Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 września 2012 r.
 
IBPP1/443-557/12/AW Korekta nieodpłatnych przekazań towarów na cele reprezentacji i reklamy.
 
IBPP1/443-591/11/MS - czy przekazanie przez Wnioskodawcę w formie darowizny na rzecz wspólników samochodu osobowego o wartości powyżej 15.000 zł będącego towarem używanym w rozumieniu podatku od towarów i usług, niebędącego środkiem trwałym, Wnioskodawca powinien wykazać w deklaracji VAT ze stawką „ZW”,- czy przekazanie przez Wnioskodawcę w formie darowizny na rzecz wspólników samochodu osobowego skutkować będzie obowiązkiem dokonania korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o VAT.
 
IBPP1/443-642/11/MS Jakie stawki VAT należy zastosować do otrzymanych w 2011r. dopłat i dofinansowania do sprzedanego w 2010r. mleka?
 
IBPP1/443-743/11/AZb Czy dopłata do zysku dokonywana przez X na podstawie Umowy, jako czynność niepodlegająca podatkowi od towarów i usług, może zostać dokonana na podstawie noty kredytowej wystawionej przez X?
 
IBPP1/443-745/11/MS Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
 
IBPP1/443-746/11/MS Czy Wnioskodawcy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r. przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług cateringowych?
 
IBPP1/443-794/11/MS - czy zużycie przez pracowników w trakcie pracy w lokalu Wnioskodawcy zakupionych przez Wnioskodawcę napojów (kawy, herbaty, soków, wody mineralnej), należy uznać za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT – jest prawidłowe,- czy zużycie przez pracowników w trakcie pracy w lokalu Wnioskodawcy zakupionych przez Wnioskodawcę słodyczy (ciastek, paluszków), należy uznać za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT – jest nieprawidłowe.
 
IBPP1/443-795/11/MS Czy zużycie przez klientów w ramach poczęstunku zakupionych przez Wnioskodawcę napojów (kawy, herbaty, mleka, soków, wody mineralnej) oraz słodyczy (ciastek i paluszków), należy uznać za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT?
 
IBPP1/443-809/11/MS Stawka podatku na dokonywane w 2010r. i 2011r. dostawy złomu na poczet których Wnioskodawca otrzymał zaliczki w 2010r.
 
IBPP1/443-825/11/MS Czy do nabycia i do sprzedaży wymienionych we wniosku towarów odpadów ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT?
 
IBPP1/443-855/11/AZb Czy wypłata dywidendy przez spółkę zależną na rzecz Wnioskodawcy, zarówno w postaci udziałów w spółkach kapitałowych, akcji i innych papierów wartościowych oraz w jednym przypadku – wierzytelności pieniężnej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Jeśli tak to kto jest podatnikiem z tytułu transakcji, na kim ciąży obowiązek udokumentowania i rozliczenia transakcji, co ma być podstawą opodatkowania w przypadku transakcji, a także jaka ma być właściwa stawka podatku od towarów i usług?
 
IBPP1/443-867/11/MS Prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IBPP1/443-908/11/MS Opodatkowanie otrzymywanych przez Wnioskodawcę dofinansowań pokrywających ujemny wynik finansowy Wnioskodawcy w związku ze świadczeniem usług przewozowych na warunkach określonych przez Gminę.
 
IBPP1/443-933/11/MS Określenia podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu odsprzedaży mediów (energii elektrycznej i cieplnej oraz wody i kanalizacji).
 
IBPP1/443-966/11/MS Czy otrzymane przez Wnioskodawcę od wynajmującego premie pieniężne stanowiące zachętę do zawarcia umowy najmu podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IBPP1/443-994/11/MS Czy Wnioskodawca słusznie nalicza podatek VAT przy sprzedaży gotowych elementów stalowych pozyskanych z robót demontażowych?
 
IBPP1/443-1000/11/MS Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Spółkę XX S.A. faktury VAT dokumentującej opłatę z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy przez Wnioskodawcę?
 
IBPP1/443-756/12/AL W zakresie opodatkowania gruntu wraz z rozpoczętym procesem inwestycyjnym dotyczącym jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w sytuacji gdy zakończona będzie Faza I-VI inwestycji - stan surowy zamknięty - wybudowana pełna bryła budynku z wstawionymi oknami i drzwiami.
 
