Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 lipca 2012 r.
 
IPTPP2/443-222/12-6/JN Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących: zakupy w celu świadczenia usługi w ramach warsztatów reintegracji zawodowej i na posiłki oraz zakup usług telekomunikacyjnych, opału, energii elektrycznej.
 
IPTPP2/443-277/12-4/AW Dokonywana przez Zainteresowanego transakcja sprzedaży towarów ze składu celnego poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli spełnia warunki wynikające z powołanego przepisu, wypełnia dyspozycję dostawy eksportowej w myśl ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 
IPTPP4/443-231/12-4/BM Możliwość odliczenia podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-232/12-4/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą „”, ponieważ mienie powstałe w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-355/12-5/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług związanego z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-427/12-4/AW Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz ubiegania się o jego zwrot, w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-276/12-5/IG 1.Czy podatnik korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a) ustawy, jako podmiot wpisany do ewidencji prowadzonej przez Starostę w Ł.?
2.Czy prowadzenie szkoleń przez podatnika zgodnie z odrębnymi przepisami rozporządzeń w zakresie kształcenia w poszczególnych zawodach pozwala na stosowanie zwolnień w podatku VAT na świadczone usługi?
3.Czy usługi szkolenia w zakresie związanym z wykonywanym zawodem biorących udział w szkoleniu, mające na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych można uznać za szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego?
 
IPTPP1/443-276/12-4/IG 1.Czy podatnik korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a) ustawy, jako podmiot wpisany do ewidencji prowadzonej przez Starostę w Ł.?
2.Czy prowadzenie szkoleń przez podatnika zgodnie z odrębnymi przepisami rozporządzeń w zakresie kształcenia w poszczególnych zawodach pozwala na stosowanie zwolnień w podatku VAT na świadczone usługi?
3.Czy usługi szkolenia w zakresie związanym z wykonywanym zawodem biorących udział w szkoleniu, mające na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych można uznać za szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego?
 
IPTPP1/443-274/12-4/RG Czy od odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości niezabudowane i jedną zabudowaną na rzecz Skarbu Państwa pod budowę drogi Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek VAT, jeżeli nieruchomości nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej i ich własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa pod budowę drogi krajowej poprzez rozporządzenie przez ustawę za właściciela tymi nieruchomościami?
 
IPTPP1/443-273/12-4/RG Czy od odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości niezabudowane i jedną zabudowaną na rzecz Skarbu Państwa pod budowę drogi S-17 Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zapłacić podatek VAT, jeżeli nieruchomości nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej i ich własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa pod budowę drogi krajowej poprzez rozporządzenie przez ustawę za właściciela tymi nieruchomościami?
 
IPTPP1/443-245/12-5/RG Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo odliczając podatek VAT naliczony proporcją sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej według ustalonego wskaźnika za 2011 r. od faktur dokumentujących zakupy: zaproszeń, odznaczeń, plakietek okolicznościowych, dyplomów, wydanej książki i wynajmu sali?
 
IPTPP1/443-245/12-4/RG Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo odliczając podatek VAT naliczony proporcją sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej według ustalonego wskaźnika za 2011 r. od faktur dokumentujących zakupy: zaproszeń, odznaczeń, plakietek okolicznościowych, dyplomów, wydanej książki i wynajmu sali?
 
IPTPP1/443-303/12-2/RG Czy Wnioskodawca będąc świadczeniodawcą usług dla Sądów i Prokuratur zobowiązane jest do naliczania podatku od towarów i usług związanych z dojazdem swoich pracowników na rozprawę sądową, przesłuchanie lub miejsce zdarzenia samochodem służbowym Wnioskodawcy, transportem opinii i akt sprawy oraz usług kancelaryjnych związanych z usługami podstawowymi świadczonymi na rzecz ww. instytucji (opracowywanie opinii specjalistycznych)?
 
IPTPP1/443-299/12-2/RG 1.Czy Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego do wyżej wymienionego projektu zgodnie z art. 86 ustawy o VAT?
2.Czy Gmina będzie miała prawo do zwrotu różnicy podatku zgodnie z art 87 podatku o VAT w sytuacji, kiedy Gmina M nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7 a obsługą wybudowanej sieci wodociągowej i sprzedażą wody zajmuje się Urząd Gminy w M?
 
