Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 26 sierpnia 2012 r.
 
IBPP1/443-1615/11/LG Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych oraz prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków publicznych
 
IBPP1/443-1639/11/BM w zakresie odrębnego ustalenia podstawy opodatkowania dla dostawy energii elektrycznej, cieplnej, gazów, wody, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, usług telekomunikacyjnych (w tym usługi dostępu do Internetu) oraz usługi ochrony i przechowywania mienia w związku z dzierżawą obiektów, momentu powstania obowiązku podatkowego oraz stawki podatku VAT dla tych usług.
 
IBPP1/443-1658/11/BM w zakresie nabycia statusu podatnika podatku od towarów i usług w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości otrzymanej w formie darowizny
 
IBPP1/443-1677/11/AZb Czy sprzedaż wyrobów i towarów firmie małżonka Wnioskodawcy rodzi obowiązek naliczenia należnego podatku od towarów i usług?
Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur VAT wystawionych przez firmę małżonka Wnioskodawcy z tytułu najmu środków trwałych i wyposażenia?
Czy w razie otrzymania w nieodpłatne użyczenie od firmy małżonka Wnioskodawcy ww. środków trwałych i wyposażenia Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty z tego tytułu należnego podatku od towarów i usług?
 
IBPP1/443-1717/11/AZb Czy nabywane od czynnych podatników VAT odpady zawierające metal, które nie są odpadami niebezpiecznymi, oraz odpady stanowiące złom w potocznym znaczeniu tego słowa objęte są poz. 6 i 8 załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług i w konsekwencji Spółka, dokonując ich nabycia, jest z tego tytułu podatnikiem VAT zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IBPP1/443-1649/11/AW Czy w związku ze zwolnieniem z VAT odpłatnego zbycia budynku, który nie został wpisany do ewidencji środków trwałych i był przedmiotem umowy leasingu, Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku VAT naliczonego odliczonego przy nabyciu budynku?
 
IBPP1/443-1656/11/LSz Wnioskodawca będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT z tytułu najmu nieruchomości niemieszkalnej i będzie zobowiązany do wystawiania faktur VAT. Sprzedaż przez Wnioskodawcę usług najmu, za które będzie pobierana należność od nabywcy tej usługi, będzie stanowić obrót w rozumieniu przepisów podatku od towarów i usług opodatkowany stawką właściwą dla świadczonej usługi.
 
IBPP1/443-1674/11/AW Czy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT zakupy związane z wykonywaniem zadań własnych, na cele reprezentacji i promocji Gminy, a przekazywane nieodpłatnie w formie pucharów, upominków, nagród rzeczowych, dyplomów, kwiatów, artykułów szkolnych itp.?
 
IBPP1/443-1675/11/AW Jaką stawkę VAT należy stosować od 2011r. w stosunku do rocznych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę lub zabudowanych), w przypadku umów notarialnych zawartych w okresie po 1 maja 2004r. do końca 2010r.?
 
IBPP1/443-1692/11/AW Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, czy może nie rejestrować się do VAT-u i wystawiać rachunki.
 
IBPP1/443-1697/11/AW Czy dostawa opisanej nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku
 
IBPP1/443-1714/11/AW Dzierżawa gruntów na cele rolnicze związane z uprawą wierzby energetycznej, topoli energetycznej lub innych podobnych zasadzeń korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.
 
IBPP1/443-1727/11/AW Sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.
 
IBPP1/443-1730/11/AW Sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.
 
IBPP1/443-1735/11/LSz Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług związanych z organizacją szkolenia, w ramach którego organizowany jest program integracyjny. Organizacja wyjazdowego spotkania szkoleniowo-integracyjnego związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą, zatem usługi te są wykonywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i ich świadczenie na rzecz pracowników nie jest zrównane z odpłatnym świadczeniem usług na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-1753/11/BM Opodatkowanie prawidłową stawką podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług opieki nad osobami w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania na zlecenie innej firmy.
 
