Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 września 2012 r.
 
ITPP1/443-1659/11/IK W związku z realizacją projektu brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-1621/11/RS Czy w świetle art. 83 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, oświadczenie podpisane przez właściciela/operatora/armatora statku, z którego wynika przeznaczenie wysyłanych części i towarów jest wystarczającą dokumentacją dla zastosowania stawki 0% w opisanym stanie faktycznym?
 
ITPP1/443-1653/11/BJ Zwolnienia od podatku usług sprzedaży posiłków na rzecz pracowników pedagogicznych.
 
ITPP2/443-95a/12/KT Stawka podatku obowiązująca przy świadczeniu przez szkołę usług zakwaterowania i wyżywienia.
 
ITPP2/443-95b/12/KT Stawka podatku obowiązująca przy świadczeniu przez szkołę usług naprawy oraz badania technicznego pojazdów na rzecz firm krajowych i osób fizycznych.
 
ITPP2/443-95c/12/KT Stawka podatku obowiązująca dla czynności pobrania przez szkołę opłaty ewidencyjnej CEPiK.
 
ITPP2/443-95d/12/KT Stawka podatku obowiązująca przy sprzedaży przez szkołę wyrobów z metalu oraz świadczeniu usług w zakresie materiałów metalowych.
 
ITPP2/443-95e/12/KT Zwolnienie od podatku przy świadczeniu przez szkołę usług polegających na prowadzeniu kursów spawalniczych z egzaminem, obrabiarek sterowanych numerycznie z egzaminem, bhp, diagnostów samochodowych, komputerowych i programów komputerowych, na prawo jazdy kategorii B oraz doszkolenia z kat. B i prawo jazdy kategorii A oraz doszkolenia z kat. A.
 
ITPP2/443-95f/12/KT Obowiązek umieszczania na fakturach VAT symbolu towaru lub usługi, określonego w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
 
ITPP1/443-1627/11/AJ Prawo do pomniejszenia obrotu o wartość udzielonej bonifikaty.
 
ITPP1/443-1587/11/TS Czy Wnioskodawca ma prawo odzyskać podatek VAT od zakupionych towarów i usług przeznaczonych na realizację inwestycji?
 
ITPP2/443-1610/11/AW Odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-1645/11/AT Opodatkowanie, dokumentowania oraz prawidłowości zastosowania stawki podatku na okoliczność przeniesienia na kontrahenta kosztów zniszczonej zieleni.
 
ITPP1/443-1613/11/AP Brak możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
 
IBPP2/443-79/12/AB Opodatkowanie dostawy mediów pozostających w związku z najmem nieruchomości przeznaczonych na cele działalności gospodarczej.
Stawka podatku VAT dla usług dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków.
 
IBPP1/443-1618/11/AZb Podstawa opodatkowania dla transakcji dokonywanych przez Wnioskodawcę (Spółkę dominującą) na rzecz podmiotów powiązanych kapitałowo (w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej).
 
IBPP3/443-482/12/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-485/12/AZ prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu związanych z realizacją projektu polegającego na montowaniu solarów na nieruchomościach mieszkańców
 
IBPP1/443-1648/11/LSz Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania upominków dla sponsorów i ich dokumentowania. Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu związanych z realizacją Festiwalu (innych niż dotyczących zakupu nagród i upominków) w sytuacji, gdy ww. zakupy służą działalności opodatkowanej oraz działalności statutowej.
Prawo do częściowego odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup nagród dla laureatów dyktand i konkursu oraz upominków dla zaproszonych gości i sponsorów, w sytuacji gdy z załączonych do faktur wykazów możliwe jest ustalenie jaka była wartość przekazanych nagród oraz jaka była wartość upominków.
 
IPTPP4/443-498/12-5/JM Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją małych projektów w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, ponieważ zakupy dokonane w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-461/12-2/JN Opodatkowanie transakcji wniesienia wierzytelności aportem
 
IPTPP1/443-458/12-2/RG Czy Powiat realizując wyżej opisana inwestycje ma prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego w trakcie realizacji inwestycji?
 
