Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 sierpnia 2012 r.
 
IBPP1/443-1792/11/AW Zastosowanie zwolnienia z podatku VAT do usług szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B.
 
IBPP1/443-1793/11/BM Opodatkowanie dostawy nieruchomości.
 
IBPP1/443-1801/11/BM Zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom Wnioskodawcy oraz uczniom i pracownikom innych jednostek budżetowych, a także obowiązku rejestracji Wnioskodawcy jako podatnika VAT.
 
IBPP1/443-1809/11/AW Czy do świadczonych usług organizacji studiów podyplomowych można stosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT?
 
IBPP1/443-1812/11/AW Dotacja w wys. 90% wydatków na realizację szkoleń nie stanowi obrotu, więc nie przysługuje odliczenie podatku; wkład własny uczestników w wys. 10% wydatków stanowi obrót opodatkowany 23% stawką, od którego przysługuje odliczenie podatku naliczonego. Obie wartości nie mają wpływu na wskaźnik proporcji, o którym mowa w art. 91 w zw. z art. 90 ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-1817/11/BM Opodatkowanie prawa do nieodpłatnego używania nieruchomości oraz ustalenia podstawy opodatkowania tej czynności.
 
IBPP1/443-1850/11/AW Czy podatek do zapłacenia przez Wnioskodawcę będzie stanowiła różnica pomiędzy podatkiem należnym (VAT od ceny sprzedaży naliczony przez zbywcę, czyli Wnioskodawcę) a podatkiem naliczonym (VAT od wartości nakładów naliczony przez obecnego najemcę)?
 
IBPP2/443-543/12/KO Opodatkowanie przekazania składników majątku nietworzących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.
 
IBPP2/443-1146/11/ASz Stawka podatku VAT dla sprzedaży nieruchomości złożonej z działek przeznaczonych pod zabudowę oraz działki, na której znajduje się obiekt zabytkowy.
 
IBPP2/443-1201/11/ASz Stawka podatku dla pomiarów elektrycznych urządzeń dźwigowych.
 
IBPP2/443-1298/11/WN Stawka podatku VAT dla usług montażu bram garażowych rolowanych i rolet zewnętrznych wykonywanych w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym.
 
IBPP2/443-1300/11/AM Czy Firma prawidłowo opodatkowała zbycie działki wraz z budynkiem usługowym podatkiem VAT w wysokości 22%?
 
IBPP2/443-1302/11/BW Możliwości zastosowania stawki podatku VAT 5% dla dostawy książek i czasopism.
 
IBPP2/443-1308/11/RSz Zastosowanie 23% stawki podatku VAT do robót budowlanych faktycznie wykonanych w grudniu 2010r., które zostały odebrane przez inwestora w styczniu 2011r.
 
IBPP2/443-1310/11/KO Opodatkowanie dostawy działek nr 1664/175 i 1664/183.
 
IBPP3/443-1379/11/KO w zakresie opodatkowania sprzedaży przedsiębiorstwa będącego w upadłości likwidacyjnej przez syndyka
 
IBPP2/443-1368/11/ICz możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania usług najmu pomieszczeń dodatkowych znajdujących się w częściach wspólnych budynku (np. piwnice, komórki, pralnie)
 
IBPP2/443-1362/11/IK w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego zawartego ze spółką z o.o. oraz w zakresie rozliczenia korekt faktur dokumentujących czynności wykonywane na podstawie kontraktu menedżerskiego.
 
IBPP2/443-1360/11/IK Czy zadania realizowane przez zakład budżetowy (typu np. odśnieżanie dróg, naprawa i budowa dróg i chodników, utrzymanie szalet, utrzymanie zieleni, stadionu, sprzątanie placów i ulic itp.) na rzecz Gminy są zwolnione z podatku VAT, czy też wystawiając fakturę VAT należy doliczyć odpowiednią stawkę podatku?
 
IBPP2/443-1354/11/AM „Czy Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT od faktury wystawionej na nią i jej współmałżonka dokumentującej zakup lokalu oraz miejsca postojowego przeznaczonego na cele prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej?”
 