IBPP1/443-755/12/AL W zakresie opodatkowania gruntu wraz z rozpoczętym procesem inwestycyjnym dotyczącym jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w sytuacji gdy zakończona będzie Faza I-V inwestycji - stan surowy otwarty przykryty dachem - wybudowana pełna bryła budynku bez wstawienia okien i drzwi.
 
IBPP1/443-754/12/AL W zakresie opodatkowania gruntu wraz z rozpoczętym procesem inwestycyjnym dotyczącym jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w sytuacji gdy zakończona będzie Faza I-IV inwestycji - postawienie murów i stropów budynku.
 
IBPP1/443-753/12/AL W zakresie opodatkowania gruntu wraz z rozpoczętym procesem inwestycyjnym dotyczącym jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w sytuacji gdy zakończona będzie Faza I-III inwestycji - postawienie fundamentów budynku.
 
IBPP1/443-752/12/AL W zakresie opodatkowania gruntu wraz z rozpoczętym procesem inwestycyjnym dotyczącym jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w sytuacji gdy zakończona będzie Faza I i II inwestycji (wytyczenie granic budynku, wstępne prace ziemne).
 
ITPP2/443-1592/11/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-1595/11/KT Brak zwolnienia od podatku usług nauki pływania i gimnastyki korekcyjnej.
 
ITPP2/443-151/12/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego organizacji przez klub sportowy zawodów biegowych.
 
IBPP4/443-286/12/PK określenie podstawy opodatkowania przy sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych wynikających z certyfikatów wytworzenia energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii na rzecz klientów
 
ITPP2/443-1515/11/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-150/12/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego organizacji przez klub sportowy zawodów biegowych
 
ITPP2/443-1519/11/AD Stawka podatku obowiązująca do dostawy wózków widłowych.
 
IBPP1/443-445/12/AL W zakresie opodatkowania gruntu wraz z rozpoczętym procesem inwestycyjnym dotyczącym jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w sytuacji gdy zakończona będzie Faza I inwestycji - niwelacja terenu i przygotowanie gruntu pod wykonanie inwestycji.
 
ITPP1/443-1412/11/AJ Obowiązek instalacji kasy rejestrującej.
 
ITPP1/443-1198/11/AT Opodatkowanie usług w zakresie wstępnej likwidacji szkód.
 
ITPP1/443-514/12/TS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi na przygotowanie projektu współpracy.
 
ITPP1/443-771/12/IK Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z organizacją sportowo-kulturalnego wydarzenia.
 
IBPP4/443-287/12/PK odliczenie podatku naliczonego wynikającego z nabyć energii elektrycznej oraz praw majątkowych wynikających z certyfikatów wytworzenia energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii od swych klientów
 
IBPP4/443-288/12/PK określenia podstawy opodatkowania przy odsprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych wynikających z certyfikatów wytworzenia energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii na rzecz TGE
 
IBPP4/443-289/12/PK określenie miejsca świadczenia usług polegających na sprzedaży praw majątkowych wynikających z certyfikatów wytworzenia energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii
 
ITPP2/443-1540/11/KT Zwolnienie od podatku świadczonych usług finansowanych w całości ze środków publicznych.
 
ITPP2/443-709/12/EK Sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu nie podlega opodatkowaniu.
 
ITPP1/443-1306/11/BJ Czy sprzedaż obiadów uczniom i pracownikom szkoły (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi) oraz innym osobom związanym z działalnością statutową szkoły zwolniona jest z podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-576/12/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w trzech sołectwach.
 
ITPP2/443-1541/11/KT Zwolnienia od podatku świadczonych usług szkoleniowych.
 
ITPP1/443-1385/11/AJ Opodatkowanie usług dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków.
 
ITPP2/443-1581/11/KT Zwolnienie od podatku szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz doskonalących wiedzę osób wykonujących te zawody.
 
IPTPP4/443-385/12-4/OS Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IBPP3/443-455/12/MN Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur VAT dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją przedmiotowego projektu pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.
 