IPTPP1/443-506/12-3/RG Czy Gmina zachowa prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej?
 
IPTPP1/443-506/12-2/RG Czy opisana usługa przesyłu ścieków będzie stanowić czynność opodatkowaną VAT?
 
IPTPP2/443-502/12-2/JS opodatkowanie usługi przesyłu ścieków przez Gminę oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową infrastruktury kanalizacyjnej
 
IPTPP2/443-500/12-3/KW prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT oraz obowiązek naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych
 
IPTPP2/443-500/12-2/KW prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT oraz obowiązek naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych
 
IPTPP2/443-495/12-4/AW Prawo do odliczenia –interpretacja bez uzasadnienia
 
IPTPP2/443-495/12-3/AW Prawo do odliczenia –interpretacja bez uzasadnienia
 
IPTPP2/443-492/12-5/JS prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT oraz obowiązek naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych
 
IPTPP2/443-492/12-4/JS prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT oraz obowiązek naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych
 
IBPP1/443-115/12/BM Czy obrót jaki Wnioskodawca wykazał w rozliczeniu podatku VAT z tytułu otrzymanych w 2011r. zaliczek na poczet sprzedaży nieruchomości nr 1, nr 2 i ostatecznej zapłaty w związku ze sprzedażą nieruchomości nr 1 należy traktować jako obrót o którym mowa w art. 90 ust. 5 ustawy o VAT i nie uwzględniać go przy wyliczaniu proporcji o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o VAT?
 
IPTPP1/443-402/12-5/AK Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu z zastosowaniem proporcji uwzględniając wyłącznie sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną z pominięciem dochodów sfery administracyjnej niepodlegających ustawie o VAT?
 
IBPP1/443-117/12/LSz Refakturowanie usług takich jak energia elektryczna, cieplna, gaz, usług komunalnych, wody i odprowadzania ścieków w przypadku wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych.
 
IPTPP2/443-487/12-3/IR prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT oraz obowiązek naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych
 
IPTPP2/443-487/12-2/IR prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi, niepodlegającymi opodatkowaniu oraz zwolnionymi z opodatkowania podatkiem VAT oraz obowiązek naliczania podatku należnego z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych
 
IPTPP1/443-444/12-2/RG Czy przeniesienie własności nieruchomości z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, przeznaczonej pod inwestycję drogową w zamian za odszkodowanie, stanowi dla Gminy czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-420/12-5/RG 1.Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2.Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3.Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
4.Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 
IPTPP1/443-420/12-4/RG 1.Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży (dalej również: współczynnik sprzedaży), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
2.Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia spoza zakresu VAT (C-D) Gmina powinna uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
3.Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji, etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować?
4.Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego?
 
IBPP1/443-279/12/AL W zakresie zwolnienia od podatku VAT obligatoryjnych kursów w ramach kształcenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów.
 
IBPP1/443-131/12/BM Zwolnienie od podatku VAT usług szkoleniowych.
 
IBPP1/443-134/12/AL Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy działek niezabudowanych.
 
IBPP1/443-148/12/AL W zakresie:
- braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie na rzecz członków zarządu usług gastronomicznych, hotelowych,
- w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie na rzecz członków zarządu usług transportowych,
- w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług gastronomicznych, hotelowych, transportowych i najmu mieszkania oraz ich dokumentowania fakturą wewnętrzną.
 
IBPP1/443-149/12/AL Skutki podatkowe świadczenia nieodpłatnych usług na rzecz pracowników oddelegowanych z firmy włoskiej oraz kontrahentów.
 
IBPP1/443-151/12/BM Zwolnienia od podatku VAT usług szkoleniowych.
 