IBPP2/443-1345/11/KO w zakresie zwolnienia od podatku usług zarządzania płynnością finansową świadczonych przez Cash Pool Lidera na rzecz Wnioskodawcy oraz rozpoznania i zwolnienia od podatku importu usług u Wnioskodawcy
 
IBPP2/443-1312/11/AM Czy sprzedaż działek uzyskanych w wyniku podziału będzie zwolniona z podatku od towarów i usług?
 
IBPP1/443-447/11/MS stwierdzenie czy Wnioskodawca z tytułu umowy użyczenia lokalu prawidłowo ustalił podstawę opodatkowania w oparciu o najniższą rynkową wartość czynszu za ten lokal
 
IBPP2/443-1313/11/KO Korekta podatku naliczonego.
 
IBPP2/443-1314/11/AM Opodatkowanie usług montażu i usług serwisowych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie budynku oraz opodatkowania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, montaż u osprzętu sanitarnego i pieców jedno i wielofunkcyjnych.
 
IBPP3/443-1327/11/AB opodatkowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 
IBPP2/443-1315/11/KO Obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu nabycia sprzętu medycznego przez Finansującego po przejęciu Finansującego przez Wnioskodawcę.
 
IBPP2/443-1316/11/AM Czy Wnioskodawca ma prawo stosować stawkę 8% w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym? – montaż rolet, żaluzji, markiz, moskitier.
 
IBPP2/443-1317/11/AM Jaką stawkę podatku VAT zastosować przy refakturowaniu dostaw mediów w umowach za dzierżawę powierzchni w przypadku gdy dzierżawcy płacą czynsz (m2 x stawka) a oprócz niego są obciążani za media: posiadają podliczniki np: na energię, wodę oraz w przypadku gdy nie posiadają podliczników na media, rozliczane są wg zajmowanej powierzchni (m2)?
 
IBPP2/443-1328/11/WN prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych w przypadku cesji umowy leasingu
 
IBPP2/443-1324/11/ICz Czy do wystawianych przez Wnioskodawczynię faktur za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na rzecz korzystającego wyłącznie z przyłączenia do sieci wodnej oraz elektrycznej, może mieć zastosowanie opodatkowanie obniżoną stawką podatku VAT 8%.
 
IBPP2/443-1325/11/KO Możliwość archiwizowania wystawionej kopii faktury w sposób elektroniczny.
 
IBPP3/443-405/12/KG Szpital jako następca prawny nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z remontem i modernizacją budynku.
 
IBPP3/443-462/12/MN z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-472/12/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
IBPP3/443-494/12/MN z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu.
 
IBPP1/443-383/12/AW Usługi szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-738/12/AW Usługi szkolenia z zakresu HACCP korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-739/12/AW Usługi szkolenia z zakresu bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-740/12/AW Usługi szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-488/11/MS wystawianie zbiorczych faktur korygujących.
 
ITPP1/443-228/12/MN Opodatkowanie czynności polegającej na obsłudze technicznej Strefy Płatnego Parkowania.
 
ITPP2/443-360/12/AD Sposób opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
 
ITPP2/443-900/11/AK Określenie podstawy opodatkowania usług polegających na pośrednictwie w wymianie walut.
 
ITPP2/443-113/12/MD Prawo do zastosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów na podstawie posiadanych dokumentów.
 
ITPP2/443-604/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-329/12/AD Prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego związanego z nabyciem motocykla oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do jego napędu.
 
ITPP1/443-1070a/11/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektów.
 
ITPP1/443-1070b/11/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektów.
 
ITPP1/443-1195/11/JJ Opodatkowanie usług sklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 55.90.19.0.
 
ILPP1/443-1378/11-5/BD 1. Stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – opodatkowanie dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę.
2. Stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz korekty
 
ILPP1/443-1378/11-6/BD 1. Stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – opodatkowanie dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę.
2. Stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz korekty.
 
ITPP2/443-1034/11/AK Wobec faktu, że nie miał miejsca wywóz towaru z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, nie wystąpiła jedna z obligatoryjnych przesłanek, pozwalających uznać transakcję za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Wskazać jednak należy, iż dostawa między Spółką a kontrahentem niemieckim wypełniła definicję eksportu pośredniego, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b) ustawy, co w przypadku spełnienia warunku wynikającego z art. 41 ust. 11 ustawy, uprawnia Spółkę do zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług.
 
