Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 września 2012 r.
 
ITPP2/443-112/12/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług związanego z budową sali gimnastycznej wraz z nawierzchniami sportowymi oraz zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
 
ITPP2/443-480/12/AP Opodatkowanie darowizny przedsiębiorstwa matki na rzecz córki oraz obowiązek korekty podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-56/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 
ITPP2/443-467/12/AW Możliwość zastosowania stawki podatku 0% do dostawy towarów na rzecz kontrahenta słowackiego oraz korekty deklaracji.
 
ITPP2/443-1404/11/AK Możliwoś odliczenia podatku z faktur dokumentujących wydatki poniesione na remont drogi w związku z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.
 
ITPP2/443-1450/11/EB Zwolnienie od podatku zbycia nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP2/443-1451/11/EB Zwolnienie od podatku zbycia nieruchomości zabudowanej.
 
IPTPP2/443-529/12-3/AW Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją operacji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP3/443-311/12/AŚ W zakresie prawa do rejestracji jako czynny podatnik podatku VAT oraz prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego.
 
IBPP3/443-313/12/EJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną (umowa dzierżawy obiektu) przysługuje bez względu na zmianę operatora (dzierżawcy obiektu).
 
IBPP2/443-321/11/KO Opodatkowane działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu pożyczek gotówkowych pod zastaw (usługi lombardowe).
 
IBPP3/443-323/12/AZ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na wznowieniu wydania książki.
 
IBPP3/443-336/12/ASz Możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji projektu „...”.
 
IBPP3/443-340/12/EJ Brak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji przez Miasto projektu polegającego na przebudowie drogowej sygnalizacji świetlnej.
 
IBPP3/443-341/12/EJ Brak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji przez Miasto projektu polegającego na przebudowie drogi.
 
IBPP3/443-350/12/AŚ Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed datą rejestracji dla celów VAT.
 
IBPP3/443-357/12/AŚ Zwolnienia od podatku VAT badań psychologicznych kierowców, kierowców zawodowych oraz innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
 
ITPP2/443-1410/11/AK Prawo do zastosowania 0% stawki podatku do dostaw wewnątrzwspólnotowych w sytuacji posiadania kopii dokumentu przewozowego lub kserokopii oryginału faktury VAT dokumentującej sprzedaż potwierdzającej dokonanie odbioru towaru.
 
IBPP3/443-366/12/UH Prawo do odliczenia części podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na nabycie towarów lub usług związanych z modernizacją Ośrodka Zdrowia w oparciu o art. 86 ust 7b ustawy o VAT.
 
IBPP3/443-373/12/AŚ Koło łowieckie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu.
 
IBPP3/443-377/12/AZ Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją projektu-podmiot niezarejestrowany.
 
IBPP3/443-384/12/UH Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (lub uzyskania zwrotu różnicy podatku) wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. „...”.
 
IBPP3/443-406/12/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP3/443-410/12/AZ Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu-podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
 
IBPP3/443-413/12/AZ Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny.
 
IBPP3/443-415/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu – odnowienie dachu i elewacji.
 
IBPP3/443-422/12/EJ Brak podstaw do opodatkowania VAT otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów projektu.
 
IBPP3/443-428/12/JP Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na promocji terenów inwestycyjnych.
 
IBPP3/443-429/12/EJ Prawo do odliczenia podatku VAT w ramach wydatków poniesionych na przygotowanie infrastruktury na terenie Ogrodu Botanicznego.
 
IBPP3/443-433/12/AŚ Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na budowie monitoringu.
 
IBPP3/443-442/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu – warsztaty muzyczne.
 
IBPP3/443-459/12/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP3/443-466/12/AŚ Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na upowszechnieniu szlaku turystycznego.
 
IBPP3/443-678/12/EJ Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP3/443-123/12/ASz Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IBPP3/443-124/12/LŻ Zwolnienia z podatku VAT usług fizjoterapeutycznych.
 
ITPP2/443-1286a/11/AJ Zakresie prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na rozbudowie i modernizacji gospodarki wodno-ściekowej.
 
