Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 lipca 2012 r.
 
ITPP2/443-187/12/AD Możliwość odzyskania podatku związanego z realizacją inwestycji.
 
ITPP2/443-270/12/AD Zwolnienie od podatku zbycia gruntu zabudowanego.
 
ITPP2/4441-13/12/EK Do usług konserwatorskich, świadczonych na zlecenie, Muzeum nie będzie mogło zastosować zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy, brak również podstaw do zastosowania zwolnienia przewidzianego w § 43 ust. 1 rozporządzenia.
 
ITPP2/443-287/12/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1380a/11/KM Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów zużywanych podczas spotkań biznesowych i szkoleń.
 
IPTPP2/443-269/12-4/AW Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odzyskania zapłaconego podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług
 
ITPP1/443-1348/11/BJ Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku ze zrealizowaniem inwestycji, polegającej na modernizacji instalacji napowietrzania w oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pomp w przepompowni centralnej.
 
ITPP1/443-928/11/JJ Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-370/12/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze.
 
ITPP2/443-1695/11/EK Zasady wypełniania deklaracji podatkowej dla podatku od towarów usług.
 
ITPP1/443-362/12/IK Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-2/12/BJ Stawki podatku dla usługi wykonania systemu wentylacji mechanicznej w mieszkaniach i hali garażowej na etapie budowy obiektu budownictwa mieszkaniowego.
 
ITPP2/443-171/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-220/12/JJ Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-218/12/JJ Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-339/12/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-304/12/AP Stawka podatku na montaż szaf wnękowych.
 
ITPP2/443-24/12/MD Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku z aportem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.
 
ITPP1/443-273/12/AT Czy Gmina będzie mogła odliczyć podatek naliczony, zawarty w fakturze wykonawcy robót budowlanych?
 
ITPP1/443-219/12/JJ Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-240/12/JJ Zasady naliczania podatku w obrocie złomem.
 
ITPP2/443-248/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPB2/415-186/12/TJ Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości dokonanej w wyniku zawarcia umowy przyrzeczonej.
 
ITPP1/443-176/12/BJ Prawo do korekty podatku należnego za 2011r.
 
IPTPP1/443-358/12-2/AK Czy Gmina ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania?
 
IPTPP2/443-335/12-4/JN Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-362/12-2/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług poniesione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP2/443-344/12-2/JN Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-343/12-2/AW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku w związku z realizacją projektu, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca - wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-342/12-2/PR Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz zwrotu podatku w związku z realizacją projektu
 
IPTPP4/443-256/12-4/BM Nieodpłatne przekazanie, prawo do odliczenia, obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych i prowadzenia ewidencji osób obdarowanych.
 
IPTPP1/443-315/12-3/RG Czy X ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu bądź otrzymać zwrot jego podatku?
 
IPTPP1/443-316/12-3/RG Czy X ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu bądź otrzymać zwrot jego podatku?
 
IPTPP1/443-374/12-2/MH W związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach Programu Oś Leader PROW 2007-2013, Działanie 413 „..” – zachodzi pytanie, czy Stowarzyszenie może odliczyć podatek VAT? W tym przypadku, czy zwrot za realizację projektu będzie w kwocie brutto?
 
IPTPP1/443-377/12-2/IG Czy Stowarzyszenie może odzyskać podatek VAT poniesiony w ramach zakupów towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu „...”, realizowanego w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów?
 
IPTPP2/443-360/12-3/AW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca - wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP2/443-348/12-4/AW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektów, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektów nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-326/12-2/MW świadczone przez Wnioskodawcę usługi kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego w postaci tzw. szkoleń miękkich, prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), finansowane w całości ze środków publicznych, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.
 
IPTPP1/443-326/12-3/MW świadczone przez Wnioskodawcę usługi kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego w postaci tzw. szkoleń miękkich, prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), finansowane w całości ze środków publicznych, będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.
 
IPTPP1/443-314/12-2/MW Podstawą opodatkowania czynności nieodpłatnego świadczenia usług na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą podatnika, które podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest kwota netto (bez VAT) wynikająca z faktury wystawionej przez usługodawcę, od którego Spółka nabywa przedmiotowe usługi.
 
