Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 lipca 2012 r.
 
ITPP2/443-442/12/PS Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-4/12/BK Brak prawa do odzyskania podatku.
 
ITPP1/443-1609/11/AJ Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
IPTPP1/443-306/12-2/MS Czy Gminie będzie przysługiwało pełne odliczenie kwoty podatku z tytułu bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska miejskiego? W sytuacji, gdy dany zakup jest wykorzystywany przez Gminę do działalności opodatkowanej VAT jak i do działalności niepodlegającej opodatkowaniu i nie jest wykorzystywana do działalności zwolnionej od opodatkowania VAT, a Gmina nie ma obiektywnej możliwości przyporządkowania dokonywanych przez siebie zakupów do jednego konkretnego rodzaju prowadzonej działalności, to Gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego z tytułu kosztów związanych z utrzymywaniem i funkcjonowaniem targowiska miejskiego.
 
ITPP2/443-27/12/AJ Opodatkowanie transakcji sprzedaży działki przeznaczonej pod zabudowę.
 
IBPP2/443-1246/11/BM Możliwość odliczenia podatku od towarów i usług od kosztów poniesionych na wydatki związane z emisją akcji
 
IBPP2/443-1262/11/WN Konieczność rejestracji jako podatnik VAT w polskim urzędzie skarbowym, a tym samym konieczność rozliczenia podatku od towarów i usług.
 
IBPP1/443-674/10/BM Określenie czy transakcja wniesienia aportu jest wyłączona z zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IBPP1/443-1020/11/AZb Czy na Spółce ciążył obowiązek dokonania korekty zgodnie z art. 91 ust. 1 i następne ustawy z dnia 11 marca 2004r.?
Czy korekta podatku naliczonego z tytułu poniesionych nakładów na modernizację budynku (budowli) powinna być dokonywana przez 5 czy 10 lat licząc od momentu oddania ulepszonego budynku (budowli) do używania?
 
IBPP1/443-1575/11/AZb Czy wydawanie zeszytów naukowych oraz organizowanie konferencji naukowo-szkoleniowej przez Stowarzyszenie korzysta ze zwolnienia?
 
IBPP3/443-1221/11/AM „Czy transakcję może traktować jako sprzedaż „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” co oznacza, że będzie korzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT.Jeżeli sprzedaż traktowana będzie jako opodatkowana na gruncie ustawy o VAT to do których pozycji zobowiązany jest naliczyć VAT należny, a które śr. trwałe obejmie zwolnienie i na podstawie jakiego przepisu?”
 
IBPP3/443-1219/11/IK opodatkowanie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz korekty podatku naliczonego
 
IBPP3/443-1220/11/PH w zakresie wystawiania faktur VAT przez nabywców
 
IPPP2/443-394/12-2/IG 1. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, iż czynność nieodpłatnego udostępnienia członkom Spółki na podstawie „umowy udostępnienia” zakupionych przez tę Spółkę środków do produkcji rolnej (takich jak: wózki, skrzynki i palety), które pozostają jej własnością, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?2. Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, iż od zakupu środków do produkcji rolnej (takich jak: wózki, skrzynki i palety), które następnie są udostępniane nieodpłatnie członkom Spółki przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli udostępnienie tych towarów ma związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością opodatkowaną, polegającą na sprzedaży owoców i warzyw nabytych od członków Spółki?
 
IBPP3/443-1285/11/KO Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 
IPPP2/443-160/12-4/MM 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że dostawy dokonywane bezpośrednio na rzecz klientów stanowią dostawę towarów na terytorium kraju (na terytorium Polski) poprzedzone wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów przez Spółkę w Polsce? Jeśli nie, to jaka powinna być prawidłowa klasyfikacja ww. dostaw.2. Czy Spółka ma obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej, sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokonywanej na obecnych warunkach, czyli kiedy wszystkie przesyłki są transportowane i dostarczane przez kurierów?3. Czy Spółka dalej będzie miała możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku używania kasy fiskalnej, o którym mowa w pkt 36 załącznika do Rozporządzenia ws. Zwolnień w przypadku modyfikacji sposobu organizacji transportu towarów, tj. korzystanie z usług dwóch podmiotów: spółek spedycyjnych dla dostawy towaru z Hiszpanii do Polski i lokalnych kurierów dla dostawy towaru pod wskazany przez klienta adres?4. Czy Spółka będzie miała prawo do korzystania ze zwolnienia z użytkowania kas rejestrujących, w przypadku rozszerzenia w przyszłości asortymentu sprzedawanych towarów o towary wymienione w § 4 Rozporządzenia ws. Zwolnień, np. płyty CD? W przypadku negatywnej odpowiedzi, czy obowiązek ewidencjonowania dotyczyłby wyłącznie dostaw towarów wskazanych w § 4 Rozporządzenia, a nie wszystkich towarów sprzedawanych przez Spółkę?
 
