Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 sierpnia 2012 r.
 
IPTPP2/443-275/12-7/KW możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...” i wykonaniem przyłączy do wybudowanej sieci kanalizacyjnej
 
IPTPP2/443-275/12-8/KW opodatkowanie wpłat dokonanych przez mieszkańców z tytułu wykonanych przyłączy do sieci kanalizacyjnej
 
ILPP2/443-1565/11-2/AD Czy Wnioskodawca z tytułu uczestnictwa w opisanym wyżej mechanizmie świadczonej przez Bank usługi cash-poolingu jest podatnikiem podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1436/11-3/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-1476/11-2/NS Ustalenie współczynnika proporcji.
 
ILPP1/443-1447/11-2/NS Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku w odniesieniu do świadczonych usług.
 
ILPP1/443-1446/11-2/BD Opodatkowanie czynności wykonywanych w ramach umowy cash poolingu.
 
ILPP2/443-1503/11-5/AK Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, Prezenty nieodpłatnie przekazywane przez Spółkę, w sposób opisany w powyższym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym, na rzecz Obdarowanego/Obdarowanych, mogą być uznane za prezenty małej wartości w rozumieniu przepisów o VAT i tym samym ich wydanie nie podlega opodatkowaniu VAT?
 
ILPP2/443-547/08/12-S/PG Sprzedaż lokalu mieszkalnego opodatkowana będzie stawką 7%, a sprzedaż miejsca postojowego w garażu podziemnym stawką 22%.
 
IPTPP4/443-223/12-6/BM Wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku ze sprzedażą koparko-ładowarki „”. Bowiem, z uwagi na nabycie ww. środka trwałego w 1989 r. tj. przed wejściem w życie ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z jej nabyciem, a koparko-ładowarka była wykorzystywana przez Wnioskodawcę przez okres przekraczający pół roku. Zatem transakcja sprzedaży ww. koparko-ładowarki korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 
ITPP1/443-413/12/BJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego i korekty deklaracji VAT-7.
 
ITPP2/443-589/12/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość otrzymania zwrotu podatku.
 
ITPP1/443-689/12/IK Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonej usługi edukacyjnej.
 
ITPP1/443-62/12/TS Opodatkowanie świadczonych usług.
 
ITPP2/443-469/12/AJ Czy sprzedając działki przeznaczone pod zabudowę będzie Pan zobowiązany odprowadzić podatek od towarów i usług?
 
ITPP1/443-333/12/TS Stawki podatku przy czynnościach sklasyfikowanych jako usługi pogrzebowe i pokrewne.
 
ITPP2/443-245/12/EB Z tytułu sprzedaży przedmiotowych działek nie stanie się Pan podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-271/12-4/UNR Czy możliwe jest odliczenie podatku VAT od zakupu samochodu oraz zakupu paliwa do tego samochodu w pełnej wysokości?
 
IPTPP1/443-513/12-2/MH Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków publicznych?
 
IPTPP4/443-375/12-5/OS Sprzedaż przez Wnioskodawcę sękacza, sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU 10.71.12.0, tj. „wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni”, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku 8%.
 
IPTPP4/443-275/12-6/ALN Wnioskodawca jest podatnikiem z tytułu najmu lokali będących Jego własnością.
 
IPTPP4/443-275/12-7/ALN Wnioskodawca jest podatnikiem z tytułu najmu lokali będących Jego własnością.
 
IPTPP4/443-275/12-8/ALN Najem przez Wnioskodawcę lokali mieszkalnych będących własnością Gminy dokonywany na cele mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.
 
IPTPP4/443-275/12-9/ALN Najem przez Wnioskodawcę lokali mieszkalnych będących własnością Gminy dokonywany na cele mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.
 
IPTPP4/443-275/12-10/ALN Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki dotyczące lokali użytkowych i mieszkalnych oraz prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszkalnych.
 
IPTPP4/443-275/12-11/ALN Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki dotyczące lokali użytkowych i mieszkalnych oraz prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków mieszkalnych.
 
IPPP1/443-410/12-4/MP Poszczególne działki winny być traktowane jako odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem VAT.Planowane zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr 141/6, 141/8 oraz 141/9 wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na działkach będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki 141/7 opodatkowana będzie podstawową, 23 % stawką podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-504/12-2/MP Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-441/12-2/MP Wnioskodawca nie spełnia warunków wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 31 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług do skorzystania ze zwolnienia od podatku wynikającego z tych przepisów.
 
IPPP1/443-490/12-2/MP Czynność przekazania do korzystania na podstawie umowy leasingu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-399/12-2/RG Czy Miasto ma prawną możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją zadania?
 
IPPP2/443-248/12-2/JW Czy sprzedaż całego, mieszkalnego budynku wielorodzinnego wraz z gruntem na którym został posadowiony, w stanie surowym, podlegać będzie - jako dostawa obiektu budowlanego zaliczonego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - 8% stawce podatku od towarów i usług ?
 
IP-PP1-443-462/12-2/MP Momentem powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy, będzie zatem moment otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu dostawy lokali lub budynków opisanych w stanie faktycznym ( moment wypłacenia Wnioskodawcy przez bank całości lub części środków zgromadzonych na rachunku powierniczym), nie później jednak niż 30 dni dnia od dnia wydania nieruchomości.
 
IPPP1/443-372/12-2/JL W przypadku transakcji kupna-sprzedaży akcji notowanych na rynku regulowanym, podstawę opodatkowania podatkiem VAT (obrót) stanowić będzie kwota należna (zysk) z tytułu zrealizowania danej transakcji, pomniejszona o kwotę należnego podatku.
 
IPPP1/443-363/12-2/JL Czynność udzielania pracownikom pożyczek ze środków obrotowych stanowi usługę w rozumieniu przepisów Ustawy VAT. Usługa ta korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT. Spółka powinna wykazywać w deklaracji VAT-7 obrót zwolniony w wysokości odsetek od pożyczki.
 
IPPP1/443-357/12-2/JL Świadczone przez Spółkę usługi nie są usługami, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT, a także nie stanowią one elementu właściwego i niezbędnego do świadczenia takich usług, o którym mowa w art. 43 ust. 13 ustawy, zatem będą opodatkowane stawką podstawową, która od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r. wynosi 23%.
 
IPPP1/443-320/12-2/JL Lokal mieszkalny, który zamierza nabyć Wnioskodawca, służyć będzie czynnościom opodatkowanym zatem Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu ww. mieszkania oraz od wydatków poniesionych na towary i usługi wykorzystane w celu jego wykończenia i wyposażenia.
 
IBPP2/443-111/12/WN opodatkowanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wskaźniki gospodarcze