IPTPP1/443-292/12-2/RG 1.Czy na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm. dalej „Ustawa o VAT") zawarte przez Gminę umowy odpłatnej dzierżaw}" Infrastruktury stanowią czynność opodatkowaną VAT, z tytułu której Gmina jest zobowiązana odprowadzić podatek należny?
2.Czy na gruncie Ustawy o VAT w związku z zawarciem umów dzierżawy i wykonywaniem na ich podstawie odpłatnego świadczenia usług przez Gminę na rzecz Spółki, Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na Infrastrukturę?
3.Czy w związku z przysługującym Gminie prawem do dokonania odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu budowy Infrastruktury, Gmina ma prawo do odliczenia tego podatku w drodze korekty deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe, w których otrzymała poszczególne faktury dokumentujące wydatki poniesione na Infrastrukturę?
 
IPTPP2/443-397/12-4/KW Wnioskodawcy będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości w związku z realizacją zadania.
 
IPTPP2/443-395/12-2/JN Uznanie udzielonej Wnioskodawcy pożyczki za import usług oraz zwolnienie od podatku VAT tej pożyczki.
 
IPTPP2/443-351/12-4/KW wniesienie aportem kanalizacji deszczowej przez Wnioskodawcę do gminnej Spółki, stanowiło dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, która korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy
 
IPTPP1/443-291/12-2/RG Pytanie nr 1: Zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowym stanie faktycznym Gminie będzie przysługiwało prawo do dokonania korekty zgodnie z art. 91 ust 7 i 7a w związku z art. 91 ust. 2 i 3 ustawy o VAT.
Pytanie nr 2: W przypadku podatku naliczonego związanego z kanalizacją sanitarną oraz sieciami wodociągowymi okres korekty przewidzianej w art. 91 ust. 2 ustawy o VAT wynosić będzie 5 lat. W konsekwencji, kwota rocznej korekty podatku naliczonego, którą Wnioskodawca będzie obowiązany przeprowadzić po zmianie przeznaczenia poszczególnych środków trwałych, wynosiła będzie 1/5 podatku naliczonego wykazanego na wszystkich fakturach zakupowych związanych z danym środkiem trwałym.
Pytanie nr 3: W opinii Wnioskodawcy okres korekty wieloletniej przewidzianej w art. 91 ust. 2 ustawy o VAT rozpoczyna się w roku oddania danej inwestycji do użytkowania. Dotyczyć to będzie wszystkich faktur dotyczących danej inwestycji, bez względu na rok ich otrzymania, w tym także faktur zakupowych otrzymanych w latach poprzedzających oddanie danej inwestycji do użytkowania.
Pytanie nr 4 (oznaczone we wniosku nr 5): W przypadku zawarcia umowy dzierżawy Infrastruktury w grudniu 2011 r., Gminie będzie przysługiwać prawo do dokonania rocznej korekty wieloletniej podatku naliczonego w deklaracji za styczeń 2012 r. w kwocie podatku naliczonego związanego z wydzierżawioną Infrastrukturą przypadającą zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT na 2011 r. (wysokość ww. kwot stanowi przedmiot pytania nr 2).
 
IPTPP2/443-403/12-2/PR Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-258/12-5/RG Czy w przypadku jeśli odszkodowanie za działki pod inwestycję drogową nie zostanie wypłacone w formie pieniężnej tylko nastąpi przejęcie aktem notarialnym własności nieruchomości zabudowanej budynkiem, należącej do Powiatu na rzecz Miasta za zwolnienie z długu z tytułu odszkodowania, Miasto jest zobowiązane do odprowadzenia należnego podatku z tytułu przeniesienia własności nieruchomości gruntowej w zamian za odszkodowanie, w wysokości wynikającej z decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania?
 
IPTPP1/443-258/12-4/RG W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu czynności przeniesienia z mocy prawa własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie?
 
IBPP1/443-1682/11/BM w zakresie opodatkowania zamiany udziału w działce
 
IBPP1/443-1550/11/BM Uznanie za usługę kwartalnej premii pieniężnej.
 
IBPP1/443-1567/11/BM Opodatkowanie sprzedaży udziałów w działkach.
 
IBPP1/443-1573/11/AL Zwolnienie z podatku świadczonych usług.
 
IBPP1/443-1582/11/LSz Opodatkowanie podatkiem VAT wypłaty jednorazowej kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia długoterminowej umowy najmu.
 
IPTPP1/443-289/12-4/MS Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IBPP1/443-1583/11/LSz Opodatkowanie podatkiem VAT wypłaty jednorazowej kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia w przyszłości długoterminowej umowy najmu.
 
