Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 września 2012 r.
 
IBPP2/443-168/12/IK 1. Czy stosowanie stawki 8% na usługi związane ze wstępem na siłownię z zastosowaniem numeru PKWIU 93.12.10.0 jest prawidłowe?2. Czy stosowanie stawki 8% na usługi związane ze wstępem na kort do squasha z zastosowaniem numeru PKWiU 93.12.10.0 jest prawidłowe?3. Czy stosowanie stawki 23% na usługi związane z uczestnictwem w zorganizowanych zajęciach ruchowych (aerobic, opieka trenerska) z zastosowaniem numeru PKWiU 93.04.10.00 jest prawidłowe?
 
IBPP2/443-190/12/IK Opodatkowanie usługi polegającej na likwidacji szkód.
 
IBPP2/443-193/12/ICz Opodatkowanie czynności związanych ze zmianą wspólników spółki cywilnej.
 
ITPP1/443-459/12/AT Czy w świetle obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r., Spółka może drukować i wysyłać oryginały faktur w formie papierowej a przechowywać ich kopie w formie elektronicznej z możliwością ich wydrukowania z systemu informatycznego Spółki na każde żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej?
 
ITPP2/443-706/12/AJ Zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP2/443-650/12/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość otrzymania zwrotu podatku.
 
ITPP2/443-695/12/EK Gmina nie może odzyskać podatku od wydatków poniesionych w związku z budową placów zabaw.
 
ITPP1/443-622/12/TS Możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesieniem wydatków inwestycyjnych na rozbudowę sieci wodociągowej.
 
ITPP1/443-605/12/AT Czy wniesienie przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z wyłączeniem nieruchomości i budowli, które zostaną udostępnione spółce do odpłatnego korzystania na podstawie stosunku umownego, stanowi transakcję zbycia przedsiębiorstwa i jako takie nie podlega opodatkowaniu w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ITPP1/443-535/12/AT Czy w związku z nową interpretacją Urzędu Statystycznego, Spółka powinna zmienić grupowanie PKWiU usług utrzymania kanalizacji i zastosować 8% VAT?
 
ITPP2/443-792/12/PS Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-580/12/RS Uznanie dokonanej sprzedaży za wewnatrzwspólnotową dostawę towarów i prawa do zastosowania 0% stawki podatku.
 
ITPP2/443-744/12/AD Brak możliwości odzyskania podatku związanego z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-622/12/EB Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, ani możliwość otrzymania zwrotu podatku.
 
ITPP1/443-528/12/IK Zwolnienia od podatku czynności sprzedaży lokalu użytkowego.
 
ITPP2/443-533/12/AJ Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacj.
 
ITPP2/443-496/12/EB Możliwość dokonania korekty deklaracji podatkowej .
 
ITPP2/443-592/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-565/12/AJ Prawo do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
 
ITPP2/443-543/12/AD Brak możliwości odliczenia podatku związanego z realizacją inwestycji.
 
ITPP1/443-407/12/AJ Prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących dokonywanej przez pośrednika w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy oraz rozliczenia tej sprzedaży w deklaracji dla podatku od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-325/12-4/JM W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczania w pełnej wysokości podatku naliczonego zawartego w fakturze dokumentującej zakup lub leasing pojazdu specjalnego będącego przedmiotem wniosku.
 
ITPP2/443-502/12/AW Wyłączenie z opodatkowania czynności przekazania, w wyniku podziału przez wydzielenie, do istniejącej spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
IPPP2/443-327/12-4/MM Wnioskodawca uzyskując obrót z tytułu składek członkowskich nie świadczy odpłatnych usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT oraz nie dokonuje odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, zatem nie wykonuje czynności opodatkowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
 
IPPP2/443-327/12-5/MM odpłatne świadczenie usług szkoleniowych sklasyfikowanych wg PKWiU 80.42 do dnia 31 grudnia 2010r. korzystało ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.
 
IPPP2/443-327/12-6/MM Przedmiotowe usługi szkoleniowe na rzecz członków oraz innych osób zainteresowanych, a także organizowanie i przeprowadzenie zjazdów, posiedzeń, konferencji i seminariów naukowych świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz swoich członków podlegają zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT od dnia 1 stycznia 2011r. opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, tj. 23%.
 
IPPP2/443-1292/11-4/KAN prawo do odliczenia podatku VAT
 
IPPP1/443-602/12-3/MP Z uwagi na niespełnienie przesłanek warunkujących prawo do odliczenia podatku naliczonego, (związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, status podatnika podatku od towarów i usług) , Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług służących realizacji wymienionej operacji.
 
