Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 sierpnia 2012 r.
 
IPTPP4/443-202/12-5/BM Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej usług, za które zapłata następuje na rachunek bankowy.
 
IPTPP4/443-460/12-2/ALN Czy Parafia może odliczać podatek VAT zawarty w fakturach VAT dotyczących inwestycji dofinansowanej w ramach działania „...” objętego PROW na lata 2007-2013?
 
IPTPP2/443-392/12-2/AW Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-391/12-4/MH Czy Gmina może odzyskać podatek od towarów i usług od zakupów towarów i usług w ramach realizacji inwestycji pn. „...”?
 
IPTPP1/443-390/12-2/IG Czy usługi bioenergoterapeutyczne są zwolnione przedmiotowo z podatku VAT?
 
IPTPP4/443-414/12-2/OS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do świadczenia czynności opodatkowanych.
 
IPTPP4/443-293/12-4/BM Czy Dom Zakonny będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT, stanowiącego koszt realizacji zadania realizowanego w ramach programu z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „...”?
 
IPTPP4/443-296/12-4/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IBPP3/443-440/12/MN Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
 
ILPP2/443-1515/11-2/SJ Czy Wnioskodawca musi zapłacić podatek VAT od transakcji sprzedaży wyżej opisanego gruntu?
 
ILPP2/443-1506/11-2/MR Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nabycia wierzytelności.
 
ILPP1/443-1374/11-3/BD Podatek od towarów i usług – odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe.
 
IBPP1/443-76/12/LSz Wnioskodawca dokonując dostawy działek wydzielonych z nieruchomości otrzymanej w darowiźnie od matki korzysta (będzie korzystał) z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem osobistym, a zatem czynność ta nie będzie uznana za wykonywaną w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a co za tym sprzedaż przedmiotowego gruntu nie podlegała (nie będzie podlegać) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP2/443-1674/11-2/AD 1. Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2. Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3. Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
 
ILPP2/443-1674/11-3/AD 1. Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2. Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3. Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
 
ILPP1/443-1570/11-2/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji.
 
IBPP1/443-80/12/AW Czy czynności wymiany wodomierzy przez Spółdzielnię stanowią usługi i czy Spółdzielnia zobowiązana jest w związku z tym wystawić faktury.
 
ILPP1/443-1570/11-3/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji.
 
ILPP2/443-1629/11-4/AD Czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w przypadku rezygnacji przez strony ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT przy założeniu, że zostaną spełnione wszystkie warunki przewidziane w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT?
 
ILPP2/443-1629/11-5/AD Czy Wnioskodawcy po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT i opodatkowaniu podatkiem VAT transakcji sprzedaży Nieruchomości będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony przy nabyciu Nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym?
 
ILPP2/443-254/12-2/AK Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
IPTPP2/443-402/12-4/JS Wnioskodawca nie będzie miał możliwości uzyskania zwrotu ani odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług w ramach realizacji operacji pt. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT
 
ILPP1/443-1364/11-2/MS Sposób dokumentowania rozliczeń dotyczących kosztów utrzymania pomieszczeń między Wnioskodawcą a jednostką nadrzędną.
 
IPTPP2/443-369/12-4/JN Opodatkowanie podatkiem VAT wykonywanych usług na podstawie umowy stałego zlecenia i zarządu majątkiem.
 
ILPP1/443-72811/12-S/MK Przeniesienie udziałów (ułamkowej części) we współwłasności przedsiębiorstwa przez Wykonawcę testamentu.
 
ILPP1/443-1364/11-3/MS Sposób dokumentowania rozliczeń dotyczących kosztów utrzymania pomieszczeń między Wnioskodawcą a jednostką nadrzędną.
 
ILPP2/443-386/10/12-S/ISN Transakcja wprowadzenia towarów spoza Wspólnoty Europejskiej do portu i ich sprzedaż kontrahentowi spoza Wspólnoty Europejskiej przed zakończeniem procedury tranzytu oraz wprowadzeniem towarów na polski skład celny i dokonaniem ich ostatecznej odprawy celnej, a tym samym przed wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium RP, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP4/443-720/11-4/BA Czy w przypadku wystawiania przez Spółkę faktur możliwe będzie przechowywanie przez Spółkę kopii faktur w systemie księgowym, w którym dokumenty te zostały wystawione, tj. bez konieczności drukowania i magazynowania papierowych kopii faktur?
 
