Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 sierpnia 2012 r.
 
IPPP2/443-158/12-2/AK Prowadzone przez Wnioskodawcę szkolenia korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
 
IPPP3/443-103/12-4/KC w zakresie uznania wypłacanych premii pieniężnych za świadczenie usługi
 
IPPP2/443-257/11-5/JW Czy składając dokumenty Wnioskodawca stał się podmiotowo zwolnionym z VAT do obrotu 150.000,00 w tym roku podatkowym ?
 
IPPP2/443-760/11-2/AK planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie stanowiła sprzedaż składników majątkowych, a nie zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w konsekwencji transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej
 
IPPP2/443-232/12-2/IG 1) Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego, wykazanego na fakturach wystawionych przez Usługodawcę z tytułu świadczonych przez nią Usług, z uwzględnieniem regulacji, o których mowa w art. 90 Ustawy o VAT?2) Czy w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy o VAT Spółka powinna naliczać VAT z tytułu wydań towarów, jakie Usługodawca dokonuje w ramach Usług świadczonych na rzecz X?
 
IPPP2/443-462/12-2/IG Czy Wnioskodawca w obecnym stanie prawnym (art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)) ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w zakupach dokonanych w ramach projektu?
 
IPPP1/443-456/12-4/AW zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 
IBPP3/443-235/12/KG Szpital nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z termomodernizacją budynków
 
IBPP3/443-337/12/MN czynności dokonywane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umów cywilnoprawnych, polegające na umożliwieniu operatorom i przewoźnikom korzystania z przystanków komunikacyjnych, za co pobierane są opłaty, o których mowa w art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, spełniają przesłanki uznania tych czynności za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT na ogólnych zasadach określonych w ww. przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IBPP1/443-113/12/BM Ustalenie, czy obrót jaki Wnioskodawca wykazał w rozliczeniu podatku VAT z tytułu otrzymanych w 2011r. zaliczek na poczet sprzedaży nieruchomości należy traktować jako obrót o którym mowa w art. 90 ust. 5 ustawy o VAT i nie uwzględniać go przy wyliczaniu proporcji o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-114/12/BM Ustalenie, czy obrót jaki Wnioskodawca wykazał w rozliczeniu podatku VAT z tytułu otrzymanych w 2011r. zaliczek na poczet sprzedaży nieruchomości należy traktować jako obrót o którym mowa w art. 90 ust. 5 ustawy o VAT i nie uwzględniać go przy wyliczaniu proporcji o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT.
 
IBPP2/443-24/12/AB Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 
IBPP2/443-3/12/IK Opodatkowanie odpłatnego udostępnienia nieruchomości OSiR-owi oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z tym udostępnieniem.
 
IBPP3/443-304/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z planowanym zakupem samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitacje.
 
IBPP2/443-315/12/AM Czy dostawa, tj. sprzedaż na rzecz dzierżawcy zabudowanej przez dzierżawcę z środków własnych nieruchomości gdzie cena sprzedaży obejmuje wyłączne grunt, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli tak to jaką stawką?
 
IBPP2/443-56/12/AM „Czy w związku z wykazanymi dodatkowymi kosztami Wnioskodawca może sporządzić deklarację VAT-7K obejmującą okresy kiedy działalność była zawieszona i złożyć ją w Urzędzie Skarbowym? Czy po złożeniu deklaracji VAT-7K może wystąpić o zwrot podatku naliczonego? Czy o zwrot podatku naliczonego można wystąpić w czasie kiedy działalność jest zawieszona czy też należy poczekać aż zakończy się okres zawieszenia działalności gospodarczej?”
 
IBPP2/443-36/12/BW Czy w przypadku gdy firma podpisuje umowę „na kompleksową usługę wybudowania domu jednorodzinnego do 300 m2” i jest potrzeba podzlecenia prac architektowi, żeby wykonać usługę ostateczną i jednorodną, można zastosować jedną stawkę 8% do umowy „Kompleksowej usługi wybudowania domu"?
 
IBPP1/443-372/12/AW Korekta faktur wewnętrznych zmniejszająca VAT
 
IBPP1/443-373/12/AW Nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy wraz z prawem do odliczenia.
 
IBPP1/443-408/12/BM Czy obrót jaki Wnioskodawca wykaże w przyszłości w związku ze sprzedażą nieruchomości należy traktować jako obrót o którym mowa w art. 90 ust. 5 ustawy o VAT i nie uwzględniać go przy wyliczaniu proporcji o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT?
 
