Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 sierpnia 2012 r.
 
ITPP2/443-1276/11/AD Korekta podatku należnego w związku ze zbyciem nieruchomości gruntowych na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
 
ITPP2/443-1657/11/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
ITPP1/443-1673/11/AP Czy sprzedaż nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług, czy też będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem w wysokości 23% VAT?
 
ITPP2/443-1267/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
ITPP1/443-353/12/AT Refakturowanie mediów na najemców lokali mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkalne i biurowe.
 
ITPP1/443-419/12/TS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1678/11/AJ Przechowywanie faktur przesyłanych drogą elektroniczną oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych faktur.
 
ITPP1/443-1692/11/BK Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania mediów na rzecz najemców.
 
ITPP1/443-1615/11/AT Opodatkowanie czynności dokonywanych w ramach nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników oraz prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia usług.
 
IPTPP1/443-394/12-3/MW Czy w opisanym stanie faktycznym komornik jest zobowiązany do wystawienia faktury i odprowadzenia podatku VAT związanego z egzekucyjną sprzedażą nieruchomości, a Wnioskodawca do pomniejszenia o jego kwotę kwoty podatku VAT należnego?
 
IPTPP1/443-372/12-3/IG Czy dotacja przedmiotowa otrzymana od Gminy jako dopłata do jednej osoby korzystającej z usług pływalni za godzinę stanowi obrót będący podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
 
IPTPP4/443-267/12-4/OS Wnioskodawcy przysługuje zatem prawo do odliczenia podatku naliczonego od części raty leasingowej dotyczącej pakietu serwisowego w odniesieniu do samochodów osobowych na zasadach ogólnych określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, pod warunkiem spełnienia podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia tj., że samochody te wykorzystywane są przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych.
 
IPTPP4/443-307/12-2/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu „”, ponieważ Zainteresowany wykonuje wyłącznie usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy, a zatem zakupione środki trwałe będą służyły wyłącznie czynnościom zwolnionym od podatku VAT.
 
IPPP3/443-461/11-2/LK prawa do odliczenia w związku importem usług zarządzaniadane osobowe nie zostały usunięte
 
IPPP2/443-1140/08/12-11/S/MM Wnioskodawca dokonując sprzedaży kolejnych działek w różnych odstępach czasu składających na przedmiotową nieruchomość będzie rozporządzał majątkiem prywatnym, nie będzie zatem działał w charakterze handlowca, podatnika podatku VAT prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ustawy o VAT. Zatem sprzedaż przez Zainteresowanego opisanej we wniosku nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP3/443-474/12-2/MPe w zakresie dokumentacji wymaganej do zastosowania 0% stawki podatku VAT dla usług świadczonych na rzecz przewoźników wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym
 
IPPP2/443-347/12-2/RR Zwolnienie od podatku świadczonych usług szkoleniowych finansowanych co najmniej w 70% ze środków publicznych.
 
IPPP2/443-416/12-2/KOM zwolnienia z opodatkowania czynności wynajmu lokalu na cele mieszkaniowe
 
IPPP2/443-239/12-6/KOM obowiązek stosowania kasy rejestrującej
 
IPPP1/443-361/12-2/AW zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług agenta transferowego
 
IPPP2/443-321/12-4/RR Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją
 
IPPP2/443-245/12-7/KOM prawidłowość wystawiania w roku 2012 not korygujących do faktur VAT wystawionych w latach 2005-2010, a dotyczących realizacji inwestycji budowy wodociągu
 
IPPP1/443-468/12-3/AW odliczenie podatku VAT od nabywanych usług cateringowych oraz usług gastronomicznych
 
IPPP2/443-390/12-2/KOM zwolnienie z opodatkowania czynności wynajmu lokali na cele mieszkaniowe
 
IPPP2/443-337/12-2/RR Brak prawa do odliczenie podatku VAT w związku z wykonaniem placu zabaw.
 
IPPP2/443-382/12-2/KOM uznanie za dostawę towarów sprzedaży gotowych do spożycia posiłków oraz zastosowania właściwej stawki podatku VAT przy ich sprzedaży
 
IBPP3/443-199/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez spółdzielnię projektu polegającego na wymianie azbestowych elementów budynków i zastąpienie ich materiałami mniej szkodliwymi
 
IPPP2/443-370/12-3/RR Sposób opodatkowania przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną
 
IBPP3/443-352/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IBPP2/443-187/12/IK Opodatkowanie sprzedaży nakładów poczynionych na dzierżawionej nieruchomości
 
IPPP2/443-548/12-2/KOM prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
 
IPPP3/443-562/12-2/MPe w zakresie prawa do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w sytuacji jego sprzedaży
 
IPPP1/443-513/12-2/AW zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych finansowanych w całości ze środków publicznych
 
IPPP2/443-362/12-2/RR Sprzedaży udziału w nieruchomości niezabudowanej
 
IPPP2/443-358/12-2/KOM opodatkowanie transakcji sprzedaży rzeźb pałacowych, ogrodowych, innych dzieł sztuki oraz pozostałego wyposażenia pałacu
 
IBPP3/443-100/12/ASz możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-416/12-3/AW odliczenie podatku VAT – czynności opodatkowane
 
IBPP3/443-108/12/EJ prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną (umowa dzierżawy)
 
IBPP3/443-316/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IPPP2/443-366/12-2/KOM Istota int.: prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT otrzymanych przed dniem faktycznej rejestracji w podatku VAT, prawidłowość postępowania Wnioskodawcy przy dokonywaniu zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu zgłoszeniowym VAT-R.
 
