Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 sierpnia 2012 r.
 
IBPP3/443-225/12/KG Czy duplikat faktury lub faktura korygująca musi zawierać identyczne dane kontrahenta, jak faktura oryginalna, czy też dopuszczalna jest zmiana mniej istotnych danych jak nazwa czy adres?
 
ITPP2/443-238/12/MD Opodatkowanie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego obejmującego ruchomości oraz nieruchomości do spółki prawa handlowego oraz stawka mająca zastosowanie do tej transakcji.
 
IBPP3/443-488/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
 
IBPP3/443-592/12/EJ zwolnienie z podatku VAT usługi pobytu pacjenta w szpitalu po upływie terminu zakończenia procesu udzielania świadczeń szpitalnych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej
 
IBPP3/443-383/12/EJ Zwolnienie z podatku VAT usługi transportu medycznego wykonywanej przez szpital na podstawie art. 30 ustawy o działalności leczniczej.
 
IBPP4/443-191/12/PK Określenie miejsca świadczenia usług informatycznych
 
IBPP4/443-242/12/PK Odliczenie podatku związanego ze świadczeniem usług poza terytorium kraju
 
IBPP3/443-404/12/AŚ W sytuacji dokonaniu zakupów towarów i usług (związanych jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT oraz niepodlegającymi opodatkowaniu VAT) oraz braku możliwości przyporządkowania tych zakupów do poszczególnego rodzaju działalności, Wnioskodawcy w całości przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP3/443-411/12/EJ Zwolnienie od podatku VAT nie przysługuje usługom świadczonym przez biegłego lekarza psychiatrę na rzecz sądu lub prokuratury.
 
IBPP4/443-241/12/PK wykazanie usług świadczonych dla kontrahenta brytyjskiego w deklaracji VAT-7K
 
IBPP2/443-513/12/BW Czy kopie faktury VAT wystawianych przez Spółkę, dokumentujących dokonaną sprzedaż, muszą być przechowywane w wersji papierowej?
 
IBPP3/443-418/12/EJ Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na utworzeniu Centrum Dziedzictwa Kulturowego.
 
IBPP3/443-635/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
 
IBPP3/443-430/12/MN Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – to nie on będzie nabywcą towarów i usług.
 
IBPP3/443-449/12/MN Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy usług dokonywane w ramach realizacji projektu
 
IPTPP2/443-345/12-4/JN Uznanie zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz opodatkowania czynności przeniesienia składników majątkowych na Spółkę.
 
IBPP3/443-381/12/JP możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacja sanitarna oraz wodociągiem
 
IBPP3/443-490/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Gminę projektu polegającego na budowie hali sportowej przekazanej nieodpłatnie w trwały zarząd jednostce gminnej
 
ITPP2/443-1387/11/KT Zwolnienie od podatku szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
ITPP2/443-168/12/AP Stawka podatku przy usługach związanych ze statkiem.
 
IBPP3/443-574/12/JP możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu zakupie przez szpital wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i komputerów wraz z oprogramowaniem
 
ITPP1/443-358/12/BJ Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-252/12/EB Czy sprzedaż działek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ITPP1/443-361/12/BJ Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-360/12/BJ Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-561/12-3/PR Przedmiotowa usługa udzielenia pożyczek na rzecz swojego komplementariusza w oparciu o art. 5 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jednocześnie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-561/12-2/PR Przedmiotowa usługa udzielenia pożyczek na rzecz swojego komplementariusza w oparciu o art. 5 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jednocześnie korzysta ze zwolnienia na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-508/12-2/IR W związku z planowanym przekształceniem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Wnioskodawca nie będzie wykonywać czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem nie będzie obowiązany do naliczenia podatku VAT od przekształcanego majątku.Referencje
 
IPTPP2/443-445/12-4/PR Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia lub ubiegania się o zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-313/12-5/UNR Czy Gmina może obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług dotyczących realizacji powyższej inwestycji?
 
IPTPP4/443-330/12-4/OS Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia i zwrotu kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ nabyte towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-352/12-4/MG Czy przekazanie przez Związek Miasta i Gminy wybudowanych środków trwałych, gminom – Uczestnikom Związku tj. Miastu i Gminie, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-362/12-5/MG Usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków będą stanowić czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, ponieważ Gmina będzie zawierała z mieszkańcami umowy cywilnoprawne.
 