ILPP1/443-637/11/12-S/BD Czy wykorzystanie przez Wnioskodawcę Kanalizacji począwszy od dnia 10 lutego 2010 r. do działań wyłącznie nieodpłatnych (przy dotychczasowym wykorzystaniu w okresie do 9 lutego 2010 r. Kanalizacji do jednoczesnego świadczenia usług odpłatnych podlegających opodatkowaniu VAT i działań nieodpłatnych), skutkować będzie jakąkolwiek utratą prawa do odliczenia VAT w stosunku do zakończonego roku podatkowego 2010?
 
ILPP4/443-720/11-5/BA Czy w przypadku wystawiania przez Spółkę faktur możliwe będzie przechowywanie przez Spółkę kopii faktur w systemie księgowym, w którym dokumenty te zostały wystawione, tj. bez konieczności drukowania i magazynowania papierowych kopii faktur?
 
IPTPP2/443-377/12-4/JS Wnioskodawca dokonując dostawy przedmiotowych działek budowlanych będzie wypełniał definicję działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy i będzie spełniał przesłanki do uznania Jego za podatnika podatku od towarów i usług zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek z tytułu sprzedaży tych działek według stawki podatku w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.
 
IPPP2/443-262/12-3/IZ Wnioskodawca w wyniku dokonania czynności sprzedaży należącej do Wnioskodawcy części nieruchomości nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-451/12-/ISz Czy wskazane we wniosku usługi świadczone na rzecz ubezpieczycieli będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 lub na podstawie art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPPP1/443-312/12-4/EK Zwolnienie usług szkolenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w 100% ze środków publicznych.
 
IPPP1/443-493/12-2/ISz Czy w przedstawionym stanie faktycznym Uczelnia postępuje prawidłowo przenosząc koszt nabycia mediów i usług odbioru ścieków na najemców lokali za pomocą faktur, bez doliczania dodatkowych kosztów oraz z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla danego rodzaju usługi (towaru)?
 
IPPP1/443-366/12-2/EK Usługi, które Spółka będzie świadczyć na podstawie Umowy na rzecz Funduszu będą podlegać, jako usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 Ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-235/12-4/IZ Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku z tytułu zakupu kas rejestrujących służących do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego.
 
IPPP1/443-368/12-4/PR zastosowanie zwolnienia od podatku dla kompleksowej usługi zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami.
 
IPPP1/443-369/12-3/PR zastosowanie zwolnienia od podatku dla kompleksowej usługi zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami.
 
IPPP1/443-313/12-2/PR Zastosowanie zwolnienia dla świadczenia usługi z kategorii pośrednictwa finansowego, mieszczącej się w grupowaniu PKWiU 67.13.10-00.90
 
IPPP1/443-568/12-2/PR możliwość odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu „Modernizacja systemu telekopiowego”
 
IPPP1/443-470/12-4/PR odliczenie podatku naliczonego z faktur korygujących wystawionych przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi na następcę prawnego
 
IPPP1/443-454/12-2/PR zastosowanie preferencyjnej stawki podatku dla sprzedaży członkowstwa uprawniającego do wstępu na teren klubu
 
IPPP2/443-544/12-2/DG W zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku ze sprzedażą używanego samochodu osobowego stanowiącego środek trwały.
 
IPPP2/443-294/12-5/AK/DG W zakresie obowiązku zainstalowania kasy rejestrującej przy świadczeniu usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych PKWiU 36.00.20; usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków PKWiU 37.00.11; usług związanych z opróżnianiem i szamb i dołów gnilnych PKWiU 37.00.12.
 
IPPP2/443-389/12-2/DG W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących użytkowania samochodu osobowego.
 
