Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 lipca 2012 r.
 
IPTPP1/443-265/12-4/RG Czy inwestorowi – Miastu i Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, zawartego w fakturach dotyczących wyżej opisanej inwestycji w trakcie jej realizacji jak i po jej zakończeniu?
 
IPTPP4/443-286/12-2/OS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ poniesione wydatki nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.
 
IPTPP1/443-207/12-6/MS Czy z faktury zakupu nieruchomości wyżej opisanej, w której jako nabywcy widnieją poszczególni wspólnicy spółki cywilnej, a nie dane spółki cywilnej – jest prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 
IPTPP4/443-245/12-2/UNR Interpretacja w zakresie wystawiania faktur korygujących w przypadku udzielenia rabatu, zwrotu produktów, zwrotu zaliczki (zadatku), podwyższenia ceny za dostarczone towary
 
IPTPP2/443-387/12-2/IR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania.
 
IPTPP2/443-371/12-2/KW przedmiotowa usługa udzielenia pożyczki (pożyczek) w oparciu o art. 5 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jednocześnie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług
 
IPTPP1/443-278/12-4/MS Czy Gmina będąca właścicielem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej i zlecająca za odpłatnością Sp. z o. o. prowadzenia spraw związanych ze sporządzaniem taryf, zawieraniem umów z odbiorcami usług, sporządzaniem faktur i poborem odpłatności od odbiorców usług, w których Gmina będzie dostawcą i sieć kanalizacyjna i wodociągowa zostanie w posiadaniu i własności Gminy może odzyskać zapłacony podatek VAT związany z realizacją inwestycji?
 
IPTPP1/443-275/12-3/MW W świetle art. 91 ust. 5 ustawy, Wnioskodawca będzie obowiązany dokonać jednorazowo korekty podatku naliczonego, w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty należy dokonać w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi wniesienie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej aportem do Spółki komunalnej.
 
IPTPP1/443-275/12-2/MW Wniesienie aportu w postaci sieci infrastruktury kanalizacyjnej do spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej 23 %.
 
IPTPP4/443-214/12-4/OS Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku o kwotę podatku naliczonego w fakturach dotyczących ww. projektu?
 
IPTPP4/443-246/12-2/JM W przypadku nabycia lub leasingu bankowozu typu C, Zainteresowana planująca wykorzystywać ten pojazd w zakresie usług przewozu gotówki jak i w pozostałej działalności gospodarczej – w zakresie przewozu pensji dla pracowników, przewozu gotówki ze sprzedaży lub najmu nieruchomości, nie będzie mogła odliczyć 100% VAT zawartego w fakturze dokumentującej zakup tego pojazdu oraz zawartego w fakturach dokumentujących opłaty leasingowe. W konsekwencji Zainteresowanej nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu powyższego samochodu.
 
IPTPP1/443-237/12-4/RG Jaką stawką VAT Wnioskodawca powinien naliczać dla usługi sprzedaży z montażem (katalog usług wymienionych we wniosku) w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym i wykonywanych w ramach dostawy, budowy, remontu, modernizacji i termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części?
 
IPTPP2/443-384/12-2/PR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-210/12-5/ALN Wnioskodawca będzie miał prawo do zwrotu podatku naliczonego oraz obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu pn. ”, ponieważ towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-210/12-6/ALN Czy Gmina będzie mogła złożyć deklaracje VAT-7 za okres od grudnia 2009 do kwietnia 2011 r. pomimo, iż nie była czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składała deklaracji?
 
IPPP1/443-322/12-4/MH Czy Klubowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w wyżej wymienionej inwestycji?
 
IPPP1/443-321/12-4/MH Czy Klubowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w wyżej wymienionej inwestycji?
 
IPTPP2/443-228/12-7/AW Biorąc pod uwagę charakter wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności w ramach prowadzonej działalności statutowej, między innymi kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie i promowanie kadr naukowych, jak również usługi świadczone na rzecz przedsiębiorców w zamian za które Wnioskodawca otrzymywał będzie odpłatność w postaci zwrotu kosztów poniesionych przy przeprowadzaniu badań, stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w tej części, w jakiej dane towary lub usługi będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
IPTPP2/443-228/12-6/AW W przypadku gdy Wnioskodawca przedmiotowe badania na rzecz przedsiębiorców będzie wykonywał całkowicie nieodpłatnie, to czynność taka nie wypełniając przymiotu odpłatnego świadczenia usług, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym w analizowanej sytuacji nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu otrzymanych na udokumentowanie wydatków ponoszonych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, z uwagi na fakt, iż nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
 
IPTPP1/443-267/12-4/MH Czy w odniesieniu do całego projektu Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT?
 
ILPP1/443-38/09/12-S/TK Czy czynność sprzedaży działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1380/11-3/KG Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę.
 
ILPP1/443-1380/11-4/KG Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-1380/11-5/KG Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę.
 
ILPP1/443-1380/11-6/KG Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-1353/11-4/AW Zastosowanie zwolnienia od podatku usług polegających na przeprowadzaniu widowisk pirotechnicznych.
 
ILPP1/443-1379/11-2/AWa Uznanie jednostek organizacyjnych gminy jako odrębnych podatników VAT.
 
ILPP1/443-1379/11-3/AWa Uznanie jednostek organizacyjnych gminy jako odrębnych podatników VAT.
 
ILPP2/443-1482/11-5/AD Czy pobyt pozostałych osób dorosłych, rodzin, przebywających w gospodarstwie bez noclegów, bez dodatkowych atrakcji (prócz pobytu na terenie) Wnioskodawca może opodatkowywać podatkiem VAT w wysokości 8%?
 