IBPP3/443-329/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IPPP2/443-346/12-4/IG Czy w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż na podstawie art. 93a § 1 w zw. z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej - SKA, powstałej w wyniku przekształcenia Wnioskodawcy, przysługuje prawo do rozliczenia podatku należnego VAT z podatkiem naliczonym VAT przysługujące uprzednio Wnioskodawcy?
 
IBPP3/443-112/12/UH Prawo do odliczenia w całości lub w części podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”.
 
IBPP3/443-117/12/EJ Prawo do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej.
 
IBPP3/443-157/12/UH Prawo do odliczenia w całości lub w części podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.
 
IBPP3/443-202/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „...”.
 
IPPP2/443-326/12-4/KOM opodatkowanie podatkiem VAT budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców, udokumentowania tej usługi fakturą VAT, prawa do korekty deklaracji podatkowej oraz prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT z tytułu kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych;
 
IBPP3/443-257/12/UH Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu pn.: „...”.
 
IPPP2/443-427/12-2/IG 1. Czy opisany sposób rozliczenia z klientem, w wyniku którego następuje przekazanie klientowi kwoty na elektroniczną kartę promocyjną oznacza że Spółka udziela rabatu klientom w rozumieniu art. 29 ust 4 ustawy o VAT?2. Jeżeli odpowiedź na pytanie pierwsze jest pozytywna to czy Spółka powinna pomniejszać podstawę opodatkowania podatkiem VAT, o której mowa w art. 29 ustawy o PTU w miesiącu, w którym ma miejsce sprzedaż towarów uprawniająca klienta do otrzymania rabatu oraz „naładowanie” karty promocyjnej czy też w kolejnych miesiącach przy kolejnych zakupach dokonywanych przez klienta, podczas których klient uiszcza płatność elektroniczną kartą promocyjną?
 
IBPP3/443-348/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu –modernizacja placu.
 
IPPP3/443-537/12-2/RD Czy podatnik ma prawo do odliczenia całości podatku VAT od faktur za wynajem samochodów osobowych na okres krótszy niż 6 miesięcy otrzymywanych od partnerów, które następnie są refakturowane na firmy ubezpieczeniowe?
 
IBPP1/443-2/12/LSz Zwolnienie od podatku dostawy używanego samochodu osobowego.
 
IPPP3/443-521/12-4/MPe w zakresie stawki podatku VAT dla pieczywa i wyrobów ciastkarskich
 
IBPP1/443-3/12/LSz Opodatkowanie sprzedaży samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego.
 
IPPP3/443-562/12-3/MPe w zakresie obowiązku dokonania korekty odliczonego w pełnej wysokości podatku naliczonego od samochodu osobowego będącego pojazdem demonstracyjnym, który przed upływem 12 miesięcy zostanie odstawiony na parking i nie używany do żadnych jazd
 
IBPP1/443-7/12/LSz Przekazanie nieruchomości w zamian za odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości jest odpłatną dostawą towarów, a w konsekwencji czynnością podlegającą opodatkowaniu według stawek właściwych dla przedmiotu dostawy.
 
IPPP2/443-379/12-4/IG Czy wnioskodawca refakturując usługi dostawy wody, energii elektrycznej, usuwania nieczystości i ogrzewania prawidłowo określa termin obowiązku podatkowego zgodnie z zapisami art. 19 ust. 13 pkt 1 pkt a, c? Czy Agencja refakturując:- usługi dostawy wody i usuwania nieczystości prawidłowo określa stawkę 8% zgodnie z zał. 3 poz. 140-144;- usługi dostawy energii elektrycznej i cieplnej prawidłowo określa stawkę 23% zgodnie z art. 41 ust. 1?
 
IPPP1/443-225/12-4/AW opodatkowanie przekazania udziałowcowi w toku postępowania likwidacyjnego majątku spółki z o.o. (składniki majątkowe)
 
IBPP1/443-20/12/AW Czy dostawa opisanej nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku?
 
IPPP3/443-202/12-2/KC w zakresie miejsca świadczenia dla usług świadczonych na rzecz podmiotów w rozumieniu art. 28a ustawy.
 
IBPP1/443-30/12/LSz Sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkowników wieczystych nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, ani żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem towarów i usług i pozostaje poza zakresem ustawy.
 
IBPP1/443-56/12/AW Dotacja w wys. 90% wydatków na realizację szkolenia nie stanowi obrotu; wkład własny uczestników w wys. 10% wydatków stanowi obrót opodatkowany właściwą stawką podatku, do której – w przedmiotowej sprawie – nie ma zastosowania § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia z 4.04.2011r. z powodu niespełnienia warunku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.
 
IBPP2/443-195/12/AM „Czy w przypadku sprzedaży, opisane nieruchomości są zwolnione z podatku od towarów i usług, czy są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli tak to z jaką stawką?”
 
IBPP3/443-432/12/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z utworzeniem trasy edukacyjno-zdrowotnej.
 
IBPP1/443-59/12/LSz Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie orzeczenia sądowego.
 
IPTPP2/443-490/12-3/JN Prawo do odliczenia lub otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-431/12-2/MH Czy Miasto ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją zadania pn. „...”?

Wskaźniki gospodarcze