Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 sierpnia 2012 r.
 
IBPP1/443-1503/11/AZb sprzedaż lokalu mieszkalnego z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego w ramach współwłasności w częściach wspólnych budynku z udziałem w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej, podlegać będzie opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%
 
IBPP1/443-1520/11/BM w zakresie opodatkowania zamiany nieruchomości
 
IBPP2/443-1350/11/ICz Stawka podatku do dostawy garaży indywidualnych i miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym.
 
IBPP2/443-1356/11/BW Czy do produkowanego przez Wnioskodawcę „Podkładu sanitarnego jednorazowego użytku wykonanego z celulozy”, posiadającego Świadectwo Jakości Zdrowotnej nr HŻ/C/01465/11, nadane w dniu 27 lipca 2011r. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, jako towaru o symbolu PKWiU 17.22.12.0, możliwe jest zastosowanie obniżonej stawki VAT, na podstawie art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 81 pkt 5 załącznika nr 3 do tej ustawy?
 
IBPP2/443-1369/11/AB Zwolnienie od podatku usług związanych z likwidacją szkód.
 
IBPP1/443-1524/11/BM w zakresie opodatkowania wypłacanych premii pieniężnych i sposobu ich dokumentowania
 
IBPP1/443-1527/11/AZb Czy wypłata dywidendy rzeczowej do N. w postaci udziałów w Spółkach Zależnych będzie miała wpływ na wysokość tzw. współczynnika ustalanego zgodnie z art. 90 ustawy o VAT?
 
IBPP1/443-1531/11/AL W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi utrzymania związków zawodowych
 
IBPP1/443-1548/11/MS stwierdzenie, czy przekazanie pracownikom odzieży roboczej, środków czystości, wody mineralnej należy uznać za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT i czy Wnioskodawca ma obowiązek naliczenia podatku VAT należnego z tytułu tej dostawy
 
IBPP1/443-1561/11/LG Opodatkowanie premii pieniężnej i możliwość odliczenia podatku z faktury VAT dokumentującej otrzymanie przez kontrahenta Wnioskodawcy premii pieniężnej
 
IBPP1/443-1563/11/BM w zakresie zwolnienia od podatku prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń
 
IBPP3/443-354/12/JP Gmina jako partner nie ma prawa do doliczenia podatku naliczonego w związku z wdrożeniem systemu informacyjnego
 
IBPP1/443-1588/11/AW Opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów, o której mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym; wystawianie faktur za te czynności; prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IBPP1/443-1599/11/AZb dostawa działek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
 
IBPP1/443-1602/11/MS nieodpłatne przekazanie nagród rzeczowych podczas organizowania imprez sportowych i kulturalnych w ramach realizacji zadań Wnioskodawcy określonych w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym, z zakresu edukacji, kultury i sportu uznać można za czynności niepodlegające regulacji ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IBPP3/443-214/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na budowie parkingu i chodników wraz z oświetleniem
 
ITPP2/443-1092/08/12-S/PS Sprzedaż działek będących pierwotnie gruntem rolnym wykorzystywanym do działalności rolniczej, a obecnie przeznaczonych pod zabudowę będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
 
ITPP2/443-431/12/PS Wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez wnoszącego aport.
 
ITPP2/443-854/11/AK Zwolnienie od podatku usług organizacji konferencji naukowych i zjazdów rektorów.
 
IPTPP1/443-347/12-4/MG Czy za bilety wstępu na salę zabaw prawidłowa jest stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8%?
 
ITPP1/443-368/12/KM Zakres odliczenia podatku naliczonego.
 
ITPP1/443-38/12/KM Zastosowanie prawidłowej stawki podatku dla czynności refakturowania mediów na rzecz najemców.
 
ITPP2/443-679/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-484/12/EB Zwolnienia od podatku usług szkoleniowych, finansowanych w całości ze środków publicznych.
 
ITPP2/443-1761/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego przygotowania terenów inwestycyjnych.
 
ITPP2/443-1288/11/AD Zwolnienia od podatku sprzedaży udziału w nieruchomości (lokalu użytkowym) dokonanej w toku egzekucji komorniczej.
 
IPTPP4/443-324/12-4/JM Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia w całości lub w części podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu będą związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-474/12-2/MH Czy w związku z przyszłymi zdarzeniami związanymi z realizacją czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług w ramach realizacji projektu współfinansowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013, Ochotnicza Straż Pożarna będzie mogła wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego o zwrot poniesionego podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1713/11/TS Stawki podatku za tzw. media.
 
ITPP2/443-1716/11/AD Stawki podatku obowiązujące przy obciążaniu najemców lokali kosztami za „media”.
 
IPPP1/443-581/12-2/AW Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-448/12-4/PR zastosowanie właściwej stawki podatku dla usług wynajmu toru pływackiego.
 