IBPP1/443-1584/11/LSz Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury VAT wystawionej przez najemcę, dokumentującej wypłatę przez Wnioskodawcę jednorazowej kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia długoterminowej umowy najmu.
 
IBPP1/443-1585/11/LSz Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury VAT wystawionej przez najemcę, dokumentującej wypłatę przez Wnioskodawcę jednorazowej kwoty stanowiącej zachętę do zawarcia długoterminowej umowy najmu.
 
IBPP1/443-1589/11/BM Opodatkowanie wypłacanych kwartalnych i rocznych premii pieniężnych w wariancie „A” i ich dokumentowania.
 
IBPP1/443-1608/11/AZb Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych finansowanych w całości ze środków publicznych.
 
IBPP1/443-1625/11/AZb Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych świadczonych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.
 
IBPP1/443-1626/11/AL Możliwość zawarcia umowy na okres kolejnych dwóch lat zgodnie z przepisem § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup samochodów osobowych.
 
IBPP1/443-1641/11/AL Brak konieczności opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanych od dostawców premii pieniężnych oraz braku konieczności dokumentowania fakturą VAT otrzymanych premii pieniężnych.
 
IPTPP1/443-307/12-2/MW W przypadku zawarcia i wykonania planowanej umowy częściowego działu spadku po X, a tym samym zbycia za wynagrodzeniem części posiadanych udziałów we współwłasności i współużytkowaniu wieczystym w kompleksie przy ul. S, po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 w związku z art. 5 i art. 7 ustawy.
 
IPTPP4/443-342/12-6/ALN Czy Akademia dokonując zakupów inwestycyjnych i usług na potrzeby czynności zwolnionych z tego podatku ww. projektu, których przedmiot został opisany w ramach prezentowanego stanu przyszłego ma prawo do obniżania podatku VAT należnego o część lub całość kwoty podatku VAT naliczonego w związku z dokonanymi zakupami na potrzeby ww. projektu?
 
IPTPP2/443-385/12-2/AW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-326/12-7/AW Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w części korzysta ze zwolnienia.
 
IPTPP2/443-326/12-8/AW Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w części korzysta ze zwolnienia.
 
IBPP2/443-826/11/BM Czy rozliczenie przez Wnioskodawcę kosztów dostawy mediów związanych z wynajmem lokali gminnych stanowi odsprzedaż podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IBPP2/443-1158/11/ASz Stawka podatku dla opłaty pobieranej od indywidualnych mieszkańców na pokrycie kosztów zużytej przez nich wody w suszarni.
 
IPPP2/443-425/12-2/AO Jaką stawkę winna Spółdzielnia stosować do refakturowania usług dodatkowych (mediów) dla swoich członków, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalów użytkowych?
 
IBPP2/443-1159/11/UH Stawka podatku VAT dla kompleksowych prac budowlanych dotyczących obiektu budownictwa mieszkaniowego jako całości.
Stawka podatku dla prac budowlanych – wykończeniowych związanych z lokalami niemieszkalnymi w budynku sklasyfikowanym jako mieszkalny wykonywanych w ramach kompleksowych prac budowlanych dotyczących budynku jako całości.
 
IPPP2/443-353/12-4/AO Czy Wnioskodawcy, jako czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług będzie przysługiwać prawo do odliczenia całego podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej zakup lokalu użytkowego w sytuacji, gdy na fakturze oprócz danych podatnika znajdą się również dane jego małżonki, niebędącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług?
 
IBPP2/443-1160/11/RSz - możliwość dokonania korekty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności,
- określenie, w jakim okresie Wnioskodawczyni może dokonać korekty podatku należnego
 
IPPP2/443-442/12-2/AO Czy wniesienie majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez wydzielenie, w trybie, przepisu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, do nowo zawiązanej Spółki podlega podatkowi od towarów i usług?
 
