Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 sierpnia 2012 r.
 
IBPP3/443-326/12/AŚ Uczelni przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług na potrzeby projektu badawczego wg ustalonego w Uczelni wskaźnika proporcji.
 
IBPP3/443-196/12/AZ Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących działalności opodatkowanej w 100% oraz z faktur dotyczących działalności opodatkowanej i zwolnionej, w sytuacji gdy nie jest możliwe wyodrębnienie kwot przypisanych do poszczególnych rodzajów działalności, prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących działalności niepodlegającej opodatkowaniu i opodatkowanej w 100% oraz z faktur dotyczących działalności opodatkowanej, zwolnionej i działalności w ogóle niepodlegającej opodatkowaniu a nie jest możliwe wyodrębnienie kwot przypisanych do poszczególnych rodzajów działalności.
 
IBPP3/443-228/12/JP Prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, zgodnie z ustaloną proporcją sprzedaży, w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-249/12/JP Czy podlega zwolnieniu od podatku VAT usługa polegająca na pobraniu krwi pępowinowej?
 
IBPP3/443-315/12/AZ Zwolnienie od podatku VAT usług fizjoterapii.
 
IBPP1/443-1640/11/AL W zakresie braku konieczności opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymanych od dostawców premii pieniężnych oraz braku konieczności dokumentowania fakturą VAT otrzymanych premii pieniężnych
 
IPTPP2/443-474/12-2/JS o ile – w momencie przekazania – przedmiotowe składniki majątku będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, to obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, będzie spoczywał na nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. spółce komandytowej, a nie osobie fizycznej wnoszącej aport
 
IPTPP2/443-373/12-4/JS Wnioskodawca nie będzie mógł dokonać korekty podatku należnego wynikającego z przedmiotowej faktury, gdyż nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 5 ustawy
 
IPTPP4/443-289/12-2/OS Przesyłanie faktur w formie elektronicznej
 
IPTPP4/443-277/12-4/UNR Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu , ponieważ wydatki poniesione w związku z realizacją projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IBPP3/443-379/12/KG Uczelnia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z utworzeniem i wyposażeniem laboratorium.
 
IBPP3/443-382/12/MN Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy usług dokonywane w ramach realizacji projektu. Tym samym nie będzie on miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT
 
IPTPP2/443-383/12-4/JS Wnioskodawca nie będzie mógł dokonać odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pod nazwą „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-345/12-4/MW 1. Czy bonusy obrotowe, przyznawane w związku z osiągniętym obrotem w danym okresie rozliczeniowym, które nie są związane ze świadczeniem jakiejkolwiek usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i należy je dokumentować notą księgową?
2. Czy ogólne bonusy marketingowe nie powinny zostać uznane za odrębne od dostawy towarów usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w konsekwencji powinny być dokumentowane notą księgową (a nie fakturą wystawioną zgodnie z przepisami ustawy o VAT)?
3. Czy szczególne bonusy otrzymane w związku z świadczonymi usługami marketingu konkretnego towaru podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i należy je dokumentować fakturą VAT?
 
IPTPP2/443-399/12-2/IR Działania (zachowanie) Wnioskodawcy, o których mowa we wniosku, w świetle art. 8 ust. 1 ustawy, uznać należy za usługę świadczoną odpłatnie (poza świadczeniem usługi gospodarowania odpadami) i w związku z tym podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 
IPTPP4/443-302/12-5/OS Towary będące przedmiotem dostawy przez Wnioskodawcę będą mieściły się w podanych przez Wnioskodawcę grupach PKWiU (Wnioskodawca wystąpił o potwierdzenie do właściwego Urzędu Statystycznego) i nie będą to towary podlegające wyłączeniem wskazanym w załączniku, to dostawa tych towarów będzie podlegała opodatkowaniu stawką 5% podatku.
 
IPTPP4/443-302/12-4/OS Towary będące przedmiotem dostawy przez Wnioskodawcę mieszczą się w podanych przez Wnioskodawcę grupach PKWiU (Wnioskodawca wystąpił o potwierdzenie do właściwego Urzędu Statystycznego) i nie będą to towary podlegające wyłączeniem wskazanym w załączniku, to dostawa tych towarów podlega opodatkowaniu stawką 5% podatku.
 
