Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 lipca 2012 r.
 
ITPP1/443-30/12/BJ Opodatkowanie otrzymanych bonusów.
 
ITPP1/443-83/12/BJ Opodatkowanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.
 
ITPP1/443-77/12/JJ Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-110/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-6/12/KM Opodatkowanie czynności nabycia wierzytelności w ramach cesji.
 
ITPP1/443-1549/11/AJ Czy w związku z realizacją projektu istnieje prawo do odzyskania podatku VAT w jakiejkolwiek formie?
 
IPTPP1/443-376/12-2/MH Czy Stowarzyszenie przy wydatkach na realizację zadania pn. „...” będzie mogło skorzystać z odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług VAT i wliczyć go w koszty kwalifikowalne projektu?
 
IPTPP4/443-227/12-4/ALN Czy planowane przeniesienie Jednostki Produkcyjnej do A. S.A. poprzez jej wydzielenie ze Spółki nie będzie rodziło obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT)?
 
IPTPP4/443-242/12-4/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Powiat do czynności opodatkowanych, a Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-414/12-2/JS Wnioskodawca nie będzie mógł dokonać odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pod nazwą „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP4/443-1809/11/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na budowie oddziału rehabilitacyjnej.
 
IBPP4/443-1820/11/AZ Brak prawa do odliczenia przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny.
 
IPPP3/443-164/08/12-8/S/MPe w zakresie opodatkowania premii pieniężnych oraz sposobu ich dokumentowania, a także prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących udzielone premie pieniężne
 
IPPP3/443-295/12-2/KC w zakresie opodatkowania wynagrodzenia uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki cypryjskiej.
 
PT1/033/1/2/EFU/2012/PT-304 Czynności wykonywane w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń realizowane w procesie likwidacji szkód majątkowych, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług wyłącznie w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-1039/11-4/MPe w zakresie opodatkowania kosztów przesyłki ponoszonych w związku ze sprzedażą książek i innych publikacji
 
IPPP2-443-577/11-2/AK - przeprowadzane przez Wnioskodawcę szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, motywowania, strategii zarządzania wiekiem, rozwoju kompetencji menedżerskich, umiejętności zarządzania finansami, uprawnień energetycznych, profesjonalnego prowadzenia biura dla pracowników spółek należących do grupy korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy § 13 ust. 1 pkt 20 cyt. rozporządzenia;- zarówno wkład pieniężny wnoszony przez spółki, jak i środki unijne przyznane spółkom na realizację szkoleń, stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług szkoleniowych wykonywanych przez Wnioskodawcę - otrzymane środki pieniężne stanowią obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług;- Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług niezbędnych do świadczenia usług szkoleniowych;- otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych przeznaczone na pokrycie kosztów szkolenia pracowników Spółki nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.
 
IBPP4/443-390/11/AW Fundacja nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydaniem pocztówki i kalendarza.
 
IBPP4/443-593/11/AW Miasto ma prawo od odliczenia podatku VAT dotyczącego tzw. „części otwartej” powstałej w ramach realizacji projektu sieci szerokopasmowej, a odnośnie tzw. „części zamkniętej” nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.
 
IBPP4/443-595/11/AW Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.
 
IBPP4/443-773/11/AW Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z utworzeniem połączenia kolejowego – faktury nie na Wnioskodawcę.
 
IBPP4/443-842/11/AW Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przebudową i adaptacją budynku Gimnazjum.
 
IBPP4/443-923/11/AW Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
IBPP4/443-944/11/AW Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w ramach działania 4.31 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.
 
IBPP4/443-1607/11/ASz Prawo do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
IPPP3/443-482/12-2/MPe w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych wydawanych przez Spółkę laureatom loterii
 
IBPP4/443-1547/11/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPPP3/443-393/12-4/LK opodatkowanie sprzedaży gruntu
 
IBPP4/443-1593/11/AW Z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu.
 
IPPP3/443-237/12-2/KC w zakresie uznania transakcji za eksport bezpośredni
 
IBPP4/443-1603/11/ASz Możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPPP2/443-282/12-2/MM aport całości majątku będącego przedsiębiorstwem do Spółki Komandytowej będzie nieopodatkowaną transakcją zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług i na mocy cytowanej wyżej normy nie będzie podlegał przepisom ustawy o podatku VAT.
 
IPPP2/443-878/11-8/MM Czy, w związku z odpłatnym wydawaniem ubiorów sportowych oraz odpłatnymi wyjazdami podopiecznych, Fundacja może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 32 —„usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe oraz Związki Stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem, że:-są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim -świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków-są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem i wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością?2. Czy Fundacja może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT przy nieodpłatnym wydawaniu ubioru sportowego swoim podopiecznym oraz zwolnień z opłat za wyjazdy (zwolnionym z opłat np. z powodu trudnej sytuacji życiowej)?3. Czy wydania ubioru sportowego podopiecznym za odpłatnością oraz pobieranie częściowej odpłatności za wyjazdy podlega ewidencji przez kasę fiskalną?
 
IBPP4/443-1618/11/ASz Obowiązek ewidencjonowania obrotów sklepu internetowego za pomocą kasy rejestrującej.
 
IBPP4/443-1620/11/AWi Szkoła Wyższa nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacja projektu naukowo-badawczego.
 
IBPP2/443-205/12/IK określenie miejsca świadczenia usług
 
IBPP1/443-1829/11/AL W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych dla zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych świadczonych dla osób nie będących zarządcami nieruchomości, pośrednikami w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcami majątkowymi.
 
IPPP2-443-226/11-4/AK Istota interpretacji: wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z poborem opłaty z tytułu archiwizacji akt spraw egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, wg podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23%.
 
IPPP3/443-402/12-2/LK opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości.
 
IPPP3/443-59/12-4/LK stawka podatku z tytułu importu usług świadczonych na obszarze portów morskich
 
IPPP3/443-308/12-2/RD Dotyczy stawki podatku VAT dla dostawy gruntów niezabudowanych
 
PT8/033/105/333/WCX/12/PT-289 zastosowanie zwolnienia od podatku dla świadczonych usług szkolenia finansowanych ze środków publicznych
 
PT8/033/8/108/SBA/11/PT-508 zastosowanie zwolnienia od podatku VAT usług badań wstępnych, okresowych i kontrolnych wynikających z Kodeksu pracy, zmienia ww. interpretację z urzędu

Wskaźniki gospodarcze