IPTPP1/443-305/12-2/RG Czy do naliczonej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów dla użytkowników garaży Spółdzielnia powinna doliczyć podatek od towarów i usług?
 
IPTPP4/443-272/12-5/BM Opodatkowanie świadczonych przez Gminę usług cmentarzy
 
IPTPP4/443-272/12-6/BM Opodatkowanie świadczonych przez Gminę usług cmentarzy.
 
IPTPP4/443-272/12-7/BM Opodatkowanie wydzierżawienia lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą.
 
IPTPP4/443-272/12-8/BM Opodatkowanie wydzierżawienia lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą.
 
IPTPP4/443-250/12-4/ALN ustalenie czy opisany sposób odbioru faktur spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
 
IPTPP4/443-263/12-6/JM Sprzedaż budynku dworca wraz z oświetleniem i placami będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, jeśli jej sprzedaż nastąpi po upływie dwóch lat od momentu pierwszego zasiedlenia. Jeżeli sprzedaż nastąpi w okresie krótszym niż dwa lata od momentu pierwszego zasiedlenia, przedmiotowa sprzedaż będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym uwzględniając treść § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu również będzie korzystać ze zwolnienia.
 
IPTPP4/443-266/12-4/BM Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-275/12-3/ALN Czy świadczenie usług najmu lokali użytkowych podlega opodatkowaniu stawką podstawową?
 
IPTPP4/443-275/12-4/ALN Czy świadczenie usług najmu lokali użytkowych podlega opodatkowaniu stawką podstawową?
 
IPTPP1/443-293/12-4/AK prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wytwarzaniem przedmiotów i świadczeniem usług w ramach WTZ
 
IPTPP2/443-299/12-8/KW Rozpoznanie importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 
IPTPP4/443-272/12-9/BM Prawo do odliczenia podatku naliczonego od usług administrowania.
 
IPTPP4/443-272/12-10/BM Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych.
 
IPTPP1/443-320/12-3/MW świadczone przez Wnioskodawcę usługi kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego w postaci tzw. szkoleń miękkich, prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), finansowane w całości ze środków publicznych, będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.
 
IPTPP1/443-320/12-2/MW świadczone przez Wnioskodawcę usługi kształcenia zawodowego oraz przekwalifikowania zawodowego w postaci tzw. szkoleń miękkich, prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), finansowane w całości ze środków publicznych, będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.
 
IPTPP1/443-302/12-2/IG Czy sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu nie stanowi odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy – niezależnie od daty oddania gruntu w użytkowanie wieczyste (tj. zarówno gdy miało to miejsce przed 1 maja 2004r. jak i po tej dacie), zaś uregulowanie przez dotychczasowego użytkownika wieczystego należności ustalonej zgodnie z unormowaniami ustawy o gospodarce nieruchomościami i wynikającej z aktu notarialnego, dokumentującego takie transakcje, nie rodzi – w efekcie – u sprzedawcy skutków w postaci powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-302/12-3/IG Czy w przypadku oddania – począwszy od 1 maja 2004r. (data wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy oraz data wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Wspólnoty Europejskiej) – gruntu w użytkowanie wieczyste skutki podatkowe tej czynności polegają na opodatkowaniu podatkiem VAT opłat, o których mowa w art. 71 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. wstępnej i rocznych za okres pozostawania gruntu w użytkowaniu wieczystym, zaś wygaśnięcie użytkowania wieczystego na skutek sprzedaży gruntu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i uregulowanie związanej z tym należności pozostaje obojętne podatkowo, nie rodząc skutków w postaci powstania obowiązku podatkowego?
 