ILPP4/443-731/11-2/TK Czy nie będąc płatnikiem podatku VAT, realizując operację - renowacja zabytkowej kapliczki w ramach działania, tzw. Małe projekty” w ramach Osi 4 Leader, PROW 2007 -2013, Parafia może odzyskać uiszczony podatek VAT, czy nie może w żaden sposób tego podatku odzyskać?
 
IPTPP2/443-506/12-2/IR Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją zadania.
 
IPTPP2/443-426/12-4/JS Wnioskodawcy nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP1/443-400/12-2/IG 1. Jaka jest stawka VAT na montaż balustrad własnej produkcji w obiektach mieszkaniowych, zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?
2. Jaka jest stawka VAT na montaż balustrad własnej produkcji w budynkach mieszkaniowych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 mL2 oraz lokali mieszkaniowych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.
 
ILPP1/443-1376/11-2/MK Stawka podatku VAT dla zabudowę szaf wnękowych wraz z drzwiami przesuwnymi w budynkach o PKOB 11.
 
IPTPP1/443-333/12-6/AK Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach wystawionych w związku z realizacją zadania?
 
IPTPP2/443-424/12-2/IR Udokumentowanie otrzymanego bonusu.
 
IPTPP1/443-389/12-5/MH Czy dobrowolne wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków podlegają opodatkowaniu od towarów i usług?
 
IPTPP2/443-368/12-7/IR Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do dokonania korekty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, która w związku z podpisaną umową dzierżawy będzie służyła wykonywaniu czynności opodatkowanych.
 
IPTPP4/443-282/12-4/JM W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczania w pełnej wysokości podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej zakup pojazdu specjalnego będącego przedmiotem wniosku. W konsekwencji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu tego samochodu.
 
ILPP2/443-1488/11-3/AD Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
IPTPP4/443-340/12-2/UNR Czy Parafia może odzyskać podatek VAT poniesiony w związku z realizacją operacji pn. „...” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013?
 
IPTPP4/443-331/12-4/OS Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ nabyte towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-329/12-2/ALN Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej?(działanie 4.1 PROW 2007-2013)?
 
IPTPP4/443-287/12-4/OS Sprzedaż produkowanych domów mieszkalnych i letniskowych sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 11 dla osób fizycznych, firm i dewelopera, zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, jest opodatkowana 8% stawką podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-305/12-4/JM Dokument, o którym mowa we wniosku jest w istocie zbiorczą fakturą korygującą i stanowi podstawę do dokonania przez Wnioskodawcę odliczenia wynikającego z niego podatku naliczonego pod warunkiem, iż udokumentowane nim usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną Wnioskodawcy oraz niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.
 
ILPP2/443-1493/11-2/AD Czy Wnioskodawca może kontynuować rozliczenia podatku VAT po przejściu na zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzonego wynajmu własnej nieruchomości?
 
ILPP1/443-1382/11-2/KG Jaka będzie obowiązująca stawka podatku od towarów i usług dla wpłat dokonywanych po zakończeniu roku 2013 z tytułu rat pierwszej opłaty i kolejnych opłat rocznych?
 
ILPP2/443-1511/11-4/MN Wątpliwości Zainteresowanej w przedmiotowej sprawie dotyczą tego, czy obowiązek podatkowy dotyczy wyłącznie tego podatnika, który otrzymał faktycznie zapłatę (czyli współwłaściciela), czy też dotyczy także Wnioskodawczyni w 1/2 części mimo, że nie otrzymała ona na swoje konto żadnej zapłaty od kupującego.
 
ILPP22/443-1647/11-4/TW Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup materiałów i usług służących realizacji projektu.
 
IPTPP2/443-491/12-2/AW Wnioskodawca nie ma prawa do odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
ILPP2/443-1658/11-3/MR 1.Czy w świetle wyżej opisanego stanu faktycznego Spółka może stosować stawkę obniżoną dla sprzedaży substancji A?2.Czy stawka obniżona dotyczy również płynu sprzedawanego, w pojemnika i kanistrach?
 
ILPP2/443-1658/11-5/MR Czy w świetle wyżej opisanego stanu faktycznego Spółka może stosować stawkę obniżoną dla sprzedaży substancji A?Czy stawka obniżona dotyczy również płynu sprzedawanego, w pojemnika i kanistrach?
 
ILPP1/443-1456/11-3/AWa Czy sprzedaż działki nr 20/3 położonej w miejscowości Psienie Ostrów Gmina może zostać zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT?
 
