Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 sierpnia 2012 r.
 
IBPP1/443-1436/11/BM Opodatkowanie odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
 
IBPP1/443-1437/11/BM Udokumentowanie fakturą VAT opodatkowania odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.
 
IBPP1/443-1475/11/BM Ustalenie czy oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności zabudowy w formie prawem przewidzianej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, którego faktyczne wydanie do korzystania jak właściciel nastąpiło w 1980r., podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IBPP1/443-227/12/AW Usługi dokształcania zawodowego świadczone przez Wnioskodawcę jako podwykonawcę dla Spółki z o.o. będącej beneficjentem środków z EFS, korzystają ze zwolnienia w podatku VAT
 
IBPP2/443-115/12/BW zastosowanie stawki podatku w wysokości 5% do opisanego we wniosku, produktu, tj. napoju zabielającego do kawy i herbaty w postaci proszku
 
IBPP3/443-94/12/AŚ Wspólny projekt realizowany przez Gminę z Powiatem, nie przysługuje prawo do odliczenia w związku z budową hali sportowej
 
IBPP3/443-231/12/EJ zakup w ramach projektu mikroskopu elektronowego
 
IBPP3/443-232/12/EJ prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia przez Uczelnię mikroskopu elektronowego
 
IBPP3/443-248/12/AŚ W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług (zajęć - szkółki szachowej)
 
IBPP3/443-287/12/MN Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy usług dokonywane w ramach realizacji projektu
 
IBPP3/443-292/12/KG Miasto nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową szerokopasmowej sieci światłowodowej – faktury nie na Wnioskodawcę.
 
IBPP3/443-302/12/KG Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na stworzeniu punktów informacji kulturalnej, w tej jego części wydatku, która była przenoszona na partnerów.
 
IBPP3/443-317/12/KG MOSIR ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości w związku z termomodernizacją budynku związanego bezpośrednio ze sprzedażą opodatkowaną i działalnością niepodlegającą opodatkowaniu.
 
IBPP3/443-327/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-334/12/JP prawo do obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do ubiegania się o zwrot różnicy podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na modernizacji ośrodka zdrowia
 
IBPP3/443-349/12/JP Gmina jako partner nie ma prawa do doliczenia podatku naliczonego w związku z wdrożeniem systemu informacyjnego.
 
IBPP3/443-322/12/MN działalność Wnioskodawcy prowadzona na zasadach opisanych we wniosku nie może korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT na mocy art. 41 ust. 2 w związku z poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy.
 
IBPP3/443-385/12/AŚ Zwolnienia z VAT usług zabezpieczenia medycznego imprez masowych, natomiast usługi polegające na wynajmie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz kursy udzielania pierwszej pomocy – nie korzystają ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.
 
IBPP3/443-677/12/KG OSP nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z organizacją obchodów powstania OSP
 
IBPP3/443-390/12/MN korekta podatku naliczonego w sytuacji zmiany przeznaczenia środków trwałych
 
IPPP1/443-383/12-2/IGo Właściwą stawką podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług związanych z realizacją materiału programowego przeznaczonego do emisji oraz pełnego zarejestrowania całości przebiegu odcinka audycji cyklicznej o charakterze polityczno-społecznym jest podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%.
 
IPPP2/443-227/12-11/AK/DG W zakresie prawa do odliczenia przez Spółkę z o.o. podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z umowami leasingowymi zawartymi przez jednoosobowe przedsiębiorstwo przed wniesieniem przedsiębiorstwa do nowo utworzonej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowej.
 
IPPP2/443-388/12-2/IZ Dotyczy odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Regionalny Ośrodek Rozwoju”
 
IPPP2/443-58/12-8/AK Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o przysługującą mu część kwoty podatku naliczonego, wyliczoną z uwzględnieniem przepisów ustawy kodeks cywilny, tj. kwotę stanowiąca 50% wartości podatku naliczonego
 
IPPP2/443-553/12-2/DG W zakresie opodatkowania usług polegających na prowadzeniu prac konserwatorskich wykonywanych w ramach konsorcjum.
 
IPPP1/443-392/12-2/IGo Obowiązek wystawienia faktury VAT na odsetki z tytułu udzielania pożyczek.
 
IPPP2/443-434/12-2/MM Z uwagi na fakt, że przepisy dotyczące procedury zwrotu podatku VAT podróżnym nie regulują kwestii ilości ani częstotliwości sprzedaży towarów w systemie TAX FREE, Spółka po spełnieniu wszystkich warunków, o których mowa w art. 126-129 ustawy o VAT stosując stawkę 0% przy realizacji sprzedaży towarów w tym systemie nie ma obowiązku ograniczania ilości czy częstotliwości sprzedaży towarów.
 
IPPP2/443-1182/11-2/JO Sprzedaż przedmiotowego lokalu usługowego korzystała ze zwolnienia od podatku VAT
 
IPPP1/443-348/12-2/AS Czy zatem usługa kształcenia zawodowego projektowania CAD CAM i technik wytwarzania CNC oraz zajęć z zakresu pneumatyki w oparciu o program FluidSim dla 20 uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, którzy są uczestnikami Projektu: „Dobre kształcenie - lepszy start zawodowy” realizowanego przez Powiat w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego może zostać zakwalifikowana jako usługa zwolniona od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT?
 
IPPP1/443-212/10/12-5/S/AS W rozliczeniu za który miesiąc Spółka winna wykazać podatek należny wynikający z faktur korygujących wystawionych w związku ze zmianą cen przy sprzedaży krajowej i WDT, jeżeli podwyższenie kwot należnych Spółce następuje już po wystawieniu faktur w związku z nowymi zdarzeniami, których przewidzenie nie jest możliwe w momencie wystawiania faktur pierwotnych?
 
IPPP1/443-340/12-4/AS Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy, w szczególności wskazaną klasyfikację PKWiU towaru będącego przedmiotem zapytania, stwierdzić należy, że sprzedaż produktu mieszczącego się w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0, jako wymienionego pod pozycją 48 załącznika nr 3 do ustawy – podlega opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. Zgodnie z opisem towarów sklasyfikowanych pod ww. symbolem PKWiU wykluczeniu z prawa do zastosowania obniżonej stawki podlegają jedynie ekstrakty słodowe i produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.
 
IPPP1/443-365/12-2/AS Czy usługi, które Spółka będzie świadczyć na podstawie Umowy na rzecz Funduszu podlegają, jako usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 Ustawy o VAT?
 
IBPP1/443-156/12/AL W zakresie zwolnienia od podatku usług realizowanych w ramach:
- kursów/szkoleń ratownictwa medycznego realizowanych dla ratowników medycznych,
- kursów/szkoleń ratownictwa medycznego realizowanych dla osób z wykształceniem medycznym, lekarzy, pielęgniarek, strażaków, policjantów, ratowników WOPR,
- w ramach kursów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla ratowników medycznych, strażaków, policjantów, ratowników WOPR, oraz pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy,
- kursów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób z wykształceniem medycznym, pielęgniarek, instruktorów, lekarzy,
- kursów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób, dla których odbycie ww. kursów nie jest związane z kształceniem zawodowym,

Wskaźniki gospodarcze