IPTPP2/443-434/12-3/JS Dokumentowanie fakturą wewnętrzną oraz wymagane dokumenty dla zastosowania 0% stawki podatku VAT w sytuacji nieodpłatnego przekazania towarów w ramach eksportu.
 
IPTPP1/443-362/12-6/MG Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej, ponieważ przedmiotowa inwestycja służy czynnościom opodatkowanym, pod warunkiem niezaistnienia negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 88 ustawy
 
IPTPP2/443-434/12-2/JS Dokumentowanie fakturą wewnętrzną oraz wymagane dokumenty dla zastosowania 0% stawki podatku VAT w sytuacji nieodpłatnego przekazania towarów w ramach WDT.
 
IPTPP1/443-362/12-7/MG Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej, ponieważ przedmiotowa inwestycja będzie służyła czynnościom opodatkowanym, pod warunkiem niezaistnienia negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 88 ustawy.
 
IPTPP1/443-368/12-4/RG Czy jednorazowa sprzedaż jednej i jedynej działki gruntu, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej na cele przemysłowe lub składowania, przy czym zmiana planu zagospodarowania przestrzennego nastąpiła z urzędu (bez inicjatywy poprzednich właścicieli), działki, która nigdy nie została uzbrojona albo w jakikolwiek inny sposób przygotowana do zabudowy, nabytej przez osobę działającą w innym charakterze, niż podatnik VAT tj. do majątku prywatnego (na cele rekreacyjne), przez osobę, która nigdy nie podjęła żadnych czynności zwykle podejmowanych przez handlowców prowadzących obrót nieruchomościami, pozostaje poza zakresem odnośnej ustawy podatkowej, skoro ta nieruchomość nigdy nie służyła czynnościom wykonywanym jako podatnik VAT, a przy jej nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 
IPTPP1/443-362/12-8/MG Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu usług administrowania, związanych z usługami dostarczania wody i odprowadzania ścieków, pod warunkiem, że usługi te będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz nie wystąpią negatywne przesłanki zawarte w art. 88 ustawy
 
IPTPP1/443-363/12-7/MG Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będącej przedmiotem dzierżawy, z uwagi na związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi – uzyskiwaniem obrotów z tytułu dzierżawy – z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.
 
IPTPP1/443-363/12-6/MG Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będącej przedmiotem dzierżawy, z uwagi na związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi – uzyskiwaniem obrotów z tytułu dzierżawy – z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy.
 
IPTPP1/443-363/12-5/MG Gmina przekazując infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w drodze umowy dzierżawy (umowy cywilnoprawnej) działa jako podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. W związku z powyższym przedmiotowa czynność, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP3/443-17/12-2/KK Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub zwrot podatku VAT w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-339/12-2/BM Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-358/12-2/OS Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu:, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług poniesione w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-392/12-4/AK Czy SP ZOZ ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP1/443-395/12-6/MH W związku z powyższym, czy Gmina może sobie odliczyć naliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizacji inwestycji dotyczącej „...”?
 
IPTPP2/443-437/12-7/JN Stawka podatku VAT dla sprzedaży nieruchomości.
 
IPTPP2/443-480/12-2/KW Wyłączenie z opodatkowania sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
IPTPP1/443-483/12-2/MH Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części?
 
IPTPP4/443-533/12-2/JM Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia w całości lub w części podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu będą związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-612/12-2/MH Czy Gminie Miasto realizującej projekt będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot?
 
IPPP1/443-1296/11-5/PR określenie, czy w sytuacji sprzedaży na stacjach tankowania gazu CNG, dostarczanego tam poprzez sieć gazową, zastosowanie znajduje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego
 
IPPP3/443-325/12-4/KT Opodatkowanie sprzedaży samochodu wycofanego ze spółki osobowej i przekazanego na potrzeby własne Wnioskodawcy.
 
IPPP3/443-489/12-2/KT Obowiązek podatkowy z tytułu planowanej umowy częściowego działu spadku
 
IPPP3/443-241/12-4/JF Dostawa szybkich testów medycznych i narkotycznych realizowana przez Wnioskodawcę bezpośrednio z terytorium Niemiec na rzecz polskich podatników VAT nie podlega rozliczeniu przez Wnioskodawcę na terytorium Polski, ale na zasadach obowiązujących na terytorium Niemiec jako miejsca dokonywania dostawy. Zatem Wnioskodawca nie może wystawić faktury na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy i rozliczyć podatku należnego na terytorium Polski z tytułu takiej transakcji.
 