ILPP1/443-132/07/12-S/NS Sprzedaż działek wyodrębnionych z podzielonej nieruchomości rolnej korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
 
ILPP1/443-1475/11-3/AWa Czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, jako uczestnika systemu cash-pooling, stanowią usługi podlegające opodatkowaniu VAT?
 
ILPP1/443-1470/11-6/MS Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za akt notarialny, zakup oraz remont mieszkania a także faktur za media, prąd, gaz, wodę i czynsz.
 
ILPP4/443-754/11-3/ISN 1. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania opisanej w zdarzeniu przyszłym odrębnej numeracji dla E-faktur i faktur wystawianych w innej formie niż E-faktury, przy zachowaniu ciągłości każdej numeracji?
2. Czy Spółka jest uprawniona do wystawiania faktur korygujących do wystawianych E-faktur w formie papierowej?
 
ILPP4/443-754/11-4/ISN Czy w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulegnie zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej przez Wnioskodawcę fakturze, będzie miał on prawo do obniżenia podstawy opodatkowania jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w jego systemie informatycznym odnotowany będzie fakt potwierdzenia jej otrzymania przez Reklamodawcę w sposób opisany w zdarzeniu przyszłym?
 
ILPP1/443-1444/11-4/AW Korekta podatku – zmiana przeznaczenia.
 
ILPP4/443-765/11-3/ISN Podatek od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania importu towarów.
 
ILPP1/443-26/12-2/AWa Podatek od towarów i usług w zakresie określenia podmiotu zobowiązanego do wystawiania faktur VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości.
 
ILPP1/443-1469/11-4/MK Zwolnienie od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanej. Przesłanki z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
 
ILPP1/443-1594/09/12-S/MD Czy dla potrzeb określenia zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego czynności w postaci odprowadzania ścieków z powierzchni ulic do urządzeń kanalizacyjnych otwartych (np. wpustów ulicznych) w części nieobejmującej ścieków od odbiorców indywidualnych, jako czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT uwzględnia się przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1526/11-4/MK Określenie wpływu jaki na rozliczenie podatku będzie miało przystąpienie Spółki do oferowanego przez Bank systemu zarządzania płynnością finansową (cash pooling).
 
ILPP1/443-1459/11-2/BD Prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego zawartych w fakturach VAT z tytułu nabycia paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych do jazd demonstracyjnych.
 
ILPP2/443-494/12-4/MN Opodatkowanie usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych – art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILP1/443-1526/11-5/MK Określenie wpływu jaki na rozliczenie podatku będzie miało przystąpienie Spółki do oferowanego przez Bank systemu zarządzania płynnością finansową (cash pooling).
 
ILPP4/443-818/11-3/TK Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na remoncie pomieszczeń świetlicy wiejskiej.
 
ILPP4/443-755/11-2/BA Czy transakcje związane ze zwrotem kosztów napraw gwarancyjnych zawierane pomiędzy Spółką (dystrybutorem) a dostawcą (producentem) są opodatkowane w kraju siedziby odbiorcy?
 
ILPP4/443-755/11-3/BA Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla czynności polegających na udzieleniu dodatkowej gwarancji.
 
ILPP2/443-1618/11-4/MN Zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług ze względu na wartość osiąganych obrotów – usługi rachunkowo-księgowe (stan prawny od 1 stycznia 2011 r.).
 
ILPP2/443-1547/11-4/AKr Stawka na okulary korekcyjne – wyrób medyczny.
 
ILPP2/443-1578/11-2/AKr W zakresie wystawiania faktur VAT za usługi udostępnienia Operatowi autostrady na kwotę odpowiadającą całości Opłat za Przejazd pobranych przez Operatora bez pomniejszania o kwotę należnego Operatorowi wynagrodzenia z tytułu poboru Opłat za Przejazd oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP4/443-768/11-4/TK Prawo do odzyskania podatku naliczonego od towarów i usług zakupionych w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości usług gospodarstwa ...”
 
