Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 31 lipca 2012 r.
 
ITPP1/443-329a/KM Zwolnienia od podatku czynności nieodpłatnego przekazania nieruchomości na cele osobiste.
 
ITPP1/443-427a/12/AT Opodatkowanie czynności wydzierżawienia gruntu.
 
ITPP1/443-427b/12/AT Zwolnienia od podatku czynności sprzedaży ciągnika rolniczego.
 
ITPP1/443-298/12/IK Braku prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-331/12/AJ Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
 
ITPP1/443-343/12/KM Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-493/12/AJ Zwolnienia od podatku dostawy gruntu niezabudowanego.
 
ITPP1/443-159/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1628/11/MS Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-138/12/AT Zwolnienia od podatku usług konserwatorskich i restauratorskich.
 
ITPP1/443-251/12/TS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem dofinansowanym w ramach funduszy unijnych.
 
IBPP4/443-1841/11/AŚ Czy wpłata pieniędzy (zaliczki), przez nabywcę lokalu na otwarty rachunek powierniczy Wnioskodawcy powoduje powstanie obowiązku podatkowego
 
IBPP4/443-1840/11/AŚ Czy wpłata pieniędzy (zaliczki), przez nabywcę lokalu na zamknięty rachunek powierniczy Wnioskodawcy powoduje powstanie obowiązku podatkowego
 
IBPP4/443-1850/11/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „...”.
 
IBPP4/443-1855/11/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie przez Uczelnię towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu badawczego.
 
IBPP4/443-1856/11/AZ Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją dot. budowy linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych.
 
IBPP4/443-1857/11/AZ Brak prawa do odliczenia przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny.
 
IBPP4/443-1858/11/AZ Brak prawa do odliczenia przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny.
 
IBPP4/443-7/11/ASz_s Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1825/11/AZ Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu w części w jakiej modernizowany systemu informatyczny będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
IBPP3/443-347/12/MN z chwilą stania się czynnym podatnikiem podatku VAT, Wnioskodawcy, co do zasady będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania, którego przedmiotem jest budowa i wyposażenie obiektu badawczo-szkoleniowego, jednakże przy uwzględnieniu przepisów szczególnych regulujących kwestię dokonywania takiego odliczenia miedzy innymi art. 90 ustawy o VAT
 
IBPP3/443-387/12/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu polegającego na budowie internetowej platformy usług publicznych
 
IBPP3/443-402/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu – remont ogrodzenia
 
IBPP3/443-409/12/KG OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem instrumentów muzycznych
 
IBPP3/443-594/12/KG OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową placu zabaw.
 
IBPP1/443-1498/11/LSz Obowiązek dokonania korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego w związku ze sprzedażą samochodu osobowego.
 
IBPP1/443-1522/11/AZb Zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług szkoleniowych finansowanych w całości ze środków publicznych.
 
IBPP1/443-1549/11/BM Uznania za usługę rocznej premii pieniężnej.
 
ITPP1/443-395/12/KM Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od towarów objętych niedoborem.
 
ILPP1/443-727/09/12-S/AKr Sprzedaż 13 działek budowlanych
 
IBPP3/443-318/12/AŚ W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez podmiot leczniczy na rzecz lekarzy (umowy z lekarzami) świadczących usługę podstawową na terenie podmiotu leczniczego Wnioskodawcy
 
ILPP2/443-462/10/12-S/PG 1. Czy w sytuacji gdy oryginał faktury sporządzany jest w formie papierowej, jej kopię można uznać za prawidłowo wystawioną w przypadku, gdy Spółka zgromadzi informacje niezbędne do jej sporządzenia w swym systemie finansowo-księgowym i sporządzi ją w formie pliku elektronicznego oraz dokona zaksięgowania faktury w księgach rachunkowych i podatkowych (w tym w rejestrze VAT)?
2. Czy możliwym jest przechowywanie przez Spółkę kopii faktur, o których mowa w pytaniu 1 w formie elektronicznej, tj. w ramach informatycznego systemu księgowego bez ich drukowania?
 
ILPP2/443-1602/11-2/AD Czy otrzymanie odszkodowania za utratę na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości zajętej pod budowlę drogową, będącej własnością Wnioskodawcy, pociąga za sobą obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług?
 
IBPP3/443-464/12/KG Gmina nie ma prawa do doliczenia podatku naliczonego w związku z wykonaniem mapy akustycznej
 
IBPP3/443-563/12/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z rozwijaniem aktywności fizycznej.
 
IBPP2/443-322/12/IK Stawki podatku dla usługi organizowania zawodów sportowych, turniejów sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 93.11.10.
 
IBPP2/443-622/12/IK Usługi wstępu na siłownię i zajęcia fitness na podstawie pojedynczego lub okresowego biletu wstępu (karnet).
 
IBPP1/443-6/12/AW Czy, świadcząc usługi wyceny nieruchomości, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT?
 
IBPP3/443-135/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”
 
IBPP3/443-140/12/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP3/443-150/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur VAT dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn.: „...”
 
IBPP3/443-160/12/EJ Brak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w gminie.
 
