Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 sierpnia 2012 r.
 
IBPP1/443-1349/11/BM Ustalenie czy otrzymanie depozytu pieniężnego stanowi obrót podlegający opodatkowaniu w rozumieniu art. 29 ust. 2 ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-1713/11/BM w zakresie ustalenia czy w sytuacji gdy umowa zawiera zapis o potrącalności depozytu na poczet zaległości z tytułu najmu oraz zapis o wyrównaniu depozytu do ustalonej kwoty, depozyt należy uznać za zaliczkę, przedpłatę i opodatkować w dacie wpłaty
 
IBPP2/443-1179/11/UH Zwolnienie od podatku VAT usług sprzedaży obiadów przez stołówkę szkolną nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym szkoły.
 
IBPP2/443-1182/11/UH Opodatkowanie usługi wstępu do parku rozrywki-parku linowego.
 
IBPP2/443-1183/11/ASz prawo do skorygowania podatku należnego od umorzonej części wierzytelności
 
IBPP2/443-1195/11/UH Opodatkowanie montażu drzwi wewnętrznych w nowobudowanym budynku parafialnym
 
IBPP2/443-1217/11/UH Montaż bram garażowych w garażu będącym integralną częścią budynku mieszkalnego, rolet zewnętrznych oraz rolet zewnętrznych wraz ze stolarką okienną w ramach budowy budynku mieszkalnego objętego społecznym programem mieszkaniowym
 
IBPP2/443-1220/11/ICz Opodatkowanie czynności związanych z obrotem wekslowym
 
IBPP2/443-1224/11/AB Opodatkowanie zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem
 
IBPP2/443-1227/11/UH Moment powstania obowiązku podatkowego w związku ze świadczeniem usług związanych z oznakowaniem dróg, autostrad lub parkingów, naprawą i wymianą barier energochłonnych oraz balustrad a także montażu punktowych elementów odblaskowych.
 
IBPP2/443-1230/11/UH Stawka podatku VAT do montażu zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych poza bryłą budynku.
 
IBPP3/443-263/12/JP Opodatkowanie podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na przeprowadzeniu eksperymentów leczniczych.
 
IPTPP4/443-321/12-4/UNR odzyskanie podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-363/12/MN - z uwagi na niespełnienie warunków uprawniających do odliczenia podatku naliczonego nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w konsekwencji czego Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.- jeśli wartość sprzedaży opodatkowanej Wnioskodawcy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, nie przekroczy kwoty określonej w ust. 1 art. 113 ustawy, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-364/12/MN - z uwagi na niespełnienie warunków uprawniających do odliczenia podatku naliczonego nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w konsekwencji czego Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.- jeśli wartość sprzedaży opodatkowanej Wnioskodawcy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, nie przekroczy kwoty określonej w ust. 1 art. 113 ustawy, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-365/12/MN - z uwagi na niespełnienie warunków uprawniających do odliczenia podatku naliczonego nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w konsekwencji czego Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.- jeśli wartość sprzedaży opodatkowanej Wnioskodawcy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, nie przekroczy kwoty określonej w ust. 1 art. 113 ustawy, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-362/12/MN - z uwagi na niespełnienie warunków uprawniających do odliczenia podatku naliczonego nie znajdzie zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w konsekwencji czego Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.- jeśli wartość sprzedaży opodatkowanej Wnioskodawcy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, nie przekroczy kwoty określonej w ust. 1 art. 113 ustawy, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny
 
IBPP2/443-332/12/IK Opodatkowania usługi udzielania zabezpieczeń transakcji finansowych.
 
IPTPP2/443-422/12-4/IR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania.
 
IPTPP2/443-413/12-4/IR Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.
 
IBPP4/443-171/12/LG Brak zwolnienia od podatku od towarów i usług darowizn pochodzących ze Szwecji tj. kraju Unii Europejskiej na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 04 kwietnia 2011r. z póź. zm.
 
IPTPP1/443-365/12-2/RG Czy podatnik świadczący usługi stomatologiczne korzystający przedmiotowo ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z poźn. zm.) może ubiegać się o zwrot podatku VAT naliczonego przy zakupach inwestycyjnych?
 
IBPP2/443-526/11/BM Możliwość odliczenia podatku od towarów i usług od kosztów poniesionych na wydatki związane z emisją akcji.
 
IBPP3/443-331/12/AŚ Zwolnienie od podatku VAT organizacji szkoleń i konferencji dla członków Stowarzyszenia.
Czy dla wyliczenia poziomu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, należy wziąć pod uwagę całą wartość składek oraz opłat konferencyjnych, jaką otrzymuje Stowarzyszenie w ciągu roku?
 
IPTPP1/443-396/12-4/MH W związku z powyższym, czy Gmina może sobie odliczyć naliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizacji inwestycji dotyczącej „...”?
 