IBPP1/443-153/12/AW 1. Czy zbycie w ramach zamiany nieruchomości stanowiącej własność Województwa będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych wg stawki 23%?
2. Czy w ramach zamiany podstawą opodatkowania dostawy nieruchomości Województwa będzie wartość rynkowa nieruchomości zbywanej przez Województwo w rozumieniu art. 2 pkt 27b ustawy o VAT pomniejszona o kwotę podatku, czyli wartość rynkowa tej nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego?
 
IBPP2/443-133/12/AM „Czy opłata za przechowanie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT)?”
 
IBPP1/443-160/12/AW Czy monety N G Wnioskodawca może sprzedawać w systemie opodatkowania marży, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IBPP2/442-135/12/AM „Opodatkowanie zamiany działek przeznaczonych pod zabudowę dokonanej w 2009 roku”
 
IBPP2/443-219/11/AB opodatkowania zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej stacji kolejowej
 
IBPP2/443-226/11/AM „Czy w przypadku zbycia działki ..., dla której brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy, a w ewidencji gruntów oznaczona jest symbolem RIVb prawidłowe jest korzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?”
 
IBPP1/443-161/12/LSz Udzielanie premii pieniężnej w związku z osiągnięciem określonej w umowie miesięcznej wartości zakupu towarów oraz z tytułu dokonywania zapłat w określonym terminie nie stanowi odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w konsekwencji czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Premie pieniężne należy uznać za rabat obniżający wartość poszczególnych dostaw, należy dokumentować je fakturami korygującymi.
 
IBPP1/443-162/12/AZb Czy Gmina jest obowiązana do odprowadzenia podatku od towarów i usług od otrzymanej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości?
 
IBPP1/443-166/12/AL Opodatkowanie podatkiem VAT opłat za dostarczane do lokali mieszkalnych media, w sytuacji gdy lokale te wykorzystywane są na cele mieszkaniowe.
 
IBPP2/443-278/12/AM „Czy w/w usługi wykonane w ramach jednej umowy (jako podwykonawca lub generalny wykonawca) na kompleksowe (ryczałtowe) wykonanie prac w zakresie wznoszenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych (PKOB dział 11), dostawy wraz z montażem ślusarki aluminiowej (okiennej, fasadowej, drzwiowej), oraz elewacji na tych budynkach, powinny być opodatkowane w całości stawką 8%, czy biorąc pod uwagę fakt iż w budynkach znajdują się lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 150 m2 należałoby zastosować proporcję zgodnie z art. 41 ust. 12b i 12c ustawy o podatku od towarów i usług, a lokale użytkowe i garaże wydzielić z całości i opodatkować stawką 23%?”
 
IBPP1/443-169/12/AZb Czy czynność zwrotu wartości nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę na nieruchomość, która jest dzierżawiona na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, przez właściciela na rzecz Wnioskodawcy, będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
IBPP2/443-287/12/AB opodatkowanie dostawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 
IBPP1/443-205/12/AZb Zwolnienie od podatku dla usług szkoleniowych – art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.
 
IBPP1/443-366/12/AL Zwolnienie od podatku od towarów i usług realizowanych usług szkoleniowych.
 
IBPP1/443-405/12/AL W zakresie możliwości zwolnienia od podatku świadczonych usług w postaci biletowanych przedstawień dyplomowych studentów Uczelni.
 
IBPP2/443-291/12/AB opodatkowania czynności przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach podziału przez wydzielenie
 
IBPP2/443-327/12/AB prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu specjalnego (bankowóz)
 
IBPP2/443-387/12/AB prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu quada
 
IBPP2/443-407/12/AB Odliczenie podatku naliczonego przy zakupie motocykla
 
IBPP1/443-433/12/AL Zwolnienie od podatku od towarów i usług realizowanych usług szkoleniowych.
 
IBPP2/443-329/12/AM „Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym A obręb Z o łącznej powierzchni 0,3379 ha jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1. pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)?”
 
IBPP1/443-452/12/AL Zwolnienie od podatku od towarów i usług realizowanych jako kolejny podwykonawca usług szkoleniowych.

Wskaźniki gospodarcze