Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 września 2012 r.
 
ILPP1/4441-63/11-3/HMW Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów.
 
ILPP2/4441-78/11-3/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT do świadczonych usług na rzecz agenta ubezpieczeniowego.
 
ILPP2/4441-80/11-3/SJ Zwolnienie – ubezpieczenia grupowe.
 
ILPP2/443-1384/10/12-S/AK Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca był zmuszony do naliczenia podatku VAT w stawce 22% dokonując sprzedaży dwóch własnych działek?
 
ITPP1/443-1606/11/MS Czy Spółka może wystawiać faktury VAT za przysługującą „premię ubezpieczeniową” ze stawką VAT zwolnioną?
 
ITPP2/443-1601a/11/AF 1. Czy Spółka postępuje prawidłowo jako Lider Konsorcjum, rozliczając się z zamawiającym na podstawie faktury VAT, obejmującej wartość prac wykonanych przez Spółkę oraz drugiego uczestnika Konsorcjum?
2. Czy Spółka jako Lider Konsorcjum nalicza podatek od towarów i usług wg stawki 0% od całej kwoty wynagrodzenia wynikającego z umowy z zamawiającym?
3. Czy Spółka jako uczestnik Konsorcjum ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur otrzymanych od podwykonawców i dostawców w związku z realizacją powierzonego jej w umowie konsorcjum zakresu robót?
 
ITPP2/443-1606/11/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego przygotowania planów zadań ochronnych.
 
ITPP1/443-1599/11/MS Czy zakończenie działalności związane będzie ze zwrotem podatku VAT odliczonym w związku z przeprowadzonym remontem zakładu?
 
ILPP1/443-340/11/12-S/PG Zwolnienie od podatku VAT usług prowadzenia szkoleń.
 
ILPP1/443-340/11/12-S1/PG Zwolnienie od podatku VAT usług prowadzenia szkoleń.
 
ITPP1/443-1589/11/AT Opodatkowanie i dokumentowanie czynności wydania nieruchomości w ramach zamiany.
 
ITPP2/443-492a/12/AW Stawki podatku obowiązujące do usług najmu lokali użytkowych oraz odsprzedaży „mediów.”
 
ITPP2/443-492b/12/AW Stawka podatku obowiązująca do usług najmu świetlic wiejskich oraz odsprzedaży „mediów”.
 
IPTPP4/443-379/12-2/UNR Czy Ochotnicza Straż Pożarna będzie mogła odzyskać poniesiony podatek od towarów i usług od realizowanego zadania pn. „...” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 
IPTPP3/443-15/12-2/BJ Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, a ponadto Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 
IBPP3/443-159/12/ASz Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-310/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „...”– wydanie publikacji pt. „...” oraz „...”.
 
IBPP3/443-338/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu pn.: „...”.
 
IBPP3/443-339/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu pn.: „...”.
 
IBPP1/443-1334/11/MS Opodatkowanie pobieranych przez Wnioskodawcę mandatów.
 
IBPP3/443-75/12/AŚ Korekta faktury dokumentującej sprzedaż lokalu po uzyskaniu wiedzy o unieważnieniu aktu notarialnego dokumentującego przeniesienie własności nieruchomości
 
IBPP1/443-1339/11/AZb Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych świadczonych na rzecz licencjonowanych zarządców nieruchomości, opodatkowanie usług szkoleniowych świadczonych na rzecz osób nieposiadających ww. licencji.
 
IBPP3/443-35/112/AWi z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu
 
IBPP1/443-1359/11/AZb Zwolnienie od podatku dla usług wynajmu sali jako ściśle związanej z usługą nauczania języka obcego.
 
IBPP1/443-1360/11/AZb Zwolnienie od podatku usług szkoleniowych finansowanych w całości ze środków publicznych.
 
IBPP1/443-1372/11/MS Dokumentowanie oraz opodatkowanie otrzymanej przez Wnioskodawcę dotacji.
 
IBPP3/443-90/11/ASz prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
 
IBPP1/443-1497/11/ES Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup budynku.
 
IBPP3/443-102/12/AŚ Gmina nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP, który została zakupiony z zamiarem przekazania w nieodpłatne użyczenie, zatem nieodpłatne przekazanie samochodu na własność OSP również nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
 
IBPP1/443-1539/11/AL Określenie kwoty obrotu podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP3/443-129/02/12 wniesienie aportu w postaci akcji do spółki komandytowo-akcyjnej
 
IBPP3/443-407/112/AŚ zwolnienie od podatku VAT usług fizjoterapeutycznych świadczonych przez spółkę - 4 zdarzenia przyszłe
 
IBPP1/443-1564/11/ES Obowiązek rejestracji Wnioskodawcy jako czynnego podatnika podatku VAT w związku z zamiarem sprzedaży nieruchomości.
 
IPTPP1/443-523/12-3/MG Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ zakupiony tomograf cyfrowy wraz z drukarką nie służy do wykonywania czynności opodatkowanych, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-503/12-2/AW Czynność zbycia przedmiotowej nieruchomości stanowiącej grunt inny niż tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.
 
IBPP2/443-368/12/WN Stawki podatku VAT dla robót w zakresie kształtowania terenów zielonych.
 
IBPP1/443-172/12/LSz Sprzedaż złomu złota przez podatnika będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług objęta jest mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia, polegającym na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku należnego na podatnika, na rzecz którego dokonywana jest dostawa złomu złota.
 
IBPP1/443-184/12/LSz Planowana dostawa budynków i budowli będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Dostawa nie będzie bowiem dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia i pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków i budowli nie upłynął okres krótszy niż 2 lata.
 
IBPP1/443-195/12/LSz Opodatkowanie sprzedaży udziałów w nieruchomościach niezabudowanych.
 
IBPP1/443-750/12/AS Opodatkowanie sprzedaży działek.
 
IBPP2/443-768/11/BW Czy działania Wnioskodawcy polegające na rozliczaniu ilości opakowań zwrotnych na koniec Okresu rozliczeniowego i ewentualnym przenoszeniu nadwyżki opakowań zwróconych nad pobranymi przez Obecnego klienta na poczet przyszłych Okresów rozliczeniowych spełniają wymogi przepisów podatkowych, w tym § 16 ust. 2 Rozporządzenia?
 
IBPP2/443-9/12/AB Opodatkowania usług świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego.
 
IBPP2/443-14/12/ICz Określenie stawki VAT przy usłudze montażu i konserwacji systemów sieci telewizji kablowej.
 
IBPP1/443-460/12/AS Opodatkowanie Wydawnictwo uczelniane jako odrębny podatnik VAT. Świadczenie usług, Dokumentowanie wykonywanych czynności.
 
IBPP1/443-214/12/BM Ustalenie czy wnoszony przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego zespół składników niematerialnych i materialnych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 
IBPP1/443-288/12/AL - opodatkowania stawkami właściwymi odsprzedaży mediów tj. wody, kanalizacji, wywozu śmieci, energii elektrycznej, gazu w związku z wynajmem budynku mieszkalnego i lokalu mieszkalnego wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,
- opodatkowania stawkami właściwymi odsprzedaży mediów tj. telefonu i telewizji w związku z wynajmem budynku mieszkalnego i lokalu mieszkalnego wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Wskaźniki gospodarcze