IBPP1/443-1786/11/LSz Nieodpłatne przekazanie praw do uczestnictwa w wycieczce klientom swojej firmy, jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IBPP1/443-1790/11/AZb W przypadku obciążania najemcy fakturą za zużycie wody i odprowadzanie ścieków zastosowanie znajduje stawka podatku VAT właściwa dla usługi głównej (usługi najmu części budynku).
 
IBPP3/443-623/12/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przeprowadzeniem warsztatów muzycznych i artystycznych.
 
IBPP3/443-569/12/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku ze wsparciem prawnym i informacyjnym osób szczególnej troski.
 
IBPP3/443-625/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na poprawie jakości powietrza w wyniku rozbudowy miejskiego systemu ciepłowniczego
 
ITPP1/443-7/12/MS Opodatkowanie sprzedaży udziałów w nieruchomościach gruntowych.
 
IPTPP2/443-458/12-7/JS Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani zwrotu podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
ITPP1/443-1688/11/BJ Czy sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów i pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług (jeżeli tak to w jakiej wysokości), czy jest zwolniona od tego podatku?
 
ITPP2/443-174/12/AK Uznanie za usługi czynności wykonywanych przez samorządowy zakład budżetowy na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.
 
IPTPP1/443-424/12-4/MH Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur związanych z realizowaną inwestycją?
 
ITPP2/443-337/12/PS Wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
IPTPP1/443-650/12-2/AK Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodno - kanalizacyjnej?
 
IPPP1/443-398/12-3/EK Czy w świetle przepisu art. 8 ust. 2a, art. 30 ust. 3 ustawy o VAT w zw. z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT (poz. 141 i 142 załącznika nr 3 do ustawy o VAT), Spółka zasadnie wystawia oraz będzie nadal wystawiać w przyszłości faktury z tytułu obciążenia N. kosztami wywozu nieczystości oraz wody ze stawką obniżoną (7% do końca 2010 r., 8% poczynając od 2011 r.)?
 
IPPP1/443-64/11/12-7/S/EK Stwierdzić należy, iż Wnioskodawca dokonując sprzedaży działek o nr 245/17 i 245/20 z majątku prywatnego, nie będzie działał w charakterze handlowca, podatnika podatku VAT prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ustawy o VAT. Zatem sprzedaż opisanych we wniosku działek gruntu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
 
IPPP1/443-398/12-2/EK Czy w świetle przepisu art. 8 ust. 2a, art. 30 ust. 3 ustawy o VAT w zw. z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT (poz. 141 i 142 załącznika nr 3 do ustawy o VAT), Spółka zasadnie wystawia oraz będzie nadal wystawiać w przyszłości faktury z tytułu obciążenia ND kosztami wywozu nieczystości oraz wody ze stawką obniżoną (7% do końca 2010 r., 8% poczynając od 2011 r.)?
 
IPPP1/443-528/12-2/EK usługi faktoringu świadczone przez Wnioskodawca, zgodnie z zawartą umową, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według podstawowej stawki podatku w wysokości 23%, gdyż wyłączone są ze zwolnienia z podatku na podstawie wyżej powołanego art. 43 ust. 15 ustawy, a na podstawę opodatkowania złożą się otrzymywane: wynagrodzenie uzyskane w formie odsetek faktoringowych, prowizji faktoringowej oraz opłat za usługi dodatkowe uzyskane przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy faktoringowej. W konsekwencji powyższego Wnioskodawca winien wystawiać do ww. usługi fakturę VAT ze stawką podstawową, tj. 23%
 
IPPP1/443-433/12-4/EK Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr 275 podlega opodatkowaniu VAT?
 
IPPP1/443-583/12-2/EK Czy usługi opisane w stanie faktycznym stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tj. w Dz. U. z 2011 r., nr 1 77, poz. 1054); dalej: „ustawa o VAT”) lub § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawi o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 73, poz. 392 ze zm.); dalej: „Rozporządzenie MF”)?Czy świadczenie usług szkoleniowych opisanych w stanie faktycznym podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT (jeżeli jest w całości finansowane ze środków publicznych) albo na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia MF (jeżeli jest finansowane ze środków publicznych w części równej 70% lub większej)?
 
