Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 lipca 2012 r.
 
ITPP2/443-232/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projketu.
 
ITPP1/443-247/12/KM Dokumentowanie dostawy złomu.
 
ITPP2/443-186/12/AP Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP1/443-106/12/TS Brak powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży voucherów.
 
ITPP1/443-221/12/JJ Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-222/12/JJ Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-299/12/AJ Użytkowanie wieczyste.
 
ITPP1/443-269/12/AJ Możliwość zastosowania zwolnienia podmiotowego.
 
ITPP2/443-338a/12/MD Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz innych instytucji gminnych.
 
ITPP2/443-338b/12/MD Opodatkowanie dotacji przedmiotowych otrzymywanych przez samorządowy zakład budżetowy.
 
ITPP1/443-288a/12/AJ Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-288b/12/AJ Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-288c/12/AJ Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-67/12-2/AK Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, wniesienie przedsiębiorstwa – wypełniającego wymogi art. 551 Kodeksu cywilnego – aportem do Spółki komandytowej, będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IBPP3/443-1340/11/KO w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz wystawienia faktury wewnętrznej i opodatkowania dostawy towarów podatkiem VAT
 
IPPP2/443-272/12-5/IZ Dotyczący możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w sytuacji świadczenia usług księgowych i pośrednictwa ubezpieczeniowego
 
IBPP3/443-1250/11/KO w zakresie obowiązku zgłoszenia świadczonej usługi marketingowej na rzecz firmy angielskiej jako wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych na druku zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R i wykazania świadczonej usługi marketingowej na rzecz firmy angielskiej w informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE
 
IBPP3/443-1226/11/KO w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 
IBPP2/443-209/12/RSz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego przeznaczonego pod wynajem, który to samochód po zakończeniu okresu pełnych 6-ciu miesięcy wynajmu będzie wykorzystywany na potrzeby własne w oczekiwaniu na następną, ewentualną umowę najmu
 
IPPP2/443-252/12-2/IZ spełnione są przesłanki zarówno o charakterze podmiotowym jak i przedmiotowym, wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, od których zaistnienia ustawodawca przewiduje możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonej przez Stronę usługi polegającej na badaniu ultrasonograficznym USG.
 
IPPP1/443-207/12-2/JL Stawka podatku VAT dla usług związanych ze ściekami (PKWiU 37.00.1)
 
IBPP2/443-236/12/RSz zastosowanie stawki podatku VAT dla usług montażu balustrad w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym
 
IBPP2/443-1357/12/WN korekta podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności
 
IPPP1/443-310/12-2/JL Dostawa przedmiotowych budynków i budowli korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, a w myśl art. 29 ust. 5 ustawy - zwolnienie to ma również zastosowanie do sprzedaży gruntu, na którym budynki i budowle zostały wybudowane.
 
ITPP2/443-300/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-346/12-2/JL Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 
IBPP3/443-244/11/IK w zakresie zwolnienia usług pośrednictwa finansowego
 
IPPP1/443-344/12-2/JL Uznanie za wynagrodzenie za usługę środków pieniężnych pobieranych od pożyczkobiorców przez pełnomocnika pożyczkodawcy.
 
IPPP1/443-301/12-2/JL Nieodpłatne zużycie artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatów jako poczęstunki dla kontrahentów podczas spotkań służbowych, ich zużycie w trakcie narad i spotkań wewnętrznych przez pracowników oraz w trakcie posiedzeń zarządu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu wspomnianych artykułów spożywczych na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług z uwagi na ich związek z wykonywaną działalnością.
 
IPPP1/443-236/12-4/JL Podstawą opodatkowania będzie zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy – kwota faktycznie należna od nabywcy (cena promocyjna) pomniejszona o należny podatek.
 
IPPP1/443-328/12-2/JL Kwota zwrotu poniesionych przez Spółkę w imieniu i na rzecz klientów opłat i kosztów nie stanowi dla Spółki elementu kwoty należnej z tytułu sprzedaży.
 
IBPP3/443-534/12/JP stawka podatku VAT na dostawę samochodu pożarniczego oraz wyposażenia tego samochodu
 
IPPP1/443-334/12-4/JL W związku z tym, że inwestycje w obcym środku trwałym (lokalu), polegające na jego ulepszeniu stanowią odrębny od lokalu (nieruchomości) środek trwały, korekta podatku naliczonego odnoszącego się do takiego środka trwałego powinna być dokonywana zgodnie z art. 91 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług w ciągu 5-cio letniego okresu (a nie w ciągu 10 lat przewidzianych dla nieruchomości).
 
IBPP2/443-2/12/BW Czy zespół składników, który zostanie przez Wnioskodawcę otrzymany w ramach aportu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT?
 
IPPP2/443-279/12-2/IZ W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawczyni, na podstawie art. 86 ust. 10, 11 i 12 ustawy, posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów otrzymanych przed dniem rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług podatnik podatku VAT w zakresie w jakim nabyte towary służą czynnościom opodatkowanym.
 
IPPP2/443-1161/11-4/IZ całokształt czynności podejmowanych przez Stronę, w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego, tj. uprawę zbóż i innych produktów rolnych jak i z tytułu świadczenia usług rolniczych, tj. usług ładowarką stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym dokonując rejestracji jako podatnik VAT czynny z tytułu usług ładowarka, a więc z tytułu świadczenia usług o charakterze rolniczym, dokonała Jej Pani dla wszystkich czynności wykonywanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, występując jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Podmiot będący rolnikiem ryczałtowym nie może bowiem łączyć dwóch statusów - podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy (niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) z tytułu uprawy zbóż i innych produktów rolnych i jednocześnie podatnika VAT czynnego – w pozostałym zakresie działalności rolniczej, tj. świadczenia usług rolniczych.
 
IBPP3/443-1165/11/IK określenie stawki podatku od towarów i usług usługi dzierżawy pojemników stanowiącej element pomocniczy usługi wywozu nieczystości stałych
 
IPPP2/443-1095/11-2/IZ dotyczy zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla sprzedaży usługi telewizyjnej wraz z dekoderem lub modułem dekodującym

Wskaźniki gospodarcze