IPTPP2/443-349/12-6/AW Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, a w przypadku gdy dostawa towaru lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli zatem Wnioskodawca dokonując dostawy obuwia spełniającego definicję wyrobu medycznego, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych oraz dopuszczonego do obrotu na terytorium RP, w stosunku do której powstaje obowiązek podatkowy, to dostawa tego obuwia korzysta z preferencyjnej 8% stawki podatku VAT.
 
IPTPP2/443-401/12-2/JN Zasady weryfikowania numeru VAT-UE oraz danych adresowych kontrahenta.
 
IPTPP2/443-400/12-4/KW Określenie dokumentów uprawniających do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 
IPTPP2/443-370/12-4/AW W przypadku gdy – jak wskazał Wnioskodawca – podczas imprezy plenerowej będą ponoszone wydatki dotyczące usług reklamy, najmu, tj. związane z czynnościami opodatkowanymi oraz wydatki związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT (usługi kulturalne), których nie da się jednoznacznie przypisać do jednej z tych kategorii czynności, to Wnioskodawca nie będzie mógł dokonać częściowego odliczenia podatku według ustalonej proporcji (klucza podziału czynności), bowiem ustawa o podatku od towarów i usług nie przewiduje takiej możliwości w odniesieniu do takiej sytuacji. Zatem, Wnioskodawca będzie miał prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków, które poniesie w związku z organizacją imprezy plenerowej.
 
IPTPP1/443-357/12-2/MG Kwoty otrzymywane przez Wnioskodawcę od Gminy z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych oraz do bezpłatnych przejazdów nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-520/12-2/JN Prawo do odliczenia lub otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-230/12-2/ISZ W zakresie uwzględnienia przychodów i zysków wynikających z faktu posiadania papierów wartościowych dla celów ustalenia obrotu VAT oraz kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży
 
PPP2/443-376/12-2/AO Czy w przypadku zawarcia i wykonania planowanej umowy częściowego działu spadku po stronie Wnioskodawczyni (jako członka Grupy B) powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
 
IPTPP2/443-615/12-3/IR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją zadań.
 
IPTPP2/443-441/12-6/AW Planowana sprzedaż działek wchodzących w skład majątku osobistego Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Zainteresowany dokonując ich sprzedaży będzie korzystał z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem.
 
IPTPP2/443-440/12-6/PR Planowana sprzedaż działek wchodzących w skład majątku osobistego Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Zainteresowany dokonując ich sprzedaży będzie korzystał z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem.
 
IPPP1/443-473/12-2/ISZ prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem nieruchomości
 
IPPP1/443-526/12-2/ISz prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z leasingiem samochodu o przeznaczeniu specjalnym (bankowóz) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do jego napędu
 
IPTPP2/443-417/12-2/AW Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę jako uczestnika przedmiotowej usługi, umożliwiające Bankowi dokonywanie odpowiednich operacji związanych z wykonywaniem umowy cash-poolingu, nie będą stanowić odrębnego (odpłatnego) świadczenia przez Spółkę usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, lecz jedynie elementy pomocnicze, konieczne dla efektywnego wyświadczenia przez Bank usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową. W związku z powyższym, nie będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawca z tego tytułu nie będzie działał w charakterze podatnika, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.
 
IPTPP2/443-416/12-2/PR Wnioskodawca nie będzie działał w charakterze podatnika, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.
 
IPPP2/443-135/12-4/JW w analizowanej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki uznania czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę związanych ze świadczeniem usług zagospodarowania terenów zielonych oraz usług niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych na rzecz odrębnego przedsiębiorcy - firmy sprzątającej za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-351/12-2/KG Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane w ramach działalności statutowej towary i usługi nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 
IPPP2/443-181/12-4/JW Zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że co do zasady komornik sądowy jest płatnikiem podatku od towarów i usług od dostawy dokonywanej w trybie egzekucji, jednakże w przypadku przedmiotowej transakcji podatek od towarów i usług nie wystąpi, gdyż zbycie przez dłużnika prawa wieczystego użytkowania gruntu pozostaje poza zakresem ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-267/12-4/KG W przypadku nabycia pojazdu, oznaczonego w dowodzie rejestracyjnym jako pojazd specjalny — bankowóz, Wnioskodawcy wykorzystującemu ten pojazd w działalności gospodarczej, tj. do wyświadczenia usług w zakresie zarządzania flotą pojazdów, personelem mobilnym oraz monitorowaniem pojazdów nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakup takiego bankowozu oraz zakup paliwa do bankowozu.
 
IPPP2/443-256/12-2/JW Czy składniki majątku Spółki podlegające przejęciu przez Wnioskodawcę, w wyniku likwidacji Spółki, będą tworzyły zorganizowany zespół, stanowiący przedsiębiorstwo Spółki (względnie zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki) i - w związku z tym - transakcja nabycia majątku Spółki, w wyniku jej likwidacji, pozostanie poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?
 
IPPP2/443-256/12-3/JW Czy - zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT - w wyniku przejęcia działalności prowadzonej przez Spółkę po jej likwidacji, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku VAT naliczonego na wydatkach Spółki poniesionych na nabycie C. H. i odliczonego przez Spółkę (o której mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT), jeżeli przejęte składniki majątkowe będą przez Wnioskodawcę wykorzystywane do działalności nie dającej prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego?
 