ITPP1/443-1153/11/AT Zakres ustalenia, czy Wspólnota wykonując czynności na rzecz członków, dotyczące zarządzania nieruchomością wspólną niemieszkalną jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz prawidłowości wystawiania faktury VAT i stosowania odpowiednich stawek podatku dla wykonywanych usług, z tytułu których Wspólnota pobiera opłaty od członków w związku z dostawą towarów i usług do poszczególnych lokali, pobierania zaliczek za zarządzanie nieruchomością wspólną oraz na fundusz remontowy oraz możliwości zastosowania zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
ITPP2/443-1569/11/KT Brak prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od rat leasingowych z tytułu leasingu pojazdu o przeznaczeniu specjalnym (bankowóz) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa służącego do jego napędu.
 
ITPP2/443-1254/11/AD Odliczenie podatku naliczonego związanego z nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkami.
 
ITPP2/443-1531/11/AD Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania zmodernizowanych wagonów tramwajowych.
 
IBPP3/443-299/12/EJ Korekta podatku naliczonego w sytuacji wniesienia dokumentacji projektowej aportem do spółki.
 
IBPP3/443-303/12/AŚ Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu w części przypadającej na partnerów projektu.
 
ITPP2/443-1596/11/AF Czy zbycie wydzielonej części usługowej Spółki podlega opodatkowaniu?
 
ITPP1/443-1494/11/MS Zakres możliwości dokonania korekty obrotu oraz podatku należnego.
 
ITPP1/443-1239/11/TS Opodatkowanie badań osób skierowanych przez wojskowe komisje lekarskie dla potrzeb orzecznictwa.
 
IBPP3/443-443/12/EJ W przypadku gdy Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane VAT i niepodlegające opodatkowaniu VAT i jest w stanie przyporządkować zakupy do poszczególnego rodzaju działalności, Wnioskodawcy w części przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IBPP3/443-444/12/EJ W przypadku gdy Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane VAT i niepodlegające opodatkowaniu VAT i jest w stanie przyporządkować zakupy do poszczególnego rodzaju działalności, Wnioskodawcy w części przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 
IBPP3/443-446/12/EJ Zwolnienie z podatku VAT usługi wcześniejszego noclegu pacjenta w sanatorium.
 
IBPP3/443-572/12/LŻ Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z realizacją projektu – plac zabaw.
 
IBPP3/443-691/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu – remont świetlicy.
 
IBPP3/443-696/12/LŻ Obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związku z realizacją projektu –festyn.
 
IBPP3/443-445/12/AŚ Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na przebudowie dróg powiatowych (porozumienie między gminą a powiatem nie ma charakteru umowy cywilnoprawnej)
 
IPTPP2/443-442/12-4/IR Wnioskodawca dokonując sprzedaży lokali mieszkalnych wydzielonych z przedmiotowej nieruchomości wchodzących w skład majątku osobistego, nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej. Tym samym zbycie ww. lokali mieszkalnych nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie będzie powodowało powstania obowiązku podatkowego w VAT.
 
IPTPP1/443-519/12-6/MH Czy Stowarzyszenie ponosząc w 2012 r. koszty realizacji Działania 413 „...” w związku z realizacją projektu pn. „...” objętego PROW na lata 2007-2013 ma możliwość odzyskania podatku VAT?
 
IPTPP1/443-466/12-2/RG Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pn. „...”, Gmina będzie miała możliwość uzyskania zwrotu różnicy podatku VAT w sposób określony w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT dotyczącym realizacji w/w inwestycji w szczególności wartości podatku VAT naliczonego w związku z realizacją robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego?
 
IPTPP1/443-418/12-6/MW Sprzedaż Studium wykonalności i Dokumentacji projektowej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy. Sprzedaż tę należy opodatkować stawką podstawową, tj. stawką 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy.
 
IPTPP3/443-8/12-2/KK Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”, ponieważ Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IPTPP2/443-498/12-4/JN Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem know-how.
 
IPTPP1/443-473/12-4/MH Czy realizując operację polegającą na realizacji „Małego projektu” w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z budżetu państwa w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją ww. programu?
 
IPTPP1/443-471/12-6/AK Czy Gmina ma obowiązek skorygowania odliczonego w całości podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących poniesione koszty realizacji inwestycji w związku ze zmianą przeznaczenia
 
IPTPP1/443-471/12-5/AK Czy nieodpłatne używanie wytworzonego majątku w ramach realizacji zadania przed wniesieniem go aportem do spółki należy uznać za odpłatne świadczenie przez Gminę usług na rzecz Spółki. podlegające opodatkowaniu VAT?
 
