Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 września 2012 r.
 
IBPP2/443-154/12/ICz Zastosowanie obniżonej stawki podatku do sprzedaży, na stacjach benzynowych napojów kawowych, których zasadniczym składnikiem jest mleko, zaklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU z 2008r. 11.07.19.0.
 
IBPP3/443-294/12/AŚ W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług - badań osób zatrzymanych przez Policję
 
IBPP3/443-194/12/EJ zwolnienie od podatku VAT dla usługi cateringowej na rzecz podopiecznych ośrodka rehabilitacji działającego w systemie dziennym
 
IBPP2/443-183/12/ICz Czy Wnioskodawca ma prawo stosować stawkę VAT wynoszącą 7% dla sprzedaży, opisanych w stanie faktycznym, towarów spożywczych, bezpośrednio na podstawie art. 98 ust. 2 oraz załącznika nr III poz. 1 Dyrektywy VAT, niezależne od klasyfikacji PKWiU tych towarów lub innych dodatkowych szczegółowych warunków określonych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT?
 
IBPP1/443-551/12/AW Czy dostawa nieruchomości obejmującej część budynku socjalnego korzysta ze zwolnienia od podatku z możliwością opodatkowania?
 
IBPP1/443-552/12/AW Czy dostawa nieruchomości obejmującej część budynku socjalnego i basen korzysta ze zwolnienia od podatku z możliwością opodatkowania.
 
IBPP1/443-553/12/AW Czy dostawa nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako grunt orny korzysta ze zwolnienia od podatku z możliwością opodatkowania.
 
IBPP4/443-97/12/PK Czy do wyliczenia marży z tytułu usług turystycznych świadczonych na terenie Unii Europejskiej należy wziąć pod uwagę tylko usługę wykupienia noclegów w hotelu w Wiedniu, czy należy wziąć również pod uwagę zorganizowanie przelotów (rejsów dolotowych) z krajów Unii Europejskiej do Wiednia, a jeżeli tak, to jak należy potraktować dolot z Ukrainy do Wiednia jako usługę świadczoną na terenie Unii Europejskiej, czy poza Unią?
 
IBPP4/443-186/12/PK Fakturowanie usług turystycznych.
 
ITPP2/443-463/12/AD Czy otrzymana dotacja na dofinansowanie wyjazdu studyjnego stanowi obrót opodatkowany w świetle art. 29 ust. 1 ustawy oraz czy wlicza się ją do limitu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy?
 
ITPP2/443-460/12/EK Odliczenie podatku naliczonego od rat leasingowych samochodu (bankowozu) oraz zakupu paliwa do jego napędu.
 
ITPP2/443-497/12/MD Możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-785/11/12-S/EK Rezygnacja z uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez osoby fizyczne – zakres należytej staranności przy próbie doręczenia.
 
ITPP2/443-740/11/12-S/MS Opodatkowanie transakcji zbycia udziału w prawie własności lokalu użytkowego oraz prawie wieczystego użytkowania gruntu.
 
ITPP2/443-458/12/AW Opodatkowanie usług świadczonych przez Zakład Budżetowy na rzecz Gminy.
 
ITPP2/443-424/12/AD Opodatkowanie zbycia nieruchomości gruntowych.
 
IBPP1/443-757/12/AL W zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług realizowanych usług szkoleniowych.
 
ITPP2/443-104/12/KT Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego renowacji kościoła.
 
ITPP1/443-349/12/JJ Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-416/12/IK Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP1/443-11/12/AJ Stawki opodatkowania przy sprzedaży okularów korekcyjnych traktowanych jako wyrób medyczny.
 
ITPP2/443-46/12/AK Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanych.
 
ITPP2/443-445/12/MD Obowiązek opodatkowania czynności wykonanych po upływie okresu gwarancji oraz moment powstania obowiązku podatkowego w tym zakresie.
 
ITPP2/443-449/12/AD Czy usługi szkoleniowe dla doradców podatkowych korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1pkt 26 lit. a) ustawy?
 
