Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 września 2012 r.
 
ITPP2/443-1795/11/KT Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków służących sprzedaży towarów używanych.
 
ITPP2/443-1784/11/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego budowy basenu jachtowego.
 
ITPP2/443-1769/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego organizacji przez klub sportowy jeździeckich zawodów sportowych.
 
ITPP2/443-1741/11/KT Zwolnienie od podatku świadczonych usług nauczania dzieci w wieku przedszkolnym.
 
ITPP2/443-1653/11/KT Niepodlegająca opodatkowaniu sprzedaż w trybie egzekucji komorniczej nieruchomości niezabudowanej.
 
ITPP1/443-1602/11/KM Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT korygującej z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży oraz ujęcia przedmiotowej korekty na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstanie przyczyna korekty (spełni się warunek)?
 
ITPP1/443-1601/11/TS Moment powstania obowiązku podatkowego przy zwiększeniu ceny.
 
ITPP1/443-1600/11/MN Moment powstania obowiązku podatkowego.
 
IPTPP1/443-459/12-2/MW Opodatkowanie usług wstępu na siłownię
 
ITPP1/443-1646/11/TS Możliwości dokonania korekty stawki podatku z tytułu dostawy sprzętu komputerowego.
 
IPTPP2/443-464/12-4/JN Stawka podatku VAT dla dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkiem garażowym oraz określenie treści faktury.
 
IPTPP2/443-466/12-2/PR 1.Czy w świetle art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, z perspektywy Spółki, tj. uczestnika umowy zarządzania wspólną płynnością finansową (umowa cash poolingu) oraz umowy określającej warunki współpracy pomiędzy Spółką a Agentem, wykonywane przez Spółkę czynności w ramach tych umów, pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
2)Czy w związku z uczestnictwem w umowie cash poolingu i nabyciem przez Spółkę kompleksowej usługi świadczonej przez Bank oraz Agenta, Spółka będzie zobowiązana do rozliczenia podatku od towarów i usług na zasadzie importu usług przy zastosowaniu zwolnienia z opodatkowania VAT?
3)Czy podstawą opodatkowania kompleksowej usługi zarządzania wspólną płynnością finansową świadczonej na rzecz Spółki będzie kwota należnego wynagrodzenia (odsetek), którą Spółka będzie obciążana na podstawie noty wystawionej przez Agenta.
 
IPTPP4/443-403/12-3/UNR Czy w związku z opisanym zdarzeniem istnieje możliwość odzyskania podatku VAT od zakupionych towarów i usług?
 
IPTPP4/443-419/12-2/UNR Czy w związku z dokonanymi zakupami towarów i usług remontowych będzie przysługiwało parafii prawo do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego zawartego w cenie zakupu i wykazanego na fakturach zakupu?
 
IPTPP1/443-535/12-2/MH Czy Ochotnicza straż Pożarna ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, naliczonego przy zakupie towarów i usług w celu realizacji operacji dofinansowanej ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Oś Leader PROW 2007-2013, Działanie 413 „...”)?
 
IPTPP1/443-529/12-2/MH Czy parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT od zrealizowanego zadania pt. „...” w ramach działania 413 „...” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „...” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 
IPTPP2/443-406/12-4/JN Stawka podatku VAT 0% dla świadczonych usług spedycji międzynarodowej.
 
ILPP2/443-1532/11-3/AK Podatek od towarów i usług w zakresie prawidłowego zastosowania obniżonej stawki w wysokości 8% do usług zakwalifikowanych jako usługi pogrzebowe (PKWiU 96.03).
 
ILPP2/443-1517/11-2/AK Czy usługi zarządzania na podstawie umowy o zarządzanie ze Spółką przez Zarządcę – osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w tym zakresie, czynnego podatnika podatku VAT, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1383/11-2/BD Stawka podatku VAT dla robót budowlanych na basenie rehabilitacyjnym wchodzącym w skład Domu Pomocy Społecznej.
 
ILPP1/443-1396/11-2/BD Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z dzierżawą sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
 
ILPP2/443-1520/11-4/EN 1.Czy transakcja wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (Spółki z o.o.) do Spółki kapitałowo-akcyjnej będzie podlegała opodatkowaniu VAT?
2.Czy w związku z tą transakcją po stronie Wnioskodawcy (Spółki z o.o.) albo Spółki kapitałowo-akcyjnej, którą Wnioskodawca będzie reprezentował z wyłączeniem pozostałych wspólników – powstanie obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego określonego w fakturach otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby prowadzonego przezeń przedsiębiorstwa, o który wcześniej został obniżony podatek należny?
 
ILPP1/443-1375/11-4/KG Czy odpłatne świadczenie usług montażu, naprawy i konserwacji stacji uzdatniania wody w ramach wewnętrznych instalacji wodociągowych wbudowanych w budynek, w domach wielomieszkaniowych oraz w domach jednorodzinnych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które spełniają wymogi budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, mogą być opodatkowane 8% stawką podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1385/11-4/AWa Czy opisane usługi kabaretowe, które Wnioskodawca będzie świadczył w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej wraz z zespołem podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT?
 
