Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 lipca 2012 r.
 
IPTPP4/443-244/12-4/BM Odliczenie podatku naliczonego.
 
IPTPP1/443-290/12-2/MW dostawa działek przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. stawką 23%.
 
IPTPP1/443-290/12-3/MW Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach przygotowania do sprzedaży tylko ww. działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
IPTPP2/443-336/12-4/JS Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od zakupionej usługi polegającej na wydruku publikacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w związku z realizacją projektu pt. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-290/12-4/MW dostawa działek przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. stawką 23%.
 
IPTPP1/443-290/12-5/MW Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach przygotowania do sprzedaży tylko ww. działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
IPTPP2/443-325/12-2/PR Wniesienie przez Gminę aportem do Sp. z o. o. wkładu niepieniężnego, korzystało ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).
 
IPTPP2/443-390/12-2/AW Świadczone usługi polegające na udzielaniu pożyczek przez podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju na rzecz Spółki stanowią dla Niej import usług podlegający opodatkowaniu na terytorium kraju. Do rozliczenia tej transakcji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązana będzie Spółka, jako nabywca przedmiotowych usług. Usługi te będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-352/12-2/JS podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku nieodpłatnego przekazania konkretnego indeksu towarów wyprodukowanych przez Wnioskodawcę jest – zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy – koszt wytworzenia tych towarów, określony w momencie ich dostawy
 
IPTPP2/443-352/12-3/JS podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku nieodpłatnego przekazania konkretnego indeksu towarów wyprodukowanych przez Wnioskodawcę będzie – zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy – koszt wytworzenia tych towarów, określony w momencie ich dostawy
 
IPTPP2/443-313/12-4/AW Wnioskodawca – będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług - ma prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją inwestycji, ponieważ zakupy dokonane w ramach projektu są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Powyższe prawo przysługuje pod warunkiem niewystąpienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy.
 
IPTPP1/443-342/12-4/AK Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją zadnia pn. Z..., ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją zadania nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-339/12-4/KW Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-256/12-7/AK Usługa przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczestników projektu pn. A .
 
IPTPP1/443-256/12-6/AK Usługa przeprowadzenia wsparcia indywidualnego dla uczestników projektu systemowego pn. A oraz wsparcia grupowego w zakresie doradztwa zawodowego
 
IBPP1/443-1719/11/AL W zakresie zwolnienia od podatku usług szkolenia operatorów koparko-ładowarek.
 
IBPP1/443-1798/11/AL W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych jako jednostka objęta systemem oświaty.
 
IBPP1/443-1830/11/LSz Posiadanie przez Wnioskodawcę statusu placówki kształcenia ustawicznego, uprawnia do zwolnienia od podatku wykonywanych czynności (szkoleń w formie kursów i seminariów), na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-1831/11/LSz Szkolenia zamknięte dla jednostek sektora finansów publicznych wraz z dostarczonymi materiałami szkoleniowymi korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.
 
IBPP2/443-173/12/IK opodatkowania usługi wynajmu nieruchomości znajdującej się w Polsce na rzecz podmiotu z Niemiec
 
IBPP1/443-1650/11/BM Prawo do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku z faktury VAT związanej z rekultywacją składowiska odpadów.
 
IBPP2/443-176/12/IK W zakresie stawki podatku dla usługi polegającej na umożliwieniu skorzystania z toru cartingowego, bilarda, gry w lotki i piłkarzyki.
 
IBPP3/443-30/10/DG Czy w opisanym stanie faktycznym może nastąpić dopuszczenie do obrotu ze zwolnieniem z podatku VAT na podstawie § 14 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT? Proszę wskazać sposób i termin zwolnienia zabezpieczenia należności celnych na podstawie przepisów celnych.
 
IBPP3/443-186/12/AZ prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących działalności opodatkowanej, zwolnionej od podatku VAT i niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT
 
IBPP3/443-723/11/DG Korekta faktury dokonana w ramach WDT obniżającej warość faktury pierwotnej
 
IBPP3/443-1084/11/DG Miejsce świadczenia usług magazynowania i usług związanych z magazynowaniem
 
IBPP1/443-1132/10/BM Prawidłowość wystawiania faktur, zawierających więcej informacji niż jest to wymagane.
 
IBPP1/443-1253/11/BM Zwolnienie od podatku VAT dostawy działki zabudowanej nr 1231/1 oraz działki niezabudowanej nr 1231/2.
 
