Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 sierpnia 2012 r.
 
IBPP3/443-230/12/JP prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, zgodnie z ustaloną proporcją sprzedaży, w związku z realizacją projektu
 
IBPP3/443-237/12/JP nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy i Powiatu nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na rozbudowę infrastruktury drogowej nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IBPP3/443-240/12/KG Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 34 załącznika (Wnioskodawca każde świadczenie udokumentował fakturą VAT, rozpoczął ewidencjonowanie w październiku 2011r., liczba transakcji do końca 2011r. nie przekroczyła 25, a liczba odbiorców tych usług – 10).
 
IBPP3/443-247/12/KG Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z adaptacją, przebudową i remontem lokali użytkowych, oraz remont i adaptację całej kamienicy.
 
IBPP3/443-253/12/MN Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy usług dokonywane w ramach realizacji projektu.
 
IBPP3/443-258/12/KG Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotów uzyskanych z tytułu sprzedaży gier liczbowych oraz losów loterii pieniężnych na rzecz i w imieniu Totalizatora Sportowego.
 
IBPP3/443-276/12/JP opodatkowanie podatkiem VAT wynagrodzenia w części dotyczącej umownego dysponowania autorskimi prawami majątkowymi w formie udzielenia licencji do systemów informatycznych
 
IBPP1/443-830/11/LSz Nie wystąpi konieczność korygowania odliczonego podatku VAT, a co za tym idzie konieczność ewentualnego zwrotu tego podatku, gdyż obiekt ten miał służyć i służył wykonywaniu wyłącznie czynności opodatkowanych wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, a po dokonaniu likwidacji tejże pozarolniczej działalności gospodarczej obiekt będzie nadal wykorzystywany do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych lecz w ramach działalności rolniczej, z tytułu której Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.
Brak obowiązku złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-R.
 
IBPP1/443-1350/11/BM Zwolnienie z podatku od towarów i usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły.
 
IBPP1/443-1356/11/BM Zwolnienie od podatku prowadzonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych.
 
IBPP1/443-1362/11/BM Opodatkowanie dostawy nieruchomości.
 
IBPP1/443-1404/11/AW Odpłatne przekazanie nagród dla klientów w ramach programu lojalnościowego za cenę niższą niż cena zakupu jest dostawą towarów, dla której podstawą opodatkowania jest kwota faktycznie otrzymanego wynagrodzenia.
 
IBPP1/443-1422/11/BM Możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT od transakcji zakupu inwestycji dokonanej przed momentem zgłoszenia podatnika do rejestracji VAT, jeżeli dokonane przez niego zakupy służą działalności opodatkowanej, a podatnik przed momentem skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego dokonał właściwej rejestracji.
 
IPPP1/443-348/12-3/AS Czy usługa edukacyjna w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kształcenie zawodowe głównie w dziedzinie systemów komputerowego wspomagania, programowania sterowników PLC oraz projektowania i budowania układów mechatronicznych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach technicznych finansowana w całości ze środków publicznych, o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych tj. środków z budżetu UE oraz środków własnych organów prowadzących szkoły może zostać zakwalifikowana jako usługa zwolniona od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT?
 
IPPP1/443-325/12-4/AS 1.Czy powstanie obowiązek podatkowy w związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości?2.Jeśli powstanie obowiązek podatkowy to kto w tym przypadku będzie płatnikiem podatku VAT?3.Czy ma zastosowanie zwolnienie z obowiązku podatkowego zastosowane na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT?4.Czy wnioskodawca w opisanej sytuacji działa jako podatnik podatku VAT?
 
IPPP1/443-319/12-2/AS możliwa jest akceptacja faktur, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia, za pomocą poczty elektronicznej bądź faksem, pod warunkiem jednakże, że przesłane dokumenty będą zawierały podpis osoby upoważnionej do akceptowania przedmiotowych faktur, poświadczający, że przedmiotowe faktury zostały przez nią zaakceptowane. Podkreślić jednakże należy, że każdorazowo sposób akceptacji faktur, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia, winien zostać określony w umowie.
 
IPPP1/443-353/12-2/AS 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Transakcja stanowiła transakcję nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w związku z tym do Transakcji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz 1054 ze zm., dalej jako „ustawa o VAT”)?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1 zastosowania nie znajdzie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, w skutek czego Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotu Transakcji?3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Transakcja stanowiła nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w związku z tym Kupujący jest zobowiązany dokonać korekty, o której mowa w art. 91 ust. 9 ustawy o VAT?
 
IPPP1/443-161/10/12-5/S/AS Czy dla zakupów towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele ochrony przeciwpożarowej i dla jednostek ochrony przeciwpożarowej ma zastosowanie stawka podatku VAT 7% zgodnie z art. 41 ust. 10 ustawy o VAT, o ile zamawiający oświadczy, że jest uprawniony do otrzymania towaru ze stawką 7%?
 