IPPP2/443-281/12-4/KG Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą dane na fakturze powinny zawierać nazwę firmy, NIP i adres siedziby firmy (gdy jest inny od miejsca zamieszkania)? Czy prawidłowe jest podanie na fakturze dowolnie - adresu zamieszkania lub adresu siedziby firmy? Czy w nazwie na fakturze może być tylko imię i nazwisko czy też powinna być pełna nazwa firmy? Jeżeli dane na fakturze - nazwa lub adres - są nieprawidłowe to czy powinny zostać skorygowane notą korygującą czy też fakturą korygującą?
 
IPPP2/443-586/10/12-5/S/RR Stawka podatku na miejsca postojowe
 
IPPP1/443-503/12-2/AW Opisane przez Zainteresowanego czynności polegające na montażu drewnianej konstrukcji zadaszenia tarasu w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, wykonywane w ramach usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%.
 
IPPP1/443-503/12-3/AW stawka VAT dla wykonania drewnianej konstrukcji w ogrodzie
 
IPPP2/443-654/12-2/MM Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług naliczonego od wydatków związanych z realizacją opisanego w zdarzeniu przyszłym remontu kościoła.
 
IPPP2/443-302/12-4/RR W przypadku wyboru przez Wnioskodawcę od stycznia 2012r. zwolnienia podmiotowego, w stosunku do zakupu lokali użytkowych nabytych w kwietniu 2001r. Strona nie będzie zobowiązana do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego, zgodnie z art. 163 ust. 2 ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-270/12-2/RR Przy nabyciu środków trwałych, które to wykorzystywane są przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony.
 
IPPP2/443-46/12-4/RR Uznanie Wnioskodawcy za podatnika z tytułu świadczonej usługi najmu oraz określenia podstawy opodatkowania
 
IPPP2/443-531/09/12-7/S/MS/RR w zakresie opodatkowania sprzedaży działek
 
IPPP2/443-284/12-3/RR Dostawy prawa własności nieruchomości wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu
 
IPPP2/443-278/12-4/RR Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup kasku oraz odzieży ochronnej: rękawiczki, buty, kurtką spodnie itp., zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, z uwagi na fakt, że ww. przedmioty nie mają związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP2/443-628/12-2/MM Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-46/12-9/RR Należy stwierdzić, iż przy nabyciu udziału w Nieruchomości wskutek umowy ze Zbywcą oraz w wyniku postanowienia sądu o zniesieniu współwłasności Nieruchomości, która to Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Nabywcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jeżeli strony zdecydują się na wybór opodatkowania VAT części omawianej transakcji na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT - Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony oraz zgodnie z art. 87 ustawy o VAT, Strona będzie miał również prawo do zwrotu ewentualnej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na wskazany rachunek bankowy.
 
IPPP2/443-483/12-2/MM Przymusowe umorzenie udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, po dokonaniu rejestracji jako podatnika podatku VAT Wnioskodawczyni będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z dostawą Nieruchomości jako wynagrodzeniem w zamian za przymusowe umorzenie udziałów
 
IPPP2/443-309/12-2/AK/DG Wnioskodawcy, zgodnie z art. 4 ustawy nowelizującej, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa do tego samochodu, ale jedynie w okresie kiedy Wnioskodawca będzie go wynajmował osobom trzecim. Natomiast przeznaczenie tego samochodu do użytkowania przez Podatnika w prowadzonej działalności będzie skutkowało brakiem prawa do odliczenia od tych zakupów z uwagi na niespełnienie przesłanki zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy nowelizującej. Ponadto Wnioskodawca w przedstawionym zdarzeniu przyszłym ma zamiar nabyć używany samochód osobowy, który następnie przeznaczy na wynajem przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. W takiej sytuacji gdy transakcja sprzedaży przedmiotowego samochodu będzie podlegała opodatkowaniu, Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze zakupu tego samochodu w pełnej wysokości. Późniejsze przeznaczenie tego samochodu do wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej niepolegającej na wynajmie nie będzie skutkowało koniecznością korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego od zakupu tego samochodu.
 
IBPP1/443-323/12/AL W zakresie opodatkowania kosztów przesyłki pocztowej oraz kwoty pobranej od kupującego tytułem opłaty pocztowej w części przekraczającej rzeczywisty koszt przesyłki.
 
IBPP3/443-152/12/EJ zakup przez Gminę wozów ratowniczo-gaśniczych celem nieodpłatnego przekazania ich dla Ochotniczej Straży Pożarnej
 
IBPP3/443-495/12/AZ brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-527/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-561/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu - biesiada
 
IBPP3/443-562/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu - wydanie publikacji
 
IBPP3/443-567/12/LŻ możliwość odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadań w ramach projektu – zakup instrumentu i umundurowania.
 
IBPP3/443-586/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu

Wskaźniki gospodarcze