ILPP4/443-745/11-4/ISN Czy w opisanej sytuacji przedmiotową transakcję należy jednak uznać za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru i wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE?
 
ILPP1/443-1453/11-4/MS Stawka podatku dla dostawy mediów (woda i odprowadzanie ścieków) związanych z najmem lokali użytkowych oraz dzierżawą gruntów na prowadzenie ogródków działkowych.
 
ILPP2/443-1578/11-3/AKr W zakresie wystawiania faktur VAT za usługi udostępnienia Operatowi autostrady na kwotę odpowiadającą całości Opłat za Przejazd pobranych przez Operatora bez pomniejszania o kwotę należnego Operatorowi wynagrodzenia z tytułu poboru Opłat za Przejazd oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1611/11-2/MN Moment dokonania korekty podatku w sytuacji zwiększenia ceny i podatku należnego.
 
ILPP1/443-1453/11-5/MS Stawka podatku dla dostawy mediów (woda i odprowadzanie ścieków) związanych z najmem lokali użytkowych oraz dzierżawą gruntów na prowadzenie ogródków działkowych.
 
ILPP1/443-1482/11-2/Awa Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania mediów związanych z najmem lokali użytkowych.
 
ILPP4/443-803/11-2/BA Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że w przypadku zawarcia z Bankiem umowy o świadczenie usługi cash pooling wirtualny tylko Bank świadczy usługę na rzecz Spółki i innych uczestników, natomiast czynności wykonywane przez Spółkę w ramach przedmiotowej umowy pozostają poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa VAT)?
 
ILPP1/443-1467/11-2/BD Czy opłaty pobierane od uczestników konferencji organizowanych przez Uczelnię są zwolnione od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w przypadku studentów, a w odniesieniu do pracowników wyższych uczelni na mocy § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów?
 
ILPP4/443-778/11-2/EWW Czy faks potwierdzający otrzymanie faktury korygującej otrzymany od kontrahenta lub wydrukowanie przesłanego przez kontrahenta e-maila, którego treścią będzie potwierdzenie otrzymania danej faktury korygującej danego dnia, spełnia określony w przepisie art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług warunek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę?
 
ILPP1/443-1429/11-4/MK Opodatkowanie usług szkoleń przeciwpożarowych oraz pierwszej pomocy.
 
ILPP1/443-1451/11-2/KG 1) Obowiązek i zasady korekty podatku w związku ze zmianą przeznaczenia oraz opodatkowanie zaliczki na poczet zakupu nieruchomości.
2) Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości
3) Określenie sposobu w jaki należy wydzielić wartość podatku VAT, przypadającego na poszczególne lokale znajdujące się w budynku.
 
ILPP1/443-1496/11-4/AWa Czy Uczniowski Klub Sportowy, będąc podatnikiem podmiotowo zwolnionym od podatku od towarów i usług ma możliwość odliczenia podatku naliczonego zapłaconego w ramach dokonanych zakupów towarów i usług związanych z realizacją operacji w ramach osi 4 Leader działanie „Małe projekty”?
 
ILPP2/443-1561/11-2/AK Czy Zainteresowana może ewidencjonować sprzedaż na jednej wspólnej kasie, tj. w sklepie i w kawiarni?
 
ILPP1/443-1454/11-6/MK Dostawa nieruchomości zabudowanej.
 
ILPP1/443-1451/11-3/KG 1) Obowiązek i zasady korekty podatku w związku ze zmianą przeznaczenia oraz opodatkowanie zaliczki na poczet zakupu nieruchomości.
2) Zwolnienie od podatku sprzedaży nieruchomości
3) Określenie sposobu w jaki należy wydzielić wartość podatku VAT, przypadającego na poszczególne lokale znajdujące się w budynku.
 
IBPP1/443-311/12/AL W zakresie obowiązywania przy sprzedaży złomu po dniu 1 lipca 2011r. takich samych zasad jego opodatkowania jakie obowiązywały w okresie od 1 kwietnia 2011r. do 30 czerwca 2011r.
 