IPPP3/443-1551/11-2/LK opodatkowanie sprzedaży nieruchomości, i opodatkowania budynku oraz obliczenia podstawy opodatkowania w sytuacji, gdy na kliku wyodrębnionych działkach gruntu położony jest budynek,
 
IBPP1/443-1592/11/AZb Czy usługa w postaci zapewnienia opieki dzieciom w wieku od 1 do 6 lat jest usługą zwolnioną od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. jest usługą w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonaną w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej?
 
IBPP1/443-1808/11/AZb Zwolnienie od podatku dla szkoleń początkowych i doskonalących ADR (przewóz towarów niebezpiecznych).
 
IBPP1/443-1814/11/AL Zwolnienie od podatku usług szkolenia dla członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.
 
IBPP1/443-1825/11/AL Opodatkowanie kursów, zjazdów, konferencji, sympozjów realizowanych przez Wnioskodawcę w ramach kształcenia ustawicznego lekarzy dentystów.
 
IPPP2/443-290/12-2/MM usługi wykonywane przez Zainteresowaną w postaci badań psychologicznych dla kierowców i operatorów nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, bowiem ich bezpośrednim celem nie jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia, w konsekwencji czego podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%.
 
IPPP3/443-320/12-2/JK opodatkowanie mediów, którymi obciążani są najemcy lokali mieszkalnych i niemieszkalnych
 
IBPP4/443-1633/11/AŚ Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu mającego na celu opracowanie alternatywnych źródeł energii.
 
IPPP3/443-383/12-2/LK opodatkowanie usług badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych kierowców oraz badań psychologicznych
 
IPPP3/443-176/12-4/MPe w zakresie prawa do zwrotu podatku VAT
 
IPPP2/443-269/12-2/IG/KG Czy w przedstawionym stanie faktycznym kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy/kwota do zwrotu tej nadwyżki na rachunek bankowy ulega przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, tj. zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji Podatkowej?
 
IBPP3/443-355/12/MN Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy usług dokonywane w ramach realizacji projektu.
 
IBPP4/443-1641/11/AŚ 1. W jaki sposób prawidłowo należy ewidencjonować w kasie rejestrującej sprzedaż biżuterii używanej opodatkowanej na zasadzie VAT marża?
2. W jaki sposób prawidłowo powinna być wykazywana w deklaracji VAT-7 (wersja 12) sprzedaż biżuterii używanej opodatkowanej na zasadzie VAT marża?
3. Wystawienie faktury za sprzedaną biżuterię używaną w przypadku gdyby kupujący żądałby jej otrzymania.
 
IBPP4/443-1658/11/EJ Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących usług medycznych.
 
IBPP3/443-397/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP4/443-1664/11/ASz Obowiązek ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy rejestrującej.
 
IPPP3/443-1065/11-3/KB Czy obowiązek podatkowy w podatku VAT w odniesieniu do wieloletnich rozliczeń z Gminą z tytułu wybudowania i eksploatacji Drogi będzie powstawał na zasadach ogólnych określonych w art. 19 ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - dalej „ustawa o VAT”), tj. w momencie każdorazowego wystawiania faktury VAT z tytułu opłaty za dostępność w okresie eksploatacji Drogi?
 
IBPP4/443-1668/11/ASz Zwolnienie od podatku VAT usług fizjoterapeutycznych.
 
IPPP2/443-149/12-8/MM Czy jest prawidłowa stosowana przez Spółkę zasada polegająca na:- opodatkowaniu podatkiem VAT należnym nieodpłatnie przekazywanych towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy (zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy VAT), za wyjątkiem drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów o małej wartości (art. 7 ust. 3 ustawy VAT);- odliczaniu podatku VAT naliczonego od towarów przekazywanych nieodpłatnie na potrzeby reprezentacji i reklamy (art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 8 pkt 2 ustawy VAT)?
 
IBPP4/443-1691/11/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania „...” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
 
IBPP3/443-421/12/KG OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z remontem i modernizacją świetlicy wiejskiej
 
IBPP4/443-1692/11/ASz Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z budową boiska sportowego wraz z zapleczem.
 
IPPP3/443-797/11-6/MK dokumenty niezbędne do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspółnotowej dostawie towarów.
 
IBPP4/443-1698/11/ASz Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług dostawy wody i odprowadzania ścieków.
 
IBPP4/443-1718/11/ASz Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z promocją lokalnego dziedzictwa kulturowego.
 
IBPP3/443-441/12/KG Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z renowacją tynków elewacji, cokołu kamiennego, wymiana rynien i rur spustowych przy kościele parafialnym
 
IBPP4/443-1724/11/AZ Brak prawa do odliczenia przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny.
 
IBPP4/443-1757/11/AZ Brak prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny.
 
IPPP2/443-410/12-3/MM wypłata wynagrodzenia w naturze w postaci Nieruchomości z tytułu umorzenia udziałów w Spółce stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.
 
IBPP4/443-1760/11/ASz Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z budową strefy aktywności gospodarczej.
 
IBPP4/443-1763/11/ASz Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z utworzeniem ścieżki spacerowej wzdłuż rzeki.
 
IBPP4/443-1783/11/AZ Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Wskaźniki gospodarcze