Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 sierpnia 2012 r.
 
IBPP1/443-1445/11/MS Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia wydatków i przychodów dokonanych lub otrzymanych w walucie obcej celem ustalenia podstawy opodatkowania VAT marża?
 
IBPP1/443-1446/11/MS Czy prawidłowe jest ustalenie części usługi realizowanej poza Wspólnotą metodą proporcji czasu realizowania usługi poza Wspólnotą do całkowitego czasu trwania imprezy turystycznej?Czy prawidłowe jest rozliczenie imprezy turystycznej w sposób przedstawiony w przykładzie?
 
IBPP1/443-1454/11/MS Termin odliczenia podatku naliczonego od dokonanych przez Wnioskodawcę zakupów.
 
IBPP1/443-1500/11/AZb Czy w przypadku zakończenia umowy leasingu finansowego samochodu osobowego i następnie sprzedaży tego samochodu przed upływem 6 m-cy od dnia nabycia własności przedmiotu leasingu należy uznać przedmiotową transakcję za sprzedaż towaru używanego i zastosować stawkę zwolnioną?
 
IBPP1/443-1544/11/BM Opodatkowania dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności posadowionych na nim obiektów.
 
IBPP1/443-1546/11/AZb Usługi wsparcia technicznego nie mogłyby korzystać ze zwolnienia od podatku, prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IBPP1/443-1551/11/LSz Opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług w postaci bezpłatnych przewozów pracowników, członków ich rodzin oraz byłych pracowników (emerytów, rencistów), w przypadku gdy obowiązek ich zapewnienia przez Wnioskodawcę wynika z Uchwały Rady Miasta oraz postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
 
IBPP1/443-1553/11/BM Prawo do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego związanego z prowadzoną inwestycją oraz określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których przysługuje Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w oparciu o ustalony przez Wnioskodawcę współczynnik.
 
IBPP1/443-1556/11/MS Opodatkowanie sprzedaży działek wydzielonych z nieruchomości gruntowej obejmującej działki o nr ewidencyjnych 120/20 i 127/20 różnym osobom.
 
IBPP1/443-1718/11/AZb Czy sprzedawane przez Spółkę na rzecz czynnych podatników VAT odpady i surowce wtórne zawierające metal, które nie są odpadami niebezpiecznymi, objęte są poz. 6 i 8 załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług i w konsekwencji Spółka, dokonując ich sprzedaży, zobowiązana jest wystawiać fakturę bez wskazania stawki i kwoty podatku VAT, z adnotacją, że podatek rozlicza nabywca?
 
IBPP1/443-1734/11/BM w zakresie zwolnienia z opodatkowania wniesienia do spółki jawnej wkładu w postaci udziału we współwłasności nieruchomości
 
IBPP1/443-1557/11/MS Opodatkowanie sprzedaży nieuzbrojonych działek drogowych wydzielonych z nieruchomości gruntowej obejmującej działki o nr ewidencyjnych 120/20 i 127/20, a następnie sprzedaży nieuzbrojonych działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości gruntowej obejmującej działki o nr ewidencyjnych 120/20 i 127/20 różnym osobom, po cenach rynkowych dla działek nieuzbrojonych.
 
IBPP1/443-1748/11/AZb prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup odzieży sportowej dla zawodników
 
IBPP1/443-1558/11/MS Opodatkowania sprzedaży działek wydzielonych z nieruchomości gruntowej obejmującej działki o nr ewidencyjnych 120/20 i 127/20 w transakcji wiązanej, w której kupujący osobno zapłaci za uzbrojenie firmie, która je wykonała.
 
IBPP2/443-70/12/WN możliwość refakturowania kosztów w związku z zawartą umową dotyczącą możliwości korzystania z mediów
 
IBPP1/443-1752/11/BM w zakresie opodatkowania prawidłową stawką podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług opieki nad osobami w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania
 
IBPP1/443-1572/11/AZb Darowizna jednej działki i dostawy pozostałych działek (dwie sprzedano, kolejne przeznaczono do sprzedaży) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP1/443-1593/11/LSz W przedmiotowej sprawie towary w postaci pojedynczych cegieł, przekazywane nieodpłatnie przez Spółkę stanowią próbki w rozumieniu art. 7 ust. 3 i 7 ustawy o VAT i tym samym wydanie tych towarów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Natomiast nieodpłatne przekazanie towarów (ekspozytorów oraz cegieł w ilości wyliczonej do wykonania ekspozycji reklamowych - fragmentu ściany, muru lub chodnika) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT gdyż nie następuje ani odpłatna dostawa towarów ani odpłatne świadczenie usług.
 