IPTPP1/443-421/12-6/MW prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami inwestycyjnymi oraz bieżącymi związanymi z budową centrum rekreacyjno-sportowego
 
IPTPP1/443-421/12-5/MW świadczone przez Gminę usługi odpłatnego wynajmu centrum rekreacyjno-sportowego w celu organizowania imprez okolicznościowych, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie do art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy.
 
IPTPP1/443-418/12-5/MW Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu nabycia Studium wykonalności i Dokumentacji projektowej w związku z budową Infrastruktury Wod-Kan, pod warunkiem, że nabycia te były dokonywane z zamiarem wykorzystania tych dokumentów do wykonywania czynności opodatkowanych przez Gminę (dzierżawa wybudowanej Infrastruktury bądź sprzedaży tej dokumentacji). Z prawa tego Wnioskodawca może skorzystać na zasadach i w terminach wskazanych w art. 86 ust. 13 ustawy,
 
IPTPP1/443-418/12-4/MW Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu nabycia Studium wykonalności i Dokumentacji projektowej w związku z budową Infrastruktury Wod-Kan, pod warunkiem, że nabycia te były dokonywane z zamiarem wykorzystania tych dokumentów do wykonywania czynności opodatkowanych przez Gminę (dzierżawa wybudowanej Infrastruktury bądź sprzedaży tej dokumentacji). Z prawa tego Wnioskodawca może skorzystać na zasadach i w terminach wskazanych w art. 86 ust. 13 ustawy,
 
IPPP2/443-247/12-4/IG 1. Czy wpływy Gminy - ze źródeł szczegółowo wymienionych w stanie faktycznym - wynikające z wykonywania zadań w ramach reżimu publicznoprawnego, nałożonych odrębnymi przepisami, należy traktować jako wyłączone z zakresu regulacji VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, czy też jako zwolnione z opodatkowania na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 4 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 73, poz. 392 z późn. zm., dalej: „rozporządzenie wykonawcze”)?2. W przypadku uznania, że powyższe wpływy (lub część tych wpływów) należy uznać za zwolnione z VAT na podstawie §13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia wykonawczego, jakiego rodzaju świadczenie jest wykonywane przez Gminę (tj. dostawa towarów czy świadczenie usług), w jaki sposób określić kwotę należną z tytułu sprzedaży oraz na czyją rzecz Gmina powinna wystawiać faktury VAT - w odniesieniu odpowiednio do każdego wpływu z osobna?3. Czy wpływy wynikające z zadań pozostających poza zakresem VAT należy uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?4. Czy wykonywane przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego zadania, niewiążące się z otrzymywaniem przez Gminę żadnych wpływów (np. wydawanie decyzji administracyjnych, pobór podatków itp.) traktowane przez Gminę jako niepodlegające VAT, należy uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, a jeśli tak, to w jaki sposób, skoro Gmina nie uzyskuje żadnych wpływów z ich tytułu?5. Czy obrót z tytułu dostaw nieruchomości (zarówno opodatkowanych VAT jak i zwolnionych z podatku) należy uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?6. Czy Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję sprzedaży obliczoną zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT w odniesieniu do wydatków mieszanych, wskazanych w stanie faktycznym (tj. wydatków związanych ze sferą administracyjną Gminy)?7. Czy w celu określenia kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych jest zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej wstępnej lub późniejszej proporcji (klucza podziału, współczynnika etc.)?8. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 7, w jaki sposób Gmina powinna skalkulować taką dodatkową proporcję (klucz podziału, współczynnik etc.), tj. które pozycje wpływów/wydatków określonych w stanie faktycznym i w jaki konkretnie sposób powinny zostać uwzględnione w takiej proporcji (klucza podziału, współczynnika etc.)?9. Czy w przypadku, gdy Gmina będzie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego za lata poprzednie, w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina ma obowiązek ustalania w pierwszej kolejności proporcji sprzedaży na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o VAT (tj. proporcji wstępnej), a następnie dokonania korekty kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w oparciu o obroty osiągnięte w danym roku podatkowym (proporcja właściwa) zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, czy też Gmina powinna zastosować bezpośrednio proporcję właściwą?10. W rozliczeniu za który okres rozliczeniowy Gmina powinna dokonać korekty deklaracji VAT, w związku z planowanym obecnie częściowym odliczeniem podatku naliczonego za lata poprzednie (np. rok 2008), przy zastosowaniu proporcji sprzedaży określonej w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?
 