IPPP2/443-399/12-2/DG W zakresie możliwości skorygowania rachunków i wystawienia faktur VAT.
 
IPPP2/443-499/12-2/AO Wraz z przewozem osób i ładunków taksówkami Wnioskodawca będzie mógł ewidencjonować na kasie fiskalnej dedykowanej do sprzedaży usług taxi (podłączonej pod taksometr) sprzedaż usług dodatkowych związanych z przewozem tj. podstawienie samochodu typu VAN lub przewóz dziecka do szkoły. Jednakże dokonując sprzedaży towarów w taxi tj. woda mineralna, słodycze, bilety do kin Wnioskodawca nie może dokonywać ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej o zastosowaniu specjalnym przeznaczonej do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami.
 
IPPP2/443-507/12-2/AO Wnioskodawca jako podatnik świadczący usługę dostępu do internetu zakwalifikowaną przez Wnioskodawcę jako usługi udostępniania Internetu realizowane za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej o symbolu PKWiU 61.20.4, który na mocy obowiązujących przepisów ma zarejestrowaną kasę fiskalną, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2012 r., zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z pozycją 22 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w odniesieniu do sprzedaży usług dostępu do internetu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W konsekwencji powyższego, Wnioskodawca może zaprzestać prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej usług dostępu do internetu.
 
IPPP2/443-459/12-2/AO Dostawa komórek lokatorskich zbywanych jednocześnie z lokalem mieszkalnym stanowiących jego część składową, podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku właściwą dla lokalu mieszkalnego, tj. 8% na podstawie art. 41 ust. 12 w zw. z 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-402/12-4/AO Dot. prawidłowej wysokość stawki podatku VAT dla rozliczania kosztów dostarczana wody na rzecz najemców lokali użytkowych
 
IBPP3/443-361/12/JP wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa do odliczenia podatku VAT ani obowiązku dokonania rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 
IBPP3/443-96/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”
 
IBPP1/443-97/12/AL W zakresie w zakresie opodatkowania nabytej przez Wnioskodawcę działki.
 
IBPP3/443-451/12/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu polegającego na utworzeniu sieci ścieżek rowerowych
 
IBPP1/443-73/12/AL W zakresie braku możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego dla całej działalności statutowej Wnioskodawcy w myśl art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-43/12/AL W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostaw trzech niezabudowanych nieruchomości budowlanych.
 
IPPP2/443-696/10/12-10/S/AK/AO Wnioskodawca dokonując sprzedaży przedmiotowych działek nie będzie działał jako podatnik w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z uwagi na powyższe, przedmiotowa sprzedaż nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT podmiot dokonujący dostawy w związku z przedmiotową sprzedażą musi wystąpić jako podatnik podatku od towarów i usług. W niniejszej sprawie takie przesłanki nie zostały spełnione. Przedmiotowa sprzedaż stanowić będzie zwykłe wykonywanie prawa własności. Wnioskodawca nie podejmował aktywnych działań, które mogłyby świadczyć o zamiarze profesjonalnego obrotu nieruchomościami, tj. nie czynił jakichkolwiek starań mających na celu przygotowanie działek do sprzedaży i nie planuje tego robić. Skutkiem powyższego, stosownie do zapisów orzecznictwa, z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca z tytułu transakcji zbycia przedmiotowych działek nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 1, czynność sprzedaży przedmiotowych działek nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1327/10/12-5/S/ISZ sprzedaży nieruchomości gruntowych
 
IPPP1/443-481/12-2/ISz Stawka podatku VAT dla świadczonych usług (ubezpieczenia)
 
IBPP1/443-42/12/AL W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostaw trzech niezabudowanych nieruchomości budowlanych.
 
IBPP1/443-23/12/AL W zakresie z opodatkowania aportu środków trwałych do Spółki oraz udokumentowania ww. czynności fakturą VAT.
 
IBPP1/443-19/12/AL W zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy lokalu użytkowego wraz z udziałem w działce nr 1352/132.

Wskaźniki gospodarcze