ILPP4/443-727/11-4/TK Czy Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odzyskania podatku naliczonego z otrzymanych faktur?
 
ILPP1/443-1367/11-4/AWa Czy w przedstawionym stanie faktycznym dostawa działek budowlanych będzie obciążona podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1369/11-4/AW Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dostawa działek budowlanych będzie obciążona podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1370/11-4/AW Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dostawa działek budowlanych będzie obciążona podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1524/11-2/AKr Czy w wyniku planowanej restrukturyzacji zbycie opisanych składników majątku związanych z Działalnością Handlową będzie podlegać opodatkowaniu VAT?
 
ILPP2/443-623/10/12-S3/AK Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
ILPP1/443/1410/11-4/NS Sposób dokumentowania otrzymywanego od podwykonawców zwrotu kosztów usunięcia usterek i wad.
 
ILPP2/443-1498/11-4/AKr Zwolnienie od podatku VAT badań lekarskich profilaktycznych.
 
ILPP2/443-1528/11-2/MR Czy w przypadku posiadania przez Spółkę kas z elektronicznym zapisem kopii konieczne jest przechowywanie raportów fiskalnych dobowych w formie papierowego wydruku?
 
ILPP2/443-1528/11-3/MR Czy w przypadku posiadania przez Spółkę kas z elektronicznym zapisem kopii konieczne jest przechowywanie raportów fiskalnych dobowych w formie papierowego wydruku?
 
ILPP1/443-98/12-5/NS Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku przy sprzedaży nieruchomości.
 
ILPP1/443-101/12-4/NS Prawidłowość wystawianych faktur VAT i faktur VAT-RR.
 
ILPP4/443-50/12-4/EWW Czy od sprzedaży dwóch działek Zainteresowany powinien odprowadzić podatek VAT?
 
ILPP4/443-50/12-5/EWW Czy od sprzedaży dwóch działek Zainteresowany powinien odprowadzić podatek VAT?
 
ILPP2/443-1544/11-2/EN Czy Wnioskodawca może skorzystać z odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa do aut terenowych i quadów?
 
IPTPP4/443-333/12-4/BM Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ILPP1/443-1386/11-4/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IPPP1/443-308/12-2/AW nabycie aktywów niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, prawo do odliczenia VAT
 
IPPP2/443-529/12-3/DG W zakresie stawki podatku VAT na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych wraz z miejscem postojowym.
 
IPTPP1/443-485/12-3/AK Czy usługa przeprowadzonych kursów zawodowych przez firmę C tj. Spółkę. dla firmy B, która jest Zleceniobiorcą dla firmy A, czyli realizatora projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43. ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-485/12-2/AK Czy usługa przeprowadzonych kursów zawodowych przez firmę C tj. Spółkę. dla firmy B, która jest Zleceniobiorcą dla firmy A, czyli realizatora projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43. ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-481/12-3/AK Czy usługi przeprowadzonych tzw. szkoleń miękkich opisanych w stanie faktycznym przez Spółkę. dla Zleceniodawcy w zakresie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 
IPPP3/443-212/12-4/MK opodatkowania transakcji zbycia budynku biurowo-magazynowego
 
IPPP3/443-221/12-2/MK Opodatkowania usług zarządzania płynnością finansową (cash poolingu)
 
IPTPP1/443-481/12-2/AK Czy usługi przeprowadzonych tzw. szkoleń miękkich opisanych w stanie faktycznym przez Spółkę. dla Zleceniodawcy w zakresie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają ze zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-450/12-5/RG Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:a.wyceny działek,
b.ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
c.projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
d.projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek,
e.sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
 
IPTPP1/443-450/12-4/RG Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od wskazanych powyżej wydatków, tj. w szczególności usług:a.wyceny działek,
b.ogłoszeń w prasie o zamiarze sprzedaży,
c.projektowych, związanych z podziałem lub scalaniem działek,
d.projektowych, związanych z ustaleniem i okazaniem granic działek,
e.sporządzania opinii dotyczących faktycznego wykorzystania działek?
 
IPTPP1/443-450/12-3/RG Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub
b.decyzji o warunkach zabudowy?
 
IPTPP1/443-450/12-2/RG Czy dokonywana przez Gminę sprzedaż działek podlega opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki VAT w każdym z dwóch przedstawionych powyżej wariantów, tj. w przypadku, gdy przeznaczenie danej działki pod zabudowę wynika z:a.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub
b.decyzji o warunkach zabudowy?
 
IPTPP1/443-371/12-4/MG Kwoty otrzymane przez Gminę od rolników na podstawie Umów I oraz Umów II stanowią wynagrodzenie z tytułu świadczenia na ich rzecz usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-371/12-5/MG Otrzymane przez Gminę kwoty dotacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na pokrycie części kosztów związanych z budową Inwestycji będącej przedmiotem wniosku nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tym samym nie zwiększają podstawy opodatkowania.
 