ILPP1/443-1378/11-7/BD 1. Stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – opodatkowanie dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę.
2. Stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz korekty.
 
ILPP1/443-1378/11-8/BD 1. Stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – opodatkowanie dostawy gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem pod zabudowę.
2. Stan faktyczny i zdarzenie przyszłe – prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz korekty.
 
IPTPP4/443-300/12-6/OS Prawo do odliczenia w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP1/443-383/12-4/MG Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego w odniesieniu do wydatków mieszanych, oraz zdarzeń spoza zakresu VAT
 
IPTPP1/443-383/12-5/MG Prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz braku obowiązku naliczenia podatku należnego w odniesieniu do wydatków mieszanych, oraz zdarzeń spoza zakresu VAT
 
IPTPP2/443-551/12-2/PR Przeniesienie własności wszystkich lokali użytkowych (wcześniej wynajmowanych i nie wynajmowanych) wraz z odpowiednim udziałem we współwłasności części wspólnych, będzie stanowić odpłatną dostawę towarów, podlegającą zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-509/12-4/OS Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całość lub część kwoty podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP2/443-477/12-4/JN Wnioskodawcy będącemu czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości w związku z realizacją zadania.
 
IPTPP4/443-449/12-5/JM Zainteresowana nie ma prawa do odzyskania podatku VAT związanego z projektem pn. „”, ponieważ mienie zakupione w ramach realizacji projektu jest wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-409/12-2/OS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
ILPP4/443-696/11-5/ISN 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom okularów korygujących wzrok w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia okularów na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazana jest Spółka, nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT? Natomiast ona jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie okularów w proporcji, w jakiej partycypuje w kosztach nabycia okularów?
2. Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prawidłowe jest stanowisko Spółki, że kwota podatku należnego winna być naliczana od kwoty wyliczonej proporcjonalnie do zrefundowanej pracownikowi części kosztu?
3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom okularów korygujących wzrok w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia okularów na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazany jest imiennie pracownik Spółki, nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT?
4. Czy prawidłowe będzie stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom soczewek kontaktowych w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia soczewek na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazana będzie Spółka, nie będzie stanowić czynności opodatkowanej podatkiem VAT? Natomiast ona będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie okularów w proporcji, w jakiej partycypować będzie w kosztach nabycia soczewek?
5. Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prawidłowe będzie stanowisko Spółki, że kwota podatku należnego winna być naliczana od kwoty wyliczonej proporcjonalnie do zrefundowanej pracownikowi części kosztu?
6. Czy prawidłowe będzie stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom soczewek kontaktowych w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia okularów na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazany będzie imiennie pracownik Spółki, nie będzie stanowić czynności opodatkowanej podatkiem VAT?
 
ILPP4/443-696/11-7/ISN 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom okularów korygujących wzrok w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia okularów na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazana jest Spółka, nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT? Natomiast ona jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie okularów w proporcji, w jakiej partycypuje w kosztach nabycia okularów?
2. Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prawidłowe jest stanowisko Spółki, że kwota podatku należnego winna być naliczana od kwoty wyliczonej proporcjonalnie do zrefundowanej pracownikowi części kosztu?
3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom okularów korygujących wzrok w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia okularów na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazany jest imiennie pracownik Spółki, nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT?
4. Czy prawidłowe będzie stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom soczewek kontaktowych w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia soczewek na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazana będzie Spółka, nie będzie stanowić czynności opodatkowanej podatkiem VAT? Natomiast ona będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie okularów w proporcji, w jakiej partycypować będzie w kosztach nabycia soczewek?
5. Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prawidłowe będzie stanowisko Spółki, że kwota podatku należnego winna być naliczana od kwoty wyliczonej proporcjonalnie do zrefundowanej pracownikowi części kosztu?
6. Czy prawidłowe będzie stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom soczewek kontaktowych w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia okularów na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazany będzie imiennie pracownik Spółki, nie będzie stanowić czynności opodatkowanej podatkiem VAT?
 
