności świadczy na rzecz Banku usługę, polegającą na uwolnieniu go od wykonywania czynności związanych ze ściąganiem długu i ryzyka jego nieściągnięcia. Sprzedaż wierzytelności nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego, usługa ta jest opodatkowania po stronie nabywcy (świadczącego usługę).
 
IPPP3/443-627/10/12-5/S/SM odpowiedzialność solidarna przedstawiciela podatkowego za zobowiązania podatkowe podatnika, powstałe w trakcie trwania umowy, po rozwiązaniu tej umowy
 
IPPP1/443-305/12-2/AP stawka podatku właściwa do sprzedaży lokali o charakterze mieszkalnym znajdujących się w budynkach pensjonatowych, stawka podatku właściwa do sprzedaży wyposażenia lokali
 
IPPP1/443-317/12-2/AP Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym z tytułu dokonywania transakcji polegających na udzielaniu pożyczek, spółka X jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a obrót z tytułu odsetek stanowi czynność zwolnioną od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPPP2/443-165/11-4/JW Czy Spółka posiada w latach 2011 - 2012 prawo odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie paliwa wykorzystywanego do samochodu z homologacją ciężarową, użytkowanego przez Spółkę na mocy umowy leasingu zawartej w dniu 27 stycznia 2010 roku, zarejestrowanej we właściwym dla Spółki urzędzie skarbowym w dniu 12 stycznia 2011 roku?
 
IPPP3/443-4/12-4/KB Jeżeli w dokumencie celnym wskazano ilość towarów zgodną z ilością wykazaną w fakturze VAT, i dokument ten potwierdza w sposób niebudzący wątpliwości, że towar został wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej, a z dokumentacji podatnika wynika, że mimo wystawienia faktury korygującej, nie istnieją jednak wątpliwości, że odbiorca otrzymał zamówiony towar, wówczas ww. dokument IE-599 wystawiony na podstawie faktury pierwotnej uprawnia Wnioskodawcę do zastosowania 0% stawki podatku.
 
IPPP1/443-292/12-2/EK usługi dokładnie wymienione we wniosku, wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie umów trójstronnych zawartych z Zakładem Ubezpieczeń oraz Bankiem, nie stanowią usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, które na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy zostały objęte zwolnieniem, bowiem same w sobie nie są czynnościami oddającymi istotę „pośrednictwa” – nie zmierzają do zawarcia umowy ubezpieczenia, lecz stanowią ich odrębny element, poboczny względem usługi pośrednictwa, tym samym zastosowanie znajduje art. 43 ust. 14 ustawy. Zatem w/w czynności, nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wobec czego będą opodatkowane podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki podstawowej, która od 1 stycznia 2011r. wynosi 23%.
 
IPPP1/443-335/12-2/EK W ocenie tut. Organu wystąpiły okoliczności, które łącznie wskazują, iż sprzedaż przedmiotowej działki, zakwalifikować należy do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 powołanej ustawy, a Wnioskodawca dokonując tych czynności działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-403/12-2/EK Dla potrzeb podatku od towarów i usług za teren niezabudowany należy uznać taki teren, na którym nie znajdują się budynki, budowle lub ich części. W sytuacji zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, lecz przeznaczonej pod zabudowę, należy taką transakcję opodatkować 23% stawką podatku VAT.
 
IPPP1/443-286/12-4/MP Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących zakupione materiały budowlane oraz usługi remontowo-budowlane dotyczące lokalu w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych z pominięciem wydatków o charakterze osobistym, jako niezwiązanego z działalnością gospodarczą.
 
IPPP1/443-425/12-4/IGo Wnioskodawca nie może dokonać obniżenia zapłaconego podatku należnego VAT od transakcji sprzedaży z Faktury wystawionej w 2001r., która to transakcja została wyrokiem Sądu unieważniona, albowiem podatek należny z tej faktury jest związany ze zobowiązaniem podatkowym, które na skutek upływu czasu uległo już przedawnieniu.
 
IPPP1/443-422/12-2/MP Planowane nabycie portfela wierzytelności w opisanych w niniejszym wniosku okolicznościach stanowi po stronie Funduszu transakcję mieszczącą się w zakresie opodatkowania VAT.
 
IPPP3/443-523/12-2/RD Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
 
IPPP1/443-293/12-2/PR zastosowanie zwolnienia dla usług związanych z usługami ubezpieczeniowymi (usługi pomocnicze i obsługi technicznej)
 
IPPP3/443-499/12-3/BH Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu nie będzie stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa i Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem tego prawa
 
IPPP1/443-397/12-2/MP Podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie kwota należnego wynagrodzenia otrzymana od Partnera, pomniejszona o kwotę należnego podatku.
 
IPPP1/443-375/12-3/MP W opisywanej sytuacji nie występuje nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste pracowników lub podwykonawców, a zatem nie dochodzi do nieodpłatnego świadczenia usług podlegającego opodatkowaniu. Konsekwentnie, nie powstanie obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu nieodpłatnego świadczenia z tytułu organizowanych spotkań integracyjnych.
 
IPPP1/443-375/12-2/MP Spółka jako nabywca usługi, może zakwalifikować nabywaną usługę jako usługę kompleksową organizacji spotkania integracyjnego, związaną z prowadzoną działalnością opodatkowaną - a w konsekwencji — przysługuje jej prawo do odliczenia całości podatku VAT wskazanego na fakturze otrzymanej od organizatora spotkania.
 
IPPP1/443-273/12-4/IGo Stawka podatku VAT na refakturowanie mediów, obniżona stawka VAT w stosunku do refakturowania usługi związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni, moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu refakturowania kosztów dostarczania mediów.
 
IPPP1/443-362/12-2/IGo Skoro, Wnioskodawczyni nie występuje w charakterze podatnika dla opisanej transakcji, nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące zwolnienia z VAT dostawy nieruchomości określone w art. 43 ust. 1 pkt 9, 10, 10a ustawy o VAT.

Wskaźniki gospodarcze