IPPP2/443-433/12-2/AO W kontekście przedstawionych okoliczności sprawy wskazać należy, iż planowany przez Wnioskodawcę (jako członka Grupy A) i pozostałych spadkobierców dział spadku, na podstawie którego wyłącznymi współwłaścicielami i współużytkownikami wieczystymi kompleksu przy ul. S. staliby się członkowie Grupy A, zaś wyłącznymi współwłaścicielami i współużytkownikami wieczystymi kompleksu przy ul. P. staliby się członkowie Grupy B nie stanowi czynności, która podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji powyższego, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-313/12-6/AO Wnioskodawca z uwagi na fakt przekroczenia kwoty 40.000 zł obrotu w roku 2010 z tytułu świadczenia usług na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej mógł korzystać do dnia 30 kwietnia 2011r., stosownie do zapisu § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. rozporządzenia. Zatem od dnia 1 maja 2011 r. wobec Wnioskodawcy powstał obowiązek zainstalowania i prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, za które świadczeniobiorcy dokonują wpłat w kasie Ośrodka.
 
IPPP2/443-283/12-7/AO Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony zawarty w fakturze wystawionej przez Sprzedającego. W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym będzie wyższa od kwoty podatku należnego, Wnioskodawca będzie miał prawo do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem należnym na zasadach określonych w art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-411/12-3/AO W opisanych przez Spółkę okolicznościach, wypłata dywidendy na rzecz Udziałowca w postaci Nieruchomości (budynki i budowle trwale związane z gruntem) wybudowanych lub nabytych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako nieodpłatna dostawa towarów, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zatem zobowiązany będzie do naliczenia od tej czynności podatku od towarów i usług według właściwej stawki podatku lub też zastosować do niej zwolnienie od podatku, jeżeli Nieruchomości spełniają warunki do jego zastosowania.
 
IPPP2/443-298/12-2/AO Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez nabywcę w imieniu dostawcy, których akceptacja nastąpiła poprzez złożenie podpisu na zbiorczym miesięcznym zestawieniu faktur VAT
 
IPPP3/443-518/12-3/SM stałe miejsce prowadzenia działalności
 
IPPP2/443-463/12-2/IZ Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. Ponadto Wnioskodawca, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie jest podatnikiem podatku VAT w ramach realizowanego projektu, co także wyklucza możliwość dokonania odliczenia.
 
IPPP1/443-311/12-2/MP Opisanej transakcji nie będzie można zaklasyfikować jako nabycia przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa - objętego zakresem art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Stanowi ona natomiast nabycie poszczególnych składników przedsiębiorstwa i jako dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Sprzedającego, dokumentujących nabycie poszczególnych składników.
 
IPPP3/443-219/12-4/BH W sytuacji zmiany przeznaczenia przedmiotowego lokalu, zaliczonego u Spółki do środków trwałych, z czynności opodatkowanej tj. zamierzonej sprzedaży opodatkowanej do czynności zwolnionej jakim jest najem, powoduje, że Spółka zobowiązana będzie do dokonania korekty 1/10 kwoty podatku naliczonego odliczonego przy budowie lokalu.
 
IPPP2/443-182/12-4/IZ Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
 
IBPP2/443-1162/11/BW Czy dla przyłączy zewnętrznych:
- centralnej ciepłej wody użytkowej (c.c.w.u.) – stan faktyczny – dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego można stosować stawkę VAT w wysokości 8%?
- centralnego ogrzewania (c.o.) – zdarzenie przyszłe – dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego można stosować stawkę VAT 8%?
 
IBPP2/443-1165/11/ICz Prawidłowość opodatkowania opłat rocznych z tytułu oddania gruntu w użytkowania wieczyste.
 
IBPP2/443-1175/11/BW Czy można odzyskać należny podatek VAT, który został odprowadzony?
 
IBPP2/443-1222/11/IK Czy sprzedaż nieruchomości składającej się z działek 1245/11, 1670/13 i 1553/13 należy potraktować jako jedną nieruchomość i jaką stawką ją opodatkować zwolnioną czy 23 % lub rozpatrywać ww. działki osobno jako:
- działki zabudowane 1670/13 i 1553/13 – stawka zwolniona zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy o VAT i
- działkę niezabudowaną przeznaczoną pod zabudowę 1245/11 – stawka 23%?
 
IBPP2/443-182/12/RSz zastosowanie 23% stawki podatku VAT do robót budowlanych wykonanych w okresie od 1 do 31 grudnia 2010r. w ramach Kontraktu „...”
 
IBPP2/443-1225/11/BW Czy przy wskazanym stanie faktycznym, stawka podatku VAT towaru o wyższej wartości tj. sosu do makaronu może być stosowana do całego zestawu?
 
IBPP2/443-1332/11/BW Czy Wnioskodawca jako nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie zobowiązany do dokonywania korekt podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT?

Wskaźniki gospodarcze