IBPP3/443-115/12/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego przekazania przez Gminę samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
IBPP3/443-134/12/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związane z realizacją projektu pn.: „...”
 
IBPP2/443-525/12/IK nieodpłatne przekazanie wyrobów kontrahentom Spółki w celu utrzymania dobrych relacji handlowych
 
IPPP2/443-109/12-2/IG Czy Spółka ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony w pełnej kwocie z tytułu czynszu (raty) lub innych płatności, wynikających z umów leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, stanowiących podstawę użytkowania pojazdów, które według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2010 r. objęte były prawem do odliczenia VAT naliczonego w pełnej kwocie?Konsekwentnie, czy Spółka powinna opodatkować VAT wykorzystanie ww. pojazdów do celów niezwiązanych z prowadzonym przedsiębiorstwem na podstawie art. 8 ust. 2 Ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-231/12-3/MPe w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia
 
IBPP3/443-98/12/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP3/443-85/12/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IPPP3/443-312/12-2/LK obniżenia podstawy opodatkowania VAT oraz potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 
IBPP/443-78/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowanym zakupem samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne.
 
IPPP2/443-932/11-2/KG opodatkowanie opłat od czystych nośników pobieranych od producentów – podatnikiem jest stowarzyszenie
 
IBPP3/443-72/12/EJ Refakturowanie kosztów mediów na najemcę lokalu użytkowego
 
IBPP1/443-1517/11/ES Opodatkowanie odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokali
 
IBPP4/443-1767/11/ASz Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z inwestycją dotyczącą elektronicznej kontroli i dystrybucji biletów
 
IBPP1/443-1784/11/ES Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług edukacyjnych
 
IBPP1/443-1476/11/ES Stawka podatku dla dostawy tzw. mediów
 
IBPP1/443-1764/11/LSz Brak prawa do wystawienia korekt faktur VAT nr I i nr II objętych okresem przedawnienia i ewentualnego uwzględnienia korekty faktury VAT nr II w rozliczeniach z tytułu podatku VAT .
 
IBPP3/443-40/12/ASz Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-568/12/EJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy modernizacji bazy noclegowej i gastronomicznej Uzdrowiska.
 
IBPP1/443-574/11/MS Stwierdzenie czy korekta faktur VAT z dnia 10 stycznia 2011r. nr 13/2011 i 14/2011 dokonana została przez Wnioskodawcę zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 14a, ust. 14b i ust. 14c ustawy o podatku VAT.
 
IBPP1/443-703/11/MS Czy realizowane przez Wnioskodawcę bezpłatne przewozy na rzecz pracowników, emerytów, rencistów Wnioskodawcy i członków ich rodzin na podstawie przyznanego przez Radę Miasta uprawnienia, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPPP2/443-221/12-4/MM czynność przeniesienia prawa własności nieruchomości w zamian za odszkodowanie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, bowiem czynność tą należy zakwalifikować jako odpłatną dostawa towarów uregulowaną w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Moment powstania obowiązku podatkowego w sytuacji opisanej we wniosku reguluje powołany wyżej § 3 ust. 3 rozporządzenia. Z treści stanu faktycznego wynika, że odszkodowanie uzyskane na skutek przeprowadzenia postępowania wywłaszczeniowego wpłynęło na rachunek bankowy Wnioskodawcy w listopadzie 2011r. – zatem z chwilą wpłynięcia odszkodowania na rachunek bankowy powstał obowiązek podatkowy z tytułu przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy.
 
IBPP1/443-1196/11/MS Stwierdzenie czy przekazanie środka trwałego (kanalizacji) powinno być wliczone do limitu o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT czy też znajdzie w tej sytuacji zastosowanie art. 113 ust. 2 ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-1411/11/ES Prawidłowe rozliczenie faktury korygującej.
 
IBPP1/443-1417/11/ES Stawka podatku dla dostawy tzw. mediów.
 
IPPP3/443-316/12-2/MPe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP3/443-548/11-4/KC prawidłowość ustalania miejsca świadczenia i obowiązku podatkowego w realizowanych usługach w 2010 i 2011 roku
 
IBPP2/443-8/12/BW Czy dokonując sprzedaży gotowych wyrobów w postaci bukietów, wieńców, koszów kwiatowych jako całości Wnioskodawca stosuje prawidłową 8% stawkę podatku VAT?
 
IPTPP2/443-453/12-6/AW Wnioskodawca – będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług - będzie miał w całości prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją inwestycji, ponieważ zakupy dokonane w ramach projektu będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Powyższe prawo będzie przysługiwało pod warunkiem niewystąpienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy.
 
IPTPP1/443-340/12-2/MS Konsekwencje związane z rejestracją Gminy dla potrzeb podatku VAT i planowanym wyrejestrowaniem Urzędu Gminy.
 
IPTPP2/443-76/11-7/12-S/IR W przypadku gdy, jak wskazał Wnioskodawca - osiąga w Polsce obrót z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i wykazuje z tego tytułu podatek należny, to przysługuje Zainteresowanemu prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z czynnościami wykonywanymi na rzecz Jednostki Macierzystej na podstawie art. 86 ust. 1 jak również art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o ile posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju. Powyższe prawo do odliczenia przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Wskaźniki gospodarcze