IPTPP1/443-470/12-2/MW nieodpłatne udzielenie licencji przez Wnioskodawcę na rzecz ZDiT na wykorzystanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez ZDiT, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ świadczenie to będzie odbywało się w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.
 
IPTPP4/443-383/12-4/JM Wnioskodawcy wykorzystującemu ten pojazd w działalności gospodarczej, tj. do usług leśnych polegających na pozyskiwaniu drewna, zagospodarowaniu terenów leśnych, w tym likwidacji zadrzewień pod liniami energetycznymi nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w całości.
 
IPTPP1/443-440/12-2/RG Czy w przypadku dokonywania zamiany nieruchomości przez Gminę z osobą fizyczną, Gmina musi do wartości rynkowej nieruchomości wynikającej z operatu szacunkowego doliczyć podatek VAT wg stawki 23% w przypadku gruntów przeznaczonych pod zabudowę?
 
IPTPP1/443-430/12-5/RG Czy w związku z realizacją projektu: „....” Wnioskodawca będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części?
 
IPTPP2/443-518/12-2/KW Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur w związku z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ dokonane zakupy towarów i usług w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług
 
IPTPP1/443-518/12-8/MH Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 
IPTPP1/443-518/12-5/MH Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 
IPTPP1/443-518/12-7/MH Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 
IPTPP1/443-518/12-6/MH Czy Stowarzyszeniu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?
 
IPTPP4/443-376/12-3/BM Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu przeznaczonego wyłącznie na cele oddania go do użytkowania przez inny podmiot na podstawie umowy dzierżawy.
 
IPTPP2/443-446/12-11/KW Czy otrzymane odszkodowanie za przejętą nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa jest zwolnione z podatku od towarów i usług?
 
IPTPP2/443-507/12-4/PR Planowana sprzedaż działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem Zainteresowany dokonując ich sprzedaży będzie korzystać z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem.
 
IBPP2/443-444/12/AM „Czy sprzedaż nieruchomości wraz z działką w wieczystym użytkowaniu będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z ust. 7a tego artykułu?”
 
IBPP4/443-163/12/PK rozpoznanie transakcji za eksportu pośredni oraz zastosowanie dla tego eksportu odpowiedniej stawki podatku
 
ILPP1/443-68/12-5/AW Dostawa wyremontowanego mieszkania oraz mebli i ruchomego wyposażenia stanowi niezależne świadczenie.
 
ILPP2/443-1655/11-4/AK Czy w opisanej sytuacji rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązujących terminach będzie uprawniało spółkę cywilna do dokonania odliczenia od podatku należnego kwot wydatkowanych na zakup każdej z kas rejestracyjnych zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania?
 
ILPP1/443-369/08/12-S/HW Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego.
 
ILPP4/443-743/11-5/EWW Podatek od towarów i usług w części dotyczącej wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, w zakresie obowiązku podatkowego, obowiązku wystawienia faktury, stawki podatku oraz informacji podsumowującej.
 
ILPP2/443-4/12-2/AK 1. Czy wartość rekompensaty, którą Wnioskodawca otrzymuje od miasta jest obrotem w rozumieniu artykuł 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i czy powinna być opodatkowana 8 % stawką podatku od towarów i usług (jak inne przychody ze sprzedaży usług komunikacji miejskiej), czy jest to przychód nie podlegający ustawie o podatku od towarów i usług?
2. Czy w przypadku gdy rekompensata nie podlega ustawie o podatku od towarów usług, to podatek naliczony od zakupu towarów i usług służących wykonaniu usługi komunikacji miejskiej może zostać odliczony w całości od wszystkich prawidłowo udokumentowanych zakupów związanych z działalnością opodatkowaną?
 
IBPP4/443-159/12/PK uznanie świadczonych usług za usługi ciągłe oraz możliwość dokumentowania wszystkich usług zrealizowanych w danym miesiącu za pomocą jednej zbiorczej faktury
 
ILPP4/443-785/11-2/BA Czy Wnioskodawca prawidłowo wystawił na rzecz kontrahenta fakturę bez VAT?
 
