Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 sierpnia 2012 r.
 
IPTPP4/443-243/12-4/UNR Czy istnieje prawna możliwość odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych na Miasto, dokumentujących wydatki na realizację projektu pn. „...” finansowanego z budżetu Miasta oraz funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 –2013 ?
 
IPTPP1/443-304/12-4/MS Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych w związku z realizacją projektu, ponieważ zakupione środki trwałe nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP4/443-311/12-5/ALN Czy Gminie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT w przypadku realizacji ww. zadania?
 
IPTPP1/443-334/12-4/MG Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ nabyte towary i usługi w ramach ww. realizacji będą miały związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-356/12-5/MW Czy odpłatne wynajmowanie sali sportowej na rzecz zainteresowanych będzie podlegało opodatkowaniu VAT?
 
IPTPP1/443-356/12-6/MW Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia części VAT naliczonego od opisanych wydatków inwestycyjnych oraz bieżących związanych z utrzymaniem Sali sportowej?
 
IPTPP1/443-356/12-7/MW Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia części VAT naliczonego od opisanych wydatków inwestycyjnych oraz bieżących związanych z utrzymaniem Sali sportowej?
 
IPTPP2/443-412/12-2/KW Czy dokument IE-599 otrzymany w formie papierowego wydruku stanowi podstawę do zastosowania stawki 0%?
 
IPTPP2/443-425/12-7/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-435/12-5/KW Odpłatne udostępnianie sali sportowej na rzecz Zespołu Szkół (szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola), jak i lokalnej społeczności, firm, instytucji jest niewątpliwie czynnością cywilnoprawną, dla której Gmina występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Zatem powyższa czynność w świetle ustawy o podatku od towarów i usług traktowana będzie jako odpłatne świadczenie usług, opodatkowane podatkiem VAT.
 
IPTPP2/443-435/12-6/KW W związku z przeznaczeniem przedmiotowej sali sportowej po oddaniu jej do użytkowania wyłącznie do odpłatnego udostępniania, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych oraz bieżących wydatków związanych z utrzymaniem ww. sali sportowej, ponieważ ww. wydatki będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Przy czym należy zaznaczyć, że prawo to będzie przysługiwało o ile nie wystąpią negatywne przesłanki zawarte w art. 88 ustawy.
 
IPTPP2/443-435/12-7/KW W związku z przeznaczeniem przedmiotowej sali sportowej po oddaniu jej do użytkowania wyłącznie do odpłatnego udostępniania, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych oraz bieżących wydatków związanych z utrzymaniem ww. sali sportowej, ponieważ ww. wydatki będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Przy czym należy zaznaczyć, że prawo to przysługuje o ile nie występują negatywne przesłanki zawarte w art. 88 ustawy.
 
IPTPP2/443-509/12-6/PR Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-427/12-2/IG Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego zadania w ramach działania 4.1/413-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 
IPTPP2/443-420/12-4/PR Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w ramach realizacji projektu
 
ILPP2/443-1545/11-5/AD Czy w przypadku, gdy wnioskodawca:
1.sprzeda działkę niezabudowaną powstanie z tytułu tej transakcji obowiązek zapłaty podatku VAT?
2.sprzeda działkę zabudowaną halą produkcyjną powstanie z tytułu tej transakcji obowiązek zapłaty podatku VAT?
 
ILPP1/443-1468/11-2/KG Czy słusznie Uczelnia stosuje stawki podatku VAT do tzw. opłat komunalnych w wysokości 8%?
 
ILPP1/443-4/12-6/NS Opodatkowanie usług rzeczoznawcy oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, którymi są obciążani nabywcy nieruchomości.
 
ILPP1/443-411/12-2/AI Czy wpłata przez mieszkańca na rzecz Gminy kwoty odpowiadającej kosztom przygotowania stosownej dokumentacji powinna być traktowana dla celów VAT jako zwrot kosztów, czy też jako wynagrodzenie za świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT?
 
ILPP2/443-1548/11-4/AK Czy Spółka ma prawo wystawić fakturę dla kontrahenta, z którym zawarła umowę o wywóz odpadów, z tą samą stawką VAT co podwykonawca, tj. 8%?
 