IPPP1/443-412/12-2/PR Zastosowanie zwolnienia dla nabywanych od podmiotu zagranicznego usług SWIFT w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01.01.2011 r.
 
IPPP2/443-480/12-2/AK Dostawa będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych tj. stawką podstawową (obecnie 23% VAT), gdyż w przedmiotowej sprawie nie będzie mieć zastosowania zwolnienie z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT
 
IPPP1/443-538/12-2/ISz Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymywanej premii pieniężnej
 
IPPP1/443-544/12-2/ISz opodatkowanie nieodpłatnego przekazania całości przedsiębiorstwa na rzecz małżonka
 
IPPP2/443-458/12-2/KOM Moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu kosztów reklamacji
 
IPPP2/443-408/12-4/KOM prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT otrzymanych przed dniem faktycznej rejestracji w podatku VAT
 
IPPP2/443-456/12-2/AK Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług towarów i usług nabytych w związku z realizacją przedmiotowego projektu
 
IPPP2/443-341/12-3/AK Mając na względzie przepisy art. 86 ust. 1 w związku z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, należy stwierdzić, że w związku z brakiem faktury VAT dokumentującej zakup usług od Kontarhenta, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu
 
IPPP2/443-447/12-2/AK świadczenie usług za wynagrodzeniem, Spółka winna udokumentować poprzez wystawienie z tego tytułu faktury VAT, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług
 
IPPP1/443-411/12-2/AP otrzymana dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. A zatem dokonywane przez Wnioskodawcę zakupy w związku z nieodpłatnym świadczeniem usług związanych z realizacją projektu nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych, w związku z czym nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług.
 
IPPP1/443-349/12-4/AP możliwość zastosowania zwolnienia od podatku do świadczonych przez Spółkę usług udzielania pożyczek
 
IPPP1/443-349/12-5/AP Czy z tytułu przekazania przez Y na rzecz X kwot należnych X, w tym opłaty przygotowawczej, można uznać, iż dochodzi do odpłatnego świadczenia przez X usług na rzecz Y, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP1/443-373/12-2/AP Czy na potrzeby kalkulacji proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, w wartości obrotu niedającego prawa do odliczenia VAT należy uwzględniać wymienione w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przychody z tytułu odsetek?
 
IPPP3/443-348/12-2/JF Import usługi Cash poolingu
 
IPPP2/443-369/12-3/IG Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przekształcenie Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną (SKA) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPPP1/443-337/12-2/AP Czy wymienione w stanie faktycznym usługi medyczne, tj.: zabiegi akupunktury i pochodne akupunktury (elektropunktura, aurikuloterapia, moksoterapia), usługi diagnozowania (irydologia, badanie z pulsu), pozostałe usługi lecznicze tj.: bańki lecznicze, świecowanie uszu, akupresura, naświetlanie, podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku przekroczenia progu obrotu umożliwiającego zastosowanie zwolnienia od podatku VAT?
 
IPPP2/443-264/10/12-7/S/IZ dotyczy opodatkowania dostawy nieruchomości
 
IPPP1/443-452/12-2/AP Czy z tytułu przeniesienia przez Wnioskodawcę na rzecz B Sp. z o.o. udziałów posiadanych przez niego w kapitale zakładowym B Sp. z o.o. w celu ich umorzenia w zamian za zapłatę w formie rzeczowej w postaci udziałów w D Sp. z o.o. (wcześniej C Sp. z o.o. - zmiana nazwy spółki) wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług oraz czy z zawarciem opisanej umowy wiązać się będzie obowiązek wystawienia faktury VAT?
 
IPPP1/443-350/12-2/AP Czy odsetki od odroczonego terminu płatności (kredytu kupieckiego), wyliczone po momencie dostawy powinny być wliczone do podstawy opodatkowania sprzedaży, czy też rozliczone odrębnie, tj. odrębną, od faktury dokumentującej sprzedaż nieruchomości, fakturą wskazującą należną kwotę odsetek za odroczenie terminu płatności, z opisem jako „odsetki” oraz czy odrębnie wykazane wynagrodzenie (odsetki) za odroczenie terminu płatności po momencie dostawy - stanowi na gruncie podatku od towarów i usług wynagrodzenie za odrębną usługę finansową zwolnioną z VAT?
 
