Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek od towarów i usług | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 września 2012 r.
 
ILPP2/443-1681/09-2/AD Czy Wnioskodawca zgodnie z polskimi przepisami prawa jest uprawniony do wystawiania faktur VAT w języku obcym (innym niż polski)?
 
ITPP2/443-491/12/AW prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług hotelowych i gastronomicznych Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług wynajmu sal szkoleniowych i usług cateringowych.
 
ITPP2/443-524/12/RS Niepodleganie opodatkowaniu czynności darowizny nieruchomości zabudowanej.
 
ITPP2/443-506/12/EK Opodatkowanie zakupu wierzytelności poniżej ich wartości nominalnej.
 
ITPP2/443-529/12/AW Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia aportu do spółki z o.o. w postaci przedsiębiorstwa.
 
ITPP2/443-766/12/MD Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
 
ITPP2/443-623/12/MD Prawo do zastosowania 0% stawki podatku do usług transportowych związanych z wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów.
 
ITPP2/443-601a/12/MD Zwolnienie od podatku usług kształcenia świadczonych na rzecz związku uczelni.
 
ITPP1/443-435/12/AJ Stawki podatku przy dostawie książek używanych oznaczonych symbolem ISBN, jak i nieposiadających tego symbolu.
 
ITPP2/443-575/12/AW Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku ze sprzedażą działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub/i komercyjną.
 
ITPP2/443-579/12/EK Opodatkowanie czynności zamiany działki zabudowanej.
 
ITPP1/443-481/12/AT Czy nieodpłatny wstęp na wystawy i imprezy kulturalne organizowane przez Galerię w ramach prowadzonej działalności statutowej, będzie odpłatnym świadczeniem usług opodatkowanym podatkiem od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 5 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054)?
 
ITPP2/443-570/12/EK Opłata za uczestnictwo „bierne” w konferencjach naukowych, jest odpłatnością za udział w imprezie naukowej (edukacyjnej), a zatem miejscem świadczenia tych usług, zgodnie z art. 28g ust. 1 ustawy jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.
 
ITPP2/443-539/12/EK Skoro budynek został wybudowany na potrzeby prywatne i nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych, to jego sprzedaż w części, w jakiej nie był wynajmowany, nie będzie stanowiła działalności gospodarczej. Sprzedaż pozostałej części będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.
 
ITPP2/443-538/12/EK Skoro budynek został wybudowany na potrzeby prywatne i nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych, to jego sprzedaż w części, w jakiej nie był wynajmowany, nie będzie stanowiła działalności gospodarczej. Sprzedaż pozostałej części będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.
 
ITPP2/443-482/12/RS Czy z tytułu uczestnictwa w opisanym wyżej mechanizmie świadczonej przez bank usługi cash poolingu Spółka będzie podatnikiem podatku od towarów i usług?
 
ITPP2/443-471/12/EB Zwolnienie od podatku świadczonych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy.
 
ITPP1/443-463/12/AT Czy w świetle obowiązujących uregulowań prawnych możliwe jest przechowywanie kopii faktur VAT w formie elektronicznej, gdy faktury zostały uprzednio wystawione i przesłane do kontrahenta w formie papierowej?
 
ITPP2/443-415/12/PS Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w przypadku gdy sprzedaż opodatkowana prowadzona jest przez zakład budżetowy Gminy.
 
ITPP1/443-464/12/AT Opodatkowanie opłaty za wydanie karty miejskiej.
 
ITPP1/443-373b/12/TS Opodatkowanie w spisie z natury, sporządzonym w trybie art. 14 ustawy, składników majątku Spółki cywilnej.
 
ITPP2/443-510/12/AW Wyłączenie z opodatkowania czynności, za które pobierane są opłaty z tytułu udostępniania informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego na odpowiednich nośnikach danych (papier, CD).
 
ITPP1/443-465b/12/DM Brak prawa do zwolnieniea podmiotowego w sytuacji, gdy przewidywana wartość sprzedaży przekracza limit uprawniający do zwolnienia.
 
IPPP1/443-536/12-2/AP Czy przekazywanie nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością osobom uprawnionym do korzystania z ZFŚS towarów i usług, zakupionych ze środków ZFŚS, podlega opodatkowaniu VAT? Czy organizacja wypoczynku przez X we własnych obiektach, w ramach ZFŚS, za częściową odpłatnością osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS, podlega opodatkowaniu VAT? Czy udzielanie osobom uprawnionym do korzystania z ZFŚS pożyczek ze środków ZFŚS stanowi świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT?
 
IPPP1/443-455/12-2/AP Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym świadczenie przez nią usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, jest zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT?
 
IPPP1/443-494/12-2/AP Czy nieodpłatne wydanie towarów przez Spółkę, w sytuacji gdy łączna cena nabycia wydanych jednorazowo danej Osobie towarów przekracza 100 złotych, lecz cena nabycia jednostkowych towarów składających się na dane wydanie, określona w momencie przekazania towaru, nie przekracza 10 złotych, przy braku ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy VAT, nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu ustawy VAT i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
IPPP1/443-575/12-2/IGo Opodatkowanie transakcji nieodpłatnego przeniesienia infrastruktury drogowej na rzecz gminy.
 
IPPP2/443-356/12-2/IZ w związku z tym, iż przedmiotowa inwestycja służyła wyłącznie czynnościom opodatkowanym, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową wodociągu w trybie wskazanym w art. 86 ust. 13 ustawy.
 