ILPB2/415-1083/11-4/AJ 1.Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi odsetkowej od całości udzielonego kredytu?
2.Czy odsetki zapłacone do 2010 r. Zainteresowany może odliczyć poprzez złożenie korekt zeznań podatkowych za lata 2006-2010 ?
 
ILPP1/443-1458/11-4/AW Czy sprzedaż nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1652/11-2/TW Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją inwestycji pt. „Budowa (...)”
 
IPTPP1/443-415/12-2/IG Czy Powiat, przy realizacji zadania "...", posiada możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP1/443-409/12-4/MH Czy Gmina będzie miała możliwość prawną odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wyżej wymienionej etapów inwestycji pn. „...” od podatku należnego lub ubiegać się o jego zwrot?
 
IPTPP1/443-381/12-4/AK Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania?
 
IPPP3/443-433/12-2/SM miejsce świadczenia usługi odpłatnego udostępniania możliwości uczestnictwa w konferencji lub szkoleniu
 
IPTPP1/443-354/12-4/MW Czy w wystawianych fakturach VAT dla Zakładu za wykonane usługi, w Studium - technik usług fryzjerskich, polegających na przeprowadzeniu 40 godzin wykładów, sprawdzeniu prac kontrolnych i przeegzaminowaniu - prawidłowo wykazywana jest należność za usługi jako usługi podlegające zwolnieniu z VAT w trybie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP4/443-288/12-4/UNR Czy wypłata dywidendy w przedstawiony sposób podlega w spółce opodatkowaniu podatkiem VAT i ewentualnie z jaką stawką podatku VAT?
 
IPPP3/443-388/12-4/KC W zakresie obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów
 
IPTPP4/443-306/12-4/UNR Czy Spółka (zarządca) ma do czynienia z odsprzedażą usług mediów dla najemców lokali Gminy oraz Gminy czyli może dokonywać refakturowania kosztów nabycia tych usług na najemców lokali Gminy oraz Gminę poprzez wystawianie faktur VAT?
 
IPPP3/443-352/12-2/SM stawka podatku na wyroby medyczne
 
ILPP2/443-33/80/12-S/IM Możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 0%, w myśl art. 83 ust. 8, 13, 16 i 18 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP3/443-266/12-2/KC Art. 33a ustawy umożliwia podatnikowi korzystającemu z usług agencji celnej, która to posiada pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w formie zgłoszenia uproszczonego, rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.
 
IPTPP4/443-306/12-5/UNR Czy spółce (zarządcy) przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu mediów dla zarządzanej nieruchomości?
 
IPPP3/443-71/12-5/KC wystawca faktury może zapewnić autentyczność pochodzenia i integralność treści innymi formami aniżeli wymienionymi w wyżej cytowanych przepisach, np. wystawiając fakturę w formacie PDF, który wyłącza możliwość edycji pliku zapisanego w tym formacie, bądź faksem lub za pośrednictwem serwisu internetowego.
 
IPPP3/443-398/12-2/SM rozliczenie transakcji świadczonych na rzecz podatnika z siedzibą na Cyprze
 
IPPP3/443-342/12-4/KC w zakresie braku zobowiązania do zarejestrowania się jako podatnik podatku od towarów i usług
 
IPTPP2/443-488/12-2/PR W przypadku śmierci jednego ze wspólników spółki cywilnej, zgodnie z postanowieniami umowy spółki cywilnej, które przewidują wejście spadkobierców na jego miejsce, Spółka nadal będzie istnieć.
 
IPTPP2/443-485/12-2/IR Wnioskodawca wystawiając faktury oraz faktury korygujące w formie papierowej będzie mógł przechowywać kopie faktur dokumentujących sprzedaż oraz faktur korygujących w postaci elektronicznej, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w § 21 ust. 2 rozporządzenia.
 
IPTPP2/443-404/12-5/AW Stawki podatku dla sprzedaży posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej dla własnych uczniów, nauczycieli i pracowników pedagogicznych szkoły, dla uczniów innej szkoły, pracowników niepedagogicznych szkoły, emerytów – byłych pracowników szkoły, osób z zewnątrz.
 
IPTPP2/443-483/12-2/JN Przechowywanie kopii faktur oraz faktur korygujących w postaci elektronicznej, w przypadku gdy oryginały faktur i faktur korygujących przesłane zostały nabywcom w postaci papierowej.
 
