Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 sierpnia 2012 r.
 
ILPP2/443-740/08/12-S/PG Czy sprzedaż gruntów rolnych przeznaczonych pod zabudowę jest opodatkowana podatkiem VAT ?
 
ILPP2/443-1092/08/12-S/PG Opodatkowanie sprzedaży działki zakupionej w 2006 r. na cele prywatne, podzielonej na działki. Opodatkowanie sprzedaży pierwszej z nich, opodatkowanie sprzedaży kolejnych działek.
 
ILPP2/443-1092/08/12-S1/PG Opodatkowanie sprzedaży działki zakupionej w 2006 r. na cele prywatne, podzielonej na działki. Opodatkowanie sprzedaży pierwszej z nich, opodatkowanie sprzedaży kolejnych działek.
 
ILPP1/443-313/10/12-S/PG Czy od kwoty uzyskanej ze sprzedaży ww. działki (w całości) należy odprowadzić podatek od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1028/08/12-S/AWa Czy czynność sprzedaży działek stanowiących majątek osobisty podatnika (który nie został nabyty w celu dalszej odsprzedaży) zostaje wykonana poza działalnością gospodarczą przez co nie mają do niej zastosowania przepisy ustawy o VAT, zaś podatnik z tytułu powyższych czynności nie staje się podatnikiem podatku VAT?
 
ILPP2/443-712/11/12-S2/MN Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
IBPP3/443-346/12/KG W sytuacji gdy należności wpływają za pośrednictwem kont internetowych typu e. S.A. nie zostają spełnione wymogi zawarte w poz. 37 załącznika do rozporządzenia. W związku z czym Wnioskodawca nie będzie miał możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia.
 
IBPP4/443-205/12/LG Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego w decyzji naczelnika urzędu celnego i termin skorzystania z tego prawa.
 
IBPP3/443-424/12/AŚ Gmina zgodnie z art. 86 ust. 7b wykorzystując nieruchomość (drogę) do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i innych ma prawo do odliczenia podatku naliczonego tylko w części służącej działalności gospodarczej, a więc według udziału procentowego, w jakim budowla jest wykorzystywana do działalności opodatkowanej.
 
IBPP3/443-425/12/AŚ Gmina zgodnie z art. 86 ust. 7b wykorzystując nieruchomość (płytę Rynku) do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i innych ma prawo do odliczenia podatku naliczonego tylko w części służącej działalności gospodarczej, a więc według udziału procentowego, w jakim budowla jest wykorzystywana do działalności opodatkowanej.
 
IBPP3/443-489/12/JP Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na remoncie budynku świetlicy wiejskiej.
 
IBPP3/443-579/12/KG Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku w związku z zakupem sprzętu, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia i realizacji podstawowych celów statutowych.
 
IBPP3/443-703/12/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP3/443-626/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na rozwoju infrastruktury Centrum Kultury
 
IBPP3/443-647/12/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
 
IBPP3/443-648/12/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegających na realizacji projektu współpracy
 
IBPP3/443-679/12/JP prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania polegającego na zmianie pokrycia dachu zabytkowego kościoła
 
IBPP3/443-437/12/JP możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na modernizacji platformy teleinformatycznej urzędu
 
ITPP1/443-1209/11/AT Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowaną rozbudową budynku sanatoryjnego.
 
ITPP2/443-1664/11/KT Prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
 
ILPP1/443-4/12-7/NS Opodatkowanie usług rzeczoznawcy oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, którymi są obciążani nabywcy nieruchomości.
 
ILPP2/443-133/12-2/AD Czy usługi szkoleniowe wykonywane przez Wnioskodawcę, finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT?
 
ITPP1/443-1683/11/AP Opodatkowanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 
ITPP2/443-1686/11/KT Niepodlegająca opodatkowaniu sprzedaż w trybie egzekucji komorniczej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
 
ITPP2/443-1698/11/KT Prawo do korzystania w 2012 r. ze zwolnienia podmiotowego w związku ze świadczeniem usług rachunkowych.
 
ILPP2/443-140/12-4/AD Czy Stowarzyszenie może ubiegać się o zwrot naliczonego podatku VAT za zakupiony sprzęt audiowizualny, sprzęt estradowy, który został zapłacony z Funduszy Unijnych?
 
ILPP1/443-1516/11-4/AWa Jaka stawka podatku VAT powinna być zastosowana na fakturach sprzedaży do przedmiotowych usług szkoleniowych w postaci wykładów, na których w większości biorą udział lekarze?
 
ILPP2/443-1538/11-4/MR 1. Czy dzierżawa Infrastruktury na rzecz Spółki z o.o. stanowi czynność opodatkowaną VAT?
2. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków ponoszonych przez nią na Infrastrukturę?
 
ILPP2/443-1538/11-5/MR 1. Czy dzierżawa Infrastruktury na rzecz Spółki z o.o. stanowi czynność opodatkowaną VAT?
2. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków ponoszonych przez nią na Infrastrukturę?
 
ITPP1/443-1708/11/MN Opodatkowanie usług polegających na organizacji konferencji.
 