IBPP1/443-1614/11/AW Usługa zarządzania paliwem i dostawa paliwa – moment powstania obowiązku podatkowego od dostawy do zbiornika paliwa na rzecz Odbiorcy w sytuacji, gdy właścicielem paliwa w zbiorniku jest Odbiorca, lecz dostępem do znajdującego się w zbiorniku paliwa zarządza Wnioskodawca.
 
IBPP1/443-1617/11/AW Dzierżawa gruntów na cele rolnicze związane z hodowlą ryb.
 
ITPP2/443-682/12/EK Centrum ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na adaptację laboratorium prochowego oraz wozowni ze stajnią i zagospodarowanie terenu wokół obiektów.
 
ITPP1/443-1345/11/KM Czy aby wyremontować i zmodernizować pomieszczenia i „obejście” wokół domu i z kosztów odliczyć podatek VAT należy najpierw zarejestrować działalność agroturystyczną i prowadzić „w gorszych warunkach”, czy też można odliczać VAT od „remontu i modernizacji” jako rolnik prowadzący gospodarstwo rolne i rozliczający się z VAT-u (bez rejestracji agroturystyki)?
 
ITPP1/443-1669/11/AP Opodatkowanie zbycia nieruchomości niezabudowanej.
 
ITPP2/443-1630/11/AP Odzyskani podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
IPPP2/443-300/09-11/10/S/12/S/SAP/AK Podstawą opodatkowania w transakcjach dotyczących instrumentów finansowych takich jak: opcje walutowe, FX forward, FX SWAP, IRS, CIRS, FRA, CAP, jest wynik na transakcjach danego typu zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym, czyli wysokość dodatnich przepływów finansowych pomniejszona o wysokość ujemnych przepływów finansowych w danym okresie rozliczeniowym dla danej kategorii instrumentów pochodnych.
 
IPPP1/443-449/12-2/AW Uznanie wyodrębnionego oddziału za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz korekta podatku naliczonego
 
IPPP1/443-401/12-2/ISz 1) Czy wynagrodzenie Banku należne od Klienta za usługi świadczone na podstawie Umowy i polegające w szczególności na udzieleniu finansowania Klientowi poprzez wydłużenie faktycznego terminu płatności jego zobowiązań podlegają opodatkowaniu VAT według stawki „zwolnione”?
2) Czy wynagrodzenie Banku należne od Wierzyciela za świadczenie usług, polegających na zaspokojeniu Wierzyciela przed terminem wymagalności wierzytelności (opcja 2 i opcja 3) podlega opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej VAT?
 
IPPP1/443-676/12-2/ISZ Czy Towarzystwu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług (VAT) związanego z realizowanymi projektami?
 
IPPP2/443-500/12-5/MM Podstawę opodatkowania stanowi opłata pobierana z tytułu dzierżawy (kwota należna z tytułu dzierżawy), pomniejszona o kwotę podatku, co oznacza, że wystawiając dzierżawcy fakturę VAT, kwotę czynszu dzierżawnego, wynikającą z zawartej umowy dzierżawy obwodu łowieckiego, Powiat winien wykazać jako cenę, tj. kwotę zawierającą wartość podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-500/12-6/MM Powiat jako podatnik podatku VAT jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT, które dokumentują świadczone przez niego usługi dzierżawy obwodów łowieckich polnych
 
IPPP3/443-493/12-4/KC W zakresie opodatkowania pobieranej opłaty za wydanie certyfikatu potwierdzających nabycie oraz posiadanie uprawnień do nurkowania na odpowiednich głębokościach i w określonych specjalnościach
 
IBPP3/443-254/12/ASz Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPPP3/443-411/12-2/KC W zakresie miejsca świadczenia usługi świadczonej na rzecz podmiotu z siedzibą w Irlandii oraz prawa do odliczenia.
 