IPPP3/443-446/12-3/SM opodatkowanie transakcji zbycia składników majątkowych
 
IPTPP2/443-404/12-6/AW Stawki podatku dla sprzedaży posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej i finansowanych przez MOPS (GOPS) oraz przez Dom Dziecka dla własnych uczniów oraz uczniów innych szkół – usług gastronomicznych na rzecz Starostwa Powiatowego.
 
IPPP3/443-284/12-4/KC W zakresie prawa do odliczenia w polskich deklaracjach podatkowych składanych przez Oddział.
 
IPTPP1/443-413/12-2/AK Czy Powiat ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP1/443-469/12-2/MH Czy Lokalna Organizacja ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (PROW 2007-2013)?
 
IPPP1/443-510/12-4/AW zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych finansowanych w całości ze środków publicznych (podwykonawca)
 
IPTPP2/443-457/12-5/JN Prawo do korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia kanalizacji.
 
IPTPP1/443-413/12-3/AK Czy Powiat ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu?
 
IPPP3/443-720/10/12-5/S/KC Stwierdzić należy, że w świetle art. 19 ust. 19a ustawy, obowiązek podatkowy w stosunku do nabywanych przez Bank usług, których okres wykonywania wynosi 12 miesięcy powstaje w ostatnim dniu ich świadczenia, natomiast w sytuacji gdy usługi są wykonywane przez okres 18 miesięcy, obowiązek podatkowy powstaje z końcem roku podatkowego oraz w ostatnim dniu ich świadczenia, tj. zgodnie z art. 19 ust. 19a pkt 2 ustawy, w wartościach proporcjonalnych na momenty powstania obowiązku podatkowego.
 
IPTPP1/443-433/12-2/IG Czy w zaistniałym przypadku podatek VAT jest możliwy do odzyskania przez Parafię?
 
IPPP3/443-1094/10/12-5/S/SM Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury potwierdzającej wpłatę zaliczki w wysokości 100%, otrzymanej w 2010 lub 2011 r.
 
IPPP3/443-1555/11-4/KC W zakresie opodatkowania rozliczeń w ramach umowy Konsorcjum dokonywanych pomiędzy Partnerami.
 
IPTPP1/443-461/12-5/MH Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej?
 
IPTPP1/443-461/12-4/MH Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej?
 
IPPP3/443-306/12-2/KC w zakresie miejsca świadczenia usług montażu urządzeń i okablowania stadionów na EURO 2012.
 
IPTPP1/443-461/12-3/MH Czy opisana usługa przesyłu ścieków będzie stanowić czynność opodatkowaną VAT?
 
IPPP3/443-1123/10/12-5/S/SM Prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku braku możliwości ustalenia kwoty podatku związanego z czynności niepodlegającymi opodatkowaniu oraz podlegającymi (opodatkowanymi i zwolnionymi)
 
ILPP1/443-1502/11-4/AW Bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 
IPPP3/443-772/10/12-9/S/KC W zakresie posiadanej dokumentacji uprawniającej Spółkę do zastosowania stawki 0% dla dostaw wewnątrzwspólnotowych.
 
ILPP2/443-1644/11-2/SJ Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług.
 
IPPP3/443-576/12-2/RD Należy stwierdzić, że dostawa obuwia ortopedycznego marki M., stanowiących wyroby medyczne, w myśl ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 8 %, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy.
 
ILPP2/443-1657/11-2/EN Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym wartość obrotu (tj. kwota odsetek, które Spółka ma otrzymać) z tytułu należności wekslowych powinna zostać uznana za obrót uzyskany z tytułu czynności dokonywanych sporadycznie w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy o VAT, a w rezultacie powinna być wyłączona z wartości obrotu służącego do wyliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-385/12-4/RD Opodatkowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
IPPP1/443-469/12-2/EK Odliczenie podatku naliczonego z faktur korygujących wystawionych przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
 
IPPP1/443-1788/11-2/AS obowiązek dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego w związku ze zbyciem oddziału w drodze aportu
 