IPTPP1/443-302/12-4/IG Czy sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu nie stanowi odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy – niezależnie od daty oddania gruntu w użytkowanie wieczyste (tj. zarówno gdy miało to miejsce przed 1 maja 2004r. jak i po tej dacie), zaś uregulowanie przez dotychczasowego użytkownika wieczystego należności ustalonej zgodnie z unormowaniami ustawy o gospodarce nieruchomościami i wynikającej z aktu notarialnego, dokumentującego takie transakcje, nie rodzi – w efekcie – u sprzedawcy skutków w postaci powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-302/12-5/IG Czy w przypadku oddania – począwszy od 1 maja 2004r. (data wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy oraz data wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Wspólnoty Europejskiej) – gruntu w użytkowanie wieczyste skutki podatkowe tej czynności polegają na opodatkowaniu podatkiem VAT opłat, o których mowa w art. 71 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. wstępnej i rocznych za okres pozostawania gruntu w użytkowaniu wieczystym, zaś wygaśnięcie użytkowania wieczystego na skutek sprzedaży gruntu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i uregulowanie związanej z tym należności pozostaje obojętne podatkowo, nie rodząc skutków w postaci powstania obowiązku podatkowego?
 
IPTPP1/443-349/12-2/IG Jaką stawką należy opodatkować wystawianą fakturę VAT?
 
IPTPP1/443-330/12-2/MW Sprzedaż przez Wnioskodawcę biletów wstępu uprawniających do korzystania z gokartów na wynajmowanej przez Wnioskodawcę krytej powierzchni, będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy.
 
IPTPP1/443-348/12-3/IG Czy usług przeprowadzonych kursów zawodowych przez firmę C. tj. Spółkę z o. o..dla firmy B., która jest Zleceniobiorcą dla firmy B., która jest Zleceniobiorcą dla firmy A, czyli realizatora projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-348/12-2/IG Czy usług przeprowadzonych kursów zawodowych przez firmę C. tj. Spółkę z o. o..dla firmy B., która jest Zleceniobiorcą dla firmy B., która jest Zleceniobiorcą dla firmy A, czyli realizatora projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-327/12-4/RG Czy tzw. karnety „open”, które Wnioskodawca zamierza wprowadzić do oferty, będą korzystać z opodatkowania 8%stawką VAT?
 
IPTPP1/443-327/12-3/RG Czy sprzedawane firmom „A” i „B” wejściówki jednorazowe i karnety (wstęp wielorazowy) do klubu fitness, niezawierające oznaczenia czasu i rodzaju usług dostępnych w klubie korzystają z opodatkowania 8% stawką VAT?
 
IPTPP1/443-327/12-2/RG Czy wejściówki jednorazowe i karnety (wstęp wielorazowy) do klubu, niezwierające oznaczenia czasu i rodzaju usług dostępnych w klubie korzystają z opodatkowania 8% stawką VAT?
 
IPTPP1/443-313/12-5/IG Czy w odniesieniu do opisanego w pkt 68 wniosku zdarzenia przyszłego istnieje możliwość odzyskania przez Gminę podatku VAT?
 
IPTPP1/443-313/12-4/IG Czy wpłaty mieszkańców na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPTPP4/443-273/12-5/ALN prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami związanymi ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji dotyczącej sprzedawanych nieruchomości
 
IPTPP4/443-273/12-4/ALN prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami związanymi ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji dotyczącej sprzedawanych nieruchomości
 
IPTPP4/443-273/12-3/ALN opodatkowanie wydatków obciążających nabywców nieruchomości
 
IPTPP4/443-273/12-2/ALN opodatkowanie wydatków obciążających nabywców nieruchomości
 
IPTPP1/443-261/12-6/MS Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie spółdzielczości socjalnej i biznes planu finansowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-331/12-2/MH Czy Gmina jako beneficjent będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części dotyczącego zrealizowanego projektu pn. „...” w odniesieniu do zdarzenia przyszłego, tj. po przekazaniu odpłatnie efektu inwestycji na podstawie umowy dzierżawy Centrum Kultury?
 
IPTPP4/443-284/12-2/JM Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „”, gdyż projekt będzie służyć do czynności zwolnionych z podatku VAT.
 
IPTPP4/443-268/12-5/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ mienie powstałe w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP1/443-110/12/BM w zakresie opodatkowania wypłacanych kwartalnych i rocznych premii pieniężnych w wariancie „B” i ich dokumentowania.
 
IBPP1/443-1829/11/AL W w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Wskaźniki gospodarcze