IPPP3/443-424/12-2/KT Opodatkowanie wpłat wnoszonych przez Spółkę na cele funduszu marketingowego międzynarodowych organizacji płatniczych.
 
IPPP2/443-333/12-2/AK Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy oraz na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów lub na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy oraz na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów dostawy dokonywanej na podstawie umowy sprzedaży realizowanej przez Spółkę, której przedmiotem jest prawo wieczystego użytkowania gruntów wraz z prawem własności znajdujących się na tym gruncie naniesień w postaci budynków i/lub budowli, które to grunty wraz z naniesieniami nabyte zostały przez Spółkę od Kontrahenta w trybie Ustawy o pomocy publicznej
 
IPPP3/443-338/12-4/KT Zwolnienie z opodatkowania darowizny nieruchomości oraz obowiązek korekty podatku naliczonego.
 
IPPP3/443-372/12-2/KT Zwolnienie od podatku usług kształcenia zawodowego świadczonych na zlecenie firm szkoleniowych pozyskujących na ten cel środki unijne lub będących zleceniobiorcami usług świadczonych dla podmiotów dysponujących środkami publicznymi (jednostek budżetowych).
 
IPPP3/443-359/12-2/KT Udzielanie rabatów i określenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży towarów po cenach promocyjnych.
 
IPPP3/443-444/12-3/KT Opodatkowanie transakcji zbycia składników majątkowych przedsiębiorstwa na rzecz wspólnika.
 
IPPP2/443-373/12-4/AK Przekazanie części Nieruchomości przez Spółkę na rzecz Zarządcy Drogi bez wynagrodzenia (zrzeczenie się przysługującego odszkodowania), nie stanowi odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a w związku z tym transakcja ta nie powinna być dokumentowana fakturą VAT, o której mowa w art. 106 ust. 1 cyt. ustawy.
 
IPPP3/443-379/12-2/KT Termin rozliczania faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania.
 
ILPP1/443-1377/11-2/AW Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę obiektów infrastruktury kanalizacyjnej będących (mających być) przedmiotem odpłatnej dzierżawy?
 
ILPP1/443-1377/11-3/AW Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki poniesione na budowę obiektów infrastruktury kanalizacyjnej będących (mających być) przedmiotem odpłatnej dzierżawy?
 
ITPP1/443-341/12/IK Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania tzw. mediów najemcom lokali użytkowych.
 
IPPP2/443-1225/11-2/IZ W celu zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb tego podatku może dokonać jedno z małżonków prowadzących wspólne gospodarstwo rolne.
 
IPPP2/443-1192/11-2/IZ W celem ustalenia w jakiej części Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego należy zastosować proporcję, o której mowa w wyżej powołanym art. 90 ust. 3 ustawy.
 
IPPP3/443-389/12-4/KT Obowiązek rejestracji, wystawianie faktur, składanie deklaracji podatkowych, używanie numeru identyfikacji podatkowej, prawo do odliczenia i zwrotu podatku w związku ze świadczeniem usług na terytorium Polski.
 
IPPP2/443-1342/11-2/IZ Niezabudowana działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części, gdzie znajdują się tereny leśne oraz tereny rolne będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art.43 ust.1 pkt 9, natomiast w części, gdzie znajdują się tereny pod komunikację nie będzie korzystała ze zwolnienia, gdyż jak to wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są to tereny przeznaczone pod zabudowę.
 
IPPP3/443-469/12-2/KT Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych.
 
IPPP2/443-1294/11-2/IZ Dotyczy uznania daty wpływu faktury do biura Spółki za datę otrzymania faktury w rozumieniu art. 86 ust. 1 pkt 1 i ust. 11 ustawy w przypadku otrzymania faktury przez pracownika Spółki i w przypadku otrzymania faktury przesłanej bezpośredni przez kontrahenta.
 
ITPP2/443-1496/11/AP Stawki podatku obowiązujące dla usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej.
 
