Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 sierpnia 2012 r.
 
IPTPP2/443-421/12-2/JN Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-264/12-4/BM O ile w momencie zbycia wyodrębniona część przedsiębiorstwa posiadać będzie cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, to czynność jej zbycia jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na podstawie art. 6 ust.1 ww. ustawy, będzie wyłączona z opodatkowania tym podatkiem.
 
IPTPP1/443-325/12-4/MS Usługa przeprowadzania szkolenia z zakresu obsługi komputerowej aplikacji projektowania CAD, za które Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie od bezpośredniego beneficjenta środków publicznych, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-335/12-2/MS Kwotę otrzymaną przez Wnioskodawcę od wykonawcy robót stanowiącą równowartość uprzednio poniesionej opłaty administracyjnej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym należy udokumentować fakturą VAT.
 
IPTPP1/443-329/12-4/IG Czy do usług wstępu do siłowni, sauny i solarium możliwe jest stosowanie obniżonej stawki VAT – 8%?
 
IPTPP1/443-328/12-4/IG Czy do usług wstępu na kręgielnię możliwe jest stosowanie obniżonej stawki VAT?
 
IPTPP4/443-318/12-2/BM Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur wystawionych przed datą rejestracji w zakresie VAT?
 
IPTPP4/443-315/12-4/ALN Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji, ponieważ po zrealizowaniu projektu Wnioskodawca użyczy nieodpłatnie wybudowaną infrastrukturę Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej zatem wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-304/12-8/BM Skoro za świadczone usługi Spółka otrzymuje wynagrodzenie od Gminy, a zatem odnosi bezpośrednie korzyści z tytułu wykonywanych na rzecz Gminy czynności, to świadczone przez Wnioskodawcę usługi administrowania spełniają przesłanki uznania ich za odpłatne świadczenie usług. Zatem usługi te – stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy -podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-304/12-7/BM Skoro za świadczone usługi Spółka otrzymuje wynagrodzenie od Gminy, a zatem odnosi bezpośrednie korzyści z tytułu wykonywanych na rzecz Gminy czynności, to świadczone przez Wnioskodawcę usługi administrowania spełniają przesłanki uznania ich za odpłatne świadczenie usług. Zatem usługi te – stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy -podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-304/12-6/BM Wnioskodawca nie jest podatnikiem z tytułu najmu lokali będących własnością Gminy.
 
IPTPP4/443-304/12-5/BM Wnioskodawca nie jest podatnikiem z tytułu najmu lokali będących własnością Gminy.
 
IPTPP4/443-294/12-5/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ zakupy dokonane w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-450/12-7/JN Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości.
 
IPTPP2/443-419/12-4/AW Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-411/12-2/RG Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działalnie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów?
 
IPTPP4/443-251/12-6/ALN Faktury, które zostaną otrzymane przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej - następnie wydrukowane przez Wnioskodawcę jak i wystawcę faktur - nie stanowią oryginału faktur, o którym mowa w art. 86 ust. 2 punkt 1 ustawy o VAT. Otrzymanie faktury poprzez systemy elektroniczne, bez stosowania przepisów regulujących tę materię, powoduje, że wystawione faktury nie są uznane na gruncie ustawy o VAT za dokumenty wprowadzone do obrotu prawnego. Skoro zaś nie zostały wprowadzone, nie mogą korzystać z ochrony prawnej
 
IPTPP4/443-251/12-7/ALN Faktury, które zostaną otrzymane przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej - następnie wydrukowane przez Wnioskodawcę - nie stanowią oryginału faktur, o którym mowa w art. 86 ust. 2 punkt 1 ustawy o VAT. Otrzymanie faktury poprzez systemy elektroniczne, bez stosowania przepisów regulujących tę materię, powoduje, że wystawione faktury nie są uznane na gruncie ustawy o VAT za dokumenty wprowadzone do obrotu prawnego. Skoro zaś nie zostały wprowadzone, nie mogą korzystać z ochrony prawnej.
 
IPTPP2/443-398/12-4/PR Wniesienie aportem dokumentacji technicznej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej do spółki prawa handlowego stanowi czynność o charakterze odpłatnym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usługi i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako odpłatne świadczenie usług na zasadach ogólnych według stawki 23%.
 
IPTPP4/443-257/12-7/ALN Czy Spółka będzie uprawniona do dokonania odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej sprzedaż nakładów inwestycyjnych w ramach transakcji II?
 