IPPP2/443-131/12-2/AK Transakcja, której przedmiotem jest zbycie wierzytelności Spółki na rzecz Spółki Dominującej, nie stanowi dostawy towarów ani odpłatnego świadczenia usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Pozostaje ona zatem poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP2/443-131/12-3/AK Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zbycie przedsiębiorstwa – wypełniającego wymogi art. 551 Kodeksu cywilnego – na rzecz odrębnego podmiotu, będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP2/443-1635/11-2/MR 1. Czy Gmina powinna była naliczać podatek VAT od odsetek, w związku ze sprzedażą na raty?
2. Czy Gmina powinna była podatek VAT od odsetek należnych z tytułu sprzedażny na raty naliczyć w dniu wydania nieruchomości nabywcy (sprzedaż bez Faktury VAT) i odprowadzić do Urzędu Skarbowego, od całej kwoty odsetek należnych z tytułu sprzedaży na raty, czy przy okazji wymagalności każdej z rat?
3. Czy Gmina prawidłowo zamierza pobrać od nabywcy nieruchomości podatek VAT od odsetek, jednorazowo - z pierwszą ratą, czy powinna VAT ten pobrać przy okazji wymagalności każdej z rat?
 
IPPP2/4440-9/12-2/MM Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów – usługi zarządzania będą podlegać opodatkowaniu
 
IPPP2/443-406/12-2/IZ Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nieodpłatnego otrzymania budynków i budowli, gdyż Wnioskodawca nie będzie w posiadaniu dokumentu - faktury, z której wynikałby podatek naliczony w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy.
 
IPPP2/443-340/12-2/IZ W ocenie tut. Organu, Wnioskodawca może w związku z udokumentowaniem świadczonej usług zarówno fakturą VAT jak i zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej, mimo nieposiadanie oryginału paragonu, dokonać obniżenia obrotu i kwot podatku należnego wynikającego ewidencji prowadzonej przy użyciu kasy rejestrującej. Wnioskodawca bowiem w celu udokumentowania okoliczności powodującej korektę obrotu wynikającego z ewidencji sprzedaży prowadzonej przy użyciu kasy rejestrującej zamierza uzyskać od kontrahentów potwierdzenia, których członków klubu dotyczyła sprzedaży usług udokumentowana fakturą. Wydruk z wewnętrznego systemu do obsługi klubu fitness T będzie stanowił dowód zaewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i posłuży jako podstawa do korekty sprzedaży błędnie zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej.
 
ILPP2/443-1237/09/12-S/ISN Rabaty udzielane klientom obniżają podstawę opodatkowania.
 
IPPP2/443-331/12-2/IG W przypadku zmiany przeznaczenia wykorzystywania obory z czynności zwolnionych na czynności opodatkowane po dokonaniu rejestracji w roku 2012, Wnioskujący jest uprawniony do odliczenia jednej dziesiątej części podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki (wystawionych na oboje małżonków) w deklaracji podatkowej składanej za styczeń 2013 roku oraz jednej dziesiątej części w deklaracjach składanych po zakończeniu każdego roku – tj. deklaracjach składanych za styczeń w latach 2014-2016.
 
IPPP2/443-363/12-2/IG Należy stwierdzić, że Wnioskodawca jako osoba fizyczna dokona sprzedaży ze swojego majątku prywatnego udziału w nieruchomości niezabudowanej, a transakcja taka nie może być uznana za działalność gospodarczą, gdyż nie zostaną spełnione przesłanki określone w art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem z tytułu sprzedaży przedmiotowego udziału w nieruchomości Wnioskodawca nie będzie posiadał statusu podatnika określonego w art. 15 ust. 1 ustawy. Tym samym sprzedaż udziału 3/64 w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP3/443-511/12-5/RD Otrzymana, w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług przewozu osób samochodem osobowym, kwota odszkodowania nie powinna być dokumentowana fakturą VAT.
 
ILPP1/443-1478/11-7/KG Korekta podatku w związku z wyłudzeniem towaru.
 
ILPP4/443-772/11-5/ISN 1. Czy Spółka powinna zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wystawianiu faktur w imieniu i na rzecz innych podmiotów jakimi są linie lotnicze zrzeszone w X?
2. Czy prawidłowe jest wystawianie faktury sprzedaży z dwoma pozycjami jak powyżej opisane zostało w stanie faktycznym?
3. Jaka powinna zostać zastosowana stawka podatku w przypadku sprzedaży biletów rejsowych krajowych, a jaka w przypadku biletów rejsowych zagranicznych, oraz jaka stawka powinna zostać zastosowana w przypadku TF przy tej sprzedaży odpowiednio krajowej i zagranicznej?
4. W jaki sposób Spółka powinna potraktować sprzedaż biletu na rzecz osoby podającej numer podatkowy z kraju innego niż Polska, jak dokumentować i ewidencjonować?
 