ILPP2/443-55/12-3/AD Czy na przedmiotowe napoje tj. kawę z mlekiem , kawę lattę , kawę capuccino oraz czekoladę z mlekiem stosuje się obniżoną stawkę VAT 5%?
 
ILPP1/443-413/09/12-S/MK Opodatkowanie dostawy działek.
 
ILPP2/443-63/15-5/SJ Jaką stawką powinna być opodatkowana sprzedaż lokalu przekształconego z użytkowego na mieszkalny, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2?
 
ILPP1/443-413/09/12-S1/MK Opodatkowanie dostawy działek.
 
ILPP4/443-4/12-4/BA Czy sprzedaż działki nr 235 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 
ILPP1/443-1485/11-2/KG Czy do usługi nowej zabudowy balkonów Spółka będzie mogła stosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8%?
 
ILPP4/443-13/12-2/EWW Czy Zainteresowany miał prawo traktować opisane usługi na przedstawionych maszynach, urządzeniach, robotach jako usługi na ruchomościach i określić miejsce świadczenia tych usług w oparciu o art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie uznać wykonane przez siebie usługi jako nieopodatkowane podatkiem VAT w Polsce?
 
ILPP2/443-1606/11-4/SJ Czy w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości, o której mowa w części G niniejszego wniosku, ma zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy?
 
ILPP2/443-46/12-4/EN Czy refakturowanie kosztów legalizacji wag można traktować jako sprzedaż zwolnioną od podatku od towarów i usług czy też jest to sprzedaż opodatkowana stawką 23%?
 
ILPP1/443-1472/11-5/AW 1. Czy kwota dofinansowania otrzymana przez Lidera projektu – Wnioskodawcę – stanowi obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT?
2. Czy Lider projektu w związku z nabywanymi towarami i usługami służącymi realizacji projektu ma prawo do odliczenia podatku VAT?
 
ILPP1/443-1471/11-3/MK Prawo do odliczenia podatku VAT od towarów i usług nabytych za dotację kosztową. Brak prawa do odliczenia.
 
IPTPP4/443-371/12-6/BM Sprzedaż działki.
 
IPTPP4/443-371/12-5/BM Sprzedaż działki
 
ITPP1/443-50/12/KM Czy Wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do skorygowania podatku należnego zgodnie z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w zakresie 10% należności z faktury, która nie została opłacona przez kontrahenta, ani nabyta przez ubezpieczyciela?
 
ITPP1/443-17/12/IK Czy w związku ze zmianą przepisów o podatku od towarów i usług, wykonywane przez Pana usługi konserwacji zabytków w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są zwolnione od podatku od 1 stycznia 2012 r.?
 
ITPP1/443-70/12/AP Czy może Pan stosować stawkę podatku 8% VAT na usługę dostawy i montażu schodów drewnianych, balustrad (balkony, tarasy, klatki schodowe, balustrady wewnętrzne, zewnętrzne) dla klientów indywidualnych wykonanych w obiekcie budownictwa mieszkaniowego sklasyfikowanego w PKOB 11 (budynki mieszkalne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2)?
Czy może Pan stosować stawkę podatku 8% VAT na usługę dostawy i montażu drzwi wewnętrznych i zewnętrznych dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym?
Czy może Pan stosować stawkę 8% VAT na usługę dostawy i montażu okładzin ściennych, zgodnie z zasadą, że prace te będą wykonywane w budynkach i mieszkaniach objętych społecznym programem mieszkaniowym?
 
ITPP1/443-1660/11/KM 1. Czy usługi polegające na współfinansowaniu audycji należy opodatkowywać stawką VAT 23% czy zastosować zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy?
2. W jaki sposób należy opodatkować odsprzedaż własnych audycji innym rozgłośniom radia publicznego ze stawką 23% czy „zw.”?
 
ITPP2/443-1658/11/AD Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkiem.

Wskaźniki gospodarcze