ILPP2/443-1482/11-8/AD Czy pobyt z opiekunami dzieci szkolnych, przedszkolnych w gospodarstwie agroturystycznym bez noclegów Wnioskodawca może opodatkowywać 8% stawką podatku VAT?
 
IPPP1/443-387/12-3/MP Czynności polegającej na zbyciu wierzytelności własnych nie można uznać za dostawę towaru ani świadczenie usług. W konsekwencji, transakcja, której przedmiotem jest zbycie wierzytelności własnych pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP1/443-387/12-2/MP Transakcja nie będzie stanowiła sprzedaży przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust 27e Ustawy o VAT, a w konsekwencji Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy o VAT z zastosowaniem stawek właściwych dla poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład Transakcji.
 
IPPP1/443-327/12-3/MP Usługa udzielenia przez Wnioskodawcę pożyczek stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, przy czym korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 38 tej ustawy.Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie udzielenia pożyczek nie spełniają wymagań do uznania ich jako czynności dokonywane sporadycznie; w związku z tym zgodnie z przepisem art. 90 ust. 6 ustawy, kwoty należne z tytułu udzielonych pożyczek należy uwzględniać przy wyliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.
 
IPPP1/443-359/12-2/MP EOP wniesiony w formie aportu przez Wnioskodawcę do Spółki z o.o. w zamian za udziały w tejże spółce spełnia warunki uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, zgodnie z art. 6 pkt 1 UVAT transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP1/443-397/12-3/MP Sprzedaż będąca przedmiotem zapytania nie może być uznana za sprzedaż o charakterze ciągłym, a co za tym idzie nie stwarza podstaw do zastosowania regulacji zawartej w § 5 ust. 1 pkt 4 w powiązaniu z § 9 ust. 2 rozporządzenia. Obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy tj. z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczono usługę.
 
IPPP1/443-371/12-2/IGo Tym samym obrót roczny wyliczony do współczynnika proporcji VAT, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, powinien być ustalany jako suma kwot należnych od wymienionych klientów detalicznych oraz instytucji finansowych z tytułu zrealizowania poszczególnych kontraktów, pomniejszonych o kwoty należnego podatku.
 
IPPP1/443-128/12-9/IGo Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości będących przedmiotem niniejszej interpretacji, ze względu na fakt, iż przedmiotowa transakcja podlegała zwolnieniu z podatku VAT, w związku z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-368/12-2/MM 1. Czy Spółka zobowiązana jest do drukowania i przechowywania papierowych kopii faktur, skoro w dowolnym momencie może wydrukować kopię faktury, której treść będzie identyczna, jak w sytuacji, gdy kopia faktury zostałaby wydrukowana w tym samym czasie co oryginał faktury?2. Czy w przypadku otrzymania od kontrahenta skanu faktury w formacie PDF, z podpisem odręcznym na fakturze i z odręcznie wpisaną datą i pieczątką (dopisanych po wydrukowaniu faktury) Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego? Czy tak otrzymaną fakturę można traktować jako „oryginał”?
 
IPPP3/443-180/12-3/MPe w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT nabycia wierzytelności
 
ILPP2/443-565/10/12-S/BA Czy w przypadku wystawiania faktur dokumentujących dostawę towarów i świadczenie usług możliwe jest przechowywanie w systemie księgowym kopii faktur w postaci elektronicznej, bez możliwości modyfikacji ich treści ograniczając ich wydruk do sytuacji przedłożenia ich żądanie ewentualnej kontroli?
 
IPPP1/443-429/12-2/ISz Zmiana wysokości rat leasingowych wynikająca ze zmiany wskaźnika waloryzacyjnego (np. stopy procentowej) ustalonego dla potrzeb kalkulacji części odsetkowej rat, do której dochodzić będzie w trakcie wykonywania umowy już po dacie wydania/dostawy przedmiotu leasingu, skutkować będzie obowiązkiem korekty podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, dalej: „ustawa o VAT”) w momencie upływu określonego w umowie okresu korzystania z przedmiotu leasingu (zakończenia tej umowy)
 
IPPP1/443-529/12-2/ISz Czy Parafia realizując projekt może odliczyć podatek VAT zawarty w fakturach VAT związanych z tym projektem?
 
IPPP1/443-314/12-2/AS Czy planowana przez Wnioskodawców sprzedaż udziału w Nieruchomości powinna być uznana jako dokonana przez podatnika VAT, a w konsekwencji podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP1/443-336/12-2/AS Czy Wnioskodawca z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości będzie podatnikiem podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ustawy o VAT?
 
IPPP1/443-342/12-4/AS Czy zbycie przez Wnioskodawcę pozostałych działek, powstałych w wyniku scalenia, a następnie podziału, nabytej w dniu 13.11.2007 r. nieruchomości położonej w R. stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP1/443-277/12-5/AS Czy (w przedstawionym stanie faktycznym) wartość obrotu uzyskanego przez Spółkę z tytułu udzielonych pożyczek jest obrotem uzyskanym z tytułu czynności dokonywanych sporadycznie w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a w rezultacie powinna być wyłączona z wartości obrotu służącego do wyliczenia proporcji (współczynnika), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPPP1/443-291/12-2/AS Czy od 1 stycznia 2011 r. świadczenie wskazanych wyżej, określonych w treści generalnej umowy ubezpieczenia, usług związanych z uczestnictwem w wykonaniu umowy ubezpieczenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też na podstawie art. 43 ust.1 pkt 37) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) jest od tego podatku zwolnione?
 
IBPP1/443-69/12/AS Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży działki niezabudowanej

Wskaźniki gospodarcze