Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 sierpnia 2012 r.
 
ITPP2/443-1555/11/AP 1. Czy Gmina była podatnikiem z tytułu wniesienia wkładów niepieniężnych do „G.” dokonanych w okresie pomiędzy 1 grudnia 2008 r. a 31 marca 2009 r. i czy czynności te podlegały opodatkowaniu?
2. Czy wniesienie wkładów niepieniężnych do „G.” dokonane w okresie pomiędzy 1 grudnia 2008 r., a 31 marca 2009 r. mogło korzystać z generalnego zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie § 38 rozporządzenia MF?
3. Czy Gminie, co do zasady, przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem składników majątkowych będących przedmiotem aportu w momencie ich nabycia/wytworzenia i czy fakt, iż te składniki majątkowe były następnie przedmiotem dzierżawy i aportu miał wpływ/zmienił to prawo?
 
ITPP2/443-1556/11/EK 1. Czy Gmina była podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wniesienia wkładów niepieniężnych do "G.", dokonanych w okresie pomiędzy 1 grudnia 2007 r. a 30 listopada 2008 r. i czy czynności te podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
2. Czy wniesienie wkładów niepieniężnych do "G." dokonane w okresie pomiędzy 1 grudnia 2007 r. a 30 listopada 2008 r., korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
3. Czy Gminie, co do zasady, przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem składników majątkowych będących przedmiotem aportu w momencie ich nabycia i czy fakt, iż te składniki majątkowe były następnie przedmiotem aportu miał wpływ/zmienił to prawo?
 
IBPP1/443-1058/11/MS Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo obciążając swoich kontrahentów:- opłatami wynikającymi z decyzji Okręgowych Urzędów Miar na podstawie not księgowych lub w osobnej pozycji na fakturze VAT bez oznaczenia stawki podatku od towarów i usług,- opłatami naliczanymi przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie faktur VAT wykazując te opłaty w osobnej pozycji bez oznaczenia stawki podatku VAT,czy też powinien wyżej wymienione opłaty wykazywać na fakturze z uwzględnieniem stawki VAT 23%.
 
IBPP1/443-1115/11/MS Stawka podatku VAT dla opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
 
IBPP1/443-1272/11/MS Moment powstania obowiązku podatkowego oraz dokumentowania dokonywanych przez klientów przedpłat na świadczone przez Wnioskodawcę usługi dostępu do internetu i telewizji kablowej.
 
IBPP1/443-1580/11/AS Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości.
 
IBPP1/443-1581/11/AS Częściowe odliczenie podatku naliczonego oraz korekta podatku przy sprzedaży nieruchomości.
 
IBPP1/443-1364/11/AZb Opodatkowanie zbycia działki zabudowanej budynkiem wybudowanym przez dzierżawcę.
 
IBPP1/443-1394/11/MS Rozliczenie złomu pozyskanego z rozbiórki konstrukcji stalowych.
 
IBPP1/443-1423/11/MS Stwierdzenie czy w przypadku gdy Wnioskodawca otrzyma fakturę VAT dokumentującą dostawę licencji (wystawioną przed całościowym wykonaniem usługi), a należność z niej wynikającą opłaca po jej otrzymaniu, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę (lub jeden z dwóch okresów następnych).
 
IBPP4/443-1868/11/ASz możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP4/443-1864/11/EJ realizacja inwestycji przez partnera projektu w zakresie opracowania systemu informacji o terenie
 
IBPP1/443-1654/11/AL W zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup samochodów osobowych.
 
IBPP1/443-1428/11/AZb Czy Powiatowi przysługuje odszkodowanie w wysokości równej wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego, tj. w kwocie netto, którą należy pomniejszyć o należny podatek VAT, czy do oszacowanej wartości netto należy doliczyć należny podatek VAT?
 
IBPP1/443-1439/11/MS Opodatkowanie dostawy mediów w związku z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych.
 