IPPP2/443-200/12-2/IZ Strona w wyniku sprzedaży należącej do Niej nieruchomości niezabudowanej nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, w konsekwencji sprzedaż przedmiotowej działki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPPP2/443-1155/11-2/KOM Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działki otrzymanej od rodziców
 
IPPP1/443-688/07/11-21/MP Przyznawane przez Wnioskodawcę premie pieniężne nie będą stanowić zapłaty za świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a po stronie Wnioskodawcy z tytułu ich otrzymania nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT. Nie są one przy tym związane z jedną dostawą ani grupą dostaw zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym, lecz wynikają z całości współpracy gospodarczej stron premia nie może być traktowana przez strony umowy jako rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy. Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT dokumentuje się zwykłymi rachunkami, notami księgowymi lub innymi dowodami księgowymi. W konsekwencji, faktury VAT wystawione przez Odbiorców, dokumentujące wysokość otrzymanej premii pieniężnej, będą dokumentować transakcje, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawcy, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z takich faktur.
 
IPTPP2/443-556/12-4/PR Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-389/12-4/AP Wnioskodawca zwraca się o potwierdzenie, że w sytuacji zawarcia z nabywcą oraz realizacji umowy na zasadach opisanych w niniejszym wniosku sprzedaż lokalu oraz udziału w prawie współwłasności lokalu garażowego będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki obniżonej, właściwej dla sprzedaży lokalu mieszkalnego (która w 2012 r. wynosi 8%).
 
IPPP1/443-418/12-2/AP Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe finansowane w 100% ze środków publicznych korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?
 
IPTPP2/443-525/12-2/PR Spółka jako Uczestnik Systemu nie będzie wykonywała czynności podlegających opodatkowaniu VAT, w szczególności nie będzie świadczyła jakiejkolwiek usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.
 
IPPP1/443-500/12-2/AP Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.
 
IPPP1/443-432/12-2/AP Czy w przypadku wystawienia przez Wnioskodawcę faktury korygującej zawierającej elementy wskazane w stanie faktycznym wniosku, Wnioskodawca, zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w sytuacji posiadania potwierdzenia otrzymania tej faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi?
 
IPPP1/443-395/12-4/AP Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie Kontraktu Menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPTPP1/443-387/12-4/AK Jaką stawkę podatku VAT przy zawieranych umowach najmu lokalu mieszkalnego od dodatkowych opłat za dostarczanie wody, opłaty licznika, odbioru nieczystości stałych, najmu budynku gospodarczego, najmu garażu?
 
IPPP1/443-678/12-2/AP Czy z tytułu realizacji projektu wskazanego w stanie faktycznym Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT?
 
IPTPP1/443-387/12-5/AK Jaką stawkę podatku VAT powinna naliczyć Gmina, wystawiając w przyszłości faktury za udostępnianie sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum?
 
IPPP1/443-574/12-2/AP Otrzymane przez Wnioskodawcę dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
 
IPTPP2/443-429/12-6/KW Opodatkowanie i dokumentowanie czynności wykonywanych przez Wspólnotę.
 
IPPP2/443-381/12-2/AK Czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości (wraz z elementami wyposażenia) będzie stanowiła sprzedaż składników majątkowych, a nie zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i w konsekwencji transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podatku właściwej dla każdego ze składników majątkowych? Czy w przypadku, gdy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości (wraz z elementami wyposażenia) będzie stanowiła sprzedaż składników majątkowych, a nie zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podatku właściwej dla każdego ze składników majątkowych, podatek VAT występujący na fakturach wystawionych przez Sprzedającego będzie podlegać odliczeniu przez Spółkę na zasadach ogólnych i w pełnej wysokości?
 
IPPP2/443-495/12-2/AK Czy Wnioskodawca realizując projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 może odzyskać podatek VAT? Czy podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym w ramach projektu realizowanego przez Wnioskodawcę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013?
 
IPPP2/443-472/12-2/AK Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu, nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy.
 
IPPP3/443-651/12-3/JK prawo do odliczenie podatku od towarów i usług w związku z realizacją regat
 
IPPP2/443-1352/11-4/IZ Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nieodpłatnego przekazania na jego rzecz nieruchomości, gdyż Wnioskodawca nie będzie w posiadaniu dokumentu - faktury, z której wynikałby podatek naliczony w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy.
 
IPPP3/443-1287/11-5/JK wystawianie faktur przez usługobiorcę usług spedycji
 
IPPP3/443-467/12-2/JK Możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przy sprzedaży samochodów osobowych
 
IPPP2/443-606/10/12-8/S/IZ Planowana sprzedaż Nieruchomości 2 dokonana zostanie w ramach sprzedaży majątku osobistego, a co za tym idzie stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomości nabytej w celu budowy domu (Nieruchomość 2,) należało uznać za prawidłowe.
 
IPPP3/443-564/12-2/BH Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym podziemnym i naziemnym podlega opodatkowaniu tą samą stawką
 
IPPP2/443-565/12-2/BH Wysłanie przez Wnioskodawcę zawiadomienia dłużnikowi w sposób wskazany we wniosku spełnia przesłanki "doręczenia"
 
IPPP2/443-1329/08/11-11/S/PW/IZ fakturowanie świadczonych usług

Wskaźniki gospodarcze