Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 września 2012 r.
 
ITPP2/443-226/12/KT Prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu dotyczącego budowy ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu.
 
ITPP2/443-128/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego nabycia wyposażenia do świetlic wiejskich.
 
ITPP2/443-79/12/KT Opodatkowanie dostawy gruntu dokonanej na rzecz następcy prawnego dotychczasowego użytkownika wieczystego.
 
ITPP1/443-1457/11/MS Czy Spółdzielnia ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub do otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT w związku z realizacją opisanego projektu?
 
ITPP1/443-1455/11/BJ Zakres prawa do zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług.
 
ITPP1/443-1458/11/BK Opodatkowania usług produkcji materiałów filmowych.
 
ITPP2/443-417/12/AK Stawki podatku obowiązujące dla dostawy oleju słonecznikowego surowego z przeznaczeniem do produkcji pasz.
 
ITPP2/443-1454/11/AW Uznanie wywozu towarów ze składu celnego za eksport towarów oraz stawki podatku obowiązującej do tej transakcji.
 
ITPP1/443-1459/11/MN Możliwości dokonania korekty w trybie art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do wierzytelności nieściągalnych.
 
ITPP2/443-1461/11/AW Odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ILPP2/443-959/09/12-S/ISN Sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę.
 
IPPP1/443-467/12-2/IGo Wynagrodzenie wypłacane Komplementariuszowi za czynności zarządcy wykonywane w oparciu o ”Umowę o zarządzanie i prowadzenie spraw Spółki” należy traktować jako należność za wykonywaną usługę, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i dokumentowaną w okresach rozliczeniowych fakturami VAT.
 
IPPP3/443-539/12-2/SM dostawa towarów z montażem i stałe miejsce prowadzenia działalności
 
IPPP1/443-421/12-2/PR zastosowanie zwolnienia dla dostawy działek niezabudowanych, znajdujących się na terenie, dla którego przed podziałem wydana zostanie decyzja o warunkach zabudowy.
 
IPPP2/443-343/12-4/KG Czy Wnioskodawca winien był naliczyć podatek VAT od wylicytowanej ceny sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IPPP3/443-1151/09/12-8/S/SM przechowywanie kopii faktur VAT
 
IPPP3/443-73/12-2/LK Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu importu usług, wystawienia faktury wewnętrznej jej przechowywania oraz określenia podatku naliczonego z tytułu importu usług
 
IBPP2/443-26/12/AM „Czy stawką obowiązującą na fakturze za obciążenie klienta odsetkami jest stawka 22% czy należy uznać jako sprzedaż zwolnioną z VAT? Kiedy należy wystawić fakturę VAT za należne odsetki?”
 
IBPP2/443-45/12/IK Czy opisany w zdarzeniu przyszłym sposób udzielania rabatu potransakcyjnego obliczonego na podstawie zawartej między Wnioskodawcą a jego klientami umowy pozwala na zastosowanie do udzielanego rabatu zbiorczych faktur korygujących na podstawie art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z póżn. zm.) oraz § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360)?
 
IBPP2/443-39/12/IK w zakresie opodatkowania wniesienia aportu niepieniężnego w postaci gruntu zabudowanego budynkiem do spółki prawa handlowego
 
IBPP2/443-43/12/ICz Przechowywanie kopii faktur w formie elektronicznej.
 
IBPP2/443-46/12/BW Czy podstawą opodatkowania sprzedaży nakładów inwestycyjnych po zakończeniu umowy dzierżawy w świetle opisanego stanu faktycznego, stanowić będzie wartość netto określona w operacie szacunkowym?
 
IBPP2/443-66/12/BW Czy prawidłowe jest stosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% do usługi montażu rolet zewnętrznych, obejmującej zarówno materiał i robociznę, wykonywanej w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?
 
IBPP2/443-27/12/AM „Czy Wnioskodawcy przysługuje jako podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie handlu, transportu, wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W przypadku, gdy zakupi samochód osobowy do 3,5 tony, w celach wynajmu długoterminowego. Jako podatnik nie jest on pewien czy przysługuje mu zwrot podatku czy kwota ta może być odliczana w kolejnych miesiącach rozliczeniowych?”
 
IBPP2/443-37/12/BW Czy w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od usług związanych z remontem elewacji i wymianą docieplenia wraz z demontażem i utylizacją azbestu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO 2007-2013 na podstawie umowy ...?
 
IBPP2/443-86/12/BW Obowiązek korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT, w związku ze zmianą przeznaczenia wykorzystywania budynku i parkingu.
 
IBPP2/443-91/12/BW Czy otrzymanie dokumentu SAD (lub komunikatu IE599) z tytułu dokonanego eksportu towarów w terminie późniejszym niż przewiduje to art. 41 ust. 7 (lub art. 41 ust. 11) ustawy, ale przed upływem 6 miesięcy od otrzymania zaliczki na poczet eksportu rodzi obowiązek dokonania korekty rozliczenia przedmiotowej zaliczki i wykazania jej ze stawką 22%?
 
IBPP2/443-95/12/BW Możliwość zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla usługi polegającej na wykonaniu trwałej zabudowy kuchennej.
 
IBPP2/443-55/12/RSz refakturowanie kosztów mediów dotyczących umów użyczenia wynikających z faktury pierwotnej na rzecz jednostki budżetowej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury pierwotnej oraz ujmowania jej w rejestrze zakupów
 
IBPP2/443-97/12/AB Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
 
ITPP1/4441-34/12/MN Czy w przypadku zastosowania proporcji obrotu, określonej w art. 90 ustawy o VAT, dla potrzeb odliczenia podatku przy wydatkach dotyczących wszystkich rodzajów czynności wykonywanych przez Gminę konieczne będzie w celu jej obliczenia uwzględnienie czynności niepodlegających przepisom ustawy o VAT?
 
ITPP2/443-9/08/12-S/AW Wyłączenie z opodatkowania sprzedaży działek gruntu.
 
ITPP2/443-599b/08/12-S/AK W jaki sposób Spółka jako podatnik podatku od towarów i usług powinna udokumentować transakcję sprzedaży, tj. czy sprzedaż ta powinna być potwierdzona fakturą VAT zawierającą jedną pozycję „zorganizowana część przedsiębiorstwa" i stawką 22% podatku od towarów i usług, czy też powinna zostać udokumentowana fakturą VAT zawierającą w poszczególnych pozycjach składniki majątkowe składające się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa i stawki podatku (bądź pozycje zwolnione z podatku) przypadające na poszczególne składniki majątkowe wchodzące w jej skład?

Wskaźniki gospodarcze