ILPP4/443-696/11-8/ISN 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom okularów korygujących wzrok w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia okularów na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazana jest Spółka, nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT? Natomiast ona jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie okularów w proporcji, w jakiej partycypuje w kosztach nabycia okularów?
2. Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prawidłowe jest stanowisko Spółki, że kwota podatku należnego winna być naliczana od kwoty wyliczonej proporcjonalnie do zrefundowanej pracownikowi części kosztu?
3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom okularów korygujących wzrok w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia okularów na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazany jest imiennie pracownik Spółki, nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT?
4. Czy prawidłowe będzie stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom soczewek kontaktowych w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia soczewek na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazana będzie Spółka, nie będzie stanowić czynności opodatkowanej podatkiem VAT? Natomiast ona będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie okularów w proporcji, w jakiej partycypować będzie w kosztach nabycia soczewek?
5. Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prawidłowe będzie stanowisko Spółki, że kwota podatku należnego winna być naliczana od kwoty wyliczonej proporcjonalnie do zrefundowanej pracownikowi części kosztu?
6. Czy prawidłowe będzie stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom soczewek kontaktowych w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia okularów na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazany będzie imiennie pracownik Spółki, nie będzie stanowić czynności opodatkowanej podatkiem VAT?
 
ILPP4/443-696/11-9/ISN 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom okularów korygujących wzrok w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia okularów na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazana jest Spółka, nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT? Natomiast ona jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie okularów w proporcji, w jakiej partycypuje w kosztach nabycia okularów?
2. Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prawidłowe jest stanowisko Spółki, że kwota podatku należnego winna być naliczana od kwoty wyliczonej proporcjonalnie do zrefundowanej pracownikowi części kosztu?
3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom okularów korygujących wzrok w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia okularów na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazany jest imiennie pracownik Spółki, nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT?
4. Czy prawidłowe będzie stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom soczewek kontaktowych w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia soczewek na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazana będzie Spółka, nie będzie stanowić czynności opodatkowanej podatkiem VAT? Natomiast ona będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie okularów w proporcji, w jakiej partycypować będzie w kosztach nabycia soczewek?
5. Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prawidłowe będzie stanowisko Spółki, że kwota podatku należnego winna być naliczana od kwoty wyliczonej proporcjonalnie do zrefundowanej pracownikowi części kosztu?
6. Czy prawidłowe będzie stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom soczewek kontaktowych w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia okularów na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazany będzie imiennie pracownik Spółki, nie będzie stanowić czynności opodatkowanej podatkiem VAT?
 
ILPP2/443-1508/11-2/SJ Czy do wykonywanych prac konserwatorsko-budowlanych, restauratorsko-budowlanych wykonywanych w budynku Zamku tak siłami własnymi, jak i przy zatrudnieniu podwykonawców należy stosować zwolnienie z VAT?
 
ILPP4/443-726/11-4/EWW 1)Czy w przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca może zastosować szczególną procedurę przy świadczeniu usług turystyki przewidzianą w art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
2)Czy w przedstawionym opisie sprawy miejscem świadczenia usług będzie miejsce świadczenia ustalone na podstawie art. 28n ust. 1 ww. ustawy, a zatem miejsce gdzie Zainteresowany posiada siedzibę działalności gospodarczej, czyli terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
3) Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka podlega 23% stawce podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-294/10/12-S/MS Czy w przypadku, gdy Spółka otrzymuje fakturę VAT, o której mowa w punkcie a) powyżej, tj. dokumentującą świadczenie usługi lub dostawę towarów (wystawioną przed całościowym wykonaniem usługi lub dostawy), a należność z niej wynikającą opłaca po otrzymaniu faktury, ma ona prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tej faktury VAT w okresie, w którym uiszcza należność wynikającą z tej faktury?
 
ILPP1/443-1397/11-2/KG Czy zgodnie z przytoczonym powyżej stanem faktycznym Wnioskodawczyni postępuje prawidłowo dokonując pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach dotyczących umów leasingu operacyjnego pojazdu quad, tj. w fakturach dokumentujących opłaty wstępne, miesięczne czynsze leasingowe oraz w fakturach dokumentujących zakup paliwa do quadów?
 