IPPP1/443-1051/10/12-7/S/PR opodatkowanie sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem stanowiącym zakład mechaniki precyzyjnej.
 
IPPP1/443-531/12-2/PR opodatkowanie odpłatnego przeniesienia funkcji produkcji i zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w określonym zakresie na mocy umowy zawartej z innymi podmiotem, określenia właściwej stawki podatku oraz momentu powstania obowiązku podatkowego.
 
IPPP1/443-506/12-2/PR właściwe rozpoznania obowiązku podatkowego wynikającego z powstałej nadwyżki kosztów nad comiesięcznymi składkami ryczałtowymi, po upływie okresu rozliczeniowego.
 
IPPP1/443-596/12-2/IGo Prawo do uwzględnienia w swoich rozliczeniach kwoty podatku VAT naliczonego (pomniejszenia VAT należnego o kwotę podatku naliczonego), wynikającego z faktur VAT wystawianych przez sędziów, trenerów.
 
IPPP1/443-405/12-6/ISZ prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługę sponsoringu
 
IPPP1/443-549/12-2/ISZ prawo do korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 7 i 7a w związku z art. 91 ust.2 i 3 ustawy; 10-cio letniego okresu dokonania korekty podatku naliczonego związanego z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną; określenie momentu rozpoczęcia okresu korekty podatku naliczonego; prawo do dokonania korekty związanej ze środkami trwałymi w deklaracji VAT za styczeń 2013 r.
 
IPPP1/443-557/12-2/IGo Opodatkowanie transakcji wniesienia aportem składników majątkowych oraz korekta podatku VAT.
 
IPPP1/443-587/12-3/IGo Opodatkowanie transakcji zbycia przedsiębiorstwa.
 
IPPP2/443-372/12-2/IZ Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego (nie więcej niż 6.000 zł) zawartego w fakturze dokumentującej nabycie motocykla, a jego sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, gdyż spełnione są przesłanki wynikające z wyżej powołanego § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzania
 
IPPP2/443-286/12-2/IZ dotyczy opodatkowania dostaw wody, wywozu śmieci, energii elektrycznej najemcom
 
IPPP3/443-394/12-2/MPe transakcja będąca przedmiotem pytania stanowi eksport towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy, a Zainteresowany posiadając ww. dokument ma prawo do jej opodatkowania wg stawki podatku w wysokości 0%, na postawie art. 41 ust. 11 ustawy.
 
IPPP3/443-203/12-3/MPe Wnioskodawca dysponuje elektronicznym dokumentem wywozu IE-599, potwierdzonym przez organ celny i jednocześnie potwierdzającym tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu uprawniający do uznania przedmiotowej transakcji za eksport pośredni i zastosowania stawki 0% dla tej czynności.
 
ILPP1/443-1002/11/12-S4/KG Czy podatek VAT został doliczony słusznie, czy należy go zwrócić kupującemu?
 
ILPP4/443-809/11-2/TK Czy Ochotnicza Straż Pożarna może ubiegać się o zwrot naliczonego podatku związanego z realizacją ww. projektu?
 
ILPP2/443-1598/11-4/AD Czy wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń dla pilotów, przewodników, wychowawców, ratowników, pielęgniarek, kierowników placówek wypoczynku oraz instruktorów mogą zostać zaliczone do katalogu wydatków nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty w celu rozliczenia podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług?
 
ILPP2/443-72/12-2/AK Czy Komornik Sądowy w razie skutecznej licytacji wyżej opisanej nieruchomości-dokonujący w świetle art.18 powołanej wyżej ustawy dostawy towaru obowiązany będzie do obliczenia i uiszczenia za dłużnika należnego podatku VAT i w jakiej wysokości procentowej?
 
ILPP1/443-1474/11-2/BD Czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, jako uczestnika systemu cash-pooling, stanowią usługi podlegające opodatkowaniu VAT?
 
ILPP1/443-210/12-4/HW Czy w świetle obowiązujących przepisów o podatku od towarów i usług sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
 
ILPP1/443-225/12-2/HW Czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizacją projektu pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej ...”?
 
ILPP1/443-208/12-4/MK Dostawa nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej. Dostawa nieruchomości zabudowanej zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10ustawy, a nieruchomość niezabudowana nie jest objęta VAT bowiem należy do majątku osobistego.
 
ILPP2/443-406/12-4/JK 1. Czy przy zbyciu nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi w stanie surowym otwartym Gmina winna zastosować zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
2. Czy zbycie gruntu zabudowanego na którym posadowione są oba budynki, będzie również korzystał ze zwolnienia?
 
ITPP2/443-1677/11/KT Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE, dotyczącego szerokopasmowego dostępu do internetu.
 
ITPP2/443-841a/12/AJ Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej istnieje możliwość odzyskania w całości lub w części podatku od towarów i usług, stanowiącego koszt poniesienia faktycznych wydatków przedstawiony do rozliczenia, jako koszt kwalifikowany do refundacji?
 
PT8/033/203/688/WCX/12/PT-694 sposób wystawiania faktur
 
ITPP2/443-841b/12/AJ Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej istnieje możliwość odzyskania w całości lub w części podatku od towarów i usług, stanowiącego koszt poniesienia faktycznych wydatków przedstawiony do rozliczenia, jako koszt kwalifikowany do refundacji?

Wskaźniki gospodarcze