Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 września 2012 r.
 
ILPP4/443-761/11-2/ISN Czy w przedstawionym przez Spółkę opisie zdarzenia przyszłego, e-faktury w formacie PDF/TIFF otrzymane przez nią drogą mailową, będą jej dawać prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w tych fakturach?
 
ILPP4/443-735/11-2/EWW 1. Czy Wnioskodawca słusznie zinterpretował art. 2 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), uznając sprzedaż używanego samochodu osobowego dla nabywcy (osoby fizycznej) mającego miejsce zamieszkania na terytorium Ukrainy, który nabył samochód dla celów prywatnych, za eksport towarów uprawniający do zastosowania opodatkowania transakcji 0% stawką VAT?
2. Czy Zainteresowany ma prawo dokonać korekty sprzedaży za miesiąc wrzesień 2011 r. i zastosować stawkę VAT 0% (jak dla eksportu towarów)?
 
ILPP1/443-233/07/12-S/MK Czy rozliczenie nakładów poniesionych przez Spółkę na ulepszenie dzierżawionej nieruchomości podlega ustawie o podatku VAT?
 
ILPP1/443-1400/11-4/BD Czy skoordynowane działania prowadzone przez Spółkę oraz Sklep na rzecz klientów nie stanowią wzajemnego świadczenia (czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług) w relacji Spółka – Sklep i w związku z tym rozliczenia pomiędzy Spółką a Sklepem winny być dokonywane na podstawie not księgowych.
 
ILPP4/443-752/11-4/TK Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu dotyczącej realizacji projektu.
 
ILPP4/443-712/12-6-EWW Czy przedstawiony w opisie sprawy planowany sposób przesyłania faktur w formie elektronicznej spełnia warunki przewidziane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej?
 
ILPP2/443-1553/11-2/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
ILPP1/443-1452/11-4/AI Czy świadczone przez Wnioskodawczynię usługi korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług i nie wchodzą do wartości sprzedaży o której mowa wart. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP4/443-742/11-4/BA Czy usługa notarialna polegając na sporządzeniu aktu notarialnego – aktu założycielskiego spółki z o.o. działającej w Polsce, której jedynymi wspólnikami są podatnicy mający siedzibę poza terytorium Polski winna być opodatkowana – na podstawie art. 28b ust. 2 ustawy – według stawek określonych w tej ustawie, czy też na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy – miejsce świadczenia tej usługi leży poza terytorium Polski i usługa ta nie będzie opodatkowana w Polsce podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1366/11-4/AWa Czy w przedstawionym stanie faktycznym dostawa działek budowlanych będzie obciążona podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP2/443-1560/11-2/AKr Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
 
ILPP1/443-1464/11-2/HW Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego ujętego na fakturach dokumentujących zakupy materiałów budowlanych i usług służące wybudowaniu nowego obiektu pod wynajem, od podatku należnego z tytułu bieżących przychodów z najmu?
 
ILPP2/443-1586/11-2/AK 1. Czy osiągane przychody z działalności gospodarczej świadczonej dla abonentów (odbiorców indywidualnych nieprowadzących działalność gospodarczą) oraz gospodarstw rolnych można skorzystać ze zwolnienia i nie rejestrować obrotów z tytułu sprzedaży usług telekomunikacyjnych za pomocą kasy fiskalnej?
2. Czy konieczne jest wystawianie paragonów do faktur za usługi internetowe dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
 
ILPP1/443-1373/11-4/MK Dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkiem i budowlami.
 
ILPP1/443-1373/11-5/MK Dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkiem i budowlami.
 
ILPP2/443-1577/11-5/MR Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług.
 
ILPP1/443-1411/11-2/AWa 1. Czy w przypadku wystawiania jednej faktury VAT na rzecz podmiotów gospodarczych, która uwzględnia kwotę czynszu najmu oraz kwoty opłat za media zasadne jest odrębne określanie kwot podatku należnego: czynsz ze stawką ZW oraz media opodatkowane wg właściwej dla danego świadczenia stawką VAT 8% lub 23%, czy zasada ta będzie dotyczyła również sytuacji, w których wystawiane są odrębne faktury VAT, oddzielnie na czynsz i oddzielnie na media?
2. Czy ewentualnie wartość opłat niezależnych, których ciężar konsument zobowiązał się ponieść dodatkowo, należy potraktować jako element świadczenia zasadniczego i opodatkować według stawki właściwej dla usługi najmu lokalu mieszkalnego?
 
ILPP2/443-1613/11-2/MR Moment dokonania korekty podatku w sytuacji zwiększenia ceny i podatku należnego.
 
ILPP1/443-1415/11-2/BD Stawka podatku VAT dla sprzedaży tytoniu nieprzetworzonego.
 
ILPP2/443-1541/11-3/TW Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT, od towarów i usług zakupionych w ramach realizowanych projektów PROW na lata 2007-2013?
 