ILPP2/443-1538/11-6/MR 1. Czy dzierżawa Infrastruktury na rzecz Spółki z o.o. stanowi czynność opodatkowaną VAT?
2. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków ponoszonych przez nią na Infrastrukturę?
 
ILPP2/443-1538/11-7/MR 1. Czy dzierżawa Infrastruktury na rzecz Spółki z o.o. stanowi czynność opodatkowaną VAT?
2. Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków ponoszonych przez nią na Infrastrukturę?
 
ILPP1/443-123/08/12-S/AKr Czy sprzedaż podzielonych działek budowlanych, stanowiących majątek prywatny nabyty bez zamiaru odsprzedaży, w czasie przed wprowadzeniem podatku VAT, jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2, co skutkowałoby uzyskaniem statusu podatnika podatku VAT?
 
ILPP4/443-696/11-4/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania pracownikom okularów korygujących.
 
ILPP1/443-265/08/12-S/TW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
IBPP3/443-371/12/UH Prawo do otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dotyczącego remontu dachu kościoła w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013.
 
IBPP3/443-1758/11/MN brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny
 
ILPP2/443-712/10/12-S/AD Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w ramach której znajduje się wielostanowiskowe pomieszczenie garażowe i bez dodatkowo wyodrębnionej opłaty (w cenie lokalu), w którym ustanawiane jest prawo do korzystania z miejsc postojowych w pomieszczeniu garażowym, na zasadzie podziału do użytkowania (ruad usum), do całej transakcji sprzedaży ma zastosowanie stawka podatku VAT 7%?
 
IBPP3/443-372/12/EJ brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na budowie parkingów
 
IBPP3/443-399/12/EJ brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na budowie sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego
 
ILPP1/443-1527/11-4/KG Określenie wpływu jaki na rozliczenie podatku będzie miało przystąpienie Spółki do oferowanego przez Bank systemu zarządzania płynnością finansową (cash pooling).
 
ILPP1/443-1527/11-5/KG Określenie wpływu jaki na rozliczenie podatku będzie miało przystąpienie Spółki do oferowanego przez Bank systemu zarządzania płynnością finansową (cash pooling).
 
ILPP2/443-704/09/12-S/EN Czy sprzedaż przez Zainteresowanego wydzielonych z opisanej we wniosku nieruchomości działek budowlanych podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-736/11/12-S/KG Opodatkowanie sprzedaży działek.
 
ILPP2/443-1556/11-2/MN Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dokumentujących zużycie energii elektrycznej i cieplnej, opłaty za dostawę wody i wywóz nieczystości oraz usługi sprzątania, które to wydatki są następnie refakturowane na najemców i użytkowników lokali?
 
ILPP2/443-1556/11-3/MN Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupowych dokumentujących zużycie energii elektrycznej i cieplnej, opłaty za dostawę wody i wywóz nieczystości oraz usługi sprzątania, które to wydatki są następnie refakturowane na najemców i użytkowników lokali?
 
ILPP1/443-637/08/12-S/TK Czy sprzedaż dwóch działek budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP1/443-637/08/12-S1/TK Czy planowana sprzedaż przedmiotowych siedmiu działek budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP1/443-1398/11-5/NS Opodatkowanie wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej oraz korekta podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1500/11-4/AK Czy w świetle ustawy VAT art. 43 ust. 1 pkt 10a sprzedając ww. nieruchomość należy naliczyć i odprowadzić VAT należny?
 
ILPP1/443-1392/11-2/AWa Czy Wnioskodawca dla całej wykonywanej usługi (schody wraz z montażem, drzwi wraz z montażem) na rzecz budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym może zastosować stawkę podatku VAT 8%?
 
ILPP2/443-1513/11-2/MR Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na otrzymywanych fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę hali sportowej, która ma być przedmiotem odpłatnej dzierżawy?
 
ILPP2/443-1513/11-3/MR Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na otrzymywanych fakturach dokumentujących wydatki poniesione na budowę hali sportowej, która ma być przedmiotem odpłatnej dzierżawy?
 
IBPP3/443-209/12/ASz Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-210/12/AŚ Korekta podatku naliczonego w sytuacji zmiany przeznaczenia towarów i usług nabytych przed rejestracją w celu wytworzenia środków trwałych.
 
IBPP3/443-216/12/ASz Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-218/12/UH Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonywanych przy realizacji projektu p.n.: „...”.
 
IBPP3/443-219/12/UH Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonywanych przy realizacji projektu p.n.: „...”.
 
IPPP3/443-1452/11-2/JK opodatkowanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej wraz z posadowionymi na niej ogrodzeniami
 
IPPP1/443-1336/11-3/BS Zastosowanie zwolnienia z podatku dla czynności wydawania i obsługi kart płatniczych i kredytowych oraz brak możliwości zastosowania zwolnienia dla czynności wydawania odpisów, wydawania zgody na wymianę i zmiany dokonywane w związku z użytkowanym samochodem, wypożyczenie karty pojazdu, wydawanie zaświadczeń, informacji i opinii itp
 
IBPP3/443-224/12/ASz Stawka podatku dla usług związanych z udostępnieniem mediów przez wynajmującego najemcom nieruchomości oraz moment powstania obowiązku podatkowego dla odsprzedaży świadczeń dodatkowych służących usłudze zasadniczej.
 