IBPP3/443-282/132/UH Prawo do zwolnienia od podatku VAT usług polegających na przeprowadzeniu badań psychotechnicznych na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
 
IBPP3/443-266/12/UH Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu p.n.: „...”.
 
IBPP3/443-168/12/UH dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystąpienia o zwrot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu
 
IBPP2/443-524/12/AM „Czy naliczona w 2010 i 2011 roku nowa, wyższa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego przed dniem 1 maja 2004r. jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?”
 
ILPP2/443-1612/11-2/EN Moment dokonania korekty podatku w sytuacji zwiększenia ceny i podatku należnego.
 
ILPP1/443-1457/11-6/NS Wyłączenie od opodatkowania podatkiem od towarów i usług podziału Spółki przez wydzielenie oraz obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego.
 
ILPP2/443-1638/11-2/AK 1. Czy Wnioskodawca będzie mógł odliczyć w całości podatek naliczony VAT z tytułu zakupu motocykla czy tylko w ograniczonym zakresie (60% nie więcej niż 6000,00 zł)?
2. Czy Wnioskodawca będzie mógł w całości odliczyć podatek VAT naliczony od zakupu paliwa do napędu tego motocykla?
 
ILPP2/443-11/12-2/AK Czy podatek VAT naliczony w związku z realizacją projektu LIFE+ może być w jakikolwiek sposób odzyskany?
 
IBPP2/443-214/12/AB opodatkowanie spłaty kredytu w stosunku do mieszkań o statusie własnościowego i lokatorskiego prawa do lokali, dla których ustanowienie po raz pierwszy lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu oraz zasiedlenie lokali nastąpiło przed dniem 1 maja 2004 r. jak również w przypadku kiedy ponowne zasiedlenie lokali nastąpiło po dniu 1 maja 2004r.
 
IBPP2/443-200/12/AM „Czy sprzedaż przez Gminę prawa własności gruntu na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego (będącego już właścicielem budynków posadowionych na tym gruncie), który nabył prawo użytkowania wieczystego od poprzedniego użytkownika na mocy umowy sprzedaży, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług, a tym, samym czy jest to czynność opodatkowana tym podatkiem?”
 
IBPP2/443-194/12/AM „Czy czynność wniesienia aportem przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni jako wkład do nowopowstałej spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?”
 
IBPP1/443-345/12/AW Czy istnieje konieczność wystawiania faktur na pracowników potwierdzające wydanie legitymacji, jeśli tak to jaką stawkę podatkową zastosować w zaistniałej sytuacji?
 
IBPP2/443-162/12/AM „Czy dla robót (usług) betoniarskich wykonywanych przy budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300m2, ma zastosowanie preferencyjna stawka VAT w wysokości 8%?”
 
IBPP2/443-163/12/AB opodatkowanie umorzenia udziałów
 
IBPP2/443-167/12/AB opodatkowanie dostawy mediów pozostających w związku z najmem lokalu użytkowego
 
ILPP1/443-1450/11-5/AW Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy części nieruchomości gruntowej.
 
ILPP1/443-1450/11-6/AW Opodatkowanie podatkiem VAT odpłatnego lub nieodpłatnego zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących prywatny majątek.
 
IBPP2/443-392/12/RSz Opodatkowanie zbycia na rzecz indywidualnego inwestora dostawy budynku mieszkalnego spełniającego wymogi budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym oraz przypisanej do tego budynku nieruchomości gruntowej objętej dwoma księgami wieczystymi, ze względu na fakt zlokalizowania gruntu na terenie dwóch miast lub objęcia części gruntu prawem wieczystego użytkowania a części prawem własności.
 
ILPP4/443-743/11-4/EWW Czy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., na skutek zmiany od dnia 1 stycznia 2011 r. treści załącznika nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością polegającą wyłącznie na dostawie surowych skór futerkowych (pochodzących z prowadzonej przez siebie hodowli norek) utracił w odniesieniu do dostawy tych skór status rolnika ryczałtowca (niezależnie od faktu późniejszej rejestracji do podatku jako czynnego podatnika VAT)?

Wskaźniki gospodarcze