ILPP1/443-1489/11-4/HW 1) Czy działalność polegająca na sprzedaży działek budowlanych wypełni kryteria definicji podatnika w rozumieniu ustawy o VAT?
2) Czy z tytułu sprzedaży działki (działek) budowlanej, powstałej na skutek przekształcenia gruntu rolnego, Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty 23% podatku VAT?
 
ILPP2/443-1505/11-2/EN Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym usługi wykonywane przez Spółkę (ubezpieczającego) na rzecz zakładu ubezpieczeń (ubezpieczyciela) w ramach zawartej umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek (ubezpieczonych) podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT?
 
ILPP2/443-1505/11-3/EN Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym usługi wykonywane przez Spółkę (ubezpieczającego) na rzecz zakładu ubezpieczeń (ubezpieczyciela) w ramach zawartej umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek (ubezpieczonych) podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT?
 
IPPP1/443-1401/11-4/MP Wniesienie przez Wnioskodawcę do spółki z o.o. aportu w postaci prawa własności wskazanych nieruchomości należy traktować jako dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy , która w oparciu o regulację zawartą w art. 5 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów o usług. Wniesienie przez Wnioskodawcę aportem działek przeznaczonych pod zabudowę nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, i podlega opodatkowaniu podstawową 23 % stawką podatku. Natomiast aport pozostałych nieruchomości rolnych dla których, brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i oznaczone są w ewidencji gruntów jako „uprawy rolne” będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1389/11-3/MP Usługi zarządzania instrumentami finansowymi będącymi papierami wartościowymi (niewchodzącymi w skład ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych), oraz innymi niż papiery wartościowe (niewchodzącymi w skład ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych - świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Towarzystwa oraz na rzecz usługobiorców innych niż Towarzystwo podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych tj. 23% stawką podatku od towarów i usług.
 
IPPP1/443-1529/11-2/MP Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi polegające na realizacji elementów oprawy graficznej i identyfikacji kanału TV B. mieszczące się w grupowaniu 59.11.1 (których efektem nie jest program telewizyjny w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji oraz które nie są jednocześnie wykonywane przez podmiot świadczący usługę medialną), podlegać będą opodatkowaniu stawką podstawową.
 
IPPP1/443-1389/11-2/MP Usługi świadczone przez Oddział na rzecz Towarzystwa dotyczące aktywów wchodzących w skład ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (lub funduszy) Towarzystwa będą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy.
 
IPPP1/443-1385/11-2/MP Jeżeli kontrahenci nie świadczyli usług na rzecz Wnioskodawcy, to wystawione przez nich faktury, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, nie stanowią dla Wnioskodawcy podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w nich wykazanego. Zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może Spółce szkodzić .
 
IPPP1/443-1383/11-2/MP Skoordynowane działania prowadzone na rzecz klientów przez Instytucję finansową oraz Sklepy zrzeszone w sieć handlową w ramach Spółki stanowią wzajemne świadczenia, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Zgodnie z powyższym, rozliczenia dokonywane pomiędzy Wnioskodawcą a Instytucją finansową powinny być dokumentowane fakturami VAT.
 
IPPP1/443-1356/11-2/MP Przekazywana Wnioskodawcy należna część przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń stanowić będzie faktycznie wynagrodzenie za świadczone usługi najmu, które podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Rozliczenia dokonywane pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości (wypłata współwłaścicielowi odpowiedniej dla niego części przychodów z wynajmu pomieszczeń), powinny być dokumentowane fakturami VAT.
 
IPPP2/443-216/12-2/RR Określenie podstawy opodatkowania przy planowanym aporcie wkładu niepieniężnego.
 
IPPP2/443-208/12-2/RR Sposób opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego.
 
IPPP2/443-171/12-4/RR Gdy kupujący nabywa wierzytelność po cenie nominalnej to podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynosi zero. W konsekwencji nabycie przez Wnioskodawcę Wierzytelności tytułem wkładu niepieniężnego stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT
 
IPPP2/443-242/12-4/RR Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej – 17 działek dla których wydano decyzję o warunkach zabudowy
 
IPPP2/443-129/12-2/RR Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz sposób rozliczenia wydawanych nagród w ramach świadczonej usługi promocyjno-reklamowej.
 