ILPP4/443-772/11-6/ISN 1. Czy Spółka powinna zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wystawianiu faktur w imieniu i na rzecz innych podmiotów jakimi są linie lotnicze zrzeszone w X?
2. Czy prawidłowe jest wystawianie faktury sprzedaży z dwoma pozycjami jak powyżej opisane zostało w stanie faktycznym?
3. Jaka powinna zostać zastosowana stawka podatku w przypadku sprzedaży biletów rejsowych krajowych, a jaka w przypadku biletów rejsowych zagranicznych, oraz jaka stawka powinna zostać zastosowana w przypadku TF przy tej sprzedaży odpowiednio krajowej i zagranicznej?
4. W jaki sposób Spółka powinna potraktować sprzedaż biletu na rzecz osoby podającej numer podatkowy z kraju innego niż Polska, jak dokumentować i ewidencjonować?
 
ILPP4/443-772/11-7/ISN 1. Czy Spółka powinna zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wystawianiu faktur w imieniu i na rzecz innych podmiotów jakimi są linie lotnicze zrzeszone w X?
2. Czy prawidłowe jest wystawianie faktury sprzedaży z dwoma pozycjami jak powyżej opisane zostało w stanie faktycznym?
3. Jaka powinna zostać zastosowana stawka podatku w przypadku sprzedaży biletów rejsowych krajowych, a jaka w przypadku biletów rejsowych zagranicznych, oraz jaka stawka powinna zostać zastosowana w przypadku TF przy tej sprzedaży odpowiednio krajowej i zagranicznej? ?
4. W jaki sposób Spółka powinna potraktować sprzedaż biletu na rzecz osoby podającej numer podatkowy z kraju innego niż Polska, jak dokumentować i ewidencjonować?
 
IPPP2/443-268/12-4/MM Wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do zastosowania szczególnej procedury VAT marża w stosunku do opisanej w złożonym wniosku usługi polegającej na zorganizowaniu podróży morskiej krajowej, bądź zagranicznej z wykorzystaniem czarterowanych jachtów.
 
IPPP3/443-231/12-5/MPe W zakresie stawki podatku VAT dla rękodzieł artystycznych z filcu
 
ILPP4/443-795/11-2/BA Czy Zainteresowanemu wolno odliczyć zapłacony serwisowi VAT?
 
IPTPP4/443-348/12-2/UNR Czy OSP ma prawo do odzyskania podatku VAT z tytułu zakupu średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem?
 
IPTPP4/443-380/12-5/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ zakupy dokonane w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-436/12-6/JN Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-436/12-7/JN Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-534/12-2/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia w całości lub w części podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu będą związane z czynnościami zwolnionymi od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 
PT8/033/106/352/PSG/12/PK-44 zwolnienie od podatku usług szkoleniowych
 
PT8/033/107/353/PSG/12/PK-44 zwolnienie od podatku usług szkoleniowych
 
PT8/033/118-1/395/PSG/12/PT-329 obowiązek korekty podatku naliczonego w związku z rezygnacją z bycia czynnym podatnikiem podatku VAT i powrotu do zwolnienia podmiotowego
 
PT8/033/159/587/SBA/12/PT-543 opodatkowanie wkładu pieniężnego wniesionego przez koproducenta na produkcję filmu oraz nabycia współudziału w autorskich prawach majątkowych
 
PT8/033/123/422/WCX/12/PK-895 opodatkowanie sprzedaży protez dentystycznych
 
PT8/033/137/507/WCX/12/PK-41 stawka podatku VAT na sprzedaż słodkich herbatników
 
IPPP2/443-1024/11-3/IZ/KOM Dotyczy sprzedaży posiłków typu „fast food” w lokalach należących do Wnioskodawcy, jak i posiłków z dostawą do klienta po wcześniejszym ich zamówieniu przez niego telefonicznie lub przez internet, stanowi dostawę towarów, a nie świadczenie usług.

Wskaźniki gospodarcze