ILPP4/443-781/11-4/TK Czy w związku z realizacją inwestycji z programu „Odnowa i rozwój wsi” Parafia może odzyskać VAT od faktur zakupu w przypadku, gdy nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-10/12-2/AKr Czy podatek VAT naliczony w związku z realizacją projektu (...) może być w jakikolwiek sposób odzyskany?
 
ILPP4/443-743/11-6/EWW 1) Czy usługę duńskiego pośrednika (organizatora aukcji) należy opodatkować w Polsce jako import usługi?
2) W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi?
 
IBPP4/443-177/12/PK prawo do odliczenia podatku z faktury VAT wystawionej przez podmiot zagraniczny
 
ILPP4/443-789/11-2/BA Czy nieodpłatny poczęstunek przekazywany na rzecz kontrahentów, podczas spotkań służbowych w lokalach restauracyjnych, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako nieodpłatne świadczenie usług?
 
ILPP2/443-1592/11-4/SJ Czy wydawanie bezpłatnego tygodnika o sprawach regionalnych zawierającego treści reklamowe, informacyjne i publicystyczne będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP4/443-47/12-4/BA Czy tak przeprowadzonej transakcji sprzedaży apteki można nadać klasyfikację prawną – zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i uznać, że tego typu transakcja nie będzie w ogóle podlegała przepisom ustawy o VAT?
 
ILPP2/443-1592/11-5/SJ Czy Spółka ma prawo do odliczania podatku naliczonego związanego z ponoszonymi kosztami na wydanie bezpłatnego tygodnika?
 
ILPP4/443-47/12-5/BA Czy tak przeprowadzonej transakcji sprzedaży apteki można nadać klasyfikację prawną – zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i uznać, że tego typu transakcja nie będzie w ogóle podlegała przepisom ustawy o VAT?
 
ILPP4/443-743/11-7/EWW Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku.
 
IBPP4/443-183/12/PK opodatkowanie usług transportu pasażerów
 
IBPP4/443-189/12/PK rozliczenie podatku VAT przez podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju
 
IBPP4/443-195/12/PK prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nabyć na Towarowej Giełdzie Energii
 
IBPP1/443-155/12/AZb opodatkowanie otrzymywanej przez Wnioskodawcę dopłaty do utraconych wpływów z tytułu stosowanych uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych (otrzymywanej do dnia 1 stycznia 2011r.) a następnie rekompensaty otrzymywanej w formie zapłaty za 1 wozokilometr, oraz sposób udokumentowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami
 
IBPP1/443-163/12/AZb w przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę będącego samorządowym zakładem budżetowym na rzecz jednostki budżetowej usługi udostępnienia lokalu użytkowego, w sytuacji gdy jednostka budżetowa obciążana jest kosztami mediów, zastosowanie znajduje zwolnienie od podatku zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia
 
IBPP2/443-20/12/IK Czy opisane wyżej czynności podlegają podatkowi od towarów i usług czy, jako mające charakter odszkodowania pozostają poza opodatkowaniem tym podatkiem?
 
IBPP2/443-31/12/ICz Rozpoznanie obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspółnotowego nabycia towarów na podstawie informacji otrzymanej od kontrahentów zagranicznych drogą elektroniczną.
 
ILPP1/443-226/07/12-S/HW Sprzedaż przez osobę fizyczną zarejestrowaną jako podatnik VAT, działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wydzielonych z nieruchomości rolnej.
 
ILPP2/443-201/12-2/AK Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych na wykonanie operacji pn. „Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej ...”?
 
ILPP1/443-411/12-3/AI Czy Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie przedmiotowej dokumentacji?
 
IPTPP4/443-341/12-6/JM Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ – jak wskazał Zainteresowany we wniosku – mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-428/12-5/JM Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „”, ponieważ efekty realizowanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-449/12-4/MW Zwolnienie usług szkoleniowych finansowanych w całości ze środków publicznych
 
IPTPP2/443-517/12-2/JS uznanie dostaw towarów za eksport i opodatkowanie ich stawką 0%
 
IPTPP2/443-517/12-3/JS uznanie dostaw towarów za eksport i opodatkowanie ich stawką 0%
 
IPTPP1/443-510/12-6/AK Czy przysługuje Spółce odliczenie podatku naliczonego z faktury dokumentującej dostawę budowli dokonanej w formie aportu niepieniężnego na zasadach ogólnych tj. w miesiącu otrzymania faktury lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych?
 
