Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 września 2012 r.
 
IPPP1-443-808/09-2/PR obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego związanego z zaniechaną inwestycją
 
ITPP2/443-4/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zagospodarowania terenu przy kościele.
 
ITPP1/443-454/12/IK Czy Uniwersytet ma możliwość odzyskania podatku VAT od zakupów i usług w zakresie przedmiotowego projektu?
 
ITPP1/443-9/12/MN Czy doręczenie Wnioskodawcy przez operatora pocztowego informacji o niepodjęciu przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego w terminie, po spełnieniu wszystkich innych przesłanek, uprawnia wierzyciela do korekty podatku VAT należnego od należności nieściągalnych, zgodnie z art. 89a ustawy o VAT?
 
ITPP1/443-33/12/AP Opłaty za media pobierane przy najmie lokali wchodzą w skład obrotu i podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla usługi najmu.
 
ITPP1/443-81/12/AP Opłaty za media pobierane przy najmie lokali wchodzą w skład obrotu i podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla usługi najmu.
 
ITPP1/443-136/12/AP Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w przypadku dostawy lokalu mieszkalnego w odniesieniu do wartości części nieruchomości wspólnej obejmującej prawo do korzystania z konkretnego, oznaczonego numerem miejsca postojowego w hali garażowej?
 
ITPP1/443-1640/11/KM Opodatkowanie pożyczki udzielonej Spółce przez podmiot zagraniczny oraz określenia podstawy opodatkowania i momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług.
 
ITPP2/443-1644/11/MS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1666/11/AJ Opodatkowanie dostawy nieruchomości zabudowanej.
 
ILPP2/443-913/10/12-S/SJ Spółka powzięła wątpliwość odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od kontrahenta w formacie PDF drogą mailową, następnie wydrukowaną i przechowywaną w dokumentacji Spółki w formie papierowej?
 
ILPP2/623/10/12-S1/AK Czy w przypadku gdy podatnik podatku VAT wystawie w systemie komputerowym faktury VAT z tytułu świadczenia usług wynajmu nieruchomości na własny rachunek dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, których oryginały doręcza w wersji papierowej. (a więc nie na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), jest aby kopie faktur VAT były przechowywane w systemie komputerowym. w którym zostały wystawione?
 
ILPP4/443-418/11/12-S/EWW Czy po stronie Zainteresowanego powstanie obowiązek w VAT z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz uczestników wyjazdu do D.?
 
IBPP1/443-1662/11/AZb Uprawnienie do wystawienia wewnętrznych faktur korygujących do faktur dokumentujących czynności nieodpłatnego przekazania siatek rusztowaniowych i ubrań roboczych oraz obniżenia kwoty podatku należnego w miesiącu wystawienia faktur korygujących.
 
IBPP1/443-1664/11/AZb Nieodpłatne przekazanie siatek rusztowaniowych i ubrań roboczych.
 
IBPP1/443-1681/11/ES Czy premia pieniężna, którą będzie otrzymywał kontrahent Wnioskodawcy po osiągnięciu pewnego poziomu sprzedaży, nie jest usługą w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 5 ust. 1 tej ustawy i czy jest to czynność neutralna podatkowo i winna być udokumentowana notą księgową.
 
IBPP1/443-1708/11/ES Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych.
 
IBPP1/443-1741/11/AZb Najem odrębnego „lokalu” przystosowanego do całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku lub niepełnosprawnymi z zakwaterowaniem, świadczony na rzecz najemcy prowadzącego działalność gospodarczą obejmującą usługi opiekuńcze nad osobami starszymi wraz z zamieszkaniem, podlega opodatkowaniu stawką 23%.
 
IBPP1/443-1779/11/MS Odliczenie podatku naliczonego.
 
ILPP1/443-1444/11-3/AW Korekta podatku – zmiana przeznaczenia.
 
IBPP1/443-1805/11/ES Zwolnienie od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych.
 
IBPP1/443-1852/11/AZb Przekształcenie osoby fizycznej w spółkę kapitałową.
 
IBPP1/443-8/12/AL W zakresie zwolnienia od podatku VAT dostawy budynku.
 
IBPP4/443-140/12/PK uznanie transakcji objętej wnioskiem za eksport towarów oraz jej opodatkowania
 
IPTPP4/443-349/12-4/ALN Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących budowy oczyszczalni ścieków w X?
 
IPTPP4/443-349/12-5/ALN Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących budowy kanalizacji sanitarnych w X ?
 
IPTPP4/443-349/12-6/ALN Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w X?
 
IPTPP4/443-349/12-7/ALN Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących modernizacji stacji ujęcia wody w X?
 