IPPP2/443-138/12-5/RR Sposób rozliczenia otrzymanych premii pieniężnych.
 
IPPP2/443-280/12-2/AK Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług towarów i usług nabytych w związku z realizacją przedmiotowego projektu
 
IPPP2/443-620/12-2/DG W zakresie podstawy opodatkowania sprzedawanych za 1 zł towarów i obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży na kasie rejestrującej.
 
IPPP2/443-316/12-2/AK Fundacja nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług naliczonego w związku z ponoszeniem wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych i z budżetu państwa oraz ze środków Fundacji.
 
IPPP2/443-422/12-2/DG W zakresie opodatkowania nabywanej nieruchomości, prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dotyczącej zadatku na poczet nabywanej nieruchomości jak również z faktury dokumentującej jej zakup oraz korekty podatku naliczonego z tytułu otrzymania faktury korygującej dotyczącej sprzedaży nieruchomości, która korzystałaby ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.
 
IPPP2/443-140/12-4/AK Prawo do korzystania ze zwolnienia w podatku VAT ze względu na nieprzekroczenie w latach 2010 i 2011 obowiązujących limitów, tj. kwoty 100.000 i 150.000
 
IPPP2/443-359/12-2/KG Czy w związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT, jaka występuje w przypadku wynajmowania/podnajmowania przez Spółkę lokali dla kolektorów prawnych Spółka ma prawo do odliczania podatku VAT naliczonego zawartego w otrzymanych fakturach VAT zakupowych związanych bezpośrednio z wynajmowanymi lokalami?
 
IPPP2/443-113/12-4/AK sprzedaż czterech lokali mieszkalnych nie będzie podlegała zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, gdyż Wnioskodawcy – jako podatnikowi podatku od towarów i usług, przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 1 cyt. ustawy
 
IPPP2/443-195/12-5/JW Czy Spółka nabywa na zasadach ogólnych prawo do odliczenia podatku z tytułu zakupu usługi serwisu gwarancyjnego kas, oraz w którym momencie nabywa uprawnienie do odliczenia podatku na podstawie otrzymanej faktury ?
 
IPPP2/443-349/12-2/DG W zakresie opodatkowania opłat za bezumowne korzystanie z majątkowych praw autorskich uzyskanych przez Wnioskodawcę w drodze wyroku sądowego, ugody sądowej lub pozasądowej.
 
IPPP2/443-122/12-5/AK Gdy w składanej przez podatnika deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług Strona wykaże nadwyżkę kwoty podatku naliczonego nad kwotą podatku należnego, Wnioskodawca będzie uprawniony do ubiegania się o zwrot na rachunek bankowy ww. nadwyżki, zgodnie z art. 87 ust. 1 cyt. ustawy.
 
IPPP2/443-176/12-4/AK Podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie kwota ekwiwalentu otrzymana od klubu pozyskującego, którego wysokość określona została w decyzji Komisji ds. ustalania ekwiwalentów za wyszkolenie zawodników, pomniejszona o kwotę należnego podatku
 
ILPP2/443-722/10/12-S/MN Elektroniczna faktura korygująca, która nie zawiera numeru faktury pierwotnej (korygowanej) nie będzie wystawiona prawidłowo dla celów rozliczania podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-253/12-2/AK Stwierdzić należy, iż do sprzedaży przez Wnioskodawcę okularów korekcyjnych, które mieszczą się w definicji wyrobu medycznego, na podstawie ustawy o wyrobach medycznych i są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwe będzie zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 105 załącznika nr 3 do tej ustawy oraz w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.
 
IPPP2/443-22/12-2/MM Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów przeznaczonych bezpośrednio do odsprzedaży bądź przed sprzedażą wykorzystywanych do celów związanych z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.
 
IPPP2/443-607/10/12-10/S/KG Czy zbycie Nieruchomości przez Wnioskodawcę będzie podlegało opodatkowaniu VAT?
 
ILPP2/443-1545/11-4/AD Czy w przypadku, gdy wnioskodawca:
1. sprzeda działkę niezabudowaną powstanie z tytułu tej transakcji obowiązek zapłaty podatku VAT?
2. sprzeda działkę zabudowaną halą produkcyjną powstanie z tytułu tej transakcji obowiązek zapłaty podatku VAT?

Wskaźniki gospodarcze