ILPP2/443-1535/11-2/AK Zainteresowany wnosi o określenie jaką stawkę podatkową zastosować do czynności wymienionych we wniosku?
 
ILPP1/443-1428/11-2/BD Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
 
ILPP4/443-696/11-6/ISN 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom okularów korygujących wzrok w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia okularów na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazana jest Spółka, nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT? Natomiast ona jest uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie okularów w proporcji, w jakiej partycypuje w kosztach nabycia okularów?
2. Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prawidłowe jest stanowisko Spółki, że kwota podatku należnego winna być naliczana od kwoty wyliczonej proporcjonalnie do zrefundowanej pracownikowi części kosztu?
3. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom okularów korygujących wzrok w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia okularów na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazany jest imiennie pracownik Spółki, nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem VAT?
4. Czy prawidłowe będzie stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom soczewek kontaktowych w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia soczewek na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazana będzie Spółka, nie będzie stanowić czynności opodatkowanej podatkiem VAT? Natomiast ona będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie okularów w proporcji, w jakiej partycypować będzie w kosztach nabycia soczewek?
5. Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prawidłowe będzie stanowisko Spółki, że kwota podatku należnego winna być naliczana od kwoty wyliczonej proporcjonalnie do zrefundowanej pracownikowi części kosztu?
6. Czy prawidłowe będzie stanowisko Spółki, że zapewnienie i przekazanie pracownikom soczewek kontaktowych w formie dokonywanego całościowego, bądź częściowego zwrotu kosztów nabycia okularów na podstawie faktury, na której jako nabywca wskazany będzie imiennie pracownik Spółki, nie będzie stanowić czynności opodatkowanej podatkiem VAT?
 
IBPP1/443-1780/11/MS zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług
 
IPPP2/443-1316/11-2/IZ Wnioskodawca wystawioną fakturę korygującą „in plus” winien uwzględnić w rejestrze sprzedaży w miesiącu, w którym wystawiona została faktura pierwotna i jednocześnie skorygować deklarację VAT-7 za ten miesiąc.
 
IPPP2/443-292/12-2/IG W zakresie konsekwencji związanych z rejestracją Gminy dla potrzeb VAT i wyrejestrowaniem Urzędu Gminy
 
IPPP2/443-71/12-2/MM Czy w przypadku takim, jak opisany we wniosku, Spółce przysługuje prawo do odliczenia kwoty VAT naliczonego z faktury VAT w rozliczeniu za okres, w którym Spółka dokonała płatności kwoty wynikającej z faktury VAT, tj. przypadku opisanym we wniosku w deklaracji VAT-7 za lipiec 2011r., a jeżeli Spółka nie odliczy podatku naliczonego VAT w deklaracji VAT-7 za okres, w którym dokonała płatności kwoty z faktury, będzie uprawniona odliczyć VAT naliczony zgodnie z art. 86 ust. 11 lub ust. 13 Ustawy o VAT, tj. w deklaracjach VAT-7 za jeden z dwu kolejnych okresów rozliczeniowych, następujących po wyżej wymienionym miesiącu lub poprzez dokonanie korekt deklaracji VAT-7 miesiąc, w którym dokonano płatności?
 
IPPP3/443-371/11/11-5/S/KC W zakresie danych identyfikacyjnych, jakie powinny znajdować się na otrzymywanych fakturach, związanych z dostawami produktów realizowanych na terytorium kraju jak i związanych z funkcjonowaniem Przedstawicielstwa.
 
IPPP1/443-1306/11-2/PR zastosowanie zwolnienia dla usług pośrednictwa finansowego oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP3/443-481/12-2/KT Czy wprowadzony przez Spółkę system elektronicznego archiwizowania faktur jest zgodny z przepisami w zakresie podatku VAT, w szczególności spełnia warunki przechowywania faktur określone w rozporządzeniach.
 