IBPP3/443-1102/11/DG Korekta faktury dokonana w ramach eksportu obniżająca wartość faktury pierwotnej
 
IBPP3/443-1103/11/DG Rozliczenie wystawionej faktury korygującej WDT
 
IBPP3/443-1106/11/DG Rozliczenie faktury korygującej eksport towarów
 
IBPP3/443-1107/11/DG Rozliczenie faktury korygującej WDT i eksport towarów
 
IBPP3/443-1108/11/DG Rozliczenie faktury korygującej WDT i eksport towarów
 
IBPP1/443-1304/11/BM Opodatkowanie sprzedaży działki
 
IBPP1/443-1396/11/BM Wyrejestrowanie Wnioskodawcy z rejestru podatników VAT.
 
IBPP3/443-1119/11/DG zakwalifikowania czynności wykonywanych na rzecz kontrahenta z Niemiec, przy wykorzystaniu materiałów przez niego powierzonych
 
IBPP1/443-1466/11/BM Ustalenie jaką stawką VAT winna być opodatkowana sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z prawem wieczystego użytkowania działki.
 
IBPP1/443-1489/11/AZb Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz zastosowanie zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT.
 
IBPP3/443-1136/11/DG Dostawa na terytorium Belgii towarów będących na tym terytorium przedmiotem importu
 
IBPP1/443-1651/11/AZb Czy darowizna nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IBPP1/443-1667/11/BM Czy oddanie przez Wnioskodawcę budynku w ramach umowy leasingu będzie stanowić świadczenie usług?
 
IBPP1/443-1668/11/BM Czy oddanie przez Wnioskodawcę gruntu w ramach umowy dzierżawy należy traktować na gruncie ustawy VAT jako świadczenie usług?
 
IBPP1/443-1669/11/AL Braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania samochodu na rzecz banku w ramach realizacji umowy przewłaszczenia.
 
IPTPP4/443-276/12-2/JM Mając na uwadze art. 3 ust. 1 ustawy nowelizującej, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego (nie więcej niż 6.000 zł) zawartego w fakturze dokumentującej jego nabycie, przy założeniu, że przedmiotowy motocykl wykorzystywany będzie wyłącznie do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi i nie wystąpią wyłączenia wynikające z art. 88 ustawy o VAT. Natomiast przy nabyciu paliwa do jego napędu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ograniczeniem wynikającym z art. 4 ustawy nowelizującej.
 
IPPP2/443-226/12-2/BH Środki pieniężne wypłacane Nabywcom należy uznać za rabat obniżający obrót Spółki
 
IPPP2/443-542/12-3/BH Spółce przejmującej służy prawo do odliczenia podatku z faktur wystawionych na spółki przejmowane
 
IPPP3/443-435/12-2/RD Realizowane przez Wnioskodawcę kursy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, kierowane są do określonej grupy odbiorców, tj. do osób będących członkami jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Kursy te mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy niezbędnej do celów zawodowych, a w tym przypadku ich odbycie jest jednym z warunków uprawniających do wykonywania zawodu. W związku z powyższym należy stwierdzić, że prowadzona przez Wnioskodawcę działalność polegająca na organizowaniu kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – spełnia definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Również zasady i forma tych kursów nie są dowolne lecz zostały ściśle uregulowane w ustawie z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Oznacza to, że spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku tzn. kursy prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Biorąc zatem pod uwagę, iż forma i zasady przedmiotowych kursów regulowane są przez odrębne przepisy, działalność szkoleniowa prowadzona przez Wnioskodawcę w powyższym zakresie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT.
 
ITPP2/443-498/12/AK Możliwości zastosowania 0% stawki podatku dla robót wykonywanych w ramach projektu modernizacji toru.
 
IBPP1/443-1765/11/AL Zwolnienie od podatku zamiany gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem mieszkalnym.
 
IBPP1/443-1766/11/AL Zwolnienie od podatku zamiany gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem mieszkalnym.
 
IBPP1/443-1795/11/LSz Przeniesienie przez Spółkę na rzecz Wspólnika prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z budynkami i innymi urządzeniami posadowionymi na tym gruncie nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności obiektów na tej nieruchomości posadowionych.
 
IBPP1/443-1796/11/LSz Brak obowiązku zapłaty podatku, w związku z likwidacją Spółki, od wydatków, które Spółka poczyniła w związku z remontem budynku.
 
IBPP1/443-1807/11/AL Zwolnienie od podatku VAT przyszłej transakcji sprzedaży nieruchomości.
 
IBPP1/443-1846/11/BM Ustalenie momentu, w którym Wnioskodawca zobowiązany jest do obniżenia kwoty podatku naliczonego o kwotę podatku VAT odliczonego z faktur wystawionych przez producenta maszyn, w związku z odstąpieniem przez Wnioskodawcę od umów na wykonanie maszyn.
 
IBPP2/443-1079/11/RSz Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla prac montażowo-budowlanych.

Wskaźniki gospodarcze