IPPP3/443-422/12-2/KC w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce
 
IBPP3/443-259/12/AŚ Uczelnia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu.
 
IBPP3/443-262/12/ASz Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-264/12/AŚ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu.
 
IPPP2/443-508/12-2/MM Spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną ma prawo do rozliczenia w pierwszej deklaracji kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej w ostatniej deklaracji złożonej przez osobę fizyczną. W sensie prawnym nastąpiła jedynie zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, która na gruncie ustawy o VAT w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wywołuje sukcesję tych praw.
 
IPPP3/443-354/12-2/KC W zakresie uznania właściwości miejscowej Podatnika, miejsca świadczenia usług wynajmu pomieszczeń biurowych i tablicy reklamowej oraz prawa do odliczenia z zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi na terytorium Polski.
 
IPPP3/443-1095/10/11-7/S/LK Wnioskodawca będzie jednym z podmiotów uczestniczących w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Przedmiot dostawy będzie wysyłany przez Wnioskodawcę jako podatnika posługującego się niemieckim numerem identyfikacyjnym będącym drugim w kolejności uczestnikiem obrotu towarem. Wnioskodawca celem realizacji przedmiotowej dostawy towarów na rzecz ostatniego w kolejności podatnika zamierza nabyć usługę transportu/spedycji od podmiotu trzeciego. Wnioskodawca z tytułu tej transakcji otrzyma fakturę, na której zostanie wykazany podatek naliczony ponadto będzie posiadał dokumenty, z których będzie wynikał związek podatku odliczonego z czynnościami (dostawami) dokonanymi poza terytorium kraju. W związku z tym Wnioskodawca słusznie zauważa, iż będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług transportu/spedycji.
 
IPPP3/443-302/12-2/LK Przekazanie majątku przedsiębiorstwa jako czynności niepodlegającej podatkowi VAT oraz obowiązku dokonania korekty podatku
 
IPPP3/443-244/12-2/LK Obowiązek rejestracji w związku ze świadczeniem usług przewozu na terytorium kraju
 
IPPP2/443-1063/11-3/KAN Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Zakup sprzętu do zdobywania i analizy danych..."
 
IPPP2/443-1191/11-2/AK Czy zespół składników majątkowych i niemajątkowych tworzących Dział Turystyki, wnoszonych w ramach aportu do T. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, i w związku z tym transakcja wniesienia aportem Działu Turystyki do T. w zamian za akcje T. nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IBPP3/443-270/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach Działania 421 „...”.
 
IBPP3/443-271/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach Działania 4.3.1 „...”.
 
IBPP3/443-272/12/AŚ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu.
 
IBPP3/443-279/11/ASz Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-280/12/AZ Możliwość odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na adaptację budynku.
 
IBPP3/443-281/12/AZ Możliwość odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na adaptację budynku.
 
IPTPP1/443-446/12-4/IG Czy w przypadku poniesienia wydatków (łącznie z podatkiem VAT) przez Wnioskodawcę, na realizację zadania pn. „...” i braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego, będzie on wydatkiem kwalifikującym się do odzyskania w ramach realizowanego projektu?
 
IPTPP2/443-447/12-5/PR 1) Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych tj. zarówno towarów, jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2) Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3) Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
4) Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 
IPTPP2/443-452/12-5/IR 1)Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych tj. zarówno towarów, jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2)Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3)Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
4)Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 
IPTPP2/443-447/12-6/PR 1) Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych tj. zarówno towarów, jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2) Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3) Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
4) Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 
IPTPP2/443-452/12-4/IR 1)Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych tj. zarówno towarów, jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2)Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3)Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
4)Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 
IPTPP2/443-448/12-4/JS 1) Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych tj. zarówno towarów, jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?2) Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?3) Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?4) Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 
IPTPP2/443-448/12-5/JS 1)Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych tj. zarówno towarów, jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?2)Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?3)Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?4)Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 
IPTPP2/443-499/12-2/JN Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% dla przeprowadzanych przeglądów konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Wskaźniki gospodarcze