IBPP1/443-409/12/BM Czy obrót jaki Wnioskodawca wykaże w przyszłości w związku ze sprzedażą nieruchomości należy traktować jako obrót o którym mowa w art. 90 ust. 5 ustawy o VAT i nie uwzględniać go przy wyliczaniu proporcji o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT?
 
IBPP1/443-232/12/AW Czy dostawa nieruchomości niezabudowanej położonej na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%?
 
IBPP1/443-234/12/AW Czy dostawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%?
 
IBPP1/443-255/12/AW Czy Spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług jakich będzie dokonywać w celu wykonania przedmiotowej inwestycji?
 
IBPP1/443-289/12/AW Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od realizowanego zadania jakim jest usługa wywozu odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy
 
IBPP1/443-304/12/AW Moment powstania obowiązku podatkowego od wpłaconego wadium upoważniającego do przystąpienia do przetargu
 
IBPP1/443-319/12/AW Czy Wnioskodawca winien naliczać podatek VAT należny od wartości nieodpłatnie przekazanego na rzecz Fundacji majątku nabytego w 1991r.
 
IPPP2/443-311/12-4/MM brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu okularów korekcyjnych
 
IPPP2/443-28/12-7/IG Czy Wnioskodawcy, po opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży Nieruchomości, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym?
 
IBPP1/443-303/12/LSz Nieodpłatne przeniesienie prawa do rozporządzania nieruchomością będącą w użytkowaniu wieczystym, na rzecz użytkownika wieczystego, nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem towarów i usług i pozostaje poza zakresem ustawy.
 
IPPP2/443-623/11-4/JO wniesienie przez Spółkę do Sp. z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci zespołu składników służących do prowadzenia działalności gospodarczej
 
IBPP1/443-361/12/LSz Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku uwzględnienia faktury korygującej wystawionej w dniu 24 stycznia 2012r., w ewidencji oraz rozliczenia jej w deklaracji podatkowej, gdyż faktura ta została wystawiona do faktur pierwotnych za okresy, w stosunku do których w podatku VAT nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego
 
IPPP2/443-626/11-4/KG w zakresie opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do sp. z o.o. oraz prawa do odliczenia podatku od poniesionych wydatków bez konieczności korekty podatku naliczonego
 
IBPP1/443-410/12/BM czy obrót jaki Wnioskodawca wykaże w przyszłości w związku ze sprzedaży nieruchomości nr 2 należy traktować jako obrót o którym mowa w art. 90 ust. 5 ustawy o VAT i nie uwzględniać go przy wyliczaniu proporcji o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT
 
IBPP2/443-51/12/AB Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 
IBPP3/443-356/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu- remontem i modernizacją sali
 
IBPP2/443-331/12/KO ustalenie powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
 
IBPP2/443-342/12/KO dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 
IBPP2/443-343/12/KO dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 
IBPP2/443-50/12/KO dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 
IBPP2/443-52/12/KO dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 
IBPP2/443-60/12/ICz Stawki podatku VAT dla usług kompleksowego betonowania
 
IBPP2/443-63/12/ICz Określenie stawki VAT przy usłudze montażu rolet wewnętrznych oraz markiz wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego
 
IBPP2/443-73/12/ICz Opodatkowanie czynności związanych z nabyciem we własnym imieniu, na własny rachunek wierzytelności.
 
IBPP2/443-67/12/AM Czy w przedstawionym stanie faktycznym, do realizowanych przez Podatnika, na zlecenie wydawcy, czynności polegających na wytworzeniu z surowców własnych książek oznaczanych symbolem ISBN (PKWiU ex 58.11.1), map - wytwarzanych metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek oraz czasopism specjalistycznych spełniających definicję podaną w art. 2 pkt 27f ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, określonych w poz. 32 i 34 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Podatnik będzie mógł zastosować 5% stawkę podatku VAT?”
 
IBPP2/443-102/12/AB Stawka podatku VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.
 
IBPP2/443-65/12/IK Jaką stawką VAT należy opodatkować dostawę dla placówek oświatowych, dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym sprzętu komputerów przenośnych – laptopów, notebooków, netbooków?
 
ITPP1/443-824/11/12-S/IK Zakres opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
ITPP2/443-94/10/12-S/MD Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku.
 
ITPP2/443-93/10/12-S/MD Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz ewentualny zwrot nadpłaty podatku.
 
ITPP2/443-92/10/12-S/MD Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz ewentualny zwrot nadpłaty podatku.

Wskaźniki gospodarcze