Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 sierpnia 2012 r.
 
IPTPP2/443-305/12-4/JS Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia ani zwrotu podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IPTPP2/443-350/12-4/PR Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-272/12-11/BM Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych.
 
IPTPP1/443-353/12-2/RG Czy usługa przeprowadzonych kursów zawodowych przez firmę C tj. Wnioskodawcę dla firmy B, która jest Zleceniobiorcą dla firmy A, czyli realizatora projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-346/12-2/MW Do świadczonych przez Wnioskodawcę kompleksowych usług polegających na montażu paneli i wykładzin podłogowych, jeżeli są one wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie ma obniżona 8% stawka podatku VAT. Natomiast do usług polegających na obszywaniu wykładzin, zastosowanie znajdzie podstawowa 23% stawka podatku VAT, bowiem czynności te nie stanowią usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy.
 
IPTPP3/443A-82/12-5/BJ Wnioskodawca ma prawo do zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8 % przy dostawie na terenie kraju tytoniu nieprzetworzonego o kodzie PKWiU 01.15.10.0.
 
IPTPP4/443-291/12-4/UNR Czy podatnik podatku od towarów i usług – Gmina w odniesieniu do zrealizowanego projektu miała prawo do odliczenia w 2011 roku podatku VAT w całości lub części?
 
IPTPP4/443-269/12-5/ALN Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług od zrealizowanego zadania pn. „...” w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 
IPTPP1/443-319/12-4/IG Czy w sytuacji wykonywania przez Wnioskodawcę, będący jednostką organizacyjną Gminy, na zlecenie Gminy usług w zakresie remontów dróg gminnych i związanych z realizacją tych inwestycji zakupów materiałów budowlanych, Zainteresowany może skorzystać z odliczenia podatku naliczonego od zakupów materiałów budowlanych tj. czy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów materiałów budowlanych wykorzystywanych przy realizacji inwestycji w przypadku gdy efekt tej inwestycji nie jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę, zaś remontowane drogi są drogami gminnymi, a wykonanie inwestycji w postaci ich remontu nie będzie służyło Zainteresowanemu do prowadzenia sprzedaży opodatkowanej? Czy Wnioskodawca będący jednostką organizacyjną Gminy wykonujący usługi w zakresie remontu dróg gminnych na zlecenie gminy - jednostki samorządu terytorialnego (z których to inwestycji jednostka organizacyjna nie korzysta, ani też zrealizowana inwestycja nie wejdzie do jej majątku i nie będzie służyła w żaden sposób do prowadzenia działalność tej jednostki) - ma prawo odliczenia podatku naliczonego nawet jeśli w jednostce organizacyjnej nie pojawi się sprzedaż opodatkowana bezpośrednio związana z tymi inwestycjami?
 
IPTPP1/443-360/12-2/MH Czy Zakład Opieki ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Działanie 4.1 PROW 2007-2013)?
 
IPTPP1/443-370/12-2/MW Dostawa działek przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. stawką 23%.?
 
IPTPP1/443-370/12-3/MW Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach przygotowania do sprzedaży tylko ww. działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
IPTPP1/443-370/12-4/MW Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lubb)decyzji o warunkach zabudowy?
 
IPTPP1/443-370/12-5/MW Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach przygotowania do sprzedaży tylko ww. działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
IPTPP1/443-384/12-2/MW Dostawa działek przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. stawką 23%.
 
IPTPP1/443-384/12-5/MW Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach przygotowania do sprzedaży tylko ww. działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
IPTPP1/443-384/12-4/MW Dostawa działek przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. stawką 23%.
 
IPTPP1/443-384/12-3/MW Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach przygotowania do sprzedaży tylko ww. działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
IPTPP4/443-255/12-4/JM Czy będąc współwłaścicielami gospodarstwa rolnego na równych prawach, faktury zakupów i sprzedaży wystawiane na męża mogą być dołączone do składanej przez Zainteresowaną deklaracji podatkowej i rozliczane na tych samych zasadach?
 
IPTPP4/443-260/12-4/OS Świadczenie usług w zakresie zastępstwa procesowego z urzędu przez Wnioskodawczynię, stanowi działalność wykonywaną osobiście i z tytułu wykonywania tej działalności Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku od towarów i usług w myśl wyżej powołanego art. 15 ustawy o VAT. Jednocześnie stosownie do treści art. 106 ust. 1, art. 99 ust, 1 i art. 103 ust. 1 ustawy o VAT radca prawny jako indywidualny podmiot ma obowiązek wystawienia faktury VAT, złożenia deklaracji VAT-7 oraz wpłaty podatku na rachunek bankowy urzędu skarbowego z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług zastępstwa procesowego z urzędu.
 
IPTPP4/443-280/12-2/OS Sprzedaż przez operatora pocztowego innego niż poczta państwowa, własnych znaków opłaty pocztowej stanowiących w istocie potwierdzenie opłacenia wykonanej usługi pocztowej, nie będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem opodatkowana jest 23% stawką podatku.
 
IPTPP2/443-566/12-2/AW Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP3/443-202/11/IK Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie opodatkowania
 
IBPP1/443-1797/11/ES Opodatkowanie usług szkoleniowych.
 
IBPP2/443-21/12/ICz Prawidłowość ujęcia faktury korygującej, zwiększającej podstawę opodatkowania z tytułu świadczenia „usług wsparcia”
 
IBPP3/443-121/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”
 
IPPP3/443-573/12-2/RD Czy otrzymana od Gminy rekompensata za świadczone usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP3/443-637/12-3/RD W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP2/443-405/12-2/IG Czy przy założeniu, że Spółka i Wnioskodawca złożą na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT zgodne oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania (rezygnacji ze zwolnienia) dotyczące Nieruchomości, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze wystawionej przez Spółkę z tytułu wydania Nieruchomości jako wynagrodzenia w zamian za umarzane udziały?
 
IBPP2/443-23/12/KO Opodatkowanie usługi przerobu energii elektrycznej na żelazostopy stawką podatku VAT w wysokości 23%.
 
IBPP2/443-33/12/KO Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup motocykla oraz z tytułu nabycia paliwa do tego motocykla.
 
IBPP2/443-40/12/KO Opodatkowanie dostaw wody i odprowadzania ścieków w związku z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wskaźniki gospodarcze