IPTPP1/443-479/12-2/IG Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Stowarzyszenie w związku z wydatkiem związanym z realizacją zadania pod nazwą „...”?
 
IPTPP1/443-379/12-4/AK Czy usługi szkoleniowe będące usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w ramach projektu współfinansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-425/12-4/MH Czy Gminie Skarbimierz, która realizuje projekt pn. „...” przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot?
 
IPTPP2/443-541/12-4/JN Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektów.
 
IPTPP2/443-522/12-4/JS Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-503/12-3/IG Czy podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP2/443-497/12-4/PR Sprzedaż trzech działek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem Zainteresowany dokonując ich sprzedaży korzysta z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem.
 
IPTPP1/443-478/12-2/IG Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Stowarzyszenie w związku z wydatkiem związanym z realizacją zadania pod nazwą „...”?
 
IPTPP1/443-477/12-2/IG Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Stowarzyszenie w związku z wydatkiem związanym z realizacją zadania pod nazwą „...”?
 
IPTPP2/443-476/12-4/PR Wniesienie aportem sieci kanalizacji sanitarnej przez Wnioskodawcę do Spółki, będzie stanowić dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, która będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
 
ITPP2/443-1632/11/AF Zasady opodatkowania dostaw towarów dokonywanych na rzecz podmiotu zagranicznego w ramach umowy o charakterze umowy komisu oraz zasad opodatkowania otrzymywanych od tego podmiotu zaliczek na poczet dostaw towarów.
 
IPTPP4/443-336/12-5/OS W jakim miesiącu powstał obowiązek podatkowy z tytułu dostawy przedmiotowych nieruchomości (gruntów niezabudowanych)?
 
IPTPP1/443-439/12-5/AK Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu inwestycyjnego?
 
IPTPP2/443-456/12-4/KW Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu pożarniczego oraz stawka podatku VAT dla ww. czynności.
 
IPTPP1/443-536/12-4/IG Czy Gminny Związek .... jako podmiot niebędący podatnikiem podatku VAT oraz niefigurujący w ewidencji płatników podatku VAT, realizując operację w zakresie działania 4.13 „...” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 
IPPP3/443-470/12-2/KC W zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży towarów w systemie ratalnym
 
IPPP3/443-146/12-3/MPe w zakresie odliczenia podatku naliczonego
 
IPTPP1/443-495/12-2/IG Czy od dochodów uzyskiwanych z opłat za parkowanie w miejscach zlokalizowanych w obrębie dróg publicznych (gminnych) – w pasie drogowym, gmina powinna odprowadzać podatek VAT?
 
IPTPP2/443-486/12-6/JN Zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
 
IPTPP1/443-476/12-2/RG Czy usługi szkoleniowe realizowane przez Spółkę na rzecz Beneficjenta Europejskiego... w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i na podstawie umowy o świadczenie usług szkoleniowych zawartej z tym Beneficjentem, gdzie środki którymi dysponuje Beneficjent stanowią w 85% środki europejskie oraz w 15% środki krajowe (dotacja celowa) są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. l pkt 29 lit. c ustawy o VAT?
 
IPPP3/443-32/12-4/MPe W zakresie określenia miejsca świadczenia dla usługi badawczej świadczonej w 2010r.
 
IPTPP2/443-467/12-5/KW Przechowywanie otrzymanych e-faktur oraz przesyłanie i przechowywanie wystawionych przez Wnioskodawcę faktur elektronicznych.
 
IPPP3/443-548/12-2/MPe W zakresie zastosowania zwolnienia dla usług szkoleniowych mających charakter szkoleń zawodowych oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe osób dorosłych
 
IPTPP2/443-467/12-4/KW Określenie momentu otrzymania e-faktury oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tej e-faktury.
 
IPTPP1/443-452/12-5/MW Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach przygotowania do sprzedaży tylko ww. działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
IPTPP1/443-452/12-4/MW dostawa działek przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. stawką 23%.
 