IPTPP2/443-398/12-5/PR Wnioskodawca ma zatem prawo do odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wniesienie aportem dokumentacji technicznej do spółki prawa handlowego, o ile nie wystąpią negatywne przesłanki zawarte w art. 88 ustawy.
 
IPTPP2/443-391/12-2/JS usługa pomocnicza do usługi ubezpieczeniowej w zakresie oceny ryzyka, wyceny i likwidacji szkód majątkowych i komunikacyjnych oraz weryfikacji zakresu i wartości uszkodzeń, wykonywana w imieniu i na rzecz firm ubezpieczeniowych, nie korzysta ze zwolnienia od podatku, lecz jest opodatkowana stawką podstawową, która od 1 stycznia 2011 r. wynosi 23%
 
IBPP1/443-102/12/BM Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych.
 
IPTPP4/443-257/12-8/ALN Czy Spółka będzie uprawniona do dokonania odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej sprzedaż nakładów inwestycyjnych w ramach transakcji II?
 
IBPP1/443-104/12/LSz Opodatkowanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości Wnioskodawcy i ustanowienia służebności przesyłu oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego.
 
IBPP1/443-105/12/BM Opodatkowanie sprzedaży gruntu.
 
IPTPP4/443-285/12-4/ALN Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-295/12-4/BM Czy Stowarzyszenie ma prawo w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego odliczyć podatek naliczony od towarów i usług w zakupach dotyczących zrealizowanej operacji lub ubiegania się o zwrot podatku VAT?
 
IPTPP4/443-317/12-2/JM Data powstania obowiązku dla opłaty z tytułu przekroczenia mocy, która stanowi składnik podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej.
 
IPTPP4/443-301/12-4/UNR Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup samochodu ciężarowego do wywozu śmieci, ponieważ nabyty pojazd jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT
 
IPTPP4/443-316/12-2/UNR Zainteresowana spełnia warunki do zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy i bez względu na wielkość osiągniętego obrotu może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatku VAT.
 
IPPP2/443-1371/11-4/JW Czy czynności wykonywane przez Wspólnotę są opodatkowane podatkiem VAT i ewentualnie w jakim zakresie ? Czy w związku z tym Wspólnota winna zarejestrować się jako czynny podatnik VAT ?
 
IPPP2/443-18/11-2/JW Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że wydanie przez spółkę zależną na jego rzecz przedsiębiorstwa w formie majątku likwidacyjnego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT po stronie spółki zależnej, a w konsekwencji, po stronie Wnioskodawcy nie pojawi się w związku z takim wydaniem przedsiębiorstwa podatek naliczony. Wnioskodawca prosi także o potwierdzenie, iż w przypadku otrzymania przedsiębiorstwa, o którym mowa w pytaniu 1, które nie podlega VAT, a które Wnioskodawca będzie wykorzystywał do wykonywania działalności opodatkowanej, nie będzie na nim ciążył obowiązek dokonania korekty, o której mowa w art. 91 ust. 9 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-431/12-2/EK Uznanie faktur przesyłanych w pliku w formie XML lub innym formacie tekstowym za faktury elektroniczne.
 
IPPP1/443-367/12-2/EK Usługi, które Spółka będzie świadczyć na podstawie Umowy na rzecz Funduszu będą podlegać, jako usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 Ustawy o VAT.
 
IBPP2/443-68/12/RSz zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla opisanych we wniosku usług objętych symbolem PKWiU 68.32.11 oraz 68.32.12.
 
IPPP1/443-431/12-4/EK Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury przesłanej w formie elektronicznej.
 
IBPP1/443-79/12/AL W zakresie zastosowania stawki podatku VAT 8% dla usług pobytu konferencyjnego.
 
IBPP1/443-78/12/AL W zakresie zastosowania stawki podatku VAT 8% dla usług pobytu konferencyjnego.
 
IBPP1/443-29/12/AL W zakresie ustalenia jaką należy przyjąć stawkę VAT w fakturach za przeprowadzenie szkolenia pod nazwą „Audytor efektywności energetycznej” i jaki powinien być opis stawki na fakturze.
 
IBPP3/443-81/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego ze względu na związek zakupów z czynnościami niepodlegającymi VAT
 
ITPP2/443-354/12/PS Stawki podatku dla świadczonych usług oraz dostawy towarów.

Wskaźniki gospodarcze