IPPP2/443-378/12-3/RR Stawki podatku VAT dla usług związanych z odprowadzaniem ścieków wraz z wywozem nieczystości w związku z najmem, dzierżawą lub użyczeniem lokali użytkowych.
 
IPPP2/443-378/12-2/RR Dostawa wody oligoceńskiej przez bezpośredniego dostawcę – stawka 8%
 
IPPP1/443-463/12-4/AP Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy prawa podatkowego, a także fakt, iż kwoty należne twórcom (współtwórcom) utworów, pobierane przez działającą w charakterze pośrednika organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, stanowią w istocie zapłatę za wykorzystanie praw związanych z eksploatacją utworów przez nadawców telewizyjnych, którą w konsekwencji należy uznać za wynagrodzenie należne Y za wyświadczoną usługę, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT w związku z art. 30 ust. 3, należy stwierdzić, iż Spółce na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od Y, uznających za podstawę opodatkowania podatkiem VAT całość kwoty wynagrodzenia uiszczanej przez Wnioskodawcę, opodatkowanego przy zastosowaniu podstawowej stawki podatku, w zakresie w jakim udzielone usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną Spółki.
 
IPPP2/443-436/12-4/IG Czy wyżej opisaną transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz innego podmiotu można uznać jako transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług VAT i w związku z tym transakcja ta nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług VAT?Czy B. s.c. powinno przekazać podmiotowi przejmującemu zorganizowaną część przedsiębiorstwa swoją dokumentację księgową tj. podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz rejestry VAT prowadzone do dnia zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
 
IPPP2/443-468/12-2/IG Skoro przedmiotowa sprzedaż nie może być uznana za sprzedaż o charakterze ciągłym, to w konsekwencji nie stwarza podstaw do zastosowania regulacji zawartej w § 5 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 9 ust. 2 rozporządzenia. Wnioskodawca ma obowiązek wystawić faktury dokumentujące dokonanie sprzedaży, na ogólnych zasadach określonych w § 9 ust. 1 powołanego rozporządzenia tj. nie później niż siódmego dnia od dnia wykonania każdorazowo dostawy paliwa.
 
IPPP2/443-387/12-2/RR Stosowanie na fakturze VAT przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nazwy skróconej oraz adresu głównego miejsca prowadzenia działalności oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego
 
IPPP2/443-567/12-5/MM podstawą opodatkowania podatkiem VAT w przypadku działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych będzie różnica między wpłatami, a wypłatami z urządzenia (automatu o niskich wygranych), stanowiąca postać innego wynagrodzenia za wykonanie usługi pomniejszona o należny zryczałtowany podatek od gier urządzanych na każdym z automatów oraz pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT.
 
IPPP2/443-560/12-2/BH Paragon wystawiony klientowi nie będzie zawierał faktycznej kwoty stanowiącej należność od nabywcy usługi
 
IPPP2/443-568/12-3/BH przedmiot transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części
 
IPPP2/443-319/12-2/MM Czy zawarcie aneksu — do wcześniej podpisanej umowy - wprowadzającego zmiany w zakresach opisanych powyżej - powoduje obowiązek wystawienia faktur korygujących do faktur dokumentujących, wpłacone przed zawarciem aneksu, zaliczki?
 
IPPP2/443-325/12-6/KG W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie występuje jako podatnik podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy o VAT. W związku z czym działalność socjalna wykonywana przez Wnioskodawcę jako administratora ZFŚS (tj. nabywanie usług, jak również ich udostępnianie uprawnionym osobom) nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-325/12-7/KG W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca występuje jako podatnik podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT. W związku z czym odsprzedaż nabywanych od podmiotów trzecich karnetów uprawniających pracowników Wnioskodawcy do korzystania z programu rekreacyjno – sportowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 8 ust. 2 a ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-550/12-3/KOM Stawka 8% VAT na usługę związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni
 
IPPP1/443-266/12-4/AW zwolnienie od podatku VAT sprzedaży nieruchomości
 
IBPP1/443-66/12/AL Opodatkowanie podatkiem VAT zniesienia współwłasności.
 
IBPP1/443-74/12/AL Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z tym, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i samochód nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych, oraz w zakresie w zakresie uznania, że podstawą braku prawa do odliczenia podatku jest zwolnienie przedmiotowe wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT.
 
ITPP2/443-1272a/11/MD Dokonanych dostaw za eksport pośredni oraz prawa do zastosowania (poprzez dokonanie stosownych korekt) 0% stawki podatku z tego tytułu.
 
IPTPP2/443-516/12-2/KW brak obowiązku opodatkowania na terytorium Polski dostawy towarów dokonanej poza terytorium kraju

Wskaźniki gospodarcze