Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 września 2012 r.
 
ITPP1/443-433/12/AP Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-264/12/AP Czy sprzedając opisaną w stanie faktycznym nieruchomość w całości lub w części będzie Pani zwolniona od podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-1338/11/MD Zwolnienie od podatku dostawy (aportu) towarów używanych (holowniki).
 
ITPP2/443-221/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego utwardzenia placu przy kościele.
 
ITPP2/443-219/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego zakupu wyposażenia świetlicy.
 
ITPP2/443-175/12/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego wyposażenia pracowni komputerowej.
 
ITPP1/443-322/12/AP Brak możliwości odliczenia podatku VAT, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
 
ITPP2/443-1590/11/AK Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z importem towarów.
 
ITPP2/443-571/12/PS Brak obowiązku korekty odliczonego podatku naliczonego w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy leasingu samochodu dostawczego.
 
ITPP1/443-398/12/TS Opodatkowania wykonywanych czynności.
 
ITPP2/443-1452/11/EK Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 7b ustawy.
 
ITPP1/443-186/12/AP Czy sprzedaż obiadów uczniom i pracownikom szkoły (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi) oraz innym osobom związanym z działalnością statutową szkoły zwolniona jest od podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-1785/11/MD Zasadność zastosowania zwolnienia do świadczonych usług szkoleniowych.
 
ITPP2/443-1409/11/RS Zakres miejsca świadczenia i opodatkowania czynności związanych z zawarciem kontraktów.
 
IPPP3/443-534/12-2/SM prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem
 
IPPP3/443-459/12-4/SM siedziba i stałe miejsce prowadzenia działalności
 
IPPP3/443-648/12-4/SM zwrot podatku od towarów i usług z tytułu zakupu nowego środka transportu
 
IPPP3/443-545/12-2/SM forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej i prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
 
IPPP3/443-569/12-2/SM brak opodatkowania połączenia odwrotnego spółek
 
IPPP3/443-551/12-2/SM zwrot podatku od towarów i usług z tytułu zakupu nowego środka transportu
 
IPPP2/443-249/12-2/MM 1. Czy X ma obowiązek rejestrowania sprzedaży Produktów, dokonywanej przez Partnerów w imieniu i na rzecz X, przy zastosowaniu własnych kas rejestrujących?2. Czyje dane powinny być podane na paragonie jako dane podatnika X czy Partnera?3. Czy na X ciąży obowiązek przechowywania kopii dokumentów kasowych, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz w § 7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212 poz. 1338 ze zm.)?4. Kto ma obowiązek przechowywania paragonów fiskalnych wystawionych przez Partnera dokumentujących sprzedaż Produktów w imieniu i na rzecz X?5. Czy na X ciąży obowiązek sporządzania zestawień paragonów wystawionych przez Partnera, dokumentujących sprzedaż Produktów w imieniu i na rzecz X?6. Czy X ma obowiązek uwzględniania sprzedaży Produktów dokonanej przez Partnera w jej imieniu i na jej rzecz, we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT?7. Czy X ma obowiązek zgłaszania organowi podatkowemu nowego miejsca prowadzenia działalności w przypadku rozpoczęcia sprzedaży Produktów w imieniu i na rzecz X, przez Partnera w jego punkcie sprzedaży?
 
ILPP2/443-1659/11-2/AD Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją inwestycji?
 
ILPP2/443-1559/11-4/AD 1. Czy zrealizowane u Wnioskodawcy bony można traktować jako rabat i pomniejszać obrót ewidencjonowany na kasie fiskalnej?
2. Jak należy dokumentować rozliczenie między emitentem bonów (X), a Zainteresowanym za zrealizowane bony?
3. W jaki sposób należy dokumentować zmniejszenie obrotu w przypadku odwołania wycieczki/rezygnacji klienta i dokonania zwrotu klientowi wpłaconych środków?
 
ILPP2/443-1559/11-5/AD 1. Czy zrealizowane u Wnioskodawcy bony można traktować jako rabat i pomniejszać obrót ewidencjonowany na kasie fiskalnej?
2. Jak należy dokumentować rozliczenie między emitentem bonów (X), a Zainteresowanym za zrealizowane bony?
3. W jaki sposób należy dokumentować zmniejszenie obrotu w przypadku odwołania wycieczki/rezygnacji klienta i dokonania zwrotu klientowi wpłaconych środków?
 