IPPP3/443-264/12-2/LK Miejsce świadczenia nabywanych usług magazynowych oraz usług transportowych oraz prawa do odliczenia w związku z nabywanymi usługami magazynowymi
 
ILPP4/443-732/11-2/TK Prawo do odzyskania podatku naliczonego poniesionego w związku z realizacją zadań w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
IPPP3/443-300/12-2/JK uwzględnienie przychodów odsetkowych otrzymywanych przez Spółkę przy ustalaniu proporcji, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy
 
LPP4/443-749/11-2/BA Czy usługa opisana przez Zainteresowanego, od dnia 1 stycznia 2011 r. objęta jest zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054)?
 
IBPP3/443-165/12/ASz Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-172/12/ASz Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPPP1/443-700/12-2/IGo Prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizowaną inwestycją.
 
IBPP3/443-175/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakupy związane z realizacją projektu pn. „...”.
 
IBPP3/443-177/12/ASz Obowiązek wystawienia zbiorczych faktur VAT na Gminę lub szkołę za zakup imiennych biletów szkolnych dla uczniów oraz możliwość dołączenia do kopii wystawionej faktury VAT kopii paragonu fiskalnego.
 
IBPP3/443-184/12/AŚ Zmiana struktury sprzedaży ze sprzedaży zwolnionej na zwolnią i opodatkowaną, prawo do odliczenia w momencie poniesienia wydatków a nie faktycznego już rozpoczęcia sprzedaży opodatkowanej.
 
IBPP3/443-187/12/ASz Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
ILPP4/443-719/11-4/BA 1.Czy w świetle przedstawionego opisu sprawy podatnikiem z tytułu dostaw początków i końców bloków, bloków przejściowych, ścinek i formatek będzie Spółka, czy też na zasadzie wynikającej z art. 17 ust. 1 pkt 7 VAT (tj. na zasadzie reverse charge) podatnikiem takim będzie każdorazowo nabywca, jeżeli tylko nabywca ten jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 VAT?
2.Czy w przypadku, gdy dostawa towarów, następuje na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej i co do tej dostawy, spełnione są wszelkie warunki określone w art. 42 ust. 1 pkt 1-2 i następne, Spółka winna rozpoznać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów stosując stawkę 0%, czy też winna wystawić fakturę, o której mowa w art. 106 ust. 1a VAT wskazując, iż transakcję – na zasadzie reverse charge – rozliczy nabywca podatku od wartości dodanej?
 
IBPP3/443-195/12/EJ Refakturowanie kosztów mediów na najemcę lokalu użytkowego.
 
IBPP3/443-197/12/AZ Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny.
 
ILPP4/443-719/11-5/BA 1.Czy w świetle przedstawionego opisu sprawy podatnikiem z tytułu dostaw początków i końców bloków, bloków przejściowych, ścinek i formatek będzie Spółka, czy też na zasadzie wynikającej z art. 17 ust. 1 pkt 7 VAT (tj. na zasadzie reverse charge) podatnikiem takim będzie każdorazowo nabywca, jeżeli tylko nabywca ten jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 VAT?
2.Czy w przypadku, gdy dostawa towarów, następuje na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej i co do tej dostawy, spełnione są wszelkie warunki określone w art. 42 ust. 1 pkt 1-2 i następne, Spółka winna rozpoznać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów stosując stawkę 0%, czy też winna wystawić fakturę, o której mowa w art. 106 ust. 1a VAT wskazując, iż transakcję – na zasadzie reverse charge – rozliczy nabywca podatku od wartości dodanej?
 
IBPP3/443-203/12/ASz Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-114/12/BK Czy dokonana przez Panią sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT?
 
ITPP1/443-47/12/IK 1. Czy czynność sprzedaży akcji stanowi dla Spółki czynność podlegającą opodatkowaniu?
2. Czy czynność sprzedaży akcji korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-84/12/MS Czy w związku z realizacją projektu, Wnioskodawca ma możliwość odzyskania w jakikolwiek sposób podatek VAT naliczonego wynikającego z faktur uzyskanych od wykonawców?
 
ITPP1/443-1558/11/BK Stawki podatku dla wyrobów z kory ogrodniczej.

Wskaźniki gospodarcze