IPTPP2/443-519/12-2/AW Wnioskodawca nie będzie miał ma prawa do odliczenia podatku VAT, poniesionego w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów w ramach PROW na lata 2007-2013, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 
IPTPP2/443-528/12-4/JN Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją projektu.
 
ILPP1/443-1463/11-3/AW Nieodpłatne przekazanie i prawo do odliczenia.
 
ILPP1/443-1490/11-4/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahenta, który na dzień wystawienia faktur był podmiotem istniejącym, ale niezarejestrowanym jako czynny podatnik podatku od towarów i usług.
 
ILPP1/443-1463/11-4/AW Nieodpłatne przekazanie i prawo do odliczenia.
 
ILPP2/443-1595/11-2/MN Czy w modelu „komisu usług” Spółka będzie uprawniona do odliczenia w pełnej wysokości podatku VAT naliczonego z faktur VAT wystawionych przez Koncesjonariuszy za usługę udostępnienia autostrady?
 
ILPP2/443-1595/11-3/MN Czy w przypadku odprzedaży przez Spółkę usługi udostępnienia autostrady na rzecz odbiorcy końcowego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej bądź rolnikiem ryczałtowym Spółka będzie zobowiązana do zaewidencjonowania na kasie rejestrującej kwoty należnej od tego odbiorcy końcowego w pełnej wysokości?
 
ILPP2/443-1595/11-4/MN Czy paragon wydrukowany z kasy rejestrującej z tytułu opłaty pobranej od użytkownika, w stosunku do którego Spółka zobowiązana jest udokumentować usługę wystawieniem stosownej faktury VAT, będzie stanowił jednocześnie fakturę VAT zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r.?
 
ILPP2/443-1595/11-5/MN Czy podstawą opodatkowania na fakturach wystawionych przez Spółkę na Koncesjonariuszy będzie kwota wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu komisu usług?
 
ILPP2/443-1648/11-4/MN Czy pomimo czasowego wstrzymania działalności w zakresie produkcji wódek, podatek naliczony od faktur dotyczących kosztów związanych z utrzymaniem tej części budynku, budowli i urządzeń podlega odliczeniu?
 
ITPP2/443-55/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego promocji aktywnych form wypoczynku
 
IPTPP2/443-554/12-4/JN Możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-532/12-4/PR O ile wydatki ponoszone w ramach realizacji projektu nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, to Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-469/12-4/KW Wnioskodawcy będącemu czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z realizacją inwestycji pn. „...”, gdyż zakupione w ramach projektu towary i usługi – wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca – wykorzystywane są do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-436/12-5/MG Czy możliwe jest skorzystanie w całości z odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na obiekcie lodowiska (hala letnia)?
 
ILPP1/443-1460/11-2/KG Obowiązek dokonania korekty podatku w trybie art. 89b ust. 1 ustawy w sytuacji, gdy należność powstała przed datą ogłoszenia upadłości
 
IPTPP4/443-381/12-4/JM Czy stanowisko osoby fizycznej pod nazwą firmy jako podatnika VAT w sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży lokalu użytkowego jak również przekazania go na cele osobiste podatnika i dalsza sprzedaż jest prawidłowe?
 
ILPP1/443-1541/11-4/NS Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu przeznaczonego na wynajem.
 
ITPP1/443-538/12/DM Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji obiektu gastronomicznego.
 
ILPP4/443-32/12-4/EWW Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?
 
ILPP2/443-24/12-4/EN Czy w opisanym stanie faktycznym z tytułu otrzymywania prowizji za czynności pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczenia stosuje się stawkę 23%?
 
ILPP1/443-1499/11-3/BD Czy rejestracja podatnika dla potrzeb podatku VAT (spółki przekształconej) następuje z momentem złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R?
 
