Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 sierpnia 2012 r.
 
ITPP2/443-188/12/AP Import usług.
 
ITPP1/443-1370/11/IK Sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej na rzecz uczniów i pracowników pedagogicznych Szkoły, pracowników niepedagogicznych Szkoły i innych osób.
 
ITPP2/443-1455/MD Opodatkowanie aportu nieruchomości wnoszonego do spółki kapitałowej.
 
ITPP2/443-1731b/11/MD Stawka podatku właściwa dla aportu ruchomości (autobusów komunikacji miejskiej) oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z jego otrzymaniem.
 
ITPP2/443-448/12/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość otrzymania zwrotu podatku.
 
ITPP2/443-483/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-674/12/AW Odzyskanie podatku w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-618/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-617/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1607/11/BK Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług oraz prowadzenia ewidencji.
 
IPPP3/443-281/12-4/MPe w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności oraz rozliczenia dostaw towarów
 
IPPP1/443-427/12-2/PR zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla świadczonych usług pośrednictwa finansowego
 
IPPP3/443-215/12-2/MPe W zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej
 
IPPP1/443-545/12-2/PR prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu roweru
 
IPPP2/443-352/12-2/MM Transakcja sprzedaży samochodu osobowego wraz z zestawem głośnomówiącym zakupionego przez Wnioskodawcę w roku 2004 korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT.
 
IPPP2/443-150/12-4/AK - przeprowadzane przez Wnioskodawcę badanie kliniczne korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług;- zwrot kosztów (podróży na dojazd do ośrodka na wizyty dodatkowo wymagane w związku z badaniem i powrót do domu oraz kosztów ewentualnego zakwaterowania koniecznego w związku z udziałem w badaniu) na rzecz Wnioskodawcy przez Sponsora nie będzie świadczeniem usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Wnioskodawca z tytułu otrzymania zwrotu kosztów nie wykonuje świadczenia zwrotnego na rzecz Sponsora
 
IPPP2/443-211/12-2/AK Wnioskodawca dokonując przekazania bądź sprzedaży punktów premiowych na rzecz Klientów nie dokonuje świadczenia usług, a w związku z powyższym nie jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT dokumentującej ich przekazanie.
 
IPPP2/443-167/12-4/AK Planowana przez Wnioskodawcę, występującego jako osoba fizyczna, sprzedaż udziałów w działkach przeznaczonych pod zabudowę przemysłową, usługową i mieszkania dla właścicieli nie będzie stanowiła czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IPPP2/443-192/12-4/AK dostawa części nieruchomości wspólnej stanowiącej pralnio - suszarnię, która zostanie zaadaptowana na 2 samodzielne lokale mieszkalne korzystać będzie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług
 
IPPP2/443-303/12-4/AK Udzielenie premii pieniężnej będzie podlegać regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, a na podstawie przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia, w celu udokumentowania jej udzielenia Wnioskodawca powinien wystawić fakturę korygującą uwzględniającą wymogi wynikające z § 13 ust. 2 - 4 rozporządzenia, a w związku z tym, nota księgowa nie jest właściwym dowodem dla udokumentowania premii pieniężnych udzielanych przez Wnioskodawcę
 
IPPP2/443-324/12-4/AK Wnioskodawczyni w związku ze sprzedażą prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz prawa własności budynków na tym gruncie posadowionych będzie występowała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a czynność sprzedaży będzie stanowiła czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem
 
IBPP3/443-220/12/UH Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonywanych przy realizacji projektu p.n.: „...”
 
IBPP3/443-221/12/UH Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonywanych przy realizacji projektu p.n.: „...”
 
IBPP3/443-309/12/EJ budowa przez Gminę kanalizacji, która zostanie następnie oddana w użyczenie innej jednostce
 
IBPP3/443-469/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Gminę projektu polegającego na budowie parku tematycznego
 
IBPP1/443-101/12/ES kwota przekazana Wnioskodawcy przez Przedstawiciela jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się Wnioskodawcy w stosunku do Przedstawiciela stanowiące świadczenie usługi za wynagrodzeniem, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które w myśl art. 106 ust. 1 ustawy o VAT winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę – Wnioskodawcę faktury VAT na rzecz nabywcy usług, tj. Przedstawiciela wypłacającego ww. kwotę.
 
IBPP1/443-197/12/AL - W zakresie zaliczenia otrzymywanych darowizn w formie pieniężnej do sprzedaży opodatkowanej.
- W zakresie zwolnienia z podatku VAT opłat za zajęcia edukacyjne na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT i nie zaliczania ich do sprzedaży opodatkowanej.
- W zakresie zwolnienia z podatku VAT opłat za zajęcia edukacyjne na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT i nie zaliczania ich do sprzedaży opodatkowanej.
- W zakresie zwolnienia z podatku VAT opłat za zajęcia edukacyjne w zakresie nauki języków obcych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT i nie zaliczania ich do sprzedaży opodatkowanej.
- W zakresie opodatkowania usług organizowania koncertów muzycznych.- W zakresie zaliczenia do obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego wyłącznie kwot ze sprzedaży usług koncertowych i ustalenia momentu utraty zwolnienia podmiotowego.
- W zakresie zaliczenia do obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego wyłącznie kwot ze sprzedaży usług organizowania koncertów muzycznych oraz innych usług podlegających opodatkowaniu.
 
IBPP1/443-271/12/AL W zakresie opodatkowania dostawy budynku magazynowego wraz z gruntem, na którym jest on posadowiony.

Wskaźniki gospodarcze