IPPP3/443-77/12-6/KC W zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia usługi logistycznej
 
IPPP2/443-465/12-2/KOM uznanie raportu ECOD generowanego przez system EDI za wystarczającą formę potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 
IPPP3/443-503/12-2/KC w zakresie uznania usługi za świadczenie złożone i określenia jej miejsca świadczenia
 
IPPP3/443-181/10/12-5/S/KC w zakresie uznania świadczenia kompleksowego za dostawę towarów z montażem, obowiązku podatkowego oraz uznania za zaliczki płatności od lidera konsorcjum.
 
IPPP2/443-440/12-3/KOM Przy obliczaniu limitu wartości sprzedaży obligującej do bycia podatnikiem podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, uwzględnić należy obrót osiągnięty z tytułu odpłatnego świadczenia usług turystycznych, których elementami składowymi są usługi pilockie i przewodnickie oraz organizowanie i obsługiwanie wycieczek, przeznaczonych dla szkół. Wnioskodawczyni świadcząc przedmiotowe usługi będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, jednak korzystanie z tego zwolnienia będzie możliwe tylko do czasu, gdy wartość całej sprzedaży opodatkowanej u Wnioskodawczyni nie przekroczy kwoty określonej przepisem art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, tj. kwoty 150.000 zł.
 
IPPP3/443-109/12-2/KC W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych przez Wspólnika usług nabycia wierzytelności
 
IPPP3/443-67/12-2/KC Wymienione przez Wnioskodawcę usługi dodatkowe, takie jak koszty obsługi urządzeń wykorzystywanych do stworzenia i obsługi systemu, tj. gwarancje i licencje nie mogą być potraktowane jako usługi towarzyszące usłudze głównej, ale stanowią odrębne i samodzielne świadczenie na rzecz niemieckiego klienta. Jednocześnie, miejsce świadczenia dla tej usługi jest tożsame z miejscem świadczenia usługi e-commerce i rozliczając ją, Wnioskodawca również wystawi fakturę bez podatku, gdyż miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym znajduje się siedziba usługobiorcy.
 
IPPP2/443-342/12-4/KOM Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT otrzymanych przed dniem faktycznej rejestracji w podatku VAT i prawo do wystawiania faktur przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT
 
IPPP3/443-374/12-2/KC Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz podatnika szwajcarskiego, zatem miejscem ich świadczenia będzie miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę. Tym samym, przedmiotowe usługi opracowania, zorganizowania oraz obsługi obszarów dla gości w związku z odbywającymi się meczami piłki nożnej podczas EURO 2012 nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.
 
IPPP3/443-189/12-2/KC w zakresie zastosowania stawki podatki 0% dla towarów dostarczanych na rzecz pracowników instytucji unijnych oraz członków sił zbrojnych
 
IPPP3/443-226/12-4/KC W zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu importu towarów
 
IPPP3/443-318/12-2/KC W zakresie prawidłowego dokumentowania otrzymanych przez Spółkę od Gminy dopłat oraz świadczenia usługi dowozu dzieci na rzecz Gminy.
 
IBPP3/443-636/12/JP możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu polegającego na budowie sali gimnastycznej przy zespole szkół
 
IBPP3/443-609/12/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub uzyskania zwrotu podatku VAT od zakupionych towarów i usług w związku z realizacją projektu polegającego na rozwoju infrastruktury wypoczynkowo rekreacyjnej
 
IBPP3/443-590/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na wykonaniu remontu budynku objętego ewidencją zabytków w zakresie modernizacji dachu z wymianą pokrycia dachowego
 
IBPP1/443-294/12/AL W zakresie opodatkowania dostawy budynku mieszkalnego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu.
 
IPPP3/443-21/12-4/KC W zakresie ustalenia czy instytucja wypełnia dyspozycję art. 15 ust. 6 ustawy
 
IBPP1/443-280/12/AL W zakresie opodatkowania usług realizowanych w ramach kształcenia doskonalącego lekarzy dentystów.
 
IBPP3/443-457/12/JP prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach zakupowych dokumentujących wydatki ponoszone w związku z budową lub rozbudową przekazywanej infrastruktury drogowej.
 
IBPP3/443-360/12/JP wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa do odliczenia podatku VAT ani obowiązku dokonania rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 
IBPP3/443-359/12/JP wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa do odliczenia podatku VAT ani obowiązku dokonania rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 
IBPP3/443-358/12/JP wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa do odliczenia podatku VAT ani obowiązku dokonania rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 
IBPP3/443-223/12/JP możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części w związku z realizacją projektu polegającego na wykonaniu termomodernizacji obiektu

Wskaźniki gospodarcze