Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 lipca 2012 r.
 
IPTPP2/443-501/12-3/PR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-341/12-3/AW Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia i odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu w zakresie Działania 431 - ponieważ nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca
 
IPTPP2/443-216/12-9/KW zastosowanie zwolnienia z opodatkowania w przypadku obciążenia kontrahenta kosztami prowizji bankowej od wpłat utargów dokonywanych przez Wnioskodawcę
 
IPTPP4/443-247/12-4/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ mienie powstałe w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-276/12-5/JS wpłaty mieszkańców za wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
 
IPTPP2/443-276/12-4/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją zadania pod nazwą „...”, ponieważ nie jest nabywcą towarów i usług związanych z ww. zadaniem i nie dysponuje fakturami zakupu wystawionymi na Wnioskodawcę
 
IPTPP2/443-317/12-2/JS Czy biuro turystyczne, rozliczające się w systemie VAT marża na podstawie art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług, ma obowiązek rozpoznać import usług z tytułu nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty usług o charakterze turystycznym, takich jak: transportowe, hotelowe, gastronomiczne, kateringowe, przewodnickie, parkingowe, wejść do muzeów, teatrów, na cmentarze (nekropolie) i różne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne (np. wieczory folklorystyczne, wejścia na basen itp.)?
 
IPTPP2/443-318/12-4/KW Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w ramach realizacji operacji.
 
IPTPP2/443-367/12-3/JS możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach działania 431 „...”
 
IPTPP2/443-308/12-5/AW Nie jest możliwe połączenie poszczególnych usług czy towarów w celu traktowania takiego świadczenia jako jednolitej transakcji, opodatkowanej preferencyjną 8% stawką podatku VAT. Mamy bowiem do czynienia z dwoma odrębnymi przedmiotami transakcji: usługą cateringową, opodatkowaną 8% stawką podatku oraz dostawą towaru - kawy, herbaty, wody mineralnej, która podlega opodatkowaniu stawką 23%. Z cytowanego § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika bowiem jednoznacznie wyłączenie zastosowania stawki podatku w wysokości 8% m.in. do: kawy i herbaty, wód mineralnych. Dostawa kawy, herbaty, wody mineralnej w ramach usługi sklasyfikowanej w dziale PKWiU 56, podlega opodatkowaniu według stawki 23%.
 
IPTPP2/443-308/12-4/AW Skoro – jak wskazał Wnioskodawca – proporcja za 2011 r. wyniosła 99,04%, to zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. W konsekwencji zaokrąglenia proporcji wyniesie ona 100%. Zatem, w przedmiotowym przypadku Wnioskodawca, pomimo wystąpienia kwoty podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu przekraczającego 500 zł, może rozliczać w 100% odliczenie podatku naliczonego za każdy miesiąc 2012 r.
 
IBPP1/443-1676/11/AZb Czy zakup wyrobów i towarów od firmy żony Wnioskodawcy daje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?Czy należy wystawić fakturę VAT za najem ww. środków trwałych i wyposażenia i ustalić należny podatek VAT?Czy w razie nieodpłatnego użyczenia firmie żony ww. środków trwałych i wyposażenia Wnioskodawca jest zobowiązany do ustalenia z tego tytułu należnego podatku od towarów i usług?
 
IBPP1/443-331/12/AS Dokonując sprzedaży działki w grudniu 2007r. Wnioskodawca nie działał jako podatnik podatku od towarów i usług.
 
IBPP2/443-1026/10/BM Czy przekazanie za odpłatnością specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowi jeden z etapów postępowania przetargowego określony przepisami prawa, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IBPP2/443-1027/10/BM Czy należności pobierane w formie opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IBPP2/443-1106/11/ASz Prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w przypadku importu usług zarządczych, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium wymienionym w załączniku nr 5 do ustawy o VAT.
 
IBPP2/443-1118/11/RSz - wyłączenie z opodatkowania, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy od podatku od towarów i usług, czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, udzielaniem informacji a także wykonywaniem wyrysów i wypisów operatu geodezyjnego na pisemne wnioski stron,
- wyłączenie z opodatkowania, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy od podatku od towarów i usług, opłat z tytułu wydawania dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, opłat ewidencyjnych,
- dokumentowanie przedmiotowych czynności
 
IBPP2/443-1142/11/UH Opodatkowanie montażu, naprawy i konserwacji domofonów.
 
IBPP2/443-1143/11/ICz Prawo do zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym po dokonaniu likwidacji działalności gospodarczej.
 
IBPP2/443-1148/11/ICz Czy prawidłowym jest uwzględnienie w rozliczeniu VAT kwoty podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług na podstawie faktur i faktur korygujących otrzymanych drogą elektroniczną, niebędących fakturami w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym?
 
IBPP1/443-1680/11/LSz Dostawa budowli będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W przedmiotowej sprawie dostawa nie będzie bowiem dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budowli nie upłynie okres krótszy niż 2 lata.
 