IPPP3/443-222/12-4/LK prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu otrzymanych faktur od kontrahenta polskiego w związku z nabyciem usług architektonicznych
 
IPPP2/443-429/12-7/IZ dotyczy odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług zarządczych
 
IPPP1/443-771/12-2/MP Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków na remont istniejącego ciągu pieszego wokół zabytkowego kościoła.
 
IPTPP1/443-417/12-6/RG Czy, w związku ze zmianą przeznaczenia wyszczególnionych elementów inwestycji, tj. kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, podoczyszczalni odcieków ze składowiska odpadów oraz sieci wodociągowej, zrealizowanych w ramach Zadania III pn. „...” Gmina będzie miała możliwość do zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT, w odniesieniu do zdarzenia przyszłego, tj. po przekazaniu odpłatnie wyżej wymienionych elementów na podstawie umowy dzierżawy do Zakładu Usług Komunalnych Spółka?
 
IPTPP1/443-465/12-4/MW Ziele angielskie (całe ziarno) zapakowane w opakowania jednostkowe, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 01.2812.0 jest opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 10 załącznika nr 10 do tej ustawy.
 
IPTPP2/443-555/12-4/IR Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania.
 
IPTPP1/443-504/12-3/MW prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków mieszanych przy zastosowaniu proporcji oraz brak obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z wykorzystywaniem wydatków mieszanych w pewnej części do zdarzeń spoza zakresu VAT
 
IPTPP1/443-504/12-2/MW prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków mieszanych przy zastosowaniu proporcji oraz brak obowiązku naliczenia podatku należnego w związku z wykorzystywaniem wydatków mieszanych w pewnej części do zdarzeń spoza zakresu VAT
 
IPTPP1/443-567/12-2/AK Czy stowarzyszenie ponosząc w 2012 roku koszty realizacji zadania ma możliwość odzyskania podatku VAT?
 
IPTPP4/443-483/12-2/BM Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu.
 
IPTPP2/443-431/12-9/IR Podstawa opodatkowania oraz stawka przy sprzedaż nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
 
IPTPP4/443-411/12-5/OS Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ efekty zadania nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP4/443-390/12-3/UNR 1.(Pytanie 1.) Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku zidentyfikowania potrzeby skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym, czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd? ponadto:
1.1.(Pytanie 2.) Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd?
1.2. (Pytanie 3.) Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd?
1.3. (Pytanie 4.) Czy Gmina będzie miała prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd?
1.4. (Pytanie 5.) Czy Gmina będzie miała prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd?
2.(Pytanie 6.) Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych, jeżeli błąd będzie dotyczył omyłkowego:
    a)wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy,b)nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,c)wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu.
-bez konieczności korygowania takiej faktury?
 
IPTPP4/443-390/12-4/UNR 1.(Pytanie 1.) Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty deklaracji VAT-7 do deklaracji złożonej przez Urząd w przypadku zidentyfikowania potrzeby skorygowania rozliczeń z tytułu podatku VAT w okresie, w którym, czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd? ponadto:
1.1(Pytanie 2.) Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności wykazania podwyższenia kwoty podatku należnego z przyczyn powodujących konieczność skorygowania deklaracji za okres, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd?
1.2(Pytanie 3.) Czy Gmina będzie miała prawo do złożenia korekty (z podaniem NIP Gminy oraz wskazaniem Gminy jako podatnika VAT) odpowiedniej deklaracji VAT-7 złożonej pierwotnie przez Urząd w przypadku zidentyfikowania konieczności zwiększenia kwoty podatku naliczonego odnoszącego się do okresu, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd?
1.3 (Pytanie 4.) Czy Gmina będzie miała prawo do wystawiania ewentualnych faktur sprzedażowych, faktur korygujących do faktur wystawionych przez Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych na Urząd dotyczących transakcji w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd?
1.4 (Pytanie 5.) Czy Gmina będzie miała prawo do przyjmowania i w razie potrzeby wykazywania w rozliczeniach z tytułu VAT faktur korygujących do faktur wystawionych na Urząd oraz not korygujących do faktur wystawionych przez Urząd w okresie, w którym czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT był Urząd?
2(Pytanie 6.) Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur błędnie wystawionych, jeżeli błąd będzie dotyczył omyłkowego:d)wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy,e)nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy,f)wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu.bez konieczności korygowania takiej faktury?
 
IPTPP2/443-632/12-2/JS Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji pn. „...”, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 
IPTPP1/443-593/12-2/AK Czy Parafia ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania?
 
PT8/033/205/702/SBA/12/PT-683 zwolnienie od podatku VAT usług świadczonych na zlecenie Policji

Wskaźniki gospodarcze