IBPP3/443-227/12/ASz Stawka podatku dla dostawy mediów w związku z najmem pomieszczeń na cele użytkowe.
 
IPPP1/443-1294/11-3/BS Prawo do odliczenia podatku naliczonego, wykazanego na fakturach wystawianych przez Agencje marketingowe z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług reklamowych. Rozliczenie podatku VAT należnego z tytułu przekazywania towarów przez Agencje w ramach nabywanych przez Spółkę usług reklamowych.
 
IPPP2/443-290/11-4/JW Czy zasadnym jest stwierdzenie, że przy świadczeniu usług, za które zapłata w całości następować będzie za pośrednictwem banku lub poczty na rachunek bankowy podatnika oraz z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynikać będzie, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, spełnione zostaną warunki zaliczenia tej usługi jako zwolnionej z ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. - pozycja 37?
 
IPPP2/443-237/11-4/JW Skoro produkt kit pszczeli – propolis, jak wynika z klucza powiązań grupowania statystycznego, mieści się w PKWiU z 2008 r. pod symbolem PKWiU 01.49.26.0 woski owadzie i spermacet włączając rafinowane i barwione, będzie opodatkowany podstawową stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 w powiązaniu z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-468/11-2/JW Należy stwierdzić, iż nieodpłatnie przekazanie różnego rodzaju gadżetów promocyjnych (zazwyczaj opatrzonych logo promowanego produktu lub Spółki) lub towarów, mających służyć tym celom, upominki okolicznościowe, towary i materiały związane z przybliżeniem osobom otrzymującym specyfikę produktów Spółki i ich stosowanie (ulotki, informatory, wydawnictwa dotyczące schorzeń, w których mają zastosowanie produkty Spółki, itp.), jak również mające budzić pozytywne skojarzenia ze Spółką lub jej przedstawicielami, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3 ustawy.
 
IPPP2/443-885/11-4/JW Wnioskodawca przekazujący majątek likwidacyjny w formie przedsiębiorstwa nie będzie miał obowiązku dokonania korekt określonych w art. 91 ustawy o VAT, bowiem obowiązek ewentualnej korekty podatku naliczonego od dokonywanych zakupów, zgodnie z art. ust. 91 ust. 9 ustawy o VAT, zostanie przeniesiony na nabywcę, czyli w analizowanym przypadku na Wspólnika.
 
IBPP3/443-229/12/JP Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-238/12/AŚ Uczelnia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na wdrożeniu nowoczesnego, informatycznego systemu wspomagania zarządzania.
 
IBPP3/443-480/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IPTPP4/443-347/12-4/OS Czy dokonując rozliczenia podatku VAT z działalności gospodarczej i najmu lokalu Wnioskodawczyni może odliczyć w całości VAT zapłacony przy zakupie lokalu?
 
IBPP3/443-492/12/UH Prawo do odliczenia podatku VAT lub otrzymania zwrotu podatku VAT, w związku z realizacją zadania „...”
 
IPTPP4/443-361/12-5/BM Możliwość anulowania faktur.
 
IBPP3/443-528/12/MN Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy usług dokonywane w ramach realizacji projektu.
 
IPTPP2/443-393/12-5/KW Ustalenie momentu wykonania usługi oraz momentu powstania obowiązku podatkowego/obowiązku wykazania w przypadku refakturowania usług transportowych.
 
IBPP3/443-564/12/EJ brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IPTPP2/443-407/12-6/AW Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu (Gminy Partnerskie)
 
IBPP3/443-701/12/JP możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu polegającego na wyposażeniu świetlicy wiejskiej
 
IBPP3/443-241/12/EJ Refakturowanie kosztów mediów na najemcę lokalu mieszkalnego.
 
IBPP3/443-246/12/UH Brak możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pn.: „...”.
 
IBPP3/443-250/12/UH Prawo do odliczenia podatku VAT w ramach realizacji zadania p.n. „...”.
 
IPTPP1/443-408/12-4/MG Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”?
 
IBPP3/443-233/12/ASz Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zadaniem pn. „...”.
 
IPTPP1/443-428/12-4/AK Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu inwestycyjnego?
 
IPTPP1/443-429/12-3/RG Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu bądź otrzymać zwrot tego podatku?
 
IPTPP2/443-432/12-4/JN Obowiązek naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych.
 
IPTPP2/443-432/12-5/JN Obowiązek naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych.
 
IPTPP1/443-435/12-2/RG Czy usługi szkoleniowe świadczone przez Spółkę na rzecz firmy szkoleniowej, która otrzymała środki unijne na realizację projektu szkoleniowego w ramach projektu współfinansowanego w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych, będące usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego są zwolnione z podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-443/12-2/MW usługi świadczone przez Wnioskodawcę – samorządowy zakład budżetowy – na rzecz macierzystej Gminy, polegające na realizacji zadań własnych Gminy, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych z zastosowaniem właściwej stawki.
 
IPTPP2/443-444/12-4/KW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia lub ubiegania się o zwrot podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Wskaźniki gospodarcze