IPPP2/443-506/12-2/KOM możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IPPP2/443-424/12-4/KOM prawo do odliczenia podatku VAT przy ponoszeniu nakładów na nieruchomość oraz wydatków związanych z jej nabyciem oraz zwolnienie z opodatkowania sprzedaży lokali
 
IPPP2/443-474/12-2/KOM Czy dotacja stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to wg jakiej stawki? Czy wkład prywatny przedsiębiorcy w postaci gotówki stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie przepisu szczególnego, tj. § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług? Czy w przypadku opodatkowania wkładu prywatnego przedsiębiorcy stawką VAT 23%, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 
IPPP2/443-481/12-2/KOM prawo do rezygnacji z opodatkowania podatkiem VAT prowadzonej działalności gospodarczej
 
IPPP2/443-445/12-2/IG W jakim okresie rozliczeniowym Wnioskodawca powinien rozliczyć podwyższoną kwotę obrotu i należnego podatku od towarów i usług w związku z zaistniałą koniecznością wystawienia faktur korygujących?
 
IPPP3/443-438/12-2/IG 1. Czy w wymienionym stanie faktycznym, kwota dofinansowania (dotacja) stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to wg jakiej stawki?2. Czy w wymienionym stanie faktycznym, wkład prywatny przedsiębiorcy w postaci gotówki stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT? Jeśli tak, to czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie przepisu szczególnego, tj. § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?3. Czy w przypadku opodatkowania wkładu prywatnego przedsiębiorcy stawką VAT 23%, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 
IPPP2/443-670/10/12-5/S/IG W ocenie tut. organu, za prawidłowe należy zatem uznać stanowisko Wnioskodawcy, iż podstawą opodatkowania w transakcjach dotyczących instrumentów finansowych takich jak: FX forward, SWAP, FRA, IRS, CIRS, opcje, jest wynik na transakcjach danego typu zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym, czyli wysokość dodatnich przepływów finansowych pomniejszona o wysokość ujemnych przepływów finansowych w danym okresie rozliczeniowym dla danej kategorii instrumentów pochodnych.
 
IPPP2/443-386/12-4/IG 1. Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi masażu (leczniczego, relaksacyjnego oraz klasycznego) od 2011 r. są zwolnione od podatku od towarów i usług?2. Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi zabiegów w zakresie rehabilitacji (terapia manualna, diagnostyka i leczenie dysfunkcji tkanek miękkich, Kinesiotaping oraz Kinezyterapia) są zwolnione od podatku od towarów i usług?3. Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi zabiegów w zakresie terapii leczenia otyłości/nadwagi (zabiegi urządzeniem medycznym Bodyka Plus) są zwolnione od podatku od towarów i usług?
 
IPPP2/443-174/12-8/IG 1. Czy spółka jawna będzie miała prawo dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z czynnościami nabycia towarów w postaci nieruchomości na skutek wniesienia tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych przez wnioskodawczynię i czy będzie mogła wystąpić na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy VAT o zwrot różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego i kwotą podatku należnego, jeśli czynności te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w tym na skutek rezygnacji ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy VAT?2. Czy istniejące powiązania osobowe pomiędzy Wnioskodawczynią a spółką jawną, polegające na tym, że wspólnicy (osoby fizyczne) Wnioskodawczyni są równocześnie również wspólnikami spółki jawnej mają wpływ na prawo skorzystania przez spółkę jawną z art. 87 ust. 1 ustawy VAT?
 
IPPP2/443-561/11-2/AK Zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u Wnioskodawcy kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym Zainteresowany dokonał przedpłaty (przedpłat) rolnikowi ryczałtowemu (rolnikom ryczałtowym); tym samym Wnioskodawca jest uprawniony do odzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku już po dokonaniu na rzecz rolnika ryczałtowego (rolników ryczałtowych) przedpłaty (przedpłat) za nabywaną usługę rolniczą (usługi rolnicze) lub nabywane produkty rolne (produkt rolny)
 
IPPP2/443-452/12-2/IG Czy przekształcenie spółki jawnej w spółkę kapitałową niesie za sobą obowiązki w podatku od towarów i usług dla spółki przekształcanej lub przekształconej, tj. czy czynność ta jest czynnością podlegającą opodatkowaniu w rozumieniu art. 5, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w szczególności z uwagi na posiadane stany magazynowe?
 
IPPP2/443-478/12-2/IG Wnioskodawca zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją Projektu - Poprawa infrastruktury związanej z przyjęciem, obsługą i pobytem cudzoziemców składających wnioski o status uchodźcy...
 
IPPP3/443-457/12-2/KC W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z działalnością opodatkowaną oraz nieodpłatnego przekazania towarów i usług
 
ITPP1/443-1194/11/AP Czy w świetle przepisów prawa podatkowego usługi stołówkowe polegające na gotowaniu i wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT, a jeśli tak to jaką stawką?
 
ITPP2/443-1356/11/AW Stawka podatku obowiązującej do wykonywanych szkoleń.
 
ITPP2/443-1272b/11/MD Uznanie wykonywanych czynności za wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów oraz prawa do zastosowania (poprzez dokonanie stosownych korekt) 0% stawki podatku z tego tytułu.
 
ITPP1/443-1210/11/JJ Zakres stawki podatku dla dostawy wraz montażem rolet zewnętrznych.

Wskaźniki gospodarcze