IPTPP1/443-371/12-6/MG W zakresie, w jakim kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją całości Inwestycji, można przyporządkować do budowy Oczyszczalni, Gminie przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową Oczyszczalni.
 
IPTPP2/443-511/12-6/KW Obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej przedpłat - zaliczek oraz obowiązek wystawienia faktury na życzenie klienta - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w przypadku sprzedaży internetowej monet kolekcjonerskich opodatkowanej na zasadach ogólnych stawką VAT 23% i w „systemie VAT marża”.
 
IPPP2/443-585/12-2/DG W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu otrzymanych w formacie PDF oraz ich archiwizowania w sposób elektroniczny.
 
IPPP3/443-544/12-4/RD W zakresie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości przy nakładach nieprzekraczających 30 % jej wartości początkowej.
 
IPPP2/443-602/11-4/IZ dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla świadczonych usług współpielęgnacji pacjentów i usług porządkowo - czystościowych szpitalu
 
IPTPP2/443-511/12-5/KW Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania przedpłat - zaliczek oraz ujęcie ich w ewidencji dla celów VAT w przypadku sprzedaży internetowej monet kolekcjonerskich opodatkowanej na zasadach ogólnych stawką VAT 23% i w „systemie VAT marża”.
 
IPTPP2/443-484/12-2/AW Brak prawa do anulowania faktury wewnętrznej. Prawo do obniżenia podatku należnego i naliczonego.
 
IPTPP2/443-484/12-3/AW Prawa do korekty faktury wewnętrznej. Prawo do obniżenia podatku należnego i naliczonego.
 
IPTPP2/443-415/12-6/KW Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej, które następnie zostaną wniesione w drodze aportu do Spółki komunalnej lub odpłatnie dzierżawione.
 
ITPP2/443-1562/11/AF Stawki podatku obowiązującej dla dostawy wyrobów medycznych.
 
ITPP2/443-1527a/11/AW Stawka podatku obowiązująca do usług najmu lokali mieszkalnych oraz odsprzedaży „mediów”.
 
ITPP2/443-1527b/11/AW Stawka podatku obowiązująca do usług najmu lokali użytkowych oraz odsprzedaży „mediów.”
 
IPTPP2/443-433/12-4/AW Rozpoznanie eksportu, obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania zaliczki, fakturowanie zaliczek, brak możliwości wystawienia faktury zbiorczej
 
IPTPP1/443-405/12-4/MG Usługi szkoleniowe dla dzieci jako zajęcia pozalekcyjne rozwijające bądź wyrównujące poziom ich umiejętności w stosunku do innych uczniów świadczone przez Wnioskodawczynię jako podwykonawcę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, stawką VAT 23%
 
IBPP3/443-465/12/EJ Odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu energii elektrycznej i gazu przez najemcę lokalu mieszkalnego.
 
IBPP3/443-467/12/LŻ Opodatkowanie podatkiem VAT badań lekarskich wykonywanych osobom zatrzymanych przez Policję.
 
IBPP3/443-476/12/AŚ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na likwidacji składowisk odpadów.
 
IBPP3/443-477/12/ASz Możliwości odzyskania podatku VAT tj. obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z zadaniem „...”.
 
IBPP3/443-478/12/ASz Możliwość odzyskania podatku VAT tj. obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z zadaniem „...”.
 
IBPP3/443-479/12/ASz Możliwość odzyskania podatku VAT tj. obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z zadaniem „...”.
 
IBPP3/443-493/12/AŚ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu.
 
IBPP3/443-530/12/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP3/443-544/12/AZ Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny.
 
ITPP2/443-1738/11/AK Możliwości obniżenia podstawy opodatkowania usługi transportowej o koszty poniesione na nabycie towarów i usług za pomocą karty paliwowej spedytora.
 
IPPP1/443-442/12-5/EK W jaki sposób Bank powinien prawidłowo rozliczyć transakcję sprzedaży nieruchomości przejętej w 2009 roku za długi?
 
IPPP1/443-518/12-2/EK Czy Wnioskodawca, zgodnie z art. 86 ust. 10a Ustawy o podatku VAT zobowiązany jest do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego wykazanej na fakturze korygującej wystawionej przez Kontrahenta z tytułu rabatu potransakcyjnego w rozliczeniu za okres, w którym Wnioskodawca otrzymał przedmiotową fakturę korygującą?
 
IBPP3/443-551/12/AŚ Miasto nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu.
 
IPPP1/443-691/12-2/EK Czy w świetle zaistniałego stanu faktycznego, Zarząd Mienia W. ma możliwość odzyskania naliczonego podatku od towarów i usług wymaganych do realizacji Projektu?
 
IBPP3/443-560/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu – Warsztaty wokalno-instrumentalne.

Wskaźniki gospodarcze