IPTPP1/443-452/12-3/MW Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT związanego z wydatkami poniesionymi w ramach przygotowania do sprzedaży tylko ww. działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
IPTPP1/443-452/12-2/MW dostawa działek przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu stawką podstawową, tj. stawką 23%.
 
IPPP3/443-367/12-2/KC W zakresie uznania transakcji zbycia masy majątkowej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 
IPPP3/443-512/12-2/KC W zakresie możliwości refakturowania kosztów eksploatacyjnych lokali na najemcę
 
IPTPP2/443-443/12-12/IR Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, iż sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9 w części przeznaczonej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod użytki zielone, las oraz staw korzystać będzie ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Odnosząc się do pozostałej części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, stanowiącej teren zabudowany budynkiem mieszkalnym, magazynowym, gospodarczym, oraz trzema budynkami chlewni należy stwierdzić, iż dostawa przedmiotowej nieruchomości w części zabudowanej ww. budynkami będzie mogła korzystać ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy.
 
IPTPP1/443-441/12-4/IG Czy jako podmiotowi wykonującemu usługi zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, przysługiwać będzie zwrot podatku naliczonego przez wykonawców i usługodawców w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP1/443-401/12-8/MG Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ zakupione towary i usługi nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT
 
IPTPP4/443-377/12-3/UNR 1.Czy fakt posiadania opisanych form potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez kontrahentów Spółki jest wystarczające aby obniżyć podstawę opodatkowania VAT na podstawie tych korekt w stosunku do podstawy określonej w fakturze pierwotnej, zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT?
2.Czy moment dokonywania obniżenia podstawy opodatkowania jest/będzie prawidłowy?
 
IPTPP4/443-345/12-4/JM Transakcje te winny być opodatkowane podstawową stawką podatku, tj. 23%, o której mowa w art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 tej ustawy, gdyż zwolniona od podatku jest jedynie dostawa terenów niezabudowanych innych niż budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy).
 
IPTPP4/443-377/12-2/UNR 1.Czy fakt posiadania opisanych form potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez kontrahentów Spółki jest wystarczające aby obniżyć podstawę opodatkowania VAT na podstawie tych korekt w stosunku do podstawy określonej w fakturze pierwotnej, zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o VAT?
2.Czy moment dokonywania obniżenia podstawy opodatkowania jest/będzie prawidłowy?
 
IPPP2/443-492/12-2/MM zastosowanie właściwej stawki podatku VAT dla dostawy działek
 
ITPP2/443-169/12/EK Miejsca świadczenia usług.
 
IPPP1/443-862/11-3/ISz W zakresie opodatkowania dostaw mediów w związku z najmem nieruchomości
 
IPPP2/443-569/12-2/DG W zakresie sprzedaży przedsiębiorstwa jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu
 
IPPP1/443-434/12-2/PR opodatkowanie zbycia prawa wieczystego użytkowania działki niezabudowanej oraz związanego z nim prawa do odliczenia
 
IPTPP1/443-448/12-4/MH Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu?
 
IPTPP4/443-338/12-5/BM Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT od środków trwałych zakupionych i udostępnionych wspólnikom na podstawie umowy użyczenia?
 
IPTPP4/443-338/12-4/BM Czy Spółka rozpoznaje prawidłowo wykorzystanie środków trwałych, wykorzystywanych przy zbiorze owoców jako związane z jej działalnością gospodarczą?
 
IPTPP3/443-5/12-2/BJ Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania bądź odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego poniesionego przy zakupie towarów i usług w ramach realizacji operacji pn. „X”, ponieważ poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP1/443-531/12-2/AK Czy usługi zarządzania świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPTPP1/443-388/12-4/MG Czy Gmina będąca płatnikiem podatku od towarów i usług ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych nakładów inwestycyjnych na remont budynku, w którym mieści się GOKSiT w związku z tym, iż realizowana inwestycja przyniesie przychody opodatkowane z tytułu dzierżawy?

Wskaźniki gospodarcze