Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 2 sierpnia 2012 r.
 
ITPP1/443-1675/11/AT Refakturowanie mediów na najemców i zastosowanie właściwej stawki podatku.
 
ITPP2/443-28/12/AJ Zakres opodatkowania transakcji sprzedaży działki przeznaczonej pod zabudowę.
 
ITPP1/443-1350/11/MS Opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług wstępu na spektakle artystyczne i do obiektów kulturalnych.
 
ITPP1/443-974/11/JJ Brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-232/12/IK Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania tzw. mediów na rzecz najemców.
 
ITPP1/443-1446/11/AP Opodatkowanie dostawy gruntu niezabudowanego.
 
ITPP1/443-357/12/MN Prawo do odliczenia podatku.
 
ITPP1/443-444/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-156/11/12-S/AD Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych oraz usług i dostawy towarów z tymi usługami związanych.
 
ITPP1/443-226/12/AP Zakres stawki podatku dla robót budowlanych, budowlano-montażowych oraz remontowych świadczonych w koszarach jednostki wojskowej.
 
ITPP2/443-86/12/AW Miejsce świadczenia oraz opodatkowania usług wykonywanych na rzecz kontrahenta belgijskiego.
 
IBPP3/443-278/12/KG Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową parku.
 
IBPP3/443-291/12/JP prawa możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu polegającego na promocji terenów inwestycyjnych
 
IBPP3/443-295/12/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz uzyskania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na zagospodarowaniu terenu wokół amfiteatru
 
IBPP3/443-301/12/JP opodatkowanie podatkiem VAT odpłatnego udostępniania przewoźnikom gminnych przystanków komunikacyjnych
 
IBPP3/443-185/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn.: „...”.
 
IBPP3/443-243/12/EJ Rozliczenie podatku naliczonego związanego z czynnościami podlegającymi VAT, zwolnionymi z VAT jak i czynnościami niepodlegającymi VAT.
 
IBPP4/443-1324/11/EJ Obowiązek dokumentowania fakturami VAT wszystkich świadczonych przez podmiot działalności leczniczej usług zdrowotnych.
 
IBPP4/443-1595/11/EJ Zasadność korygowania faktur VAT wystawionych na rzecz NFZ, w sytuacji gdy NFZ wyraża zgodę na refundację kosztów jedynie części.
 
IBPP4/443-1596/11/EJ Brak podstaw do korygowania faktur VAT do zera w przypadku braku jakiejkolwiek refundacji NFZ za świadczone usługi.
 
IBPP4/443-1740/11/ASz_s Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1846/11/ASz Zwolnienie od podatku aportu sieci wodociągowej do Spółki.
 
ITPP2/443-566/12/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość otrzymania zwrotu podatku.
 
IPTPP4/443-335/12-2/JM Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, skoro – jak wskazano we wniosku – usługi remontowo – budowlane wykonywane są w obiekcie mieszczącym się w PKOB w klasie 113, to zastosowanie znajdzie stawka 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.
 
ITPP2/443-1685/11/AJ Opodatkowanie sprzedaży licytacyjnej lokalu mieszkalnego, stanowiącego majątek prywatny.
 
IPTPP2/443-316/12-6/JN Miejsce świadczenia usług
 
IPTPP4/443-262/12-6/JM Obecnie obowiązujące regulacje prawne dopuszczają możliwość wystawiania faktur, faktur korygujących oraz duplikaty faktur w formie elektronicznej i ich przesyłanie w formie elektronicznej. Zatem wystawianie, przesyłanie i przechowywanie przez Wnioskodawcę faktur w formacie PDF jest równoważne w skutkach podatkowych z wystawianiem, przesyłaniem i przechowywaniem faktur w formie papierowej, jeżeli zostanie zapewniona autentyczność pochodzenia i integralność treści przedmiotowych faktur, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie faktur elektronicznych.
 
IPTPP1/443-497/12-4/MH Czy Parafii przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług przeznaczonych na inwestycję pn. „...”?
 
IPTPP1/443-496/12-4/MH Czy Parafii przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług przeznaczonych na inwestycję pn. „...”?
 
IBPP2/443-1335/11/AM „Jakie stosować stawki podatku przy dokumentowaniu refakturami zużycia mediów?”
 
IBPP3/443-284/12/EJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy modernizacji bazy noclegowej i gastronomicznej Uzdrowiska.
 
IBPP3/443-460/11//JP Prawo do odliczenia podatku naliczonego w ramach realizacji projektu polegającego na wyposażeniu świetlicy wiejskiej.
 
IBPP2/443-1338/11/IK w zakresie opodatkowania wniesienia aportu niepieniężnego w postaci gruntu zabudowanego budynkiem do spółki prawa handlowego
 
IPTPP4/443-283/12-5/BM Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT w związku z planowaną działalnością gospodarczą. Korzystanie ze zwolnienia będzie możliwe do czasu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy kwoty określonej w przepisie art. 113 ust. 1 ustawy tj. kwoty 150.000 zł, w proporcji do okresu prowadzonej działalności.
 
IBPP2/443-1343/11/BW Czy kompleksowe usługi hotelowe w formie pakietu lub umowy z kontrahentem mieszczące się w PKWiU 55.10.10.0 Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe mogą być opodatkowane 8% stawką podatku VAT, zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 163 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IBPP2/443-16/12/WN konsekwencje podatkowe związane z demontażem kratki w samochodzie ciężarowym

Wskaźniki gospodarcze