IPPP1/443-433/12-5/EK Czy w stosunku do budynków posadowionych na działce nr 274 pierwsze zasiedlenie wystąpiło w związku z nabyciem tej działki przez przedsiębiorstwo państwowe Mazowieckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w 1990 r. od osoby fizycznej? Czy w rezultacie, na mocy art. 43 ust. 10 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, Wnioskodawca i Kupujący mają możliwość rezygnacji ze zwolnienia od VAT i wyboru opcji opodatkowania w stosunku do tych budynków i związanego z nimi prawa własności działki 274?Czy u stosunku do budynków posadowionych na działkach nr 272 i 273, jak również w stosunku do działki 274, jeśli nabycie jej od osoby fizycznej w 1990 r. nie wiązało się z wystąpieniem pierwszego zasiedlenia, pierwsze zasiedlenie wystąpiło w związku z umową oddania mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania z 1996 r. bądź też z umową przeniesienia mienia Skarbu Państwa z 2004 r.? Czy w rezultacie, na mocy art. 43 ust. 10 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, Wnioskodawca i Kupujący mają możliwość rezygnacji ze zwolnienia od VAT i wyboru opcji opodatkowania w stosunku do tych budynków i związanych z nimi praw własności gruntu oraz praw użytkowania wieczystego gruntu?
 
IPPP2/443-401/12-2/KG Czy Wnioskodawca korzystajacy ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy, ma możliwość odzyskania podatku naliczonego zawartego w cenie dokonywanych zakupów towarów usług?
 
IPPP3/443-797/10/12-7/S/LK opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z naniesieniami
 
IPPP3/443-430/12-4/LK uznanie transakcji łańcuchowej w sytuacji kiedy Wnioskodawca będąc drugim w kolejności podmiotem w łańcuchu dostaw dokonuje dostawy na rzecz podatników z terytorium UE, oraz gdy dokonuje dostaw na rzecz osób fizycznych z terytorium UE.
 
IPPP3/443-395/12-4/LK Opodatkowanie darowizny przedsiębiorstwa
 
IPPP3/443-419/12-2/LK zwolnienie od podatku od towarów i usług dostawy gruntu wraz z naniesieniami
 
IPPP2/443-334/12-6/KG Czy Wnioskodawca jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pisania biznes planów i studium wykonalności inwestycji powinien wystawiać faktury z uwzględnieniem podatku VAT, a jeżeli tak to według jakiej stawki podatku?
 
IPPP1/443-552/12-2/EK Usługa likwidacji szkód wykonywana na rzecz zakładu ubezpieczeń, nie korzysta ze zwolnienia od podatku, lecz jest opodatkowana stawką podstawową, która od 1 stycznia 2011 r. wynosi 23%
 
IPPP2/443-965/11-5/KOM Zwolnienie z podatku VAT czynności przeprowadzenia mediacji pozasądowych w sprawach cywilnych i rodzinnych oraz terapii psychologicznej dorosłych
 
IPPP3/443-472/12-2/LK opodatkowanie dostawy nieruchomości oraz korekta podatku odliczonego w związku z nakładami inwestycyjnymi poniesionymi na adaptację i ulepszenie budynku
 
IPPP3/443-439/12-2/LK Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji przedmiotowego projektu nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 
IPPP3/443-261/12-3/MPe W zakresie określenia stawki podatku oraz podstawy opodatkowania dla usługi ubezpieczenia świadczonej w związku z usługą spedycyjną dotyczącą importu towarów
 
IPPP2/443-568/10/12-9/S/MM podmiot administrujący funduszem świadczeń socjalnych nie działa jako podatnik podatku od towarów i usług. W związku z tym czynności opisane we wniosku o udzielenie interpretacji nie mogą podlegać opodatkowaniu tym podatkiem
 
IBPP3/443-207/12/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.
 
ITPP2/443-517/12/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość otrzymania zwrotu podatku.

Wskaźniki gospodarcze