ILPP2/443-1559/11-6/AD 1. Czy zrealizowane u Wnioskodawcy bony można traktować jako rabat i pomniejszać obrót ewidencjonowany na kasie fiskalnej?
2. Jak należy dokumentować rozliczenie między emitentem bonów (X), a Zainteresowanym za zrealizowane bony?
3. W jaki sposób należy dokumentować zmniejszenie obrotu w przypadku odwołania wycieczki/rezygnacji klienta i dokonania zwrotu klientowi wpłaconych środków?
 
ILPP4/443-766/11-2/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług związanych z eksportem towarów.
 
ILPP4/443-766/11-3/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku wykazywania świadczonych usług w deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej.
 
ILPP2/443-1584/11-5/AD Czy nasza Wnioskodawca jako podatnik jest zobowiązany do wliczenia otrzymanej pomocy „de minimis” do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w myśl art. 29 ust. 1 uptu?
 
ILPP2/443-124/12-2/AK Podatek od towarów i usług w zakresie pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość udzielanych bonifikat.
 
ILPP2/443-95/12-2/EN Podatek od towarów i usług w zakresie pomniejszenia podstawy opodatkowania o udzielone bonifikaty.
 
ILPP2/443-125/12-2/SJ Podatek od towarów i usług w zakresie pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość udzielanych bonifikat.
 
IBPP2/443-32/12/WN uznanie czy przesyłane (udostępniane), zaewidencjonowane oraz przechowywane w sposób opisany przez Wnioskodawcę faktury, stanowią podstawę do wystawienia faktur wewnętrznych z tytułu importu usług, które stanowią następnie kwotę podatku naliczonego z tytułu importu usług
 
IBPP2/443-49/12/ICz Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
 
IBPP2/443-72/12/WN stawka podatku VAT dla usług polegających na udostępnianiu sauny
 
IBPP4/443-240/12/PK wystawianie faktur VAT dla usług świadczonych dla kontrahenta brytyjskiego
 
IBPP4/443-260/12/PK moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych przez Spółkę usług transportowych
 
IBPP4/443-262/12/PK moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych przez Spółkę usług transportowych
 
IBPP4/443-208/12/PK wewnątrzwspólnotowa dostawy towarów na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku nabyciami opodatkowanymi w kraju, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku nabyciami opodatkowanymi poza granicami kraju, określenie miejsca dostawy towarów odnośnie produktu finalnego.
 
IBPP1/443-204/12/AL W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej uiszczenie przez Wnioskodawcę pierwszej opłaty rocznej.
 
IBPP1/443-208/12/AW Nieodpłatne przekazanie towarów na cele reprezentacji i reklamy wraz z prawem do odliczenia.
 
IPTPP3/443-64/11-5/12-S/KK Roboty budowlane związane z wykonaniem, do budynków mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, przyłącza wodociągowego wewnątrz tego budynku- korzystają ze stawki 8% podatku VAT, natomiast w przypadku przyłącza wodociągowego wykonywanego poza bryłą budynku oraz przyłącza kanalizacyjnego, nie mogą zostać objęte stawką 8% i są opodatkowane wg stawki 23%.
 
ITPP2/443-1286b/11/AJ Czy Gmina jako zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług będzie uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki związanych z realizacją ww. projektu?
 
ITPP1/443-1202/11/AP Czy usługi edukacyjne świadczone przez Spółkę jako placówkę oświatową objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, w całości będą korzystały ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy?
 
ITPP1/443-1326/11/AP Czy w świetle przepisów prawa podatkowego usługi stołówkowe, polegające na gotowaniu i wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej uczniom i pracownikom szkoły podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT, a jeśli tak to jaką stawką?
 
ITPP1/443-1274/11/AP Zakres stawki podatku obowiązującej dla montażu trwałej zabudowy wnękowej, kuchennej i łazienkowe.

Wskaźniki gospodarcze