ILPP4/443-31/12-4/ISN 1. Czy, w świetle przedstawionego stanu faktycznego, podatnikiem z tytułu dostaw czystych lub/i brudnych odpadów, uzyskanych podczas produkcji, będzie Wnioskodawca, czy też na zasadzie wynikającej z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT (tj. na zasadzie reverse charge) podatnikiem będzie każdorazowo nabywca, jeżeli tylko nabywca ten jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT?
2. Czy fakt, że kontrahent Zainteresowanego, tj. nabywca czystego odpadu (zaklasyfikowanego przez GUS do grupowania PKWiU 38.11.55.0) wykorzystuje ten odpad, bez dalszego przetworzenia, uzdatnienia lub ulepszenia, do produkcji Opakowań na zasadzie identycznej lub bardzo zbliżonej jak czyni to Spółka, może powodować lub powoduje, iż w stosunku do tego odpadu nie należy stosować dyspozycji przepisu art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT?
 
ILPP4/443-31/12-5/ISN Czy w przypadku, gdy dostawa odpadu brudnego i czystego, następuje na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej i co do tej dostawy spełnione są wszelkie warunki określone w art. 42 ust. 1 pkt 1-2 i nast., Spółka winna (jest uprawniona) rozpoznać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z jednoczesnym zastosowaniem stawki 0%, czy też winna wystawić fakturę, o której mowa w art. 106 ust. 1a ustawy VAT, wskazując zarazem, iż transakcję – na zasadzie reverse charge – rozliczy nabywca podatku od wartości dodanej?
 
ILPP4/443-35/12-2/BA Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących modernizacji drogi, tj. za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za wykonanie drogi?
 
ITPP1/443-402/12/BJ Sprzedaż lokalu mieszkalnego z miejscem postojowym.
 
ILPP4/443-780/11-4/EWW Jaki jest dla Wnioskodawcy moment podatkowy w zakresie podatku VAT, odnośnie obu faktur, na podstawie których dokonano płatności za licencję oprogramowania?
 
ILPP1/443-1481/11-2/AI Czy w związku z powyższym, w świetle art. 41 ust. 2 i ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca może zastosować 8% stawkę podatku VAT do dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 3 (poz. 129-134), nabywanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność gospodarczą dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej?
 
ILPP2/443-252/12-2/SJ Czy przekazanie dróg wraz z infrastrukturą drogową wybudowanie przez Wnioskodawcę na gruncie należącym do Gminy powinno być traktowane jako nieodpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ITPP1/443-525/12/MN Czy, wobec nieważności ustanowienia przed dniem 1 maja 2004 r., spółdzielczych własnościowych praw do lokali i ustawowej konieczności ustanowienia obecnie w ich miejsce praw odrębnej własności lokali, przy jednoczesnym uwzględnieniu wartości wkładów budowlanych uiszczonych na poczet spółdzielczych własnościowych praw do lokali przed dniem 1 maja 2004 r., do wkładów tych zastosowanie będą miały przepisy art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-1497/11/IK W związku z realizacją projektu brak prawa do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego.
 
ITPP2/443-390/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-365/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
IPTPP4/443-359/12-4/JM Sprzedaż działek wchodzących w skład majątku osobistego Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca dokonując ich sprzedaży korzysta z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem.
 
IPTPP1/443-546/12-2/MG Czy Spółka jako osoba prawna świadcząca usługi na rzecz sądów powszechnych i administracyjnych oraz prokuratur może dokonywać płatności podatku od towarów i usług w momencie zapłaty za te faktury przez ww. organy?
 
IPTPP2/443-535/12-7/JS Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania ani odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji zadania nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT
 
IPTPP1/443-524/12-2/MG Czy Gminie realizującej projekt „...” będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za wykonanie wyżej wymienionej inwestycji?
 
IPTPP1/443-422/12-4/AK Czu usługi szkoleniowe będące usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku od towarów i usług?
 
IPTPP1/443-422/12-5/AK Czu zwolnione są szkolenia dotyczące kształcenia zawodowego i przekwalifikowania bez względu na źródło finansowania?
 
IPTPP1/443-701/12-2/AK Czy Gmina ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania?
 
ITPP1/443-733/12/MN Brak opodatkowania pobieranych przez Gminę opłat za zajęcie pasa drogowego.
 
ITPP2/443-590c/12/MD Obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku należnego w zakresie najmu lokali mieszkalnych dla osób fizycznych.
 
PT8/033/200/680/WCH/12/PT-639 opodatkowanie i dokumentowanie usługi dzierżawy specjalistycznej maszyny na Ukrainę

Wskaźniki gospodarcze