IBPP1/443-1686/11/BM Opodatkowanie dostawy lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku oraz prawa do odliczenia podatku od zakupu towarów i usług wykorzystanych przy ulepszeniu ww. budynku.
 
IBPP1/443-1689/11/AZb Nieodpłatne przekazanie pracownikom Spółki odzieży ochronnej i obuwia w przyjętym przez Spółkę okresie ich użytkowania i po tym okresie.
 
IBPP1/443-1695/11/AZb Czy wystawianie faktury zbiorczej, dla klientów płacących ratalnie w momencie wykonania przez Wnioskodawcę świadczonej usługi jest prawidłowe?
 
IBPP1/443-1701/11/BM Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu pełnienia w Spółce Cypryjskiej funkcji dyrektora zwykłego, dyrektora alternatywnego, dyrektora zarządzającego lub dyrektora wykonawczego
 
IBPP3/443-290/12/AZ opodatkowanie podatkiem VAT w wysokości 23% usług badania krwi na poziom alkoholu lub innych substancji odurzających oraz zwolnienie od podatku VAT usług badania osób zatrzymanych przez Policję
 
IBPP3/443-265/12/AZ sprzedaż prototypu chwytów wspinaczkowych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na nabywcę z zastosowaniem stawki VAT 8% oraz dokumentowanie tej sprzedaży
 
IBPP1/443-136/12/AZb opodatkowanie usług szkoleniowych, które nie są finansowane ze środków publicznych
 
IBPP2/443-78/12/BW możliwość zastosowania stawki podatku VAT 5% dla słownika w formie drukowanej książki wzbogaconej o płytę CD
 
IBPP2/443-85/12/RSz stawka podatku VAT dla kompleksowej usługi budowlanej wykonywanej w obiektach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
 
IBPP2/443-106/12/RSz zastosowanie stawki podatku VAT dla kompleksowej usługi wykonania oraz montażu metalowych balustrad schodowych wewnątrz oraz na zewnątrz nowo wybudowanych obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (PKOB 11) o powierzchni użytkowej do 300 m2 i lokalach mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 150 m2
 
IBPP2/443-109/12/RSz prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu roweru oraz usług serwisowych i środków do konserwacji roweru związanych z użytkowaniem roweru, odzieży rowerowej i kasku.
 
IBPP2/443-120/12/BW prawo do zastosowania stawki podatku VAT 8% dla usług dotyczących udrożnienia, oczyszczenia – konserwacji instalacji zsypowych w budynkach mieszkalnych
 
IBPP2/443-140/12/RSz opodatkowanie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych tej nieruchomości
 
IBPP2/443-239/12/RSz moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania, wymienionych we wniosku, kosztów i usług na rzecz kontrahentów
 
IBPP1/443-1710/11/AZb Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych świadczonych na rzecz licencjonowanych zarządców nieruchomości, opodatkowanie usług szkoleniowych świadczonych na rzecz osób nieposiadających ww. licencji.
 
IPPP1/443-343/12-4/EK Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej – podatnik
 
IBPP1/443-1711/11/AZb Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych świadczonych na rzecz licencjonowanych zarządców nieruchomości, opodatkowanie usług szkoleniowych świadczonych na rzecz osób nieposiadających ww. licencji.
 
IPPP2/443-350/12-2/KOM Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT przy obciążaniu najemców kosztami zużycia mediów
 
IBPP1/443-1716/11/BM Ustalenie czy planowana dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności posadowionych na nim obiektów jest zwolniona od podatku VAT oraz w zakresie korekty podatku naliczonego odliczonego przy ich nabyciu (wybudowaniu).
 
IPPP2/443-274/12-4/KOM uznanie Wnioskodawczyni za podatnika podatku VAT z tytułu prowadzenia odrębnej od gospodarstwa rolnego działalności gospodarczej i prawa do odliczenia przy zakupie maszyn rolniczych
 
IBPP1/443-1725/11/AL Moment powstania obowiązku podatkowego.
 
IBPP1/443-1726/11/AL Moment powstania obowiązku podatkowego.
 
IPPP2/443-255/12-2/KOM prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w przypadku świadczenia usług najmu i usług tłumaczeniowych
 
IPPP2/443-296/12-4/KOM skutki podatkowe zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 
IPPP2/443-277/12-4/MM Zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że w przypadku omyłkowego naliczenia podatku VAT w akcie notarialnym dokumentującym sprzedaż tego lokalu wskazany w akcie podatek nie podlega odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego, bowiem przedmiotowa sprzedaż była zwolniona z podatku VAT, co spowodowało, że Zainteresowany nie był zobowiązany do uiszczenia podatku z tego tytułu.
 
IPPP3/443-403/12-2/MPe W zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości
 
IPPP3/443-242/12-2/MPe W zakresie określenia miejsca świadczenia nabywanych usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP3/443-69/12-2/JK Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usługi serwisowej
 
IPPP3/443-440/12-2/MPe Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Wskaźniki gospodarcze