IPPP2/443-789/11-2/IZ dotyczy opodatkowania usługi transportu osób, podstawy opodatkowania usługi na terytorium kraju oraz uznania wynagrodzenia za czynności administracyjne i płatności elektroniczne za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi transportu osób
 
IPPP2/443-789/11-4/IZ Dotyczy uznania oświadczenia Zarządu Spółki za dokument potwierdzający związek odliczonego podatku z usługami wykonywanymi poza terytorium kraju
 
IPPP2/443-338/11-6/IZ Świadczona przez Wnioskodawcę usługa polega na udostępnieniu użytkownikom portalu internetowego zawierającego program „Chudniesz...”, zastosowania w przedmiotowej sprawie nie znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, a tym samym czynność ta nie będzie podlegała zwolnieniu od podatku na podstawie tego przepisu.
 
IPPP2/443-1302/11-3/IZ Dotyczy obciążenia współwłaścicieli nieruchomości 8% stawką podatku z tytułu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 
IPPP2/443-1353/11-2/IZ Niezabudowana działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części, gdzie znajdują się tereny leśne Ls oraz tereny rolne 1R będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art.43 ust.1 pkt.9, natomiast w części, gdzie znajdują się tereny pod komunikację 1KD, 2KD nie będzie korzystała ze zwolnienia, gdyż jak to wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są to tereny przeznaczone pod zabudowę.
 
IPPP2/443-789/11-3/IZ Dotyczy momentu ewidencjonowania sprzedaży biletów na kasie rejestrującej, opodatkowania odstępnego za anulowanie biletu przez klienta oraz zmniejszenia podstawy opodatkowania
 
IPTPP3/443-7/12-2/KK Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „X”, ponieważ efekty projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-411/12-5/JN Obowiązek naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych.
 
IPTPP2/443-411/12-4/JN Obowiązek naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych.
 
IPTPP1/443-386/12-3/RG Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego w odniesieniu do wydatków mieszanych, oraz zdarzeń spoza zakresu VAT
 
IPTPP1/443-386/12-2/RG Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego w odniesieniu do wydatków mieszanych, oraz zdarzeń spoza zakresu VAT
 
IPTPP4/443-323/12-4/JM Mimo likwidacji dotychczasowej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, świadczenie usług najmu budynku gospodarczego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca po ponownym rozpoczęciu działalności gospodarczej jest podatnikiem kontynuującym działalność, zatem gdy przed dniem likwidacji działalności gospodarczej Wnioskodawca był zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, również po ponownym podjęciu działalności jest nadal traktowany jako zarejestrowany, czynny podatnik VAT.
 
IPTPP4/443-319/12-6/UNR
 • w zakresie prawidłowości wystawienia faktury VAT z związku z zawarciem umowy zamiany gruntów,
 • w zakresie ustalenia czy brak numeru NIP nabywcy w fakturze VAT powinien zostać skorygowany poprzez wystawienie faktury korygującej czy przez zatwierdzenie noty korygującej wystawionej przez nabywcę,
 •  
  ITPP2/443-1707a/11/AK Spełnienie przez będącą przedstawicielem podatkowym, jednoosobową spółkę kapitałową powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej, warunku nieposiadania zaległości podatkowych przez ostatnie 24 miesiące.
   
  ITPP2/443-1707b/11/AK Określenie zobowiązań podatkowych, za które odpowiada solidarnie z podatnikiem przedstawiciel podatkowy oraz okresu, w którym ta odpowiedzialność obowiązuje.
   
  IPTPP1/443-339/11-3/12/S/MS Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka postępuje prawidłowo przenosząc koszt nabycia mediów i usług odbioru ścieków, sprzątania i ochrony na rzecz najemców lokali za pomocą refaktur, bez doliczania dodatkowych kosztów oraz z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla danego rodzaju usługi (towaru)?
   
  IPTPP2/443-526/12-2/JN Przechowywanie kopii faktur w formie elektronicznej, w przypadku gdy oryginał faktury został wystawiony w postaci papierowej.
   
  IPTPP1/443-378/12-4/RG Czy w przypadku mieszkania wraz z garażami i komórkami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych wszystkie opłaty na pokrycie kosztów utrzymania eksploatacji podlegają zwolnieniu od podatku VAT?
   
  IPTPP2/443-465/12-4/JN Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów, jeżeli w efekcie końcowym towary te nie posłużą czynnościom opodatkowanym na skutek wystąpienia kradzieży z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy.
   
  IBPP1/443-293/12/LSz Opodatkowanie opłat pobieranych przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
   
  IPTPP1/443-432/12-4/